Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019

I. Název programu (kód)

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 (ŠMS/P)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

V rámci programu budou podporovány:

 1. Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu
 2. Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování
 3. Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti

Podporovány nebudou:

 • jednorázové přednášky, hromadné multimediální projekce, osvětové akce, reklamní spoty, programy, které nepatří do specifické primární prevence – viz Metodické doporučení k primární prevenci rizikových forem chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 • projekty nespecifické prevence, zejména volnočasových aktivit a pozitivního trávení volného času.

Důvodem podpory těchto projektů je přispět k realizaci dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení směřujícího k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině.

IV. Vymezení okruhů příjemců

Dotační program je určen pro právnické osoby:

 • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem,
 • neziskové organizace (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby), jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence směřovaná k dětem a mládeži.

Oprávněným žadatelem o dotaci není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Pro školy a školská zařízení: minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 20.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 80.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %.
 2. Pro neziskové organizace: minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 50.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 150.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 70 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 9. 2018, nejpozději 1. 10. 2018, projekt bude ukončen nejdříve 31. 5. 2019, nejpozději 31. 8. 2019.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis ze spolkového rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku obecně prospěšných společností apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
 8. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele a jehož součástí bude nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o "smlouvě", platí obdobně pro "dopis" ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 7 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 13. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se stanoví jako podíl částky dotace, jež byla určena původnímu příjemci, a předpokládané výše uznatelných nákladů projektu předloženého náhradním příjemcem, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být tato poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů, tj. 200.000,- euro za tři účetní období).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace, podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  4. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na materiál vč. věcných odměn a potravin s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč vč. do 40.000 Kč včetně - např. movité věci),
  3. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000 Kč vč. do 60.000 Kč včetně - např. software),
  4. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, jde-li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno). Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  5. náklady na opravy a udržování,
  6. náklady na dopravu fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, prokazatelně spojené s realizací projektu,
  7. služby,
  8. osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů v maximální výši 20 % z požadované výše dotace, vznikly-li v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno).
  V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.
 3. Náklady projektu dle odst. 1 tohoto článku, které mohou být v nákladovém rozpočtu projektu uvedeny mezi uznatelnými, k jejichž úhradě však nesmí být použita dotace (ve sloupci „Požadovaná výše dotace“ v nákladovém rozpočtu musí být u dané položky uvedena nula), jsou:
  1. cestovné tuzemské i zahraniční na základě cestovních příkazů. Za uznatelný náklad se nepovažuje základní náhrada při použití vozidla příjemce nebo soukromého vozidla zaměstnance příjemce, kapesné, úhrada taxi,
  2. mobilní telefon, výpočetní technika (PC, tablet, notebook, tiskárny, apod.), záznamová technika (např. kamera, fotoaparát apod.).
 4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.:
  1. rauty,
  2. finanční odměny a dary,
  3. poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky,
  4. účetní služby, poradenské, právní služby, konzultace, bankovní služby, auditorské služby,
  5. splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace,
  6. celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
  7. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
  8. pojištění majetku.

  Upozornění!

  Nákladový rozpočet nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název projektu, výše dotace, maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech, období realizace projektu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Podmínky publicity

Příjemce je povinen s ohledem na své možnosti prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat Moravskoslezský kraj. Jednotlivé publicitní povinnosti budou odvozovány od příslušného projektu a objektivních možností příjemce a budou stanoveny ve smlouvě.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 – 5 tohoto článku a následně v listinné podobě, případně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému „Portálu občana“ na adrese https://podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu,
  2. časový harmonogram (projektový rámec),
  3. doklad o právní subjektivitě žadatele (např. stanovy, zřizovací listina, výpis ze spolkového rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku obecně prospěšných společností),
  4. doklad o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem c)],
  5. doklad o bankovním účtu, na který by měla být dotace převedena,
  6. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem c)].
  7. zprávu o realizaci víceletého (navazujícího) projektu v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z prostředků Moravskoslezského kraje),
  8. seznam organizací, škol či školských zařízení, pro které bude projekt realizován, spolu s potvrzením o jejich předběžném zájmu (platí pouze pro neziskové organizace).
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude v žádosti vygenerován čárkový kód, a následně tuto odeslanou žádost žadatel vytiskne a podepíše.
 6. Podepsanou žádost, a podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor školství, mládeže a sportu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
  4. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla, kterou žadatel sám dopíše, nebo orazí,

  nebo prostřednictvím datové schránky (název datové schránky: Moravskoslezský kraj • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA).

  Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.

 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 2).
 8. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 4. 2018 do 6. 4. 2018. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 9. Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok.
 10. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel, který je školou nebo školským zařízením, oprávněn předložit dvě žádosti, a to vždy v kombinaci priorit A+C nebo B+C. Neziskové organizace mohou podat maximálně jednu žádost.
 11. Při porušení omezení uvedeného v odst. 10 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti od žadatele.
 12. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. jsou v rozporu s tímto programem (včetně nedodržení spoluúčasti, uvedení neuznatelných nákladů v nákladovém rozpočtu),
  2. nejsou kompletní,
  3. neobsahují všechny povinné přílohy,
  4. jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem),
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou jednat za žadatele; vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. by poskytnutím dotace v požadované výši, byla překročena hranice podpory de minimis,
  8. žadatel bude mít v poslední den lhůty pro podávání žádostí vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 13. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 14. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Kontaktní osoba

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  1. soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a rozvojovými dokumenty Moravskoslezského kraje, přínos a význam realizace projektu, jasně a logicky zdůvodněné cíle projektu max. 10
  2. cílová skupina - její velikost, složení, rizikovost, aktivní zapojení, způsob výběru cílové skupiny max. 10
  3. metody a formy realizace projektu – jasně popsány, reálnost plánu akcí, projekt zahrnuje objektivně měřitelné výstupy max. 20
  4. rozpočet a efektivita nákladů – nezbytnost požadovaných nákladů, adekvátnost položek rozpočtu, využití jiných zdrojů financování, jasné definování vztahu aktivit vůči rozpočtu max. 10
  Celkové bodové ohodnocení projektu 50 bodů
 2. Monitorovací pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se v takovém případě nemění; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům do 30. 6. 2018 
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 5. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace.

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

 1. V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 2.000.000,-- Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Příloha č. 2 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 3 - Průběžné hodnocení projektu
 • Příloha č. 4 - Průběžné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb
 • Příloha č. 5 - Závěrečné hodnocení projektu
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 32/2904 ze dne 27. 2. 2018 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2018

frame-scrollup