Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

I. Název programu (kód)

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji (RRC/07/2017)

II. Jednotlivé dotační tituly

 • Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"
 • Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"
 • Dotační titul č. 3: "Podpora lázeňství"

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji jako formy turistiky přívětivé k životnímu prostředí. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj turistiky v našem kraji (Dotační titul č. 1).
 2. Cílem je podpora organizacím, které se dlouhodobě zabývají rozvojem vodácké turistiky v MSK, organizují vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost. (Dotační titul č. 2).
 3. Cílem je podpora lázní v Moravskoslezském kraji, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v regionu (Dotační titul č. 3).
 4. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit oblasti Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost a vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnost v těchto oblastech.

Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"

Cílem je podpořit projekty investiční, neinvestiční a kombinované, zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v oblasti agroturistiky v Moravskoslezském kraji tak, aby vznikla ucelená síť agroturistických služeb. Z tohoto důvodu je nezbytná provázanost žadatelů (každý žadatel ideálně nabízí jinou službu). Budou podporovány tyto aktivity:

 1. rekonstrukce, vybudování či dobudování zařízení cestovního ruchu různých typů (naučné stezky, odpočívadla pro cyklisty, vybavení výletiště pro turisty, úvaziště pro koně v rámci služeb hipoturistiky, apod.),
 2. budování či rekonstrukce turistických a cykloturistických orientačních systémů a informačních zařízení, vč. přípravy jejich obsahů a grafického zpracování, podmínkou je alespoň 1 cizojazyčná mutace,
 3. zhotovení propagačních tiskovin vztahujících se k poskytování služeb v oblasti agroturistiky (podmínkou je alespoň 1 cizojazyčná mutace),
 4. rekonstrukce, dobudování či vybavení farem, jízdáren, stájí atd. (např. vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách - např. zpracování vlny, péče o hovězí dobytek, související řemesla, apod., zřízení sociálního zařízení pro turisty; zajištění ochranných pomůcek pro turisty, bezbariérového přístupu apod.),
 5. zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod.

Podporovány nebudou aktivity týkající se budování či rekonstrukce ubytovacích kapacit, ani nákup zemědělské techniky (traktory, malotraktory, mulčovače apod.) či nákup pozemků. Podporován nebude ani nákup krmiva.

Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"

Cílem je podpořit neinvestiční projekty, které pomohou zajistit hladký průběh vodáckých sjezdů a dobudovat drobnou infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. zhotovení propagačních a informačních materiálů (např. propagační materiály vodáckých akcí - plakáty, letáčky, informační tabule, bannery apod.),
 2. zajištění vodní záchranné služby, zdravotnické služby a organizačních pracovníků při akcích podporujících vodáckou turistiku,
 3. pronájem chemického WC a odpadkových košů, úklidová služba při akcích podporujících vodáckou turistiku,
 4. údržba vodáckých zařízení (nástupiště apod.)

Dotační titul č. 3: "Podpora lázeňství"

Cílem je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, které pomohou zvýšit návštěvnost Moravskoslezského kraje. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. propagační tiskoviny, letáky a katalogy (grafika a zpracování, překlady, tisk) vč. jazykových mutací, které by měly obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje a které budou poskytnuty v případě potřeby k užívání také Moravskoslezskému kraji,
 2. výroba a zpracování informačních a propagačních CD, DVD, ad. přenosných médií vč. jazykových mutací, které by měly obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje a které budou poskytnuty v případě potřeby k užívání také Moravskoslezskému kraji,
 3. video spoty, virtuální prohlídky, mobilní průvodce apod. vč. jazykových mutací, které by měly obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje a které budou poskytnuty v případě potřeby k užívání také Moravskoslezskému kraji,
 4. velkoplošné tiskoviny, plakáty, roll-upy, bantexy, bannery, billboardy, megaboardy, světelná reklama a další vč. jazykových mutací,
 5. reklama v médiích (TV, rádio, sociální sítě, web),
 6. aktualizace webových stránek, inovace softwarového vybavení webových stránek, aplikace pro mobilní verzi stránek vč. jazykových mutací,
 7. elektronické aplikace (čipový rezervační a objednávkový systém), bankovní systém pro platby zahraničních pacientů a hostů lázní (platební brána),
 8. infosystémy vnitřní i vnější vč. jazykových mutací v rámci areálu lázní, značení památek v nejbližším okolí lázní apod.,
 9. realizace fam tripů po Moravskoslezském kraji pro české i zahraniční odborníky, lékaře a další zdravotnický personál (uznatelnými náklady bude vstupné na atraktivity cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ubytování a doprava účastníků),
 10. pořádání vlastních konferencí (uznatelnými náklady bude nájem sálů, odměny lektorům či školitelům, drobné občerstvení, náklady na tlumočení),
 11. účast na odborných konferencích a veletrzích (uznatelnými náklady budou účastnické či vystavovatelské poplatky, pronájmy stánku, náklady na dopravu a ubytování, náklady na tlumočení).

