Zpráva

Podmínky dotačního programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

I. Název programu (kód)

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 (RRC/02/2018), (dále jen „Program“).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v oblastech přispívajících k rozvoji obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba apod.)
Důvodem podpory stanoveného účelu je pomoc komplexnímu rozvoji obcí a svazků obcí v Moravskoslezském kraji. V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové investiční dotace obcím, svazkům obcí a právnickým osobám zřízeným a založeným obcemi a svazky obcí na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou (dále jen „Programy EU“) a národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Projektem se pro účely tohoto programu rozumí pořízení PD na realizaci plánovaného záměru.
PD se rozumí odborná dokumentace, která je přílohou žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do některé z výzev do Programů EU nebo NDT; např. dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet, studie, analýzy a posudky, vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci, dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), energetický posudek nebo audit, apod. Konkrétní výčet uznatelných nákladů je uveden v článku VII.

Při rozhodování o podání žádosti o dotaci z tohoto Programu by měl žadatel ve svém vlastním zájmu přihlížet k požadavkům na PD daným jednotlivými Programy EU nebo NDT a dále k aktuálním termínům stanoveným pro předkládání žádosti o dotace do těchto programů. Příjemce má povinnost předložit PD zpracovanou v rámci tohoto Programu do alespoň jednoho z příslušných Programů EU nebo NDT a vyhovět kritériím přijatelnosti Programů, do nichž PD předložil. Pokud bude Řídícím orgánem příslušného Programu EU nebo NDT plánovaný záměr schválen k financování, má povinnost tento plánovaný záměr realizovat. V případě, že nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, nemusí příjemce plánovaný záměr realizovat (viz článek VI odst. 16).

IV. Vymezení okruhu příjemců

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být:
 • Obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních měst; městské části č. obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
 • Dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
 • Právnické osoby zřízené a založené obcemi a svazky obcí (mimo právnických osob zřízených a založených statutárními městy). Současnými společníky/akcionáři těchto právnických osob založených obcemi a svazky obcí mohou být pouze obce (mimo statutárních měst) a svazky obcí.

Při rozhodování o podání žádosti o dotaci by měl příjemce ve vlastním zájmu přihlížet k definicím příjemců podpory, stanoveným v rámci Programů EU nebo NDT, aby vyhověl kritériím přijatelnosti, stanoveným pro tyto programy.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. Příjemci musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace je 100.000 Kč a maximální výše dotace je 500.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů (zpracování PD), které bude spolufinancovat maximálně do 70 % prokázaných uznatelných nákladů projektu.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, EU nebo ze státního rozpočtu ČR (náklady tohoto projektu nesmí již být v rámci rozpočtů jiných projektů financovaných z těchto jiných zdrojů uváděny jako náklady uznatelné).
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 6. Schváleným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce / zřizovatele příjemce ve splátkách takto:
  • Úhradou první splátky ve výši 80% schválené maximální částky dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  • Úhradou druhé splátky do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování, a maximální výše dotace.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. doklad o vlastnictví nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt bude týkat, případně doklad o vypořádání majetkových vztahů v případě realizace akce na nemovitostech jiného majitele – ne starší než 3 měsíce; u projektů, jejichž realizace se neváže k nemovitostem, bude doklad nahrazen čestným prohlášením žadatele, že se neváže k nemovitostem; u projektů vedoucích ke vzniku PD na liniové č. plošně rozsáhlé infrastrukturní stavby je potřeba doložit kompletní seznam vlastníků dotčených nemovitostí a řešení vypořádání majetkoprávních vztahů – pokud nebude možno doložit kompletní seznam vlastníků dotčených nemovitostí, může být tato skutečnost řešena popisem a čestným prohlášením s návrhem řešení této skutečnosti.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 7 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 10. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 7 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne č. vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).
 14. Realizace projektu, tj. zpracování PD, byla zahájena nejdříve dnem 1. 1. 2018.
 15. Realizace projektu tj. zpracování PD musí být ukončena do 30. 6. 2020.
 16. Příjemce je povinen poskytovateli ve lhůtě do 31. 12. 2021 písemně doložit, že žádost resp. žádosti o spolufinancování projektového záměru, včetně podpořené projektové dokumentace, byly předloženy do příslušného Programu EU nebo NDT a splnily kritéria přijatelnosti. V případě, že od ukončení projektu do 31. 12. 2021 nebude vyhlášena v rámci Programů EU nebo NDT adekvátní výzva, nemusí příjemce poskytnutou dotaci vracet. Tuto skutečnost je příjemce povinen poskytovateli dotace oznámit nejpozději do 31. 12. 2021. Současně má příjemce vůč. poskytovateli povinnost na požádání poskytnout informaci o uvedeném projektu. V opačném případě je příjemce povinen v téže lhůtě poskytnutou dotaci vrátit. Nedodržení této povinnosti bude poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně.
 17. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, uvedeném ve smlouvě,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:

