Zpráva

Podmínky dotačního programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019

I. Název programu

„Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ (RRC/11/2019)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019 (dále jen „Program“) a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie „H“ (dále jen „SŠ“) a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách (dále jen „VŠ“), a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia, uvedených v článku XVI podmínek Programu (dále jen „žáci“ a „studenti“). V rámci tohoto Programu nemohou být podpořeny stáže žáků/studentů v oborech, ve kterých již tito žáci/studenti byli podpořeni v rámci dotačních programů na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, vyhlášených Moravskoslezským krajem v letech 2017 - 2018. SŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.

Podpora bude probíhat formou poskytnutí účelové neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu na financování odborné stáže žáků a studentů (dále jen „projekt“) v sídle či provozovně tohoto subjektu na území Moravskoslezského kraje. Stáže je možno absolvovat také prostřednictvím projektu „ABSOLOVENT2“ v laboratoři IdeaHUB z.s. , nebo v dalším obdobném sdíleném vývojovém centru, které poskytne jak odpovídající technologicky vybavené pracoviště, tak zajistí odborné mentorování žáků a studentů po celou dobu stáže, vždy na území Moravskoslezského kraje.

Dotační program bude také přispívat k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba splňující definici podnikatele dle § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.

Žadatelem o dotaci nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300.000 Kč.
 2. Mzdové náklady na žáka/studenta – max. sazba 110 Kč/1 hod.
 3. Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora – max. 5.000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.
 4. Žadatel musí uzavřít s žákem/studentem dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, na jejímž základě bude stáž probíhat. Zároveň musí žadatel vyčlenit ze svých zaměstnanců mentora za účelem zajištění odborného dozoru nad žákem/studentem, se kterým bude rovněž uzavřena dohoda o práci konané mimo pracovní poměr. Bude-li stáž realizována prostřednictvím projektu „ABSOLOVENT2“, případně prostřednictvím obdobného sdíleného vývojového centra, a zakončena získáním certifikátu IdeaHUB pro žáka/studenta (či obdobného certifikátu), bude mentora zajišťovat IdeaHUB z.s. či dané sdílené vývojové centrum; ustanovení odst. 5 tohoto článku se s výjimkou věty třetí a čtvrté nepoužije.
 5. Mentor musí mít odborné vzdělání a praxi k tomu, aby mohl efektivně předávat odborné znalosti a zkušenosti žákovi/studentovi na danou pozici odborné stáže, kterou bude u žadatele vykonávat. Toto musí být doloženo životopisem, přiloženým k žádosti o dotaci. Mentor je povinen se žákovi/studentovi věnovat tak, aby docházelo ke zvyšování jeho odborné úrovně. Po ukončení stáže musí vyhotovit Zprávu o zhodnocení stáže. Jeden mentor může mít pod odborným dohledem 1 - 3 žáky/studenty (odborné zaměření mentora musí odpovídat zaměření studia daného žáka/studenta).
 6. Úvazek v projektu pro žáka/studenta je stanoven v rozmezí min. 30 hod./měs. a max. 80 hod./měs. (průměrně za celou dobu realizace projektu), přičemž celková délka úvazku je min. 120 hod. a max. 960 hod.
 7. Žák/student musí být zaměstnán v souladu se zaměřením na učební obor či studijní program, který studuje. Stáž může být vykonávána v rámci praktického vyučování (SŠ), či odborné praxe (VŠ) určené danou školou, přičemž v takovém případě musí být dodržena školská legislativa a předpisy související s vykonáváním praktického vyučování. Hlavní náplní stáže nesmí být práce administrativní povahy, práce ekonomického charakteru a pomocné a úklidové práce.
 8. Stáž žáka/studenta může být předčasně ukončena z důvodu na straně žáka/studenta, nebo z důvodu na straně příjemce (nespokojenost příjemce s pracovním výkonem žáka/studenta, zdravotní stav žáka/studenta, výpověď ze strany žáka/studenta). Byla-li stáž předčasně ukončena z důvodu na straně žáka/studenta, může ve zbývajícím rozsahu absolvovat stáž jiný žák/student, jestliže zbývající rozsah stáže činí alespoň 60 hodin v období alespoň 2 měsíců. Nebude-li v případě předčasného ukončení stáže z důvodu na straně žáka/studenta absolvovat stáž ve zbývajícím rozsahu jiný žák/student, rozsah projektu se zmenší. S novým žákem/studentem musí být uzavřena dohoda o práci konané mimo pracovní poměr.
 9. Předčasné ukončení stáže z důvodu nespokojenosti příjemce s pracovním výkonem žáka/studenta je možné jen do uplynutí poloviny předpokládané doby trvání stáže. Na zbývající část doby trvání projektu je možno přijmout nového žáka/studenta, přičemž celková doba a rozsah stáže uvedené v žádosti, musí být dodrženy. Nebude-li v případě předčasného ukončení stáže z důvodu nespokojenosti příjemce s pracovním výkonem žáka/studenta před uplynutím poloviny předpokládané doby trvání stáže absolvovat stáž ve zbývajícím rozsahu jiný žák/student, rozsah projektu se zmenší. Předčasné ukončení stáže z důvodu na straně příjemce po uplynutí poloviny předpokládané doby trvání stáže se považuje za přerušení realizace projektu z důvodu, že projekt se nebude dále uskutečňovat.
 10. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 6. 2019 a musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2020.
 11. Poskytovatel se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu maximálně do výše:
  1. 70 % v případě, že žadatelem je malý a střední podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 30 %
  2. 50 % v případě, že žadatelem je velký podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 50 %.