V. Vymezení okruhu příjemců

Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"

 1. Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku apod. Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tzn. cestovní kanceláře a agentury.
 2. Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby

Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"

 1. Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území MSK po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost.
 2. Právní forma: spolky

Dotační titul č. 3: "Podpora lázeňství"

 1. Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči v Moravskoslezském kraji:
  • Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (IČ: 14450216),
  • AquaKlim, s.r.o. (IČ: 27849562),
  • Lázně Darkov, a.s. (IČ: 61974935).

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace je u:
  1. u dotačního titulu č. 1: 50.000,- Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 50.000,- Kč,
  3. u dotačního titulu č. 3: 50.000,- Kč,
  maximální výše dotace je:
  1. u dotačního titulu č. 1: 500.000,- Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 150.000,- Kč,
  3. u dotačního titulu č. 3: 300.000,- Kč,
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 9. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 10. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 11. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po nabytí účinnosti smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce takto:
  • úhradou první splátky ve výši 50 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, zbývající část dotace do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování za podmínek uvedených ve smlouvě.
 12. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by pro příjemce představovalo veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 13. Pro dotační titul č. 1 - nejpozději do data předložení závěrečného vyúčtování projektu je povinností příjemce dotace předložit poskytovateli doklad o získání certifikace vystavený Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.; tato certifikace se bude týkat zařízení nebo programů, v rámci kterých příjemce realizuje aktivity projektu. Informace k procesu certifikace jsou uvedeny na webových stránkách Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. (www.svazvt.cz)
 14. Realizace projektu může být:
  • u dotačních titulů č. 1 a č. 3 zahájena nejdříve 1. 7. 2017 a ukončení projektu musí být nejpozději do 31. 10. 2018;
  • u dotačního titulu č. 2 zahájena nejdříve 1. 1. 2017 a ukončení projektu musí být nejpozději do 31. 10. 2017.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 1 pouze:
  • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
  • náklady na samostatné movité věci a soubory movitých věcí;
  • náklady na úpravu terénu (např. naučné stezky, hipostezky, jízdárny, zpevnění ploch u jezdeckých areálů apod.);
  • náklady na materiál;
  • náklady na vybudování turistických atrakcí (ukázky zemědělské činnosti, dílničky pro děti apod.);
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby;
  • náklady na inzertní služby v tisku (periodika) a médiích (TV, rozhlas);
  • náklady na výrobu mediálních reklamních produktů (foto, video, audio);
  • náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. mobilních aplikací - vč. jazykových mutací;
  • náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému (např. infotabule, tabule s názvem atraktivity, orientační a informační zařízení turistického charakteru) v rámci farem, zemědělských areálů, jízdáren apod. - vč. jazykových mutací;
  • překladatelské služby v rámci jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy;
  • náklady na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  • náklady na certifikaci zařízení nebo programu udělovanou Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.
 3. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 2 pouze:
  • náklady na externě zajišťované služby, práce,
  • náklady na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • náklady na údržbu vodáckých zařízení,
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby,
  • náklady na pronájem WC a odpadkových košů, úklid po vodáckých akcích.
 4. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 3 pouze:
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby,
  • náklady na inzertní služby v tisku (periodika) a médiích (TV, rozhlas, sociální sítě, web),
  • náklady na výrobu a realizaci velkoplošné reklamy vč. světelné a dynamické,
  • náklady na výrobu mediálních reklamních produktů (foto, video, audio, IT technologie vč. mobilních aplikací),
  • náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. webových aplikací,
  • překladatelské služby v rámci jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy,
  • náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému (i elektronického) v rámci lázeňského areálu vč. jazykových mutací,
  • náklady na zhotovení a realizaci značení turistických atraktivit (např. infotabule, tabule s názvem atraktivity, orientační a informační zařízení turistického charakteru - vč. jazykových mutací),
  • náklady na dopravu, víza a ubytování (maximálně do 25 % poskytnuté dotace),
  • náklady na vstupné zahraničních účastníků fam tripů.
  • náklady na účastnické či vystavovatelské poplatky, náklady na pronájem sálů pro konference, náklady na prezentační stánky.
