Zpráva

Podmínky dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" pro rok 2018

I. Název programu (kód)

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 (ÚPŘ/01/2018)

II. Jednotlivé podporované aktivity:

 1. zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji jako je Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů a další podobné akce a aktivity
 2. příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související s místní Agendou 21 (dále jen MA21), např. ochranou a podporou zdraví a životního prostředí
 3. pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví a souvisejících tématech, pořádání kulatých stolů, seminářů založených na principech komunitního plánování
 4. vypracování či aktualizace strategií podporujících udržitelný rozvoj za účasti veřejnosti, poradenství a konzultace ke strategické dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů vedoucí k zajištění jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" je praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím finanční podpory projektů zaměřených na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a společenské odpovědnosti a kvalitu veřejné správy, které povedou ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

V. Vymezení okruhu příjemců

Dotace v rámci vyhlašovaného dotačního programu lze poskytnout:
 1. obcím podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 2. dobrovolným svazkům obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 3. spolkům podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 4. obecně prospěšným společnostem podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
 5. příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce (vyjma škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)
Podmínkou poskytnutí dotace pro žadatele je jeho registrace v databázi MA21 (www.ma21.cz) minimálně na úrovni Zájemce nebo vyšší.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50.000,-- Kčmaximální výše dotace na jeden projekt činí 200.000,-- Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2018, projekt bude ukončen nejpozději 15. 12. 2018 (žadatel si může v žádosti stanovit i kratší období realizace projektu).
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á),
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. čestné prohlášení (příloha č. 4 programu), ne starší jednoho měsíce v den jeho doručení poskytovateli,
  7. výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace (platí pouze pro obce).
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 7 písm. b. až d. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle odst. 7 písm. c. za středníkem.
 10. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 7 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 14. V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli se požadovaná výše dotace nekrátí. Výjimkou bude případ, kdy dotace na poslední podpořený projekt bude zkrácena tak, aby nebyly překročeny celkové finanční prostředky schválené zastupitelstvem kraje pro tento dotační program. Dojde-li k takovému zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná, tj. výše uznatelných nákladů projektu se nekrátí, a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován. Jako poslední podpořený projekt bude uveden projekt pouze v případě, že zůstatek z celkové alokované částky dotačního programu bude alespoň 50.000,-- Kč.
 15. V případě, že zůstatek z celkových finančních prostředků schválených zastupitelstvem kraje pro tento dotační program bude nižší než 50.000,-- Kč, zůstane nadále připraven pro případ možného postupu dle odst. 12 a 13 tohoto článku.
 16. Nedílnou přílohou smlouvy o poskytnutí dotace bude i celkový nákladový rozpočet projektu, pro jehož stanovení bude využita tabulka celkového nákladového rozpočtu projektu, který je součástí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 17. Každá změna smlouvy bude prováděna výhradně písemnou formou a vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. O uzavření dodatku ke smlouvě rozhoduje zastupitelstvo kraje.
 18. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, resp. do 16. dne od jeho ukončení,
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelné náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na materiál včetně věcných odměn s výjimkou finančních odměn a darů,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000,-- Kč včetně do 40.000,-- Kč včetně - např. movité věci),
  3. náklady na dlouhodobý hmotný majetek,
  4. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000,-- Kč včetně do 60.000,-- Kč včetně - např. software),
  5. opravy a udržování,
  6. služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  7. osobní náklady pouze ve formě dohod o provedení práce, a to takové, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději do 16 dnů od jeho ukončení.
  8. všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.: spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn); poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet včetně zavedení přípojky; cestovné tuzemské i zahraniční, kapesné, úhrada taxi; splátky úvěrů včetně úroků, leasingu včetně akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); pojištění majetku; alkoholické nápoje, náklady na reprezentaci a pohoštění (za pohoštění se pro účely tohoto dotačního programu nepovažují nealkoholické nápoje a společné stravování poskytované zároveň s ubytováním).
 3. Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1a nebo 1b dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou: příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, výše dotace, charakter dotace (investiční, neinvestiční nebo kombinovaná), rozpočet uznatelných nákladů projektu, maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech, termín zahájení a ukončení realizace projektu, účelové určení.
 2. V průběhu realizace projektu může příjemce bez souhlasu poskytovatele:
  1. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
  2. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu projektu) maximálně o 10 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 1a a/nebo 1b programu),
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 4 programu),
  5. Prosté kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e. tohoto odstavce],
  7. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e. tohoto odstavce]; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. Seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci předkládaného projektu dotaci nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje,
  9. Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  10. Podrobný popis projektu - dokument, ze kterého lze vyčíst informace o realizaci projektu (např. časový harmonogram, rozsah prací svépomocí, složení projektového týmu, definice cílových skupin, případná udržitelnost projektu apod.).
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. e. až g. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle odst. 1 písm. g. za středníkem.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně kód dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat prostřednictvím datové schránky, nebo v jednom podepsaném originále v listinné podobě a současně i v elektronické editovatelné podobě (na CD, případně e-mailem kontaktní osobě uvedené v článku XI. dotačního programu - pouze příloha č. 1a, č. 1b, č. 2 a č. 3), a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru nebo útvaru krajského úřadu, tj. "útvar podpory řízení",
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21, ÚPŘ/01/2018"
  3. plným názvem žadatele a sídlem žadatele,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 5. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude v případě zájmu žadatele potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 12 programu).
 6. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem (např. absence povinného označení na obálce, předložení neúplné žádosti, uvedení neuznatelných nákladů v nákladovém rozpočtu, chybné nastavení termínů realizace projektu, jakýkoli jiný způsob doručení - např. faxem nebo pouze e-mailem, doručení na jiné adresy nebo mimo lhůtu pro předložení žádosti, tzn. před 15. 1. 2018 a po 26. 1. 2018),
  2. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  3. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  4. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  a dotace nebude poskytnuta.
 7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 8. Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost s výjimkou statutárních měst, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod nebo městskou část. K dalším podaným žádostem nebude přihlíženo.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 1. 2018 do 26. 1. 2018 včetně. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem dotačního programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, útvar podpory řízení.
 3. Kontaktní osobou pro tento dotační program je: Mgr. Petr Strakoš, tel.: 595 622 697, e-mail: petr.strakos@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti budou posuzovány ve stanovených ukazatelích kvality obsahové stránky projektu, které jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku programu.
 2. Systém bodového hodnocení žádosti o dotaci v dotačním programu:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj a dlouhodobé působení na veřejnost max. 10
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  c. Využití jiných zdrojů financování max. 10
  d. Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu, odborná úroveň řešitelského týmu; realizovatelnost projektu max. 10
  e. Dopad na cílové skupiny max. 10
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 50
 3. Vyhodnocení došlých žádostí zpracované podle schváleného systému bodového hodnocení je podkladem pro schválení dotace zastupitelstvem kraje na základě předchozího projednání příslušnou komisí rady kraje.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2018.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace a tímto dotačním programem. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 3. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku, vyzve administrátor pouze jednou písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal ve stanoveném náhradním termínu. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou takovéto náklady projektu považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 1.500.000,-- Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 3. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 1a - Nákladový rozpočet projektu - Neinvestiční
 • Příloha č. 1b - Nákladový rozpočet projektu - Investiční
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
 • Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
 • Příloha č. 4 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 5 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční výdaje
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Investiční výdaje
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 11 - Závěrečné vyúčtování projektu - Čestné prohlášení k dani z přidané hodnoty jako uznatelnému nákladu projektu
 • Příloha č. 12 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 26/2369 ze dne 5. 12. 2017 a nabývá účinnosti dne 15. 12. 2017.

frame-scrollup