  Pro účely tohoto dotačního programu se považuje za malý a střední podnik žadatel o dotaci splňující definici malého a středního podniku dle přílohy č. I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června, kterým v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory jako slučitelné s vnitřním trhem (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187). Žadatel, který nesplňuje definici malého a středního podniku se považuje za velký podnik.

 12. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.
 13. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 14. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 13 tohoto článku budou žádosti doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 15. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem. Převod na účet příjemce proběhne ve dvou splátkách, a to úhradou první splátky ve výši 50 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy a úhradou zbývající části dotace do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.
 16. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž nedílnou součástí je i nákladový rozpočet projektu, do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u případných náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátek se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva o poskytnutí dotace podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
 17. Předložení dokladů uvedených v odst. 16 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením. Předložení dokladů uvedených v odst. 16 písm. c) tohoto článku není vyžadováno u fyzických osob s výjimkou dokladů o zastoupení na základě pověření nebo plné moci.
 18. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 19. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 16 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 20. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne dotaci přijmout či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento program, vyzve administrátor k podpisu Smlouvy náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, pokud bude seznam náhradníků stanoven a schválen zastupitelstvem kraje.
 21. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh Smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 16 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, náhradní žadatel bude vyzván, aby upravil nákladový rozpočet projektu).
 22. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107, 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské Unie, dne 24. 12. 2013, v částce L352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl žadateli v období realizace projektu v přímé souvislosti s realizací stáže,
  4. byl žadatelem uhrazen v období realizace projektu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace (úhrada osobních nákladů za poslední kalendářní měsíc období realizace projektu může být příjemcem provedena až do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu),
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech žadatele, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo žadatelem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  • odměna z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce pro mentora, zajišťujícího odborný dozor nad žákem/studentem,
  • odměna z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce pro žáka/studenta po dobu trvání projektu,
  • zákonné odvody související s dohodami o práci konané mimo pracovní poměr, pokud jsou uplatňovány,

  a ostatní náklady související s projektem, které jsou omezeny limitem:

  80 % celkových uznatelných nákladů projektu zahrnující:

  • náklady na službu – v případě, kdy technicky zaměřená stáž bude realizována prostřednictvím projektu „ABSOLOVENT2“ a zakončena získáním certifikátu IdeaHUB pro žáka/studenta (http://ideahub.cz/absolvent2/), případně bude-li realizována prostřednictvím obdobného sdíleného vývojového centra,

