Zpráva

Podmínky dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji (ŠMS/MŠMT)

I. Název programu (kód)

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji (ŠMS/MŠMT)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cíl programu:

 1. podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 2. podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
 3. podpořit dialog mezi mladými lidmi a zástupci krajů,
 4. rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
 5. vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), tak určených pro neorganizované děti a mládež,
 6. zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží,
 7. rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží,
 8. odpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
 9. podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže a multikulturní výchovy.

Priority programu:

 1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;
 2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
 3. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
 4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Projekt žadatele, jenž má být financován z dotace, musí být zaměřen pouze na jednu z výše uvedených priorit.

Smyslem tohoto dotačního titulu je přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností a patří k některé z níže uvedených právních forem:

 • spolkům ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
 • ústavům ve smyslu § 402 a násl. občanského zákoníku,
 • obecně prospěšným společnostem ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro získání dotace je vznik žadatele jako právnické osoby nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

Dotace není určena pro:

 • NNO mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport,
 • NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
 • NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
 • projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100.000 Kč.
 2. Podíl prostředků krytých ze státního rozpočtu na dotaci na projekt činí maximálně 70 % a podíl vlastních prostředků Moravskoslezského kraje činí minimálně 30 %.
 3. Pokud je projekt financován z různých státních zdrojů (včetně části dotace poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu kryté ze státního rozpočtu), nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Spolufinancování z projektů OP VVV není možné. Projekt nebude spolufinancován ani z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Projekt nebude podpořen, pokud je v roce 2018 finančně podpořen z Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 7. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 3. 2018 projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2018.
 8. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku ústavů, spolkového rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat tuto smlouvu,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 10. Předložení dokladů uvedených v odst. 9 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 9 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 9 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti. Předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 14. Dotace v tomto dotačním programu nebudou poskytovány na projekty spočívající v realizaci jednorázové akce sportovního charakteru.
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na materiál; náklady na nákup potravin a pitný režim nejsou uznatelnými náklady,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč vč. do  40.000 Kč včetně - např. movité věci),
   (Pouze pokud se nejedná o položku, kterou lze zařadit mezi provozní náklady kanceláře dle písmena i) tohoto odstavce.)
  3. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000 Kč vč. o 60.000 Kč včetně - např. software),
  4. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie.
   (Pouze pokud se nejedná o položku, kterou lze zařadit mezi provozní náklady kanceláře dle písmena i) tohoto odstavce.),
  5. náklady na opravy a udržování, pouze pokud se nejedná o položku, kterou lze zařadit mezi provozní náklady kanceláře dle písmena i) tohoto odstavce,
  6. náklady na dopravu fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, prokazatelně spojené s realizací projektu s výjimkou cestovních náhrad spojených s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů, úhrada taxi,
  7. náklady na služby s výjimkou stravování, externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  8. osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se podílejí na realizaci projektu v maximální výši 20 % z požadované výše dotace,
  9. na provozní náklady kanceláře NNO lze použít nejvýše 5 % z poskytnuté dotace kraje. Mezi provozní náklady kanceláře lze zahrnout nájem kanceláře, energie, spoje, poštovné, kancelářský materiál, propagace, materiál na opravu a údržbu, oprava a údržba kluboven a zařízení NNO, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč vč. do  40.000 Kč včetně - např. movité věci), místní vyhláškou stanovené poplatky (např. likvidace odpadu, apod.). Náklady kanceláře musí být jednoznačně vyznačeny a podrobně specifikovány v rozpočtu NNO,
  10. na tábory, konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jejichž délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč na dítě (do 18 let) a den. U zimních táborů probíhajících v období od 1. 12. do 31. 3. lze použít finanční prostředky ve výši max. 150 Kč na dítě (do 18 let) a den. U táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným zdravotním postižením, lze použít finanční prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě a den (stejný limit platí pro mládež do 26 let, pokud je držitelem průkazu ZTP). Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení hlavních vedoucích dětských táborů podle pravidel Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017-2020) http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6.
   Náklady na tábory musí být podrobně specifikovány v rozpočtu NNO, který je nedílnou součástí žádosti.

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.
např.: úhrada výdajů na pohoštění, dary a ceny, úhrada pořízení investičního majetku, platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu, výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, úhradu nákladů zahraničních cest a stáží, úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru, vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištěním.

Dále splátky úvěrů vč. úroků; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); náklady na reprezentaci; pojištění majetku.

V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

Upozornění!

Nákladový rozpočet, který je součástí žádosti v elektronickém portálu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název projektu, výše dotace, období realizace projektu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 – 5 tohoto článku a následně v listinné podobě (případně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky) dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu,
  2. doklad o právní subjektivitě žadatele (např. stanovy, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku),
  3. doklad o přidělení IČO - jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b),
  4. doklad o bankovním účtu, na který by měla být dotace převedena,
  5. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu - jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b).
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude v žádosti vygenerován čárkový kód, a následně tuto odeslanou žádost žadatel vytiskne a podepíše.
 6. Podepsanou žádost, a podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor školství, mládeže a sportu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".

  nebo prostřednictvím datové schránky (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA). Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.

 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 3).
 8. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.
 9. Při porušení omezení uvedeného v odst. 8 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti žadatele.
 10. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. jsou v rozporu s tímto programem,
  2. nejsou kompletní,
  3. neobsahují všechny povinné přílohy,
  4. jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem),
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou jednat za žadatele; vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  8. žadatel bude mít v poslední den lhůty pro podávání žádostí vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 11. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 12. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 4. 2018 do 6. 4. 2018. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava: Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Hodnotící kritéria Bodové hodnocení Maximální počet bodů
  přehlednost projektu srozumitelně a věcně formulovaný cíl a účel projektu 0-5 15
  přehledné zpracování postupu realizace projektu s návazností na cílovou skupinu a náklady (harmonogram) 0-5
  definice a velikost cílové skupiny 0-5
  potřebnost projektu přínos projektu pro cílovou skupinu 0-5 15
  přínos projektu pro poskytovatele 0-5
  přínos projektu pro veřejnost 0-5
  rozpočet přehlednost a přiměřenost rozpočtu vzhledem k cíli a obsahu projektu 0-5 10
  odůvodnění nezbytnosti položek v rozpočtu 0-5
  CELKEM 40
 2. Monitorovací pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2018.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).
 5. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu.

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, a to do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2019). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.

Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program v rozsahu příloh 4 – 8 těchto podmínek.

Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Příjemce dotace je povinen poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jiným kontrolním orgánům, které vykonávají kontrolu podle jiných právních předpisů (např. NKÚ, územní finanční orgány aj.).

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 1.152.570 Kč, z toho na 806.570 Kč tvoří prostředky kryté ze státního rozpočtu, poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora mládeže na krajské úrovni na rok 2018, a 346.000 Kč tvoří vlastní prostředky Moravskoslezského kraje.

Výše finančních prostředků vyčleněných na dotační program Moravskoslezského kraje se sníží v případě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne v rámci dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“ rozhodne o poskytnutí nižší částky, než byla požadována.

XV. Závěrečné ustanovení

Poskytnutí dotací je podmíněno schválením krajského projektu v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora mládeže na krajské úrovni“ a schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018.

Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Příloha č. 2 – Vzor formuláře elektronického podání žádosti
 • Příloha č. 3 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 4 - Závěrečné hodnocení projektu
 • Příloha č. 5 - Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 32/2901 ze dne 27. 2. 2018 a nabývá účinnosti dne 28. 2. 2018

frame-scrollup