Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2019

I. Název programu (kód)

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (ŽPZ/03/2019)

II. Dotační tituly

  1. Podle tohoto programu se poskytují účelové neinvestiční dotace na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji jejich ochranou, a to na předmět dotace (neboli též projekt) provedený v roce 2019, kterým může být:
    Název dotačního titulu Technická jednotka Sazba za jednotku
    Zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří km 70.000 Kč
    Úklid klestu 30 Kč
    Pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců ks 600 Kč
    Pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců ks 200 Kč
    Zpracování kůrovcových stromů 100 Kč
  2. Dotace podle tohoto programu jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále též jen "sazbové dotace"). Výše dotace se stanoví součinem sazby za jednotku a množství skutečně provedených technických jednotek.
  3. Předmět dotace musí být v souladu s cíli a prioritami tohoto dotačního programu.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

  1. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje. Moravskoslezský kraj i takto pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích").
  2. Dotační program vyhlašuje Rada Moravskoslezského kraje (dále jen "rada kraje").
  3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace přísluší ve smyslu § 36 odst. 1 písm. c) a d) i § 37 zákona o krajích Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje (dále jen "zastupitelstvo kraje").
  4. Administrativní úkony spojené s poskytováním dotace podle programu zabezpečuje odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen "odbor životního prostředí a zemědělství").

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

  1. Cílem tohoto programu je zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zejména pak ochrana lesních porostů.
  2. Poskytování dotací dle tohoto programu je ve vztahu k předmětu dotace podmíněno dodržováním obecně závazných právních předpisů, včetně právních předpisů týkajících se životního prostředí, zejména pak:
    1. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "lesní zákon"),
    2. vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,
    3. vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů,
    4. vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále též jen "vyhláška č. 139/2004 Sb.").
  3. Dotace je účelově určena na předmět dotace dle dotačních titulů podle čl. II tohoto programu.

V. Vymezení okruhu příjemců

  1. Příjemcem dotace (žadatelem) může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
  2. Příjemcem dotace nemůže být:
    1. Česká republika nebo jí zřízená osoba pověřená správou lesů v majetku státu,
    2. obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti,
    3. podnik v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014, nebo
    4. ten, na koho, včetně subjektů, které jsou spolu s ním považovány ve smyslu práva Evropské unie za jeden podnik, se vztahuje dosud neuhrazený příkaz k navrácení podpory na základě předchozího rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

VI. Lokalizace programu

  1. Dotace se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje.
  2. Dotace se neposkytují na lesy v majetku státu, a to i ve spoluvlastnictví s podílem státu větším než 20 %, nebo jde-li o pozemky důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Dotace na zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří se neposkytují na lesy zařazené do pásem ohrožení imisemi A nebo B.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

