Zpráva

Podmínky dotačního programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje

I. Název programu

"Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3  Moravskoslezského kraje - 1. výzva" (RRC/06/2016)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje (dále jen "Program") a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. Partnerem je Agentura pro regionální rozvoj.

Program je vyhlašován v rámci Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_15_004 projektu "Smart Akcelerátor", v projektu "Smart akcelerátor RIS3 strategie", spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "OP VVV").

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové neinvestiční dotace veřejným subjektům¹ na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence², který je v souladu s krajskou RIS3 strategií, dostupnou na http://www.rismsk.cz/cz/ke-stazeni/21-inovacni-strategie/, a který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do relevantní výzvy dotačního programu na národní či evropské úrovni, případně bude připraven k realizaci ze zdrojů identifikovaných jinde, např. z místních rozpočtů či vlastních zdrojů žadatele/příjemce.
 2. Hlavním záměrem poskytovatele je prostřednictvím poskytování dotací zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity v Moravskoslezském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i krajské úrovni, ale také koordinace přípravy projektových záměrů v kraji.

Dokumentací projektového záměru (dále jen "DPZ") se rozumí veškerá odborná dokumentace, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do vhodného dotačního programu na národní či evropské úrovni, případně bude připraven k realizaci z místních rozpočtů či vlastních zdrojů. Jedná se zejména o dokumentaci podrobně popisující předmět plánovaného záměru, dopracování nezbytných analýz a průzkumů dokládajících potřebnost realizace plánovaného záměru, zpracování DPZ včetně rozpočtu, dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), k územnímu řízení nebo ke stavebnímu řízení, energetický audit, zpracování analýzy nákladů a výnosů, popř. zjednodušeného finančního plánu, zpracování studie proveditelnosti, náklady na překladatelskou činnost, apod. (všechny tyto náklady musí mít neinvestiční charakter). V rámci projektu smí být zpracována jedna DPZ, pokud je projektový záměr rozčleněn na etapy - jedna etapa, vedoucí k podání jedné žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do relevantního dotačního programu na národní či evropské úrovni, případně bude připraven k realizaci z místních rozpočtů či vlastních zdrojů žadatele/příjemce.

Při rozhodování o podání žádosti o dotaci z tohoto programu a při stanovení termínu dokončení projektu a následného předložení závěrečného vyúčtování by měl příjemce ve svém vlastním zájmu přihlížet k požadavkům na projekt a DPZ daným jednotlivými programy a dále k aktuálním termínům stanoveným pro předkládání žádostí o dotace do těchto programů. Nebude-li projektový záměr strategické intervence financován z místních rozpočtů či vlastních zdrojů příjemce, má příjemce povinnost předložit DPZ zpracovanou v rámci tohoto programu do příslušného programu a vyhovět formálním náležitostem a kritériím přijatelnosti.

IV. Vymezení okruhu žadatelů o dotaci a lokalizace programu

Žadatelem o dotaci může být veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem na území Moravskoslezského kraje (dále jen "žadatel"). Projekt musí být realizován a zároveň mít dopad na území Moravskoslezského kraje.

V. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na realizaci projektu "Smart akcelerátor RIS3 strategie" spolufinancovaného z OP VVV, konkrétně klíčové aktivity "Asistence".
 2. Maximální výše dotace je 500.000 Kč, minimální výše dotace je 100.000 Kč.
 3. Projektový záměr strategické intervence musí být v době předložení žádosti o dotaci rozpracován do úrovně rozšířené projektové fiše strategického projektu (tj. definování cíle a kvantifikovaných výsledků intervence, závazného určení nositele a klíčových partnerů projektu, rámcově popsaných aktivit, vč. vyčíslení nákladů, harmonogramu apod.)
 4. Poskytovatel se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu maximálně 85 % (z toho maximálně 85 % budou tvořit prostředky kryté ze státního rozpočtu, pocházející z OP VVV, a minimálně 15 % vlastní prostředky Moravskoslezského kraje) a příjemce se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu minimálně 15 %.
 5. Projekt (zpracování DPZ) nebude spolufinancován z jiných veřejných prostředků poskytnutých příjemci s výjimkou peněžních prostředků přijatých příspěvkovou organizací z rozpočtu svého zřizovatele.
 6. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 7. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 6 tohoto článku budou žádosti doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 8. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dále jen "Smlouva"), uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem. Převod na účet příjemce proběhne ve dvou splátkách, a to úhradou první splátky ve výši 80 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy a úhradou zbývající části dotace do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u případných náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřadokresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátek se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména výpis z obchodního rejstříku, společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva o poskytnutí dotace podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á),
  4. kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. kopii smlouvy s dodavatelem, pokud se DPZ bude zpracovávat dodavatelsky.
 10. V případě, že žadatelem o dotaci je příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 9 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 11. Předložení dokladů uvedených v odst. 9 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 9 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta nebo žadatel odmítne dotaci přijmout či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor k podpisu Smlouvy náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, pokud bude seznam náhradníků stanoven.
 15. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh Smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 9 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, náhradní žadatel bude vyzván, aby upravil nákladový rozpočet projektové žádosti).
 16. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské Unie, dne 24. 12. 2013, v částce L352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 17. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 4. 2016.
 18. Realizace projektu tj. zpracování DPZ musí být ukončena do 30. 9. 2018.
 19. Příjemce je povinen poskytovateli ve lhůtě do 31. 12. 2018 písemně doložit, že žádost o spolufinancování strategické intervence včetně všech požadovaných příloh byla předložena do některého z národních či evropských programů a prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě, že projektový záměr strategické intervence bude připraven k realizaci z místních rozpočtů, musí příjemce tuto skutečnost doložit potvrzením o přidělení finančních prostředků radou/zastupitelstvem obce či města ve lhůtě do 31. 12. 2018. V případě financování z vlastních prostředků musí příjemce předložit doklad o tom, že rozhodl o realizaci projektového záměru strategické intervence a o jeho financování z vlastních prostředků, ve lhůtě do 31. 12. 2018. V opačném případě je příjemce povinen v téže lhůtě poskytnutou dotaci vrátit. Nedodržení této povinnosti bude poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně. Příjemce dotace sám nese riziko, že existuje národní/evropský program a příslušná výzva, do kterých lze žádost ve lhůtě do 31. 12. 2018 předložit.

VI. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl žadateli v období realizace projektu v přímé souvislosti se zpracováním DPZ,
  4. byl žadatelem uhrazen v období realizace projektu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace (úhrada osobních nákladů může být příjemcem provedena až do předložení závěrečného vyúčtování projektu),
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech žadatele, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo žadatelem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:

  Náklady pouze neinvestičního charakteru vedoucí k vypracování následujících dokumentací pro projekt předkládaný do relevantního dotačního programu na národní či evropské úrovni, případně realizovaný z prostředků z místních rozpočtů nebo z vlastních prostředků příjemce:

  • náklady vedoucí k vypracování předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit analýza - CBA),
  • náklady vedoucí k vypracování technického a technologického řešení,
  • náklady vedoucí k vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zaměření polohopisného, výškopisného, geodetického apod. a průzkumných akcí,
  • náklady vedoucí k vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací,
  • náklady vedoucí k vypracování studií, analýz, průzkumu trhu, marketingového průzkumu, výzkumu zájmu a posudků vedoucích k přípravě povinných příloh žádosti o dotaci do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni,
  • náklady vedoucí k vypracování dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),
  • náklady na vypracování komplexní žádosti o dotaci včetně všech požadovaných příloh v souladu s požadavky řídícího nebo obdobného orgánu daného programu a další činnosti vedoucí k odevzdání žádosti do maximální výše 500.000 Kč.
  • osobní náklady³ na zaměstnance v pracovním poměru a na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti se zpracováním DPZ; bude-li příjemce hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce zaměstnanec vykonal, včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin, včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky, či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru,
   • zákonné odvody do sociálního fondu a jiných.