 5. Za neuznatelné náklady jsou považovány:
  • náklady na pořízení notebooků, kamer, fotoaparátů a jiného IT zařízení;
  • náklady na budování či rekonstrukci ubytovacích zařízení (pensionů, hotelů apod.);
  • náklady na pořízení či opravy zemědělské techniky (traktory a malotraktory, obráběče apod.);
  • náklady na nákup či pronájem pozemků;
  • ostatní náklady neuvedené v odst. 2 - 4 tohoto článku.
 6. Uznatelné náklady ve smyslu odst. 1 - 4 tohoto článku v sobě zahrnují i daň z přidané hodnoty, kterou si příjemce nemůže uplatnit formou nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.
 7. Poskytovatel dotace - Moravskoslezský kraj - si vyhrazuje právo na odmítnutí některých nákladových položek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace v nákladovém rozpočtu projektu, jež jsou neslučitelné se smysluplným naplněním předkládaného projektu. V takovém případě bude projekt předložen zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace sníženou o část dotace, jež měla být určena na úhradu odmítnutých nákladových položek, a ve smlouvě o poskytnutí dotace nebudou v nákladovém rozpočtu projektu tyto odmítnuté nákladové položky uvedeny. Pokud by v důsledku vypuštění těchto nákladových položek došlo k překročení maximálního procentního podílu dotace na uznatelných nákladech projektu, stanoveného pro tento dotační program (70 %), bude v součinnosti s žadatelem nákladový rozpočet projektu přepracován tak, aby maximální procentní podíl byl zachován.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - termín realizace projektu, výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace projektu skutečnost, že jde o projekt, jehož realizace byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (umístěním loga, informace o spolufinancování apod.) a plnit další podmínky povinné publicity stanovené ve smlouvě.
 4. Výdaje (náklady) musí být prokazatelně zaneseny v účetní evidenci žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady. Realizaci celého projektu musí příjemce sledovat v účetní nebo daňové evidenci odděleně, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace MSK a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.
 5. Příjemce je oprávněn použít k úhradě nákladů projektu i dotace z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiné zdroje, avšak v té části, v níž je náklad hrazen z dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financován z jiných zdrojů.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 programu)
  2. Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 programu)
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu)
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu) - netýká se dotačního titulu č. 2
  5. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z veřejného rejstříku apod.),
  6. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce],
  7. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce]; podepsal­-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo úředně ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. minimálně 3 fotografie stávajícího stavu (např. nezpevněných ploch, prostoru pro vznikající úvaziště pro koně, nevyhovující sociální zázemí apod.) - platí pro dotační titul č. 1,
  9. pro dotační titul č. 1: seznam akcí určených pro širokou veřejnost, které jste realizovali v roce 2016 (neuvádějte běžné vyjížďky jezdeckých klubů apod.); zde je nutné doložit tyto akce kopií plakátu, popř. i fotografií z konání akce apod.
   pro dotační titul č. 2: seznam vodáckých akcí určených pro širokou veřejnost, které jste realizovali v roce 2016
   pro dotační titul č. 3: seznam zahraničních prezentací, které jste realizovali v roce 2016;
  10. může být předložena partnerská smlouva s dalším subjektem poskytujícím služby o spolupráci v oblasti agroturistiky (toto bude při hodnocení žádostí výhoda, nikoliv povinnost) - platí pro dotační titul č. 1.
 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat v jednom podepsaném originále prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji - RRC/07/2017),
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
  Žádost o dotaci (pouze přílohy č. 2, č. 3 a č. 4) zašle žadatel současně na e-mail kontaktní osoby uvedené v čl. XI.
 4. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 5. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 6. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 3 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 8. Jeden žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 21. 4. 2017 do 2. 5. 2017. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 2. Kontaktní osoba: Mgr. Jan Smiga, tel. 595 622 319, e-mail: jan.smiga@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Bude posouzeno, zda žádost splnila:
  1. Formální náležitosti - k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván
  2. Přijatelnost
 2. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 1 bude dále posouzena dle stanovených kritérií:
    Základní oblasti a jejich kritéria Hodnocení Počet bodů
  A. Agroturistické služby, prezentace
  A. 1 Počet předložených partnerských smluv či dohod v rámci agroturistických služeb 0 partnerských smluv/dohod
  1 partnerská smlouva/dohoda
  2 - 3 partnerské smlouvy/dohody
  4 a více partnerských smluv/dohod
  0
  1
  2
  3