  Náklady vedoucí k vypracování následující dokumentace (v rámci programů přeshraniční spolupráce jsou uznatelné náklady pouze náklady českého partnera – žadatele v rámci tohoto dotačního Programu):

  • dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zaměření polohopisného, výškopisného, geodetického apod. a průzkumných prací,
  • dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací,
  • dokumentace pro provedení stavby,
  • položkový rozpočet
  • předběžná studie proveditelnosti, studie proveditelnosti,
  • projektové fiše, studie, analýzy a posudky, vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci do programů uvedených v článku III.,
  • dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),
  • žádosti o dotaci z programů uvedených v článku III. do maximální výše uznatelných nákladů 50.000 Kč (včetně DPH).

  PD podle tohoto článku může být pořízena vlastní činností nebo dodavatelským způsobem. V případě, že žadatel pořizuje PD, popř. žádost o dotaci dle tohoto článku jako investici vlastní činností, bude postupovat podle § 25 odst. 5 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle Českého účetního standardu 512, bod 3.3 a bod 5.1

 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  • charakter dotace – investiční,
  • rozpočet uznatelných nákladů projektu. Maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na uznatelných nákladech projektu a minimální procentuální podíl finančních prostředků příjemce na uznatelných nákladech projektu,
  • termín zahájení a ukončení projektu,
  • účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),
  5. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce],
  7. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce]; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
  9. Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost v listinné podobě, žádost NELZE podat prostřednictvím datové schránky.
 5. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v zalepené obálce, která bude zřetelně označena:
  1. názvem odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřadu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem, popř. bydlištěm),
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 7. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůč. poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 5 vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 10. Žadatelé mohou v rámci Programu podat jednu žádost; v případě podání více žádostí, bude posuzována pouze první doručená žádost.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 1. 2018 do 30. 1. 2018.
  Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.
 2. Kontaktní osoba: Bc. Pavla Tichá,
  tel. 595 622 734,
  e-mail: pavla.ticha@msk.cz,
  odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Výběr žádostí bude realizován na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnotících kritérií (příloha č. 11 programu). Hodnocení provádějí dva hodnotitelé z Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, výsledkem hodnocení je aritmetický průměr počtu bodů hodnotitelů. Žádost, která v bodování dosáhne méně než 10 bodů, bude vyřazena a nebude posuzována při stanovování pořadí projektů pro přidělení dotace. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2018.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě.
 2. V případě, že projekt bude víceletý, je žadatel povinen:
  • zpracovat k 31. 12. daného kalendářního roku průběžné vyúčtování realizace projektu,
  • předložit průběžné vyúčtování zpracované na předepsaných formulářích a doložené kopiemi účetních dokladů včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku
  • uvést v průběžném vyúčtování postup prací na projektu, popis průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 20 mil. Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část
 • Příloha č. 3 – Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část
 • Příloha č. 4 – Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 5 – Čestné prohlášení
 • Příloha č. 6 – Průběžné/Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část
 • Příloha č. 7 – Průběžné/Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady/výdaje
 • Příloha č. 8 – Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování
 • Příloha č. 9 – Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách
 • Příloha č. 10 – Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 11 – Hodnotící kritéria
 • Příloha č. 12 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 13 – Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017 a nabývá účinnosti dne 15. 12. 2017.

frame-scrollup