  1. Dotace na zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří podle tohoto dotačního programu je v souladu s podmínkami "Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014-2020" schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N). Poskytnutí dotace v rámci ostatních dotačních titulů podle tohoto dotačního programu je poskytnutím podpory malého rozsahu (de minimis) ve výši dotace na tento předmět dotace ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 352, dne 24. prosince 2013 (dále jen "Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013"); za den poskytnutí podpory de minimis podle tohoto programu se považuje den, kdy nabude účinnosti smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále též jen "smlouva").
  2. Dotaci podle tohoto programu nelze poskytnout, je-li na stejný předmět dotace poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů včetně Evropské unie. Pokud by žadatel obdržel na stejný předmět dotace podle tohoto programu i podporu z jiných veřejných zdrojů, je povinen dotaci poskytovateli vrátit do 30 kalendářních dnů od obdržení této jiné podpory.
  3. Dotace jsou příjemcům poskytovány po splnění podmínek pro jejich poskytnutí.
  4. Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje, uzavře s žadatelem kraj smlouvu, přičemž žádost o poskytnutí dotace (dále též jen "žádost") je návrhem této smlouvy.
  5. V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba, která
    1. má podle § 1115 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, většinový spoluvlastnický podíl, nebo
    2. doloží k žádosti souhlas s jejím podáním od dalších spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů, přičemž podpisy těchto spoluvlastníků na tomto souhlasu musí být úředně ověřeny.
  6. Požadovaná výše dotace se vypočítává u každého předmětu dotace samostatně. Součet prostředků požadovaných na jednotlivé předměty dotace je celkovou výší dotace a zaokrouhluje se na stokoruny dolů. Dotace se poskytuje, pokud celková maximální výše dotace dosahuje alespoň 3.000 Kč. Na předmět dotace zpracování kůrovcových stromů se poskytuje jednomu žadateli dotace ve výši maximálně 100.000 Kč. Dotace se poskytuje jednomu žadateli do výše maximálně 1.000.000 Kč.
  7. Výše dotace uvedená v žádosti, potažmo ve smlouvě, je považována za maximální možnou výši dotace. Dotace však bude poskytnuta ve výši nižší, pokud tato nižší výše dotace vyplyne ze závěrečného vyúčtování realizace předmětu dotace nebo ze závěrů kontroly použití dotace, k nimž poskytovatel dospěl před poskytnutím dotace.
  8. Převod finančních prostředků dotace na bankovní spojení žadatele bude zabezpečen odborem životního prostředí a zemědělství. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci převodem na účet uvedený v žádosti, respektive uvedený v oznámení žadatele o změně tohoto bankovního spojení. Dotace bude poskytnuta nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení závěrečného vyúčtování, nebo, bude-li závěrečné vyúčtování předloženo přede dnem nabytí účinnosti smlouvy, ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Dotace poukázána být nemusí, je-li zjištěno, že údaje v žádosti byly nepravdivé; o poskytnutí či neposkytnutí dotace na základě takové žádosti rozhoduje příslušný orgán kraje znovu.
  9. Dotace může být poskytnuta jen za předpokladu, že žadatel v rámci žádosti uvede a čestným prohlášením potvrdí:
    1. že realizaci předmětu dotace, kterým je zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří, nezahájil před podáním žádosti,
    2. že na provedení předmětu dotace neobdržel podporu z programů či fondů Evropské unie, Moravskoslezského kraje nebo z jiného veřejného zdroje a ani o ni, s výjimkou žádosti podle tohoto programu, nežádá a nepožádá,
    3. že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti,
    4. že není podnikem v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014,
    5. že na něj, včetně subjektů, které jsou spolu s ním považovány ve smyslu práva Evropské unie za jeden podnik, se nevztahuje dosud neuhrazený příkaz k navrácení podpory na základě předchozího rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem,
  10. Bližší podmínky pro poskytování dotací dle jednotlivých dotačních titulů:
    1. lesem se dle tohoto programu rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa dle § 2 písm. a) lesního zákona,
    2. závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace bude podepsáno odborným lesním hospodářem, který takto potvrdí soulad předmětu dotace s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích a, jde-li o les, ve kterém se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní hospodářské osnovy, také soulad předmětu dotace s tímto lesním hospodářským plánem nebo převzatou lesní hospodářskou osnovou, a současně kvalitu a rozsah realizace předmětu dotace,
    3. dotace na zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří se poskytuje jen, jde-li o ochranu založeného lesního porostu odpovídajícího požadavkům na minimální počet jedinců jednotlivých druhů dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin činí alespoň 30 % oplocených dřevin, minimální výška oplocení činí 160 cm a udržitelnost oplocení ve funkčním stavu je do doby zajištění lesního porostu,
    4. zajištěním lesních porostů se rozumí stav obnoveného lesního pozemku odpovídající kritériím stanoveným § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
    5. dotace na úklid klestu se poskytuje na ruční úklid klestu po těžbě dříví do hromad nebo do řad,
    6. dotace na pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců nebo na pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců se poskytuje, jsou-li tyto lapače umístěny ve smrkových porostech za účelem odchytu hmyzích škůdců podčeledi kůrovců, a to lýkožrouta smrkového, lýkožrouta severského a lýkožrouta lesklého (dále jen "kůrovci"), a bude-li provedení instalace, včetně uvedení kódu lesního hospodářského celku nebo parcelního čísla pozemku, katastrálního území a porostní skupiny, kde k umístění došlo, do 5 kalendářních dnů písemně oznámeno odboru životního prostředí a zemědělství prostřednictvím datové schránky nebo e‑mailu posta@msk.cz,
    7. u dotace na pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců nebo na pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců dále platí, že instalované lapače a odparníky budou označeny datem instalace, odparníky budou instalovány bezprostředně před rojením kůrovců, při instalaci dalšího odparníku do lapače bude dříve instalovaný odparník v lapači ponechán, vzdálenost instalovaného lapače od nejbližšího zdravého smrkového porostu (stojícího stromu) nesmí klesnout pod 10 m, po instalaci lapače bude žadatelem v intervalu 7 až 10 dnů prováděna kontrola lapače s prokazatelnou evidencí odchycených kůrovců,
    8. feromonový odparník je dle tohoto dotačního programu feromonová návnada obsahující určité množství feromonu v nosiči, který zajišťuje jeho samovolné uvolňování do ovzduší v množství vhodném pro lákání kůrovců,
    9. štěrbinový feromonový lapač je dle tohoto dotačního programu past sloužící k zachycení kůrovců, v níž je použito k lákání feromonových návnad; lze je použít ke kontrole i hubení kůrovců,
    10. dotace na zpracování kůrovcových stromů se poskytuje na provedení nahodilé těžby kůrovcových stromů za předpokladu provedení následné včasné a účinné asanace vytěžených kůrovcových stromů a písemného oznámení termínu a místa, včetně kódu lesního hospodářského celku nebo parcelního čísla pozemku, katastrálního území a porostní skupiny, zpracování kůrovcových stromů odboru životního prostředí a zemědělství prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu posta@msk.cz nejméně 5 kalendářních dnů před započetím prací,
    11. kůrovcový strom je dle tohoto dotačního programu strom, ve kterém se nachází kterékoliv životaschopné vývojové stádium kůrovců,
    12. včasnou a účinnou asanací se rozumí úkon, kterým se zamezí, aby kůrovec v kůrovcovém dříví dokončil vývoj nebo jej opustil a napadl další stromy; asanace může být provedena mechanicky nebo chemicky s využitím insekticidů, přičemž pouhý odvoz kůrovcového dříví se nepovažuje za včasnou a účinnou asanaci.
  11. Je-li předmětem dotace zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří a žadatel o dotaci je velkým podnikem ve smyslu bodu (35) odst. 14 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014, musí takový žadatel k žádosti doložit popis situace, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvedení alternativního projektu nebo činnosti a předložit doklady, z nichž vychází toto hypotetické srovnání. Po obdržení provede odbor životního prostředí a zemědělství kontrolu věrohodnosti onoho hypotetického srovnání. Hypotetické srovnání je důvěryhodné, jestliže je věrohodné a týká se faktorů rozhodovacího procesu převládajících v okamžiku, kdy příjemce přijímá rozhodnutí o předmětu dotace. Že dotace má požadovaný motivační účinek, potvrdí poskytovatel dotace jejím poskytnutím.

