Zpráva

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

I. Název dotačního programu

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.

II. Dotační tituly

Výše uvedený dotační program se vyhlašuje pro dva dotační tituly:

 1. Otevřený dotační titul – je určen pro fyzické osoby, které budou předkládat novou žádost o poskytnutí dotace na výměnu zdroje tepla dle podmínek tohoto dotačního programu.
 2. Uzavřený dotační titul – je určen pro fyzické osoby, které předložily žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017 a jejichž žádosti byly zařazeny do zásobníku projektů z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem programu je prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje (dále též jen „dílčí projekt“) snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. Nevyhovující zdroje tepla rodinných domů se významnou měrou podílejí na emisích znečišťujících látek, samotné vytápění domů bez působení dalších stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší je na určitém území v kraji schopno se významnou měrou podílet na překračování imisních limitů. U některých látek je schopno i samo o sobě několikanásobně překročit imisní limit.

V. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci dotace (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky / spoluvlastníky rodinných domů / bytových jednotek v rodinných domech níže vymezených nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

Rodinným domem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely tohoto dotačního programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely tohoto dotačního programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

VI. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí dílčí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

Podpora ve formě dotací fyzickým osobám na realizaci dílčího projektu bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejích prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • tepelné čerpadlo
 • kotel pouze na biomasu (např. kusové dřevo, peletky apod.)
 • plynový kondenzační kotel

Výčet podporovaných zařízení je uveden v Seznamu výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019), který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na webových stránkách https://svt.sfzp.cz/.

Dotace bude poskytnuta pouze na ty nové zdroje tepla, které budou do data předložení závěrečného vyúčtování zapsány v Seznamu výrobků a technologií.

Kotel na biomasu

V případě pořízení kotlů na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise (EU) č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem.

Specifické podmínky:
 • V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván) nebo min. objem akumulační nádoby ve vztahu k instalovanému výkonu a dalším parametrům kotle vychází z postupu uvedeného v části 4.4.6 ČSN EN 303-5 „Kotle pro ústřední vytápění“ a je součástí projektové dokumentace realizované příslušně autorizovanou osobou (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě).
 • Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány.
 • U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva.
 • Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího kotle).

Tepelné čerpadlo

V případě pořízení elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). V případě pořízení plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Plynový kondenzační kotel

V případě pořízení kotle na plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Další stanovená pravidla:

 • Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě musí žadatel prohlásit, že stávající kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění v rodinném domě nebo v bytové jednotce s vlastním zdrojem vytápění a samostatnou otopnou soustavou a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (dokládá se formou čestného prohlášení v rámci žádosti fyzické osoby).
 • K jednomu rodinnému domu (bez rozdělení na bytové jednotky) nebo bytové jednotce rodinného domu se samostatným zdrojem tepla je možno podat jen jednu žádost o dotaci. Vlastník více rodinných domů nebo bytových jednotek může podat žádost ke každému z nich.
 • Na výměnu jednoho původního zdroje tepla je možno podat pouze jednu žádost, tj. není možno na jednu stejnou výměnu podat více žádostí.

Předmětem podpory nebude:

 • Výměna stávajícího plynového kotle (musí dojít k výměně původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním).
 • Výměna stávajících kamen.
 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
 • Výměna stávajícího kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) zdroj podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám (dále jen „NZÚ“), společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 • Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla výhradně na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (automatická i ruční dodávka paliva).
 • Provize, odměny a další obdobné náklady spojené se zpracováním žádosti o dotaci.

Výše podpory:

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:
 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 120.000,- Kč v případě pořízení tepelného čerpadla,
 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 120.000,- Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu,
 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 100.000,- Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním,
 • 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 95.000,- Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle,

Výše uvedená podpora bude navýšena o 7.500,- Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. Seznam těchto obcí je uveden v příloze č. 5 dotačního programu.

Výše uvedené části podpory budou hrazeny z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OP ŽP“), projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, nebo z prostředků podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (dále jen „NZÚ - AMO“), projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření“, reg. č. SFZP 138986/2019.