  A. 2 Vlastní webové stránky a počet jejich jazykových mutací (vše musí být funkční) Subjekt vlastní web. stránky nemá
  Subjekt vlastní web. stránky má, ale jen v českém jazyce
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 1 jazykové mutaci
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 2 jazykových mutacích
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 3 a více jazykových mutacích
  0
  1
  2
  3
  4
  A. 3 Pořádání akcí pro veřejnost v roce 2016 nepořádáme akce pro veřejnost
  1 - 2 akce ročně
  3 - 5 akcí ročně
  6 - 10 akcí ročně
  11 - 20 akcí ročně
  21 a více akcí
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  B. Rozpočet a efektivnost nákladů
  B. 1 Rozpočet projektu je jasný a podrobný (bezchybnost, spoluúčast) ano
  ne
  1
  0
  B. 2 Navrhované náklady jsou přiměřené ano
  ne
  1
  0
    Maximální možný počet dosažených bodů   14
  Výhodou u hodnocení je předložení partnerské smlouvy/dohody mezi subjekty působícími v cestovním ruchu tak, aby se služby v rámci agroturistiky vzájemně doplňovaly. Požadavky na partnerské smlouvy, informace k jejím náležitostem apod. mohou být žadateli konzultovány s administrátorem dotačního titulu.
 3. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 2 bude dále posouzena dle stanovených kritérií:
    Základní oblasti a jejich kritéria Hodnocení Počet bodů
  A. Vodácké akce
  A. 1 Počet zrealizovaných veřejných sjezdů v roce 2016 0 veřejných sjezdů
  1 - 5 veřejných sjezdů
  6 - 10 veřejných sjezdů
  11 - 15 veřejných sjezdů
  16 a více veřejných sjezdů
  0
  1
  2
  3
  4
  A. 2 Vlastní webové stránky a počet jejich jazykových mutací Subjekt vlastní web. stránky nemá
  Subjekt vlastní web. stránky má, ale jen v českém jazyce
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 1 jazykové mutaci
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 2 a více jazykových mutacích
  0
  1
  2
  3
  B. Rozpočet a efektivnost nákladů
  B. 1 Rozpočet projektu je jasný a podrobný (bezchybnost, spoluúčast) ano
  ne
  1
  0
  B. 2 Navrhované náklady jsou přiměřené ano
  ne
  1
  0
    Maximální možný počet dosažených bodů   9
 4. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 3 bude dále posouzena dle stanovených kritérií:
    Základní oblasti a jejich kritéria Hodnocení Počet bodů
  A. Prezentace lázeňství v Moravskoslezském kraji
  A. 1 Počet zrealizovaných zahraničních prezentací lázní v roce 2016 (zahraniční veletrhy, zahraniční konference) 0 prezentací
  1 - 5 prezentací
  6 - 10 prezentací
  11 - 15 prezentací
  16 a více prezentací
  0
  1
  2
  3
  4
  A. 2 Vlastní webové stránky a počet jejich jazykových mutací Subjekt vlastní web. stránky nemá
  Subjekt vlastní web. stránky má, ale jen v českém jazyce
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 1 jazykové mutaci
  Subjekt vlastní web. stránky má v českém jazyce a 2 a více jazykových mutacích
  0
  1
  2
  3
  B. Rozpočet a efektivnost nákladů
  B. 1 Rozpočet projektu je jasný a podrobný (bezchybnost, spoluúčast) ano
  ne
  1
  0
  B. 2 Navrhované náklady jsou přiměřené ano
  ne
  1
  0
    Maximální možný počet dosažených bodů   9
 5. Pořadí projektů v rámci jednotlivých dotačních titulů se stanoví podle toho, který z nich získá při hodnocení více bodů. Pokud budou mít projekty v jednotlivých dotačních titulech stejný počet bodů, bude pořadí stanoveno tak, že upřednostněn bude ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší procentuální spoluúčast poskytovatele dotace. V případě shodnosti i procentuální spoluúčasti poskytovatele pak bude upřednostněn ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší maximální částka dotace. U dotačního titulu č. 3 budou podpořeny pouze projekty, které při hodnocení obdrží alespoň 4 body.
 6. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2017.
 7. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Průběžné vyúčtování

V případě realizace projektu v období spadajícím do roku 2017 i roku 2018 má příjemce dotace povinnost zpracovat k 31. 12. 2017 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2018; průběžné vyúčtování musí obsahovat popis postupu prací na projektu, průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů (pro průběžné vyúčtování nejsou předepsané žádné zvláštní formuláře). Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.

XIV. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. Příjemci dotace v rámci dotačního titulu č. 1 navíc předloží u závěrečného vyúčtování fotodokumentaci zrealizovaného projektu a doklad o získání certifikace zařízení nebo programu udělované Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.!

XV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 4.500.000,-- Kč.

Z toho je určeno na dotační titul č. 3 max. 900.000,-- Kč, na dotační titul č. 2 max. 450.000,-- Kč, zbylé finanční prostředky budou rozděleny na dotační titul č. 1.

XVII. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVIII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
 • Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
 • Příloha č. 4 - Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 11 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 12 - Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

XIX. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 9/690 ze dne 14. 3. 2017 a nabývá účinnosti dne 16. 3. 2017.

frame-scrollup