Zpráva

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

I. Název programu (kód)

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Nevyhovující zdroje tepla rodinných domů se významnou měrou podílejí na emisích znečišťujících látek, samotné vytápění domů bez působení dalších stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší je na určitém území v kraji schopno se významnou měrou podílet na překračování imisních limitů. U některých látek je schopno i samo o sobě několikanásobně překročit imisní limit.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky / spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí dílčí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

Podpora ve formě dotací fyzickým osobám na realizaci dílčího projektu bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen "OP ŽP"), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • kotel na pevná paliva
 • tepelné čerpadlo
 • plynový kondenzační kotel

Předmětem podpory bude dále, doplňkově k výše uvedeným novým zdrojům tepla, i instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a "mikro" energetická opatření.

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu registrovaných výrobků, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na webových stránkách https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace.

Dotace bude poskytnuta pouze na ty zdroje tepla, které budou do data předložení závěrečného vyúčtování zapsány v seznamu registrovaných výrobků.

Kotle na pevná paliva

V případě realizace kotle na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva (požadavky od 1. 1. 2020). Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem. V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé užitkové vody, pokud je tímto kotlem ohříván).

Tepelné čerpadlo

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle ČSN EN 14 511 dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
země - voda B0/W35 4,3
vzduch - voda A2/W35 3,1
voda - voda W10/35 5,1

a zároveň parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017).

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle ČSN EN 12 309 - 2, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
země - voda B0/W35 1,3
vzduch - voda A2/W35 1,3
voda - voda W10/35 1,3

a zároveň parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Plynový kondenzační kotel

V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící veškeré parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

V rámci vyhlášeného programu nelze podpořit náhradu stávajícího plynového kotle za nový plynový kotel (např. stávající atmosférický kotel za nový plynový kondenzační kotel). Stávající (původní) zdroj musí být ve všech případech na pevná paliva s ručním přikládáním.

Instalace solární termické soustavy

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována zařízení disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806. Budou podporována pouze zařízení splňující minimální hodnotu účinnosti ηₛₖ dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 kWh.m⁻².rok⁻¹).

Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

"Mikro" energetická opatření

Předložené dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v rodinných domech, kde budou v rámci dílčího projektu současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu, nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C" - úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám (3. kolo výzvy, tj. od 22. 10. 2015). Do dvou let od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (kotlíkové dotace) příjemce předloží poskytovateli dokument "Registrační list a Rozhodnutí o& nbsp;poskytnutí dotace" z programu Nová zelená úsporám.

Výčet možných "mikro" energetických opatření:

Číslo opatření Typ opatření
1 Zateplení střechy nebo půdních prostor
2 Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
5 Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6 Dílčí výměna oken
7 Výměna vstupních a balkonových dveří
8 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9 Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

V rámci jednoho dílčího projektu fyzické osoby může být realizováno i více opatření z uvedeného seznamu. Způsobilé výdaje na "mikro" energetická opatření mohou činit maximálně 20 tis. Kč (z částky 150.000 Kč jako maximální možné výše způsobilých výdajů v rámci jednoho dílčího projektu fyzické osoby).

Další stanovená pravidla:

 • Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě musí žadatel prohlásit, že stávající kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu (dokládá se formou čestného prohlášení v rámci žádosti fyzické osoby).
 • Podporu je možno poskytnout pouze pro účely výměny zdroje tepla v rodinném domě. Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.
 • Právo vlastníka nakládat s rodinným domem nesmí být v době podání žádosti o dotaci a v době, kdy má být vyplacena dotace, omezeno soudcovským zástavním právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Rodinný dům nesmí být v době podání žádosti a v době, kdy má být vyplacena dotace, předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Překážkou poskytnutí / vyplacení dotace není zástavní právo k menšinovému spoluvlastnickému podílu na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele, ani skutečnost, že předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce je menšinový spoluvlastnický podíl na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele.
 • K jednomu rodinnému domu (bez rozdělení na bytové jednotky)/bytové jednotce se samostatným zdrojem tepla je možno podat jen jednu žádost o dotaci. Vlastník více rodinných domů může podat žádost ke každému z nich.

Předmětem podpory nebude:

 • Výměna stávajícího plynového kotle (musí dojít k výměně původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • Výměna stávajících kamen
 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • Výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
 • Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem
 • Provize, odměny a další obdobné náklady spojené se zpracováním žádosti o dotaci

Výše podpory:

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to v následující výši:

 • 70 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě pořízení kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě pořízení zdroje vytápění na obnovitelné zdroje energie (tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu).

Podpora bude navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území. Seznam těchto obcí je uveden v příloze č. 5 dotačního programu.

Výše uvedená část podpory bude hrazena z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen "OP ŽP"), projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".