VIII. Uznatelné náklady projektu

  1. Příjemcům jsou dle tohoto programu poskytovány na úhradu uznatelných nákladů vynaložených na realizaci předmětu dotace pouze sazbové dotace. V předmětu dotace a její výši jsou zohledněny i nezbytné práce a náklady související s realizací předmětu dotace. Uznatelný náklad je náklad vynaložený na provedení předmětu dotace.
  2. Uznatelný náklad musí splňovat také tyto podmínky:
    1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"), a
    2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto dotačního programu.
  3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
  4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

  1. Dotace je určena pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů vynaložených na provedení předmětu dotace v souladu se smlouvou a podmínkami tohoto programu.
  2. Realizace předmětu dotace ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen předmět dotace realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
  3. Předmět dotace může být realizován přede dnem nabytí účinnosti smlouvy, ale realizace předmětu dotace, jde-li o dotaci na zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří, nesmí být zahájena před podáním žádosti.

X. Předkládání žádostí o dotace

  1. Žadatel podává žádost, která současně je návrhem na uzavření smlouvy, vždy v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu poskytovatele dle odstavce 2 až 5 tohoto článku programu a následně v listinné podobě dle odstavce 6 tohoto článku programu. Žadatel může v rámci tohoto programu podat pouze jednu žádost.
  2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
  3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem a v elektronickém systému vyplní žádost.
  4. Následně žadatel vloží do systému povinné přílohy:
    1. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu nebo kopie výpisu z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být dotace zaslána,
    2. je-li žadatelem právnická osoba, s výjimkou obce, originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících právní osobnost žadatele a oprávnění jiných osob zastupovat žadatele, například stanovy a usnesení příslušného orgánu žadatele, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejného rejstříku,
    3. v případě spoluvlastnictví pozemků ve smyslu čl. VII odst. 5 písm. b) tohoto programu souhlas s podáním žádosti, na kterém jsou úředně ověřené podpisy dalších spoluvlastníků,
    4. v případě, že je žadatelem o dotaci nájemce pozemku, kopie nájemní smlouvy a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím dotace nájemci, není-li tento souhlas již obsažen v nájemní smlouvě; obdobně se postupuje také v případě podnájmu,
    5. v případě, že je žadatelem o dotaci obec, ve které se volí rada obce nebo ve které si takové rozhodnutí o dotaci vyhradilo zastupitelstvo obce, výpis z usnesení příslušného orgánu obce, že tato obec přijme dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy s Moravskoslezským krajem.
  5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž je žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód.
  6. Následně takto odeslanou žádost v rozsahu dle odstavce 3 tohoto článku programu, která tvoří návrh smlouvy, tedy bez přílohy dle odstavce 4 tohoto článku programu, žadatel nejpozději do 7 pracovních dnů vytiskne a podepíše ve třech vyhotoveních, která doručí poskytovateli na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu: Moravskoslezský kraj
    28. října 117
    702 18 OSTRAVA
    a to v obálce označené:
    1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. odboru životního prostředí a zemědělství,
    2. názvem a kódem tohoto dotačního programu, tj. Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (ŽPZ/03/2019),
    3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem, popřípadě bydlištěm),
    4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
  7. Je-li žádost podána mimo lhůtu pro podávání žádostí, jinak než podle odstavců 1, 3 a 5 tohoto článku programu nebo jinam než na adresu nebo po lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku programu, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
  8. Je-li žádost podána ve lhůtě pro podávání žádostí, v souladu s odstavci 1, 3 a 5 tohoto článku programu a na adresu a ve lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku programu, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
  9. Došlé žádosti včetně jejich příloh se u poskytovatele archivují a žadatelům se nevracejí, s výjimkou jednoho vyhotovení žádosti, je-li s žadatelem uzavírána smlouva.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

