Zpráva

Podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

I. Název programu (kód)

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/04/2017).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava (dále též "MSK"), zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem poskytnutí dotací je podpořit projekty umožňující účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 je rovna nebo vyšší než 50 µg.m⁻³ na 50 % nebo více než na 50 % území příslušné obce, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních (dále jen "ubytovací zařízení") poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, nacházejících se v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 nedosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ nebo dosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ na méně než 50 % území příslušné obce. Vymezení uvedených oblastí pro obce na území MSK je uvedeno v příloze č. 4, zdrojová data o znečištění ovzduší jsou uvedena na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html.

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší.

IV. Vymezení okruhů příjemců

Žadatelem o dotaci (příjemcem dotace) mohou být:

 1. obec, nebo svazek obcí v případě, že obec, nebo členská obec svazku obcí je zřizovatelem základní školy nebo více základních škol,
 2. základní škola jakékoliv právní formy s výjimkou příspěvkové organizace zřízené obcí zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

se sídlem na území Moravskoslezského kraje splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů - viz příloha č. 4. V případech, kdy žadatelem je svazek obcí, může tento žádat o dotaci pouze pro děti navštěvující školu v obci splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů.

Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost s výjimkou statutárních měst, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod nebo městskou část. K dalším podaným žádostem nebude přihlíženo.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí ozdravné pobyty realizovat v souladu s podmínkami tohoto programu. Ozdravné pobyty mohou být realizovány na území celé České republiky, a to pouze na území obcí, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 nedosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ nebo dosáhla úrovně 50 µg.m⁻³ na méně než 50 % území příslušné obce. Vymezení oblastí je dostupné na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/15petileti/15petiletzip.html, obce splňující dané podmínky na území MSK jsou uvedeny rovněž v mapě, která je součástí přílohy č. 4 tohoto programu.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace. Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 12 kalendářních dnů, délku ozdravného pobytu lze zkrátit pouze z důvodů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte nebo pedagogického nebo zdravotnického doprovodu, úmrtí v rodině apod.
 2. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 100 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 700 tis. Kč.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 7. Realizace projektu byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2017, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 4. 2019.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 5 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 5 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména smlouvu o vytvoření svazku obcí, společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána,
  6. doklad o schválení přijetí dotace radou obce, pokud je žadatelem obec (případně zastupitelstvem obce, jestliže v obci není rada ustavena nebo si zastupitelstvo toto rozhodování vyhradilo).
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 12. V případě, že alokovaná částka nebude zcela rozdělena mezi žadatele, na pokrytí jejichž žádostí postačuje, žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Náhradní žadatelé budou vyzýváni dle předchozí věty do 30. 11. 2018, a to pouze v případě, že částka, která jim může být poskytnuta, dosahuje minimálně 50 tis. Kč.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, bude zachován procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu, tj. v období od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2019, a byl příjemcem uhrazen do 31. 5. 2019,
  4. byl vynaložen na ozdravný pobyt uskutečněný v období od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 (1. topné období), nebo od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (2. topné období),
  5. byl vynaložen na:
   1. dopravu,
   2. ubytování v místě realizace ozdravného pobytu,
   3. stravování po dobu realizace ozdravného pobytu, nebo
   4. úhradu procedur na regeneraci nebo prevenci onemocnění dýchacích cest,
  6. byl vynaložen na osobu, kterou se rozumí:
   1. žák 1. stupně základní školy, nebo
   2. pedagogický nebo zdravotnický doprovod.
   Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné.
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. Uznatelné náklady na osobu činí nejvýše 700 Kč (tj. z dotace bude uhrazeno max. 350 Kč) na den v průměru za daný ozdravný pobyt.
 4. Náklady na více než jeden ozdravný pobyt dítěte uvedeného v odst. 1 písm. f) bodu i) v průběhu daného topného období nejsou uznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou a podmínkami tohoto dotačního programu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Je-li příjemcem v rámci realizace projektu organizováno více ozdravných pobytů, je příjemce oprávněn čerpat poskytnutou dotaci po částech, vždy po realizaci ozdravného pobytu na základě průběžného vyúčtování ukončeného ozdravného pobytu.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace - formulář žádosti je přílohou č. 2 programu,
  2. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména smlouvy o vytvoření svazku obcí, společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  3. prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce],
  4. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce]; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  5. čestné prohlášení - formulář prohlášení je přílohou č. 5 programu,
  6. zdůvodnění výše požadované dotace, tj. odůvodněný kvalifikovaný odhad žadatele o počtu účastnících se osob a délce jejich účasti na ozdravném pobytu.
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. b) až d) tohoto článku s výjimkou povinnosti předložit kopii pověření nebo plné moci se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat výhradně prostřednictvím datové schránky Moravskoslezského kraje:
  název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
  identifikátor datové schránky: 8x6bxsd,
  a to datovou zprávou označenou:
  1. kódem vyhlášeného dotačního programu a
  2. textem "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol - žádost o dotaci".
 5. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené poskytovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy (prostřednictvím jiné datové schránky),
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 6. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 4 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 7. Poskytovatel je oprávněn posoudit adekvátnost výše požadované dotace a požadovat doplnění žádosti o nové zdůvodnění její výše v náhradním termínu.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018.
 2. Administrátorem dotačního programu je Moravskoslezský kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství.
 3. Kontaktní osoby:

