Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018

I. Název programu (kód)

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 (ŽPZ/03/2017)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

 • Podpora badatelsky orientovaného vyučování
 • Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu)
 • Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO
 • Propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím

V rámci tohoto programu budou podporovány školní projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále též "EVVO") dle výše uvedených priorit. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit zdravý životní styl, vzdělávání k udržitelnému rozvoji včetně environmentální výchovy, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit škol směřujících k ochraně životního prostředí.

IV. Vymezení okruhu příjemců a lokalizace programu

Dotační program je určen pouze pro školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu budou většinově využity na území Moravskoslezského kraje.

Každý z těchto žadatelů je oprávněn v rámci tohoto dotačního programu předložit pouze jednu žádost.

V. Podmínky pro předložení žádosti o dotaci

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - Obecná část, Projektová část (vyplněná příloha č. 2 programu)
  2. nákladový rozpočet projektu (vyplněná příloha č. 3 programu)
  3. čestné prohlášení (vyplněná příloha č. 4 programu)
  4. prosté kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména zřizovací listina, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  5. prostá kopie dokladu o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem d) tohoto odstavce],
  6. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem d) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  7. prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  8. seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci projektu dotaci nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje. V případě, že žadatel nepožaduje a ani neobdržel na realizaci projektu dotaci od jiného subjektu, potvrdí tuto skutečnost čestným prohlášením.
 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žadatel předkládá svou žádost v listinné a současně i v elektronické editovatelné podobě na CD nebo flash disku, přičemž v elektronické podobě předloží pouze Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část, Projektová část (vyplněná příloha č. 2 programu) a nákladový rozpočet projektu (vyplněná příloha č. 3 programu).
 4. Žádost v jednom podepsaném originále a všechny přílohy lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor životního prostředí a zemědělství)
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 5. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 6. Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 včetně. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.
 7. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem (např. předložení neúplné žádosti, uvedení neuznatelných nákladů v nákladovém rozpočtu, chybné nastavení termínů realizace projektu),
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. prostřednictvím systému datových schránek, elektronickou poštou nebo faxem),
  3. doručené na jiné adresy nebo neobsahující úplné náležitosti dle odstavce 4 písm. a), b) nebo d) tohoto článku,
  4. mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele; vyplývá-li ze zřizovací listiny žadatele, výpisu z veřejného rejstříku nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči vyhlašovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkového kalendáře se považují za vypořádané nedoplatky),

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je Kč 30.000,--.
 2. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je Kč 70.000,--.
 3. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odstavci 5 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 7. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností příjemce doložit společně s podepsaným návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních příjemců do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkového kalendáře se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a úředně ověřené kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména zřizovací listina, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. prostou kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána.
 9. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 8 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 10. Předložení dokladů uvedených v odstavci 8 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě příjemce skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. Příjemce může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi dotačního programu osobně doloží originály dokladů nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že příjemce nedoloží doklady podle odstavce 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 13. V případě, že příjemci nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován. Postup dle předchozí věty se přiměřeně uplatní u posledního úspěšného žadatele, jemuž má být na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje poskytnuta dotace.
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a
  4. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odstavce 1 tohoto článku jsou:
  1. Náklady na materiál (spotřební) včetně věcných odměn pro žáky a studenty škol a potravin s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků.
  2. Náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění v částce od 3.000 Kč včetně do 40.000 Kč včetně).
  3. Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění v případě drobného nehmotného majetku v částce od 500 Kč včetně do 7.000 Kč, v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku v částce od 7.000 Kč včetně do 60.000 Kč včetně - např. software).
  4. Spotřeba energie (elektrická energie, vodné, stočné, plyn) včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu (byla-li realizace projektu ukončena v prosinci 2017, musí být tyto náklady uhrazeny nejpozději do 25. 1. 2018), jde-li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu [ustanovení odstavce 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno]. Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie.
  5. Náklady na opravy a udržování hmotného majetku.
  6. Náklady na dopravu uhrazené fakturačně, prokazatelně spojené s realizací projektu, a jízdné na veřejnou hromadnou dopravu, prokazatelně spojené s realizací projektu.
  7. Náklady na služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, poradenských služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb nebo bankovních služeb.
  8. Osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované výše dotace, vznikly-li v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu (byla-li realizace projektu ukončena v prosinci 2017, musí být tyto náklady uhrazeny nejpozději do 25. 1. 2018) [ustanovení odstavce 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno].