  DPZ dle tohoto článku může být pořízena vlastní činností nebo dodavatelským způsobem, případně kombinovaně (část vlastní činností, část dodavatelsky).

 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  1. charakter dotace - neinvestiční,
  2. rozpočet uznatelných nákladů,
  3. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,
  4. termín zahájení a ukončení projektu,
  5. účelové určení dotace.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných neinvestičních nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů dle odst. 1 tohoto článku.
 3. Bude-li příjemce v rámci realizace projektu nakupovat služby, musí se řídit Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV - obecná část, 12. Kapitola - Zadávání zakázek (v případě aktualizace těchto Pravidel příslušnou kapitolou řešící zadávání zakázek).
 4. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Žadatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

VIII. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost o dotaci, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 Programu),
  2. žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 Programu),
  3. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 Programu),
  4. rozšířená projektová fiše strategického projektu, která bude podkladem pro hodnocení kvality projektů (příloha č. 6 Programu),
  5. čestné prohlášení (příloha č. 5 Programu),
  6. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě, dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.) a dokladů o tom, že žadatel je veřejným subjektem ve smyslu čl. III odst. 1,
  7. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. f) tohoto odstavce),
  8. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. f) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  9. kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH - pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
  10. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 2. Žadatel má možnost před podáním žádosti o dotaci konzultovat projektový záměr v rámci bezplatné konzultace v rozmezí 2 hodin s RIS3 developerem, který je odpovědný za posouzení strategičnosti projektu a jeho předložení Radě pro inovace ke schválení. Konzultace musí proběhnout v termínu nejpozději do 26. 4. 2016.
 3. Ke konzultacím dle odst. 2 tohoto článku předloží žadatel rozšířenou projektovou fiši, která je podkladem pro posouzení strategičnosti projektu. Po jednání Rady pro inovace vydá RIS3 developer poskytovateli dotace Usnesení krajské Rady pro inovace.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost včetně všech povinných příloh v listinné a současně i v elektronické podobě - na CD (na CD musí být příloha č. 2, č. 3, č. 4 a č. 6).
 5. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené:

  1. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem (obchodní firmou) žadatele a adresou (sídlem),
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
  5. v případě podání více žádostí jedním žadatelem bude každá žádost doručena v samostatné obálce.

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.

  Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.

 6. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto Programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené mimo lhůtu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis dle platných pravidel Evropské unie,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 7. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1, 4 a 5 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 9. Žadatelé mohou v rámci dotačního programu podat maximálně tři žádosti o poskytnutí dotace. V případě podání více žádostí budou posuzovány pouze první tři z doručených žádostí. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány.

IX. Kontaktní osoba a lhůta pro předkládání žádostí

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 31. 3. 2016 do 6. 5. 2016. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 2. Kontaktní osoby: Ing. Veronika Mazurová, tel: 595 622 523, e-mail: veronika.mazurova@msk.cz,

výkonná jednotka ARR, a.s.

X. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Po provedení formální kontroly a kontroly přijatelnosti, které budou probíhat na odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, budou žádosti o dotace předloženy prostřednictvím RIS3 developera ke schválení krajské Radě pro inovace. Schválení žádosti prostřednictvím Usnesení krajské Rady pro inovace je podmínkou dalšího hodnocení kvality projektu a případného poskytnutí dotace. Zároveň budou žádosti předloženy výběrové komisi, tvořené 2 hodnotiteli, jmenovanými poskytovatelem. Hodnotitelé vyhodnotí kvalitu projektů na základě systému bodového hodnocení dle hodnotících kritérií (příloha č. 12 programu). Bodové hodnocení každého hodnoceného projektu bude aritmetickým průměrem celkového počtu bodů obdržených od každého z hodnotitelů. Hlavním podkladem pro hodnocení bude zpracovaná rozšířená projektová fiše strategického projektu (příloha č. 6 Programu). Hodnotitelé zpracují podle dosažených bodů seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků doporučí k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nedoporučují k poskytnutí dotace, případně také seznam náhradních projektů.
 2. Návrh na přidělení dotace bude projednán Komisí rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2016. Podkladem pro rozhodnutí bude stanovisko výběrové komise.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny (dále jen "příjemce"), uzavře Moravskoslezský kraj Smlouvu v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XI. Závěrečné vyúčtování