  1. Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 1. 2. 2019 od 9:00 hodin do dne 28. 6. 2019 do 13:00 hodin.
  2. Tato lhůta se vztahuje jak na podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu poskytovatele, tak na následné podávání žádostí na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Lhůta pro podávání žádostí je vždy zachována, bude-li poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
  3. Kontaktní osoby pro tento dotační program jsou:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

  1. Žádosti jsou vyřizovány zásadně v pořadí podle času, v němž byly doručeny poskytovateli prostřednictvím elektronického portálu poskytovatele.
  2. Po zkontrolování došlé žádosti zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na poskytnutí dotace, pokud žádost žadatele splňuje podmínky tohoto programu a není zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé. Pokud žádost žadatele nesplňuje podmínky tohoto programu nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto programu jen nemá být dotace na základě dané žádosti poskytnuta, zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na neposkytnutí dotace, a to s odkazem na příslušné ustanovení tohoto programu, podle něhož by dotace neměla být na základě dané žádosti poskytnuta. O rozhodnutí příslušného orgánu kraje odbor životního prostředí a zemědělství žadatele vyrozumí, a to v případě poskytnutí dotace zasláním bez dalšího žadateli jednoho vyhotovení smlouvy podepsané oprávněným zástupcem poskytovatele nebo v případě neposkytnutí dotace zasláním žadateli sdělení této skutečnosti.
  3. Žadatel může vzít svou žádost zpět, tzn. návrh na uzavření smlouvy odvolat, a to pouze písemným podáním, jestliže toto podání bude doručeno poskytovateli dříve, než poskytovatel podepsal smlouvu.
  4. Dotace jsou poskytovány do naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše přípustných požadavků žadatelů o poskytnutí dotací dle tohoto programu přesáhne objem peněžních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje, zastaví příjem žádostí. Oznámení o případném zastavení příjmu žádostí dle tohoto programu bude zveřejněno na internetových stránkách kraje. Dotace nemůže být poskytnuta na základě žádosti doručené poskytovateli prostřednictvím elektronického portálu poskytovatele po dni zveřejnění tohoto oznámení o zastavení příjmu žádostí. Dotace nemůže být poskytnuta také na základě žádostí doručených poskytovateli sice před zveřejněním oznámení o zastavení příjmu žádostí, ale po naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program. Na základě žádosti, u které výše žádané dotace naplňuje ustanovení předchozí věty tohoto odstavce programu jen z části, lze dotaci poskytnout ve výši rozdílu, tj. respektive ve výši zůstatku objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program, bude-li tento zůstatek vyšší než 3.000 Kč a pokud žadatel žádost takto upraví; pro tuto úpravu žádosti obdobně platí to, co pro odstraňování nedostatků žádosti.