Podpora bude u každého dílčího projektu fyzické osoby dále navýšena o 7.500,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Podpora bude dále navýšena v případě, že příslušná obec, na jejímž území dojde k výměně zdroje tepla, schválila navýšení podpory o další částku z rozpočtu obce, a to ve schváleném rozsahu. Seznam těchto obcí a jejich podmínky je uveden na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

V případě, že budou způsobilé výdaje dílčího projektu nižší než předpokládaná výše dotace (tj. součet částek poskytnutých z prostředků OP ŽP, nebo NZÚ - AMO, rozpočtu kraje a rozpočtu obce), částky odpovídající spolufinancování z rozpočtu obce a kraje se poměrně sníží.

Vyplacení podpory:

Podpora bude vyplacena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

Doba udržitelnosti:

Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, pořízeného v rámci dílčího projektu, a uchování dokumentace k dílčímu projektu, a to po celou dobu udržitelnosti – tj. do  31. 12. 2028. Jedná se zejména o povinnost:

 • provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, výrobcem a dodavatelem,
 • spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a která jsou určena výrobcem kotle k naplnění požadavků Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva a toto v případě potřeby prokázat poskytovateli dotace (dokladem o nákupu vhodného paliva, fotodokumentací apod.)
 • v případě kotle na pevná paliva provádět kontrolu technického stavu a provozu kotle v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.),
 • zajistit v intervalech stanovených vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv.

Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit zdroj tepla pořízený v rámci dílčího projektu, avšak pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.

VIII. Způsobilé výdaje dílčího projektu

Podpora z tohoto dotačního programu může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je takový výdaj, jenž:

 1. je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou ČR a EU),
 2. je v souladu s pravidly OP ŽP / NZÚ a podmínkami tohoto dotačního programu,
 3. je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 4. byl vynaložen v období od 15. 7. 2015 do 31. 10. 2020 (B. Uzavřený dotační titul)/od 15. 7. 2015 do 30. 9. 2023 (A. Otevřený dotační titul),
 5. vztahuje se k výměně zdroje tepla na území Moravskoslezského kraje,
 6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný,
 7. je přímo a výhradně spojen s realizací dílčího projektu a je součástí jeho schváleného rozpočtu.

Za způsobilé výdaje jsou při splnění výše uvedených obecných znaků považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, jimiž jsou:

 1. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 2. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením tepelného čerpadla,
 3. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 4. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na pořízení nového zdroje tepla pro vytápění,
 5. zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 6. projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti o poskytnutí dotace.

IX. Předkládání žádostí o dotace

A. SPECIFICKÉ PODMÍNKY pro otevřený dotační titul (A)

 • určený pro fyzické osoby, které budou předkládat novou žádost o poskytnutí dotace na výměnu zdroje tepla dle podmínek tohoto dotačního programu.

Lhůta pro podávání / příjem žádostí prostřednictvím elektronické aplikace „Kotlíková dotace“: 13. 5. 2019 od 10:00 h – 30. 10. 2020 do 11:00 h

Vzhledem k objemu finančních prostředků pro tento dotační program bude přijato maximálně 10.000 žádostí o dotaci s tím, že bude podpořeno cca 3.400 žádostí z prostředků OP ŽP a zbývající žádosti budou zařazeny do zásobníku projektů a budou podpořeny:

 1. v případě uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu, které byly původně přiděleny jinému žadateli,
 2. z prostředků podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření,
 3. po případném navýšení alokace rozpočtových prostředků pro tento dotační program (nejdříve po roce 2020).

Podávání žádostí bude v elektronické aplikaci (viz níže) ukončeno automaticky po podání uvedeného maximálního počtu žádostí, a to i před výše uvedeným termínem ukončení příjmu žádostí. Informace o ukončení příjmu žádostí bude bez zbytečného odkladu uveřejněna rovněž na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/ v sekci Aktuality.