  5 % celkových uznatelných nákladů projektu zahrnující:

  • náklady na vstupní lékařskou prohlídku mentora a žáka/studenta,
  • cestovní náklady žáků/studentů související s vykonáváním stáže,
  • ochranné pracovní pomůcky, pokud jsou nezbytné k vykonávání stáže,
  • pojistné pro žáky/studenty, pokud je nezbytné k vykonání stáže.
 3. K uznatelným nákladům z dohod o práci konané mimo pracovní poměr uvedeným v rámci vyúčtování projektu, musí být jak u mentora, tak i u žáka/studenta příjemcem poskytovateli doloženo:
  • jaký druh práce zaměstnanec vykonal, včetně doložení konečného výstupu, což je formulář Zpráva o zhodnocení stáže jak za mentora tak i za žáka/studenta (příloha č. 4 Programu)
  • počet odpracovaných hodin, včetně způsobu jejich evidence,
  • zákonné odvody související s dohodami o práci, pokud jsou uplatňovány,
  • certifikát IdeaHUB žáka/studenta, který absolvoval stáž prostřednictvím programu „ABSOLOVENT2“, případně certifikát obdobného sdíleného vývojového centra, ve kterém bude stáž probíhat
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné. Nákladový rozpočet nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z vlastních prostředků příjemce dotace.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  1. charakter dotace – neinvestiční,
  2. rozpočet uznatelných nákladů, včetně uvedeného procentuálního podílu jednotlivých uznatelných nákladů,
  3. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,
  4. termín zahájení a ukončení projektu,
  5. účelové určení dotace.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných neinvestičních nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů dle odst. 1 tohoto článku.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Žadatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně v listinné podobě, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky postupem uvedeným dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz/. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti)– editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. profesní životopis mentora/ů, který bude obsahovat jméno a příjmení a popis odborných znalostí a praxe v příslušném oboru – neplatí pro stáž realizovanou prostřednictvím projektu „ABSOLOVENT2“, či obdobného sdíleného vývojového centra,
  3. počet žáků/studentů, kteří budou absolvovat stáž, název školy a ročník, který navštěvují, pracovní náplň žáka/studenta při stáži, kterou budou vykonávat po dobu realizace projektu,
  4. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele – scan ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx,
  5. aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.) - ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx,
  6. doklad o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 4 písm. e) - ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx,
  7. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 4 písm. e)], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci - ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému. Tímto krokem je odeslaná žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód (PID).
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost o dotaci (bez příloh!) zašle poskytovateli dotace prostřednictvím informačního systému datových schránek:
   • název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
   • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd,
   • adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

   Pozn.: Při vytvoření datové zprávy uveďte do buňky „k rukám“ označení „RRC“!

   Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).

  2. odeslanou žádost (bez příloh!) vytiskne, podepíše a takto podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

   Moravskoslezský kraj
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce, na kterou uvede příjemce tyto údaje:
   • název příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
   • název a kód příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   • plný název žadatele a adresu jeho sídla,
   • text "Neotvírat - žádost o dotaci",

   Pozn.: Obálka s těmito údaji je součástí žádosti v elektronickém systému (včetně vygenerovaného a přiděleného čárového kódu - PID).

   Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci může žadatel zvolit pouze jeden!