Podpora bude u každého dílčího projektu fyzické osoby navýšena o 5 % z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Podpora bude dále navýšena v případě, že příslušná obec, na jejímž území dojde k výměně zdroje tepla, schválila navýšení podpory o další procenta nebo pevnou částku z rozpočtu obce, a to ve schváleném rozsahu. Seznam těchto obcí a jejich podmínek je uveden na webových stránkách www.lokalni-topeniste.cz.

Podmínkou pro navýšení podpory poskytované statutárním městem Ostrava příjemcům dotace - vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území statutárního města Ostravy je jejich bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ostrava, a to ke dni podání žádosti o dotaci. Tato bezdlužnost bude prokazována čestným prohlášením příjemce dotace dle vzoru, který je přílohou č. 1b dotačního programu.

Výše podpory se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje. Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Způsobilé výdaje na "mikro" energetická opatření mohou tvořit maximálně 20.000 Kč (z maximálně možných 150.000 Kč).

Vyplacení podpory:

Podpora bude vyplacena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

Doba udržitelnosti:

Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, pořízeného v rámci dílčího projektu, a uchování dokumentace k dílčímu projektu, a to po celou dobu udržitelnosti 5 let od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Jedná se zejména o povinnost provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, výrobcem a dodavatelem, povinnost spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a která jsou určena výrobcem kotle, v případě kotle na pevná paliva provádět jednou za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle. Povinnost zajistit v intervalech stanovených nařízením vlády č. 91/2010 Sb., provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv. Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit předmět dotace za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.

VII. Způsobilé výdaje dílčího projektu

Podpora z tohoto dotačního programu může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je takový výdaj, jenž:

 1. je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou ČR a EU),
 2. je v souladu s pravidly OP ŽP a podmínkami tohoto dotačního programu,
 3. je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 4. byl vynaložen v období od 15. 7. 2015 do 15. 9. 2016 (montáž a převzetí po 15. 7. 2015),
 5. vztahuje se k výměně zdroje tepla na území Moravskoslezského kraje,
 6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný.

Za způsobilé výdaje jsou při splnění výše uvedených obecných znaků považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, jimiž jsou:

 1. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením kotle na pevná paliva,
 2. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením plynového kondenzačního kotle,
 3. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením tepelného čerpadla,
 4. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením solární termické soustavy,
 5. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění;
 6. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 7. náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C" pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla (způsobilým výdajem nejsou, je-li realizováno "mikro" energetické opatření nebo žádáno o dotaci v programu Nová zelená úsporám na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy),
 8. služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (potvrzení vhodnosti zdroje tepla a "mikro" energetického opatření)
 9. náklady na projektovou dokumentaci,
 10. stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu ("mikro" energetické opatření), kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění. V případě realizace "mikro" energetického opatření svépomocí jsou za způsobilé výdaje považovány pouze výdaje za stavební materiál. Množství a druh takto nakoupeného materiálu musí být žadatel schopen zdůvodnit.

VIII. Předkládání žádostí o dotace

Lhůta pro podávání žádostí: 1. 2. 2016 - 29. 4. 2016

Požadované dokumenty:

 • Žádost o poskytnutí dotace (příloha č. 1 dotačního programu) - vyplněný formulář žádosti platný pro Moravskoslezský kraj - originál

Přílohy žádosti:

 • Smlouva (Potvrzení) o vedení běžného účtu žadatele (pro účely vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace a následného zaslání dotace) - kopie
 • Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso - z fotodokumentace musí být jasně patrné identifikační znaky kotle (počet, tvar a umístění všech dvířek, příp. ovládací jednotka, napojení tlakoměru, teploměru, armatur apod.). V této souvislosti se doporučuje dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení. Fotodokumentaci lze předložit v papírové nebo v elektronické podobě.
 • Fotodokumentace části rodinného domu, na které bude provedeno "mikro" energetické opatření (jedná se o fotodokumentaci před provedením "mikro" energetického opatření, papírová nebo elektronická podoba, fotografie musí být průkazné a v dostatečné kvalitě). - pouze v relevantních případech
 • Vyjádření energetického specialisty v případě, že toto vyjádření není uvedeno již na samotné žádosti o dotaci. - pouze v relevantních případech; kopie
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen "PENB") zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy "C" - úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. PENB se předkládá a náklady na jeho zpracování jsou způsobilé pouze v případě, že žadatel tímto odůvodňuje nerealizaci "mikro" energetického opatření. - pouze v relevantních případech; kopie
 • Žádost o poskytnutí dotace (včetně potvrzení o podání) z programu Nová zelená úsporám podané ne dříve než 22. 10. 2015 prokazující realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Tato příloha se předkládá pouze v případě, že žadatel tímto odůvodňuje nerealizaci "mikro" energetického opatření. - pouze v relevantních případech; kopie
 • Souhlas s realizací dílčího projektu - vzor viz příloha č. 1a dotačního programu:
  • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě s realizací dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví; - pouze v relevantních případech, originál
  • písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozí odrážky zapotřebí, je součástí společného jmění manželů. - pouze v relevantních případech, originál
 • Plná moc (notářsky nebo úředně ověřená) pro osobu pověřenou podpisem žádosti o dotaci - dokládá se pouze v případě zmocnění jiné osoby k podpisu žádosti. - originál
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava (týká se pouze vlastníků rodinných domů nacházejících se na území statutárního města Ostravy). - pouze v relevantních případech, originál, vzor viz příloha č. 1b dotačního programu