Požadované dokumenty:

 • Žádost o poskytnutí dotace (vygenerovaná a vytištěná z aplikace, která je dostupná na https://kotliky.msk.cz/) – podepsaný originál
  (vzor listinné podoby žádosti je uveden v příloze č. 1 tohoto dotačního programu)

Přílohy žádosti (vztahuje se jen k podání žádosti v listinné podobě/prostřednictvím datové schránky):

 • Smlouva (Potvrzení z banky) o vedení běžného účtu žadatele (pro účely vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace a následného zaslání dotace) – kopie nebo originál
 • Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso – z fotodokumentace musí být jasně patrné identifikační znaky kotle (počet, tvar a umístění všech dvířek, příp. ovládací jednotka, napojení tlakoměru, teploměru, armatur apod.). V této souvislosti se doporučuje dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení. Mohou být předloženy buď v tištěné podobě nebo elektronicky (na CD, DVD, flash disk, apod.).
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.) k prokázání třídy kotle - kopie

  Pokud fyzická osoba tímto dokladem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá. 1

 • Souhlas s realizací dílčího projektu – vzor viz příloha č. 2 dotačního programu:
  • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě nerozděleném na bytové jednotky s realizací dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví; - pouze v relevantních případech, kopie nebo originál
  • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na bytové jednotce, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt, která je předmětem spoluvlastnictví; - pouze v relevantních případech, kopie nebo originál
  • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na společných částech rodinného domu, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt; - pouze v relevantních případech, kopie nebo originál
  • písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému domu (nebo bytové jednotce), nebo spoluvlastnický podíl žadatele nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozích odrážek zapotřebí, je součástí společného jmění manželů. - pouze v relevantních případech, kopie nebo originál
  • písemný souhlas vlastníka/spoluvlastníků pozemku, na němž je umístěn rodinný dům, v němž se má dílčí projekt realizovat, v případě, kdy je vlastník rodinného domu odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází – pouze v relevantních případech, kopie nebo originál
  Písemný souhlas s realizací dílčího projektu bude předložen za každého spoluvlastníka samostatně.
 • Plná moc (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem) pro osobu pověřenou k podpisu žádosti o dotaci – dokládá se pouze v případě zmocnění jiné osoby k podpisu žádosti. – originál
Způsob podání žádosti:

Žádost o poskytnutí dotace se podává elektronicky, a to prostřednictvím aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz/. Žádostem bude přiřazeno jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě, a to podle času odeslání žádosti v elektronické aplikaci.

Elektronická aplikace „Kotlíková dotace“ bude žadatelům k předvyplnění žádosti přístupná již od 10. 4. 2019. Předvyplněnou žádost je možné v aplikaci uložit, její odeslání však bude možné až od výše stanoveného okamžiku začátku přijímání žádostí, tj. od 13. 5. 2019 od 10 hod.

Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je žadatel povinen doručit poskytovateli podanou žádost také v listinné podobě – originál (formulář vygenerovaný elektronickou aplikací při podání žádosti) podepsaný oprávněnou osobou, a to spolu s požadovanými přílohami.

Listinná podoba žádosti a přílohy se podávají poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, případně do datové schránky (identifikátor datové schránky: 8x6bxsd), ve lhůtě do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti o poskytnutí dotace v elektronické aplikaci, nejpozději však do 30. 10. 2020 na adresu:

Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA

a to v uzavřené obálce označené:
 • názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
 • pořadovým číslem žádosti o poskytnutí dotace vygenerovaným aplikací,
 • jménem a příjmením žadatele + bydlištěm (kontaktní adresou),
 • textem "Neotvírat – Žádost o poskytnutí dotace“.

Vzor označení obálky je uveden v příloze č. 7a tohoto dotačního programu.

Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen Úřední záznam o osobním podání dokumentu (viz příloha č. 8 tohoto dotačního programu).

Žádost o poskytnutí dotace i přílohy se podávají v českém jazyce.

Žádosti o poskytnutí dotace podané:

 1. v rozporu s podmínkami dotačního programu,
 2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem),
 3. doručené na jiné adresy,
 4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
nebudou doporučeny ke schválení.

Za neúplné žádosti budou považovány ty žádosti, kdy:

 1. bude předložena pouze elektronická verze žádosti prostřednictvím elektronické aplikace „Kotlíková dotace“,
 2. bude předložena pouze listinná verze žádosti.

Neúplné žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny a žadatel bude o této skutečnosti informován prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v žádosti.

Bude-li prostřednictvím aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost o poskytnutí dotace na výměnu téhož původního zdroje tepla a následně bude poskytovateli podána více než jedna žádost také v listinné podobě – originál, bude přijata pouze úplná žádost s nejnižším pořadovým číslem a ostatní žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny a žadatel bude o této skutečnosti informován prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v žádosti.