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 13. 5. 2019 do 28. 6. 2019 do 11:59:59 hod. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronickém portálu, v listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. V rámci programu může jeden žadatel podat maximálně jednu žádost o poskytnutí dotace na projekt (projekt může zahrnovat stáže pro max. tři žáky/studenty). V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele (rozhodující je doba podání žádosti prostřednictvím elektronického portálu).
 4. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. jsou v rozporu s podmínkami tohoto dotačního programu,
  2. neobsahují všechny povinné přílohy,
  3. nebyly podány prostřednictvím elektronického portálu a následně prostřednictvím systému datových schránek či v listinné podobě,
  4. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  5. nejsou podepsány osobou oprávněnou jednat za žadatele; vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován, (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu),
  6. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. žadatel bude mít v poslední den lhůty pro podávání žádostí vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 5. Pokud bude žádost vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu do 3 pracovních dnů od vyzvání (výzva k odstranění nedostatků je žadateli zasílána pouze elektronicky prostřednictvím e-mailu). Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 6. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 7. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 8. Kontaktní osoba: Ing. Veronika Mazurová, tel: 595 622 523, e-mail: veronika.mazurova@msk.cz.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Po provedení formální kontroly a kontroly přijatelnosti, které budou probíhat na odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, budou žádosti o dotace předloženy výběrové komisi, tvořené 2 hodnotiteli, jmenovanými poskytovatelem. Hodnotitelé vyhodnotí kvalitu projektů na základě systému bodového hodnocení dle hodnoticích kritérií (příloha č. 3 Programu). Bodové hodnocení každého hodnoceného projektu bude aritmetickým průměrem celkového počtu bodů obdržených od každého z hodnotitelů. Hodnotitelé zpracují podle dosažených bodů seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků doporučí k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nedoporučují k poskytnutí dotace, případně také seznam náhradních projektů.
 2. Návrh na přidělení dotace bude projednán Komisí pro výzkum, vývoj a inovační podnikání.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2019. Podkladem pro rozhodnutí bude stanovisko výběrové komise.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny (dále jen „příjemce“), uzavře Moravskoslezský kraj Smlouvu v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  • formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 5 Programu),
 2. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  • formuláře Závěrečného vyúčtování (přílohy č. 6 – 9 Programu),
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  • podepsanou zprávu o zhodnocení stáže zpracovanou jak mentorem, tak i žákem/studentem
  • kopie dohod o práci konané mimo pracovní poměr uzavřených s mentory a žáky/studenty (z dohod musí být patrné označení zaměstnavatele, jméno a příjmení zaměstnance, druh a rozsah vykonávané práce, výše odměny za práci a doba, kdy bude práce vykonávána.
  • pokud jsou vykazovány uznatelné náklady na službu, vynaloženou na realizaci stáže prostřednictvím projektu ABSOLOVENT2, je nutno doložit příslušný certifikát IdeaHUB žáka/studenta.
  • splněná opatření k zajištění publicity projektu.
  Pozn.: V případě nevyčerpání prostředků z dotace předkládá příjemce i Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 10 Programu).
 3. Termíny pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování budou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními této smlouvy.
 4. Průběžné i závěrečné vyúčtování lze předložit v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 5.000.000,-- Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam podporovaných skupin oborů / oblastí studia

 1. Ekologie a ochrana životního prostředí
 2. Hornictví, hornická geologie, hutnictví, slévárenství
 3. Strojírenství
 4. Energetika
 5. Nanotechnologie
 6. Materiálové inženýrství
 7. Bezpečnostní inženýrství
 8. Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 9. Technická chemie a chemie silikátů
 10. Potravinářství a potravinářská chemie
 11. Textilní výroba a oděvnictví
 12. Kožedělná a obuvnická výroba, zpracování plastů
 13. Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 14. Polygrafie, zpracování filmu a fotografie
 15. Stavebnictví, geodezie, kartografie, geografie
 16. Doprava a spoje
 17. Speciální a interdisciplinární technické obory
 18. Zemědělství a lesnictví
 19. Jazykověda, překladatelství, tlumočnictví
 20. Zdravotnictví
 21. Grafická tvorba a design
 22. Architektura a stavitelství
 23. Lázeňství a turismus
 24. Konzervátorství a restaurátorství

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 - Formulář elektronického podání včetně rozpočtu - žádost se po registraci žadatele vyplňuje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz
 • Příloha č. 3 - Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 4 - Zpráva o zhodnocení stáže
 • Příloha č. 5 - Průběžné vyúčtování projektu
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

XVIII. Účinnost

Tento Program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 60/5389 ze dne 9. 4. 2019 a nabývá účinnosti dne 10. 4. 2019 .

frame-scrollup