XIII. Závěrečné vyúčtování

  1. Po ukončení realizace předmětu dotace je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo, bude-li realizace předmětu dotace ukončena po dni nabytí účinnosti smlouvy, ode dne ukončení realizace předmětu dotace, nejpozději však do dne 15. 1. 2020. Při závěrečném vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formuláři předepsaném pro tento program a doloženo zákresem realizovaného předmětu dotace do porostní nebo obrysové mapy, pokud se jedná o předmět dotace zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří, pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců nebo pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců, a kopií účetního dokladu (faktury) k nákupu bariérových štěrbinových lapačů nebo feromonových odparníků, pokud se jedná o předmět dotace pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců nebo pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců.
  2. V případě, že předložené závěrečné vyúčtování bude vyvolávat pochybnosti o jeho správnosti, zejména nebude-li řádně zpracováno nebo doloženo nebo bude-li se lišit od předmětu dotace podle žádosti, vyzve odbor životního prostředí a zemědělství příjemce, aby ve stanoveném náhradním termínu závěrečné vyúčtování opravil. Opravením závěrečného vyúčtování v náhradním termínu se pohlíží na závěrečné vyúčtování jako by bylo předloženo včas, avšak lhůta pro poskytnutí dotace začíná běžet nejdříve až po předložení opraveného závěrečného vyúčtování. Pokud i po stanoveném náhradním termínu nebude závěrečné vyúčtování opraveno, dotace se příjemci poskytne pouze s ohledem na rozsah realizace předmětu dotace, který byl v rámci závěrečného vyúčtování prokázán; lhůta pro poskytnutí dotace v tomto případě běží až po marném uplynutí náhradního termínu pro předložení opraveného závěrečného vyúčtování.

XIV. Kontrola použití dotace

  1. Dotace dle tohoto programu je ve smyslu zákona o finanční kontrole veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
  2. Kontrola dodržení podmínek stanovených tímto programem je vykonávána podle zvláštních právních předpisů, zejména pak podle zákona o finanční kontrole. Odbor životního prostředí a zemědělství provádí kontrolu náležitostí všech žádostí a kontrolu formálně správných žádostí v terénu v rozsahu minimálně 10 % celkového finančního požadavku podle klíče kontrol uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku programu. Žadatel je povinen poskytovateli kdykoli umožnit řádné provedení průběžné nebo následné kontroly na místě samém.
  3. Z databáze podaných žádostí o dotaci v běžném roce bude zpracován přehled podle evidenčních čísel žádostí. Kontroly budou prováděny systematicky. Systematická kontrola bude prováděna u žádostí v rozsahu minimálně 10 % z finančního požadavku. Kontrolovanou žádostí bude vždy ta žádost, kdy při načtení její hodnoty dochází k poklesu rozsahu kontrol pod 10 %. Rozsah kontroly upravuje následující tabulka, přičemž upřesněn bude podle závěrečného vyúčtování realizace předmětu dotace.
    Výše celkového požadavku v Kč Rozsah kontroly v % Rozsah kontroly podle řádků v projektu předmětu dotace
    do 10.000 100 celá žádost.
    10.100 až 50.000 min. 50 sudá evidenční čísla žádostí: kontrolovat od začátku,
    lichá evidenční čísla žádostí: kontrolovat od konce.
    50.100 až 500.000 min. 20 podle poslední číslice evidenčního čísla žádosti, tj.
    č. 1 a 2 kontrolovat od začátku,
    č. 3 a 4 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 20 % z požadavku,
    č. 5 a 6 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 40 % z požadavku,
    č. 7 a 8 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 60 % z požadavku,
    č. 9 a 0 kontrolovat od konce.
    nad 500.000 min. 10 podle poslední číslice evidenčního čísla žádosti, tj.
    č. 1 kontrolovat od začátku,
    č. 2 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 10 % z požadavku,
    č. 3 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 20 % z požadavku,
    atd.
    č. 0 kontrolovat od konce.
  4. Žadatel je povinen v rozsahu dokladujícím oprávněnost požadavků o dotaci dle tohoto programu při kontrole na místě samém předložit lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech podle § 40 lesního zákona a finanční doklady, na nichž je předmět dotace jednoznačně a zřetelně vymezen.
  5. Získá-li žadatel dotaci na základě uvedení nesprávných údajů, je povinen celou dotaci vrátit poskytovateli. Dopustí-li se příjemce dotace porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nese důsledky s tím spojené.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program je 9.000.000 Kč.

XVI. Závěrečná ustanovení

  1. Tento program a právní vztahy na základě něho vzniklé se řídí českým právním řádem, včetně práva Evropské unie.
  2. V rozsahu předmětu dotace zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří platí, že tento program je vytvořen v souladu s "Dotačním rámcem pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014-2020" schváleným Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N), zachovává jeho principy a je v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, a že tento program již zohledňuje požadavky Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014.
  3. Poskytování dotací na základě tohoto programu je podmíněno schválením prostředků pro tento program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019. V případě, že nebudou schváleny, nebude tento dotační program realizován a dotace nebudou poskytovány.
  4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

  • Příloha č. 1 - Žádost, která je současně návrhem smlouvy
  • Příloha č. 2 - Závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením rady kraje č. 51/4627 ze dne 27. 11. 2018 a nabývá účinnosti následující den.

frame-scrollup