 • Po ukončení realizace projektu - zpracování DPZ - je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování realizace projektu do termínu uvedeného ve Smlouvě (do 1 měsíce od ukončení realizace projektu). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními Smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě.
 • V případě, že projekt bude víceletý, je žadatel povinen:
  • zpracovat k 31. 12. daného kalendářního roku průběžné vyúčtování realizace projektu,
  • předložit průběžné vyúčtování zpracované na předepsaných formulářích a doložené kopiemi účetních dokladů včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 20. 1. následujícího kalendářního roku,
  • uvést v průběžném vyúčtování postup prací na DPZ, popis průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů.

XII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci 1. výzvy tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 5.000.000,-- Kč. Výše finančních prostředků vyčleněných na dotační program se sníží v případě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o poskytnutí nižší částky ze státního rozpočtu na klíčovou aktivitu "Asistence" v rámci projektu "Smart akcelerátor RIS3 strategie" spolufinancovaného z OP VVV.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Na poskytovatele se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XV. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 1)
Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
Příloha č. 4 - Nákladový rozpočet projektu
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
Příloha č. 6 - Rozšířená projektová fiše strategického projektu
Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
Příloha č. 11 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
Příloha č. 12 - Hodnotící kritéria

XVI. Účinnost

Tento Program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 92/7254 ze dne 25. 2. 2016 a nabývá účinnosti dne 26. 2. 2016.

1 Veřejný (veřejnoprávní) subjekt je jakýkoliv subjekt, který: 1) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, 2) má právní subjektivitu a 3) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Platí, že podmínky 1. až 3. musí být naplněny kumulativně, u podmínky 3. platí, že může být naplněna pouze jedna z možností, tedy buď převažující financování, nebo nadpoloviční většina rozhodovacích pravomocí. Za veřejný subjekt se považuje i obec.

2 Strategická intervence je projekt, který je v souladu s RIS3 Moravskoslezského kraje, má významný dopad na inovační systém Moravskoslezského kraje a byl schválen krajskou Radou pro inovace k realizaci. V rámci Programu budou podpořeny typově především tyto projekty:

partnerské projekty, které vyžadují v přípravné fázi koordinaci většího počtu subjektů, a zároveň mají významný dopad v regionu;

projekty jednoho nositele, které mají ovšem strategický význam pro celý region, tzn., mají významný dopad v celém regionu;

další rizikové projekty, které ovšem mají vysokou přidanou hodnotu

3 V případě osobních nákladů na zaměstnance v pracovním poměru se za uznatelné náklady považují:

 • základní mzda. Výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy, odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
 • příplatky. Výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků, stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů, kromě příplatků za vedení a osobních příplatků, které se za uznatelný náklad nepovažují,
 • zákonné mzdové odvody, související se základní mzdou a příplatky

4 RIS3 developer je členem Výkonné jednotky pro projekt Smart akcelerátor RIS 3 strategie. Výkonná jednotka zajišťuje implementaci RIS3 strategie Moravskoslezského kraje a je zřízena v Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava

5 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje plní roli RIS3 platformy pro koordinaci přípravy a realizace RIS3 Moravskoslezského kraje, její administrativní podporu vykonává Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

frame-scrollup