Na jedno podání může podatel doručit max. 3 žádosti. Podatelem se rozumí osoba (i odlišná od žadatele), která doručí osobně žádost na podací místo v souladu s níže uvedeným. Při zasílání žádostí poštou i osobním podání musí být každá žádost v samostatné obálce.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat pouze v jednom podepsaném originále v českém jazyce v papírové podobě osobně nebo poštou na tuto adresu:

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA

a to v obálce označené:

 1. názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji",
 2. jménem a příjmením žadatele + kontaktní adresou,
 3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
 4. typem nového zdroje tepla ("A - kotel výhradně na uhlí", "B - kombinovaný kotel", "C - plynový kondenzační kotel", "D - kotel výhradně na biomasu", "E - tepelné čerpadlo"
 5. přesným názvem obce, ve které dojde k výměně zdroje vytápění,
 6. přesnou výší celkové ceny dílčího projektu.

Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem, datovou schránkou) a dále žádosti, které jsou v rozporu s podmínkami dotačního programu, budou z dalšího posuzování vyřazeny.

Žádostem doručeným na podací místo v souladu s podmínkami podání bude přiděleno jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě. Rozhodným okamžikem pro přidělení pořadového čísla je okamžik doručení na podací místo.

Z dalšího posuzování budou vyřazeny žádosti předložené vyhlašovateli:

 1. v rozporu s tímto programem,
 2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem, datovou schránkou),
 3. doručené na jiné adresy,
 4. mimo lhůtu pro předložení žádostí.

Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel do 15 pracovních dní neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyřazena.

Informace ohledně dotačního programu budou poskytovány prostřednictvím speciální telefonní linky 595 622 355 a e-mailové adresy kotliky@msk.cz

Moravskoslezský kraj nebude poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby rozhodnutí o žádosti v příslušném orgánu kraje.

IX. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kritériem pro hodnocení žádostí o dotaci bude splnění podmínek dotačního programu, pořadí jejich doručení poskytovateli dotace a výše alokovaných prostředků na dotační program.
 2. O poskytnutí dotace na projekt a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům rozhodne rada kraje nejpozději do 31. 7. 2016.
 3. S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (příloha č. 2 dotačního programu).

X. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace dílčího projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného dílčího projektu do termínu uvedeného ve smlouvě, max. však do 15. 9. 2016. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

Závěrečné vyúčtování bude obsahovat zejména:

 • Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů - originál, vzor viz příloha č. 3 dotačního programu
 • Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.). - kopie
 • Bankovní výpisy dokládající úhradu faktur s originálním podpisem příjemce dotace (originál bankovních výpisů si příjemce uschová pro případnou kontrolu), v případě hotovostní úhrady doloží žadatel příjmový doklad - kopie
 • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva.

Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání žádosti (fotografie rozložených částí kotle není dostačující pro porovnání shodnosti s původním kotlem). Dále musí být z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.) a musí být jasně patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění. V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Potvrzení o likvidaci kotle (doklad ze sběrných surovin nebo sběrného dvora) bez příslušné fotodokumentace není pro účely doložení znehodnocení kotle dostatečné.

 • Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů). - originál, vzor viz příloha č. 4 dotačního programu (vzor platný od 18. 12. 2015)
 • Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla.
 • Revizní zprávu (Protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu. - kopie
 • Fotodokumentaci instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetických opatření) - fotografie po realizaci opatření, která bude porovnatelná s fotografií před realizací "mikro" energetického opatření, a ze které bude jednoznačně patrné, jaké opatření bylo provedeno (fotografie musí být průkazná a v dostatečné kvalitě, v případě relevantnosti lze doložit i více fotografií z různých pohledů).

XI. Kontrola použití dotace

 • Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
 • Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných nákladů, případně i do dalších prostor, které s realizací projektu souvisí.

XII. Výše rozpočtových prostředků

Pro tento dotační program je alokováno celkem 490.000.000 Kč.

XIII. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XIV. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 1a - Souhlas s realizací dílčího projektu
Příloha č. 1b - Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
Příloha č. 3 - Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů
Příloha č. 4 - Potvrzení o likvidaci původního kotle
Příloha č. 5 - Seznam obcí v prioritním území

XV. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015 a nabývá účinnosti dne 18. 12. 2015.

frame-scrollup