Zpráva

Podmínky dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji" na rok 2017

I. Název programu (kód)

"Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji" na rok 2017 (ŠMS/MŠMT).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatelé dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Cílem programu je:

 1. podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,
 2. podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
 3. podpořit dialog mladých lidí se zástupci Moravskoslezského kraje,
 4. rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
 5. vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež,
 6. zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží,
 7. rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží,
 8. podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
 9. podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže a multikulturní výchovy.

Prioritami dotačního programu jsou:

 1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže - podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;
 2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
 3. podpora participace - podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
 4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Projekt žadatele, jenž má být financován z dotace, musí být zaměřen pouze na jednu z výše uvedených priorit.

Smyslem tohoto dotačního titulu je přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží od 6 do 30 let a patří k některému z níže uvedených typů:

 • spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem může být pouze právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí.

O dotaci není možno žádat:

 • pro NNO mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport,
 • pro NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
 • pro NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
 • na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně podílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně do výše dotace schválené na daný projekt. Uznatelné náklady projektu přesahující tuto výši uhradí příjemce z vlastních zdrojů. Podíl prostředků krytých ze státního rozpočtu na dotaci na projekt činí maximálně 70% a podíl vlastních prostředků Moravskoslezského kraje činí minimálně 30%.
 2. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, z prostředků fondů EU ani z Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017-2020, vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 5. Realizace projektu bude zahájena nejdříve ……. (Bude doplněno datum vyhlášení tohoto dotačního programu Moravskoslezským krajem), projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2017.
 6. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha celkový nákladový rozpočet projektu.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á).
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 11. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 12. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti. Předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 13. Dotace v tomto dotačním programu nebudou poskytovány na projekty spočívající v realizaci jednorázové akce sportovního charakteru.
 14. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  4. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na materiál vč. drobných odměn pro děti v rámci pořádaných akcí; náklady na nákup potravin a pitný režim nejsou uznatelnými náklady,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč vč. do 40.000 Kč včetně - např. movité věci),
  3. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000 Kč vč. o 60.000 Kč včetně - např. software),
  4. náklady na opravy a udržování,
  5. tuzemské cestovné na základě cestovních příkazů s výjimkou nákladů na zahraniční cesty a stáže. Za uznatelný náklad se nepovažuje základní náhrada při použití vozidla příjemce nebo soukromého vozidla zaměstnance příjemce, kapesné, úhrada taxi, předplatné jízdenky městské hromadné dopravy,
  6. náklady na dopravu prokazatelně spojené s realizací projektu,
  7. náklady na služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  8. osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se podílejí na realizaci projektu v maximální výši 20% z požadované výše dotace.
  9. Na provozní náklady kanceláře NNO lze použít nejvýše 5 % z poskytnuté dotace kraje. Mezi provozní náklady kanceláře lze zahrnout nájem kanceláře, energie, spoje, poštovné, kancelářský materiál, propagace, materiál na opravu a údržbu, oprava a údržba kluboven a zařízení NNO. Náklady kanceláře musí být jednoznačně vyznačeny a podrobně specifikovány v rozpočtu NNO.
  10. Na tábory, konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jejichž délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč na dítě (do 18 let) a den. U zimních táborů probíhajících v období od 1. 12. do 31. 3. lze použít finanční prostředky ve výši max. 150 Kč na dítě (do 18 let) a den. U táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným zdravotním postižením, lze použít finanční prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě a den (stejný limit platí pro mládež do 26 let, pokud je držitelem průkazu ZTP). Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení hlavních vedoucích dětských táborů podle pravidel Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017-2020) http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. např.: splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); náklady na reprezentaci a pohoštění; náklady na pořízení a pojištění investičního majetku, dary a ceny, platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu, výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO, financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti NNO, úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, mezinárodní aktivity rekreačního a turistického charakteru, vzdělání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Upozornění!

Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 4 dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název projektu, výše dotace, období realizace projektu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - obecná část, projektová část (příloha č. 2 a 3 programu),
  2. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu)
  3. čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),
  4. prosté kopie aktuálních dokladů o právní osobnosti a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  5. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce),
  6. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele, též originál nebo ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  7. prosté kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu.
 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost v listinné a současně i v elektronické podobě (na CD nebo USB flash disku musí být příloha č. 2, 3 a 4 v editovatelné podobě). Listiny tvořící žádost a její přílohy pokud možno neslepovat a nevázat.
 4. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále (včetně CD nebo USB flash disku) lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. odbor školství, mládeže a sportu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 5. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 6. Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 4. 2017 do 7. 4. 2017. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 7. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.
 8. Při porušení omezení uvedeného v odst. 7 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti žadatele.
 9. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. jsou v rozporu s tímto programem,
  2. jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou schránkou),
  3. jsou doručeny na jiné adresy,
  4. jsou doručeny mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  5. nebudou podepsány všemi osobami, které musejí za žadatele podepsat smlouvu o poskytnutí dotace v požadované výši,
  6. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. žadatel bude mít v poslední den lhůty pro podávání žádostí vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 12. Při porušení povinnosti žadatele předložit úplnou žádost včetně kopií dokladů uvedených v odst. 1 tohoto článku bude žádost z posuzování vyloučena.

X. Kontaktní osoba

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Mgr. Bc. Renáta Solská, tel.: 595 622 238, e‑mail: renata.solska@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, soulad s Koncepcí podpory mládeže na období 2014-2020 a rozvojovými dokumenty Moravskoslezského kraje, přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 10
  2. Cílová skupina, její velikost, složení, aktivní zapojení max. 5
  3. Kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost, webové stránky organizace max. 10
  4. Provázanost celkového rozpočtu a aktivit, adekvátnost položek rozpočtu a jeho zdůvodnění max. 10
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 35 bodů
 2. Monitorovací pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem. Nákladový rozpočet projektu bude v takovém případě v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2017.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 5. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace.

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2018). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Příjemce dotace je povinen poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jiným kontrolním orgánům, které vykonávají kontrolu podle jiných právních předpisů (např. NKÚ, územní finanční orgány aj.)

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny finanční prostředky ve výši 349.000 Kč. Další prostředky ve výši 812.748 Kč jsou kryté ze státního rozpočtu pro Moravskoslezský kraj. Výše finančních prostředků vyčleněných na dotační program se sníží v případě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o poskytnutí nižší částky ze státního rozpočtu na projekt Moravskoslezského kraje v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni".

XV. Závěrečné ustanovení

Poskytnutí dotací je podmíněno schválením krajského projektu v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" a schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017.

Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - obecná část,
 • Příloha č. 3 - Projektová část
 • Příloha č. 4 - Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 6 - Závěrečné hodnocení projektu
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 11 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 8/612 ze dne 28. 2. 2017 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2017

frame-scrollup