B. SPECIFICKÉ PODMÍNKY pro uzavřený dotační titul (B)

 • určený pro fyzické osoby, které předložily žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017 a jejichž žádosti byly zařazeny do zásobníku projektů z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

Lhůta pro podávání / příjem žádostí: 13. 5. 2019 – 14. 6. 2019

Požadované dokumenty:

 • Zjednodušená žádost o poskytnutí dotace (viz příloha č. 9 tohoto dotačního programu) – podepsaný originál.

Podmínkou poskytnutí dotace je rovněž předložení veškerých dokumentů dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019. Pokud byly tyto dokumenty žadatelem doloženy již v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeném dne 29. 6. 2017, není třeba tyto dokumenty předkládat znovu.

Žádost i případné další dokumenty (přílohy) se podávají v českém jazyce.

Způsob podání žádosti:

Zjednodušenou žádost o poskytnutí dotace a případné další dokumenty (přílohy) lze podat v listinné podobě poštou nebo osobně, případně do datové schránky (identifikátor datové schránky: 8x6bxsd), na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu:

Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA

a to v obálce označené:
 1. názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva
 2. názvem dotačního titulu, tj. „B. UZAVŘENÝ DOTAČNÍ TITUL
 3. pořadovým číslem původní žádosti o poskytnutí dotace
 4. jménem a příjmením žadatele + kontaktní adresou,
 5. textem "Neotvírat – Zjednodušená žádost o poskytnutí dotace“.

Vzor označení obálky je uveden v příloze č. 7b tohoto dotačního programu.

Žádosti o poskytnutí dotace podané:

 • v rozporu s tímto programem,
 • jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem),
 • doručené na jiné adresy,
 • mimo lhůtu pro předložení žádostí
budou z dalšího posuzování vyřazeny.

C. DALŠÍ OBECNÉ PODMÍNKY společné pro otevřený dotační titul (A) a uzavřený dotační titul (B)

Pokud bude žádost o poskytnutí dotace vykazovat formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel do 15 pracovních dní neučiní, nebude jeho žádost doporučena ke schválení.

Moravskoslezský kraj nebude poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby rozhodnutí o žádosti v příslušném orgánu kraje.

X. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

Kritériem pro hodnocení žádostí o dotaci bude:
 1. u otevřeného dotačního titulu (A) splnění podmínek dotačního programu, pořadí doručení žádostí poskytovateli dotace (rozhodující je doručení prostřednictvím elektronické aplikace „Kotlíková dotace“) a výše alokovaných prostředků na dotační program,
 2. u uzavřeného dotačního titulu (B) splnění podmínek dotačního programu.

O poskytnutí dotace úspěšným žadatelům, o zařazení žádostí do zásobníku žádostí a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům rozhodne rada kraje nejpozději do 31. 12. 2020. 

S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace [viz příloha č. 6a (projekty financované z OP ŽP) nebo příloha č. 6c (projekty financované z NZÚ - AMO) dotačního programu pro otevřený dotační titul (A) a příloha č. 6b dotačního programu pro uzavřený dotační titul (B)].

XI. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace dílčího projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného dílčího projektu do termínu uvedeného ve smlouvě, nejpozději však do 31. 10. 2020 u uzavřeného dotačního titulu (B), resp. 30. 9. 2023 u otevřeného dotačního titulu (A). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program.

Závěrečné vyúčtování bude obsahovat zejména:
 • Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů – originál s podpisem příjemce dotace (vzor viz příloha č. 3 dotačního programu).
 • Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (faktury, paragony, atd.) rozepsané na jednotlivé položky. Pokud účetní doklad nebude obsahovat podrobný rozpis položek, tak bude doložen jiný relevantní dokument, např. příloha k faktuře, položkový rozpočet ve smlouvě o dílo apod. – kopie

  Originály účetních dokladů musí být označeny názvem a číslem projektu kraje, tj. „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, reg. č. „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/000 9638“ (v případě, že dílčí projekt má být spolufinancován z prostředků OP ŽP), nebo „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření“, reg. č. SFZP 138986/2019 (v případě, že dílčí projekt má být spolufinancován z prostředků NZÚ – AMO).

