Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2018/2019

I. Název programu (kód)

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (ŽPZ/02/2018)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

 1. Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studie, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce.
 2. Předmětem podpory jsou projekty ukončené nejpozději do 14. 9. 2019, v rámci kterých budou pořízeny:
  1. studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
  2. studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
  3. studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
  4. hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních a/nebo srážkových vod, a
  5. jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu územně plánovacích dokumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci dotace jsou obce na území Moravskoslezského kraje.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 400.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Žadatel může v rámci tohoto programu předložit jednu žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu.
 7. Zpracovatelem projektu musí být autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, nebo odborně způsobilá osoba podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „hydrogeologie“.
 8. Zpracovaná studie nebo jiná dokumentace musí minimálně obsahovat důvody pořízení, popis řešeného území, popis současného stavu řešené problematiky, navrhované řešení, zhodnocení souladu navrženého řešení s platnými právními předpisy, technickoekonomické posouzení řešení, event. jednotlivých variant řešení a účel, ke kterému má být studie nebo jiná dokumentace použita (např. podklad pro územně plánovací dokumentaci obce, aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje).
 9. Zpracovaný hydrogeologický posudek musí minimálně obsahovat důvody jeho pořízení, popis území, pro které je zpracován, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno, zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy, směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno, zhodnocení míry rizika ovlivnění jakosti podzemních vod a účel, ke kterému má být posudek použit (např. podklad pro územně plánovací dokumentaci obce, aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje).
 10. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 3 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky),
  3. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána,
  4. výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy s Moravskoslezským krajem.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 10 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 10 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 14. V tomto dotačním programu se poskytují investiční, nebo neinvestiční dotace. Kombinace není přípustná.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období dohodnutém s poskytovatelem ve smlouvě o poskytnutí dotace; datum počátku uznatelnosti nákladů bude stanoveno na den rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace, pokud příjemce v žádosti neuvedl dřívější datum počátku realizace projektu, nejdříve však na den 1. 1. 2018,
  4. byl příjemcem uhrazen nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení realizace projektu, nejpozději však dne 14. 10. 2019 a
  5. byl vynaložen na zpracování studie a/nebo posudku, včetně průzkumných prací nezbytných pro její/jeho pořízení.
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou a podmínkami tohoto dotačního programu, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou – příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu a časová použitelnost.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 podmínek programu),
  2. Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 podmínek programu),
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 podmínek programu),
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 podmínek programu), a
  5. Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu, na který má být dotace poskytnuta.
 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat prostřednictvím datové schránky:
  název datové schránky: Moravskoslezský kraj
  identifikátor datové schránky: 8x6bxsd
  adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA,
  nebo v jednom podepsaném originále prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA,
  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. „odbor životního prostředí a zemědělství“),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce, ŽPZ/02/2018“),
  3. názvem a sídlem žadatele,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".
 4. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 12 podmínek programu).
 5. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti (tzn. před 2. 1. 2018 nebo po 19. 1. 2018),
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  a dotace nebude poskytnuta.
 6. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 3 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena a dotace nebude poskytnuta.
 7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka se žádostí k poštovní přepravě.
 2. Kontaktní osoby:
 3. Případné dotazy k dotačnímu programu či zpracování a předkládání žádostí budou zájemcům zodpovězeny na pracovním semináři, který proběhne dne 4. 1. 2018 od 9:00 do 12:00 hod. v budově krajského úřadu v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje. Zájemci o účast na tomto semináři se mohou nahlásit na e-mailovou adresu jana.kroupova@msk.cz nebo na tel. čísle 595 622 692. Pozvánka na pracovní seminář bude zveřejněna rovněž na webových stránkách Moravskoslezského kraje; to obdobně platí také pro oznámení případné změny termínu konání uvedeného semináře.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti budou posuzovány na základě systému bodového hodnocení:
  Základní posuzované ukazatele potřebnosti a kvality projektu Bodové hodnocení
  A. Kvalita zpracování projektové žádosti 0 - 5
  B. Účel a použitelnost projektu 0 - 5
  C. Charakter území (počet obyvatel obce, velikost a
  využití řešeného území)
  0 - 10
  D. Ekonomický ukazatel 0 - 5
  Celkové bodové hodnocení projektu max. 25
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 14. 6. 2018.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými právními předpisy (příloha č. 6 podmínek programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména, zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 2.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh podmínek dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Hodnotící kritéria programu
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
 • Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
 • Příloha č. 4 - Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách
 • Příloha č. 11 - Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 12 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl vyhlášen a jeho podmínky schváleny usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 25/2278 ze dne 21. 11. 2017 a nabývají účinnosti dne 22. 11. 2017.

frame-scrollup