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o poskytnutí dotace je kontaktní osobou, případně administrátorem, přiřazeno pořadové číslo odpovídající pořadí, v jakém byla žádost podána, tj. podle data a času doručení datové zprávy.
 2. Dotace budou žadatelům přidělovány dle pořadí, v jakém byly doručeny jejich žádosti, až do vyčerpání částky alokované pro tento dotační program (kritériem pro hodnocení žádostí je čas jejich doručení). Žadatelé, jimž nebude možno poskytnout dotaci z důvodu vyčerpání alokované částky, budou označeni jako náhradní žadatelé.
 3. Kritéria pro poskytnutí dotace jsou následující:
  1. čas předložení úplné žádosti o dotaci,
  2. dostatečný zůstatek alokace potřebný pro pokrytí celkové požadované výše dotace (netýká se náhradních žadatelů).
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 7 měsíců ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (příloha č. 1 programu) v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XII. Vyúčtování

 1. Po ukončení realizace kteréhokoli ozdravného pobytu je příjemce oprávněn zpracovat a předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizovaného ozdravného pobytu v rozsahu a s přílohami uvedenými v příloze č. 3 programu. Průběžné vyúčtování realizovaného pobytu doručené poskytovateli po uplynutí 60 dnů od ukončení pobytu bude příjemci vráceno a splátka dotace nebude na jeho základě vyplacena.
 2. Příjemce je povinen předložit průběžné vyúčtování projektu za předchozí kalendářní rok, v němž je realizován projekt, vždy do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.
 3. Po ukončení realizace posledního ozdravného pobytu je příjemce povinen zpracovat závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, a to v rozsahu a s přílohami uvedenými v příloze č. 3 programu, a předložit je poskytovateli do 60 dnů. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. celkové evidence projektu,
  4. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu,
  5. dodržení dalších smluvních podmínek.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 10.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje o neposkytnutí dotace.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol"
 • Příloha č. 3 - Vyúčtování nákladů na ozdravné pobyty pro účely dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol"
 • Příloha č. 4 - Obce splňující kritéria pro podání žádosti v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol"
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení

XVII. Přechodná ustanovení

Poskytnutí dotací v rámci tohoto programu je podmíněno schválením použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí zastupitelstvem kraje. O celkové částce finančních prostředků, které budou zapojeny do rozpočtu roku 2018 pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2017 realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017 a nabývá účinnosti dne 26. 9. 2017.

frame-scrollup