  V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.:
  1. rauty,
  2. finanční odměny a dary,
  3. poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet včetně zavedení přípojky,
  4. účetní služby, poradenské služby, právní služby, konzultace, bankovní služby, auditorské služby,
  5. splátky úvěrů včetně úroků; splátky leasingu včetně akontace,
  6. celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
  7. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
  8. pojištění majetku,
  9. cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské nebo zahraniční pracovní cesty na základě cestovních příkazů, spotřeba PHM služebních aut na základě knihy jízd, kapesné, úhrada taxislužby,
  10. pořízení mobilního telefonu, výpočetní techniky (PC, tablet, notebook, tiskárna apod.), záznamové techniky (kamera, fotoaparát apod.).

Upozornění!

Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 3 dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Dotaci lze použít pouze na neinvestiční projekt, jehož realizace bude zahájena nejdříve 1.  9. 2017 a ukončena nejpozději 31. 8. 2018.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Kontaktní osoba - administrátor dotačního programu

Administraci poskytování dotací v tomto dotačním programu zajišťuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Mgr. Petra Veličková, tel.: 595 622 414, e-mail: petra.velickova@msk.cz

X. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce hodnotitelským týmem složeným ze 3 zástupců odboru životního prostředí a zemědělství, ustaveným vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  1. soulad projektu s Koncepcí EVVO Moravskoslezského kraje a s prioritami dotačního programu, tj. zda projekt představuje podporu badatelsky orientovaného vyučování, podporu aktivit na školních zahradách, podporu systematického vzdělávání koordinátorů EVVO nebo propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím max. 5
  2. cílová skupina realizace projektu, tj. její velikost, složení dle věku, územní rozsah a možnost aktivního zapojení max. 5
  3. kvalita zpracování projektu, tj. jeho originalita, uplatnění inovativního přístupu, srozumitelnost pro cílovou skupinu jeho realizace a jeho věcná a časová proveditelnost max. 10
  4. nezbytnost požadovaných nákladů ve vztahu k činnostem prováděným v rámci projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 30 bodů
 2. Všichni hodnotitelé obdrží elektronicky veškeré materiály poskytnuté žadatelem. Hodnotitelé dále obdrží tabulku v elektronické verzi, kde bude již administrátorem vyplněno evidenční číslo žádosti, název žadatele, název projektu, požadovaná částka, kritéria hodnocení a volná pole pro samotné bodové ohodnocení hodnotitelem.
 3. Počet bodů od všech 3 členů hodnotitelského týmu se sečte v sumární tabulce. Dle počtu přidělených bodů se sestaví pořadí žádostí. U hranice poskytované částky hodnotitelský tým znovu posoudí +/- 5 žádostí, které jsou nad nebo pod touto hranicí. Při případné shodě bodů na posledním místě navrhne hodnotitelský tým hlasováním toho, kdo bude navržen k podpoře.
 4. Výsledek hodnocení hodnotitelského týmu (tabulka žadatelů sestupně od nejvyššího k nejnižšímu počtu bodů, tabulka vyřazených projektů pro formální nedostatky) bude předložen výboru pro životní prostředí a zemědělství k projednání. Výbor poté navrhne radě kraje seznam žádostí doporučených k poskytnutí dotace pro školní rok 2017/2018.
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 11. 2017.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách Moravskoslezského kraje do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 7. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace.

XI. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (vyplněné přílohy č. 5 až 8 programu).

XII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Výše rozpočtových prostředků

 1. V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 600.000,-- Kč.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.

XV. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část, Projektová část
 • Příloha č. 3 - Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 4 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 5 - Závěrečné hodnocení projektu (evaluace)
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 9 - Průběžné hodnocení projektu (evaluace)
 • Příloha č. 10 - Průběžné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb
 • Příloha č. 11 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 14/1175 ze dne 30. 5. 2017 a nabývá účinnosti dne 30. 5. 2017.

frame-scrollup