  Informace o plnění uvedeném na faktuře musí obsahovat (dle typu dílčího projektu a je-li náklad relevantní) následující:

  • specifikaci a náklady na nový zdroj tepla,
  • specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě,
  • specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest,
  • specifikaci a náklady na úpravu kotelny,
  • specifikaci a náklady na akumulační nádobu,
  • specifikaci a náklady na neveřejnou část plynové přípojky,
  • celkové náklady plnění.

  Účetní doklady v cizí měně uhrazené v Kč – do vyúčtování se zahrne částka odepsaná z bankovního účtu, příp. uvedená na příjmovém pokladním dokladu.

  Účetní doklady v cizí měně uhrazené v cizí měně - do vyúčtování se zahrne částka přepočtená měsíčním kurzem dle http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

 • Potvrzení o úhradě –
  1. pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání platby/příkazu k úhradě) – kopie s originálním podpisem příjemce,
  2. pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad – kopie
 • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva

  Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání žádosti. Dále musí být z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.) a musí být jasně patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění. V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Fotodokumentace může být předložena buď v tištěné podobě nebo elektronicky (na CD, DVD, flash disk, apod.).

 • Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů) - kopie, (vzor viz příloha č. 4 dotačního programu)
 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • Doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla) - kopie
 • Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj) - kopie

XII. Kontrola použití dotace

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu dotace a podmínek poskytnutí dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých výdajů, případně i do dalších prostor, které s realizací projektu souvisí.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kontroly na místě před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

XIII. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaná výše alokace pro tento dotační program je celkem 1.103.800.000,- Kč, z toho 986.800.000,- Kč pro otevřený dotační titul (A) a 117.000.000,- Kč pro uzavřený dotační titul (B); v případě nevyčerpání rozpočtových prostředků vyhrazených pro uzavřený dotační titul (B) mohou být zbylé prostředky využity pro otevřený dotační titul (A). Alokace výzvy může být v průběhu navýšena o nevyužitou alokaci předešlých grantových schémat („Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“) nebo o další přidělené prostředky z OP ŽP po roce 2020.

XIV. Oznamování změn údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace

Žadatel je povinen oznámit poskytovateli dotace změny identifikačních a kontaktních údajů: změna příjmení, změna adresy trvalého pobytu, změna kontaktních údajů – korespondenční adresa, telefonní a e-mailový kontakt, změna čísla bankovního účtu a jakékoliv změny v předmětu žádosti o podporu (např. změna typu kotle).

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Informace ohledně dotačního programu budou poskytovány prostřednictvím speciální telefonní linky 595 622 355 a e-mailové adresy kotliky@msk.cz a zveřejňovány na webu https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 1. Otevřený dotační titul:
  • Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace vygenerovaná v aplikaci dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz/
  • Příloha č. 2 – Souhlas s realizací dílčího projektu
  • Příloha č. 3 – Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů
  • Příloha č. 4 – Potvrzení o likvidaci původního kotle
  • Příloha č. 5 – Seznam prioritních obcí
  • Příloha č. 6a – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace (projekty z prostředků OP ŽP)
  • Příloha č. 6c – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace (projekty z prostředků NZÚ - AMO)
  • Příloha č. 7a – Vzor označení obálky
  • Příloha č. 8 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 2. Uzavřený dotační titul:
  • Příloha č. 6b – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace
  • Příloha č. 7b – Vzor označení obálky pro uzavřený dotační titul
  • Příloha č. 9 – Zjednodušená žádost o poskytnutí dotace

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 60/5388 ze dne 9. 4. 2019 a nabývá účinnosti dne 10. 4. 2019.

Změna dotačního programu byla schválena usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 91/7948 ze dne 22. 6. 2020 a nabývá účinnosti dne 23. 6. 2020.


¹ V souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší, která vešla v účinnost 1. 9. 2018, je v případech, kdy není výrobce zdroje schopen zajistit odborně způsobilou osobu za vyhláškou stanovený referenční finanční limit, možné využít odborně způsobilou osobu jiného výrobce oprávněnou k provádění kontrol stejného typu zdroje. Pokud zvolí žadatel jinou odborně způsobilou osobu, bude muset na požádání obce předložit komunikaci s výrobcem, ze které vyplývá, že mu výrobce není schopen vhodnou odborně způsobilou osobu doporučit. Za odborně způsobilou osobu je dle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší považována fyzická osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

frame-scrollup