Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 (RRC/02/2016)

I. Název programu (kód)

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 (RRC/02/2016)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Cílem dotačního programu je:

 1. Podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí (dotační titul 1).
 2. Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a komunitního života v obcích (dotační titul 2).

A. Dotační titul 1 - investiční dotace

 1. Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti:
  • radnice, školy, mateřské školy,
  • tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení,
  • zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče,
  • obytné budovy1,
  • hasičské zbrojnice, požární nádrže,
  • veřejná prostranství,
  • cyklistické, koňské a pěší stezky,
  • veřejné osvětlení
  • veřejný rozhlas.
 2. Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství např.:
  • všechny konstrukční vrstvy komunikací a krajnic,
  • propustky, mostky,
  • lávky pro chodce nebo cyklisty,
  • příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení,
  • čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury,
  • chodníky, parkoviště.

B. Dotační titul 2 - neinvestiční dotace

Projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního významu - manažeři / poradci venkovských mikroregionů

Celkový objem finančních prostředků na Program je 20 mil. Kč, na dotační titul 1 je určeno 18 mil. Kč z celkového objemu finančních prostředků Programu, na dotační titul 2 jsou určeny 2 mil. Kč z celkového objemu finančních prostředků Programu.

IV. Vymezení okruhu příjemců podpory

A. V rámci dotačního titulu 1

 1. Žadatelem a příjemcem dotace může být obec s počtem obyvatel do 3000 se sídlem na území Moravskoslezského kraje.
 2. Žadatelem a příjemcem dotace nemohou být městské části a městské obvody.

B. V rámci dotačního titulu 2

 1. Žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu Moravskoslezského kraje (dále jen "svazek obcí").

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 2. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 1 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 3. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  • úhradou první splátky ve výši 80 % celkové schválené částky dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  • zbývající část dotace bude vyplacena do 30 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu příjemcem. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování a maximální výše dotace.
 4. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. doklad žadatele o vlastnictví nemovitostí - výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt týká, případně doklad o vypořádání majetkových vztahů v případě realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka - ne starší než 3 měsíce. U projektů na vznik liniových či plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb (cyklostezky, pěší stezky, veřejné osvětlení apod.) je potřeba doložit kompletní seznam vlastníků dotčených nemovitostí a řešení vypořádání majetkoprávních vztahů. U projektů, jejichž realizace se neváže k nemovitostem, bude nahrazeno čestným prohlášením žadatele, že realizace projektu se neváže k nemovitostem,
  3. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména smlouvu o vytvoření svazku obcí, stanovy, výpis z rejstříku svazků obcí apod.),
  4. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů), byla-li smlouva o poskytnutí dotace podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á),
  5. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  6. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 5. V případě, že žadatelem o dotaci je obec, lhůta stanovená v odst. 4 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce. V této lhůtě musí obec kromě výše uvedených dokladů doložit rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
 6. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 4 písm. c) až e) tohoto článku se na obce nevztahuje.
 7. Předložení dokladů uvedených v odst. 4 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 9. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 4 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků, schváleného zastupitelstvem kraje.
 10. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy o poskytnutí dotace a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 4 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 11. Realizace dotovaného projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2016.
 12. Realizace dotovaného projektu musí být ukončena:
  • dotační titul 1 - do 31. 10. 2016,
  • dotační titul 2 - do 31. 12. 2016.
 13. Na základě žádosti příjemce může být doba realizace projektu prodloužena formou dodatku k dotační smlouvě, a to pouze jednou a nejvýše do 30. 6. 2017. Uzavření dodatku je podmíněno jeho schválením zastupitelstvem kraje.
 14. Minimální a maximální výše dotace.
  1. Minimální výše dotace:
   • v rámci dotačního titulu 1 - 100 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 2 - 50 tis. Kč
  2. Maximální výše dotace:
   • v rámci dotačního titulu 1 - 300 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 2 - 100 tis. Kč.
 15. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat.

  Výše dotace poskytovatele může činit maximálně:

  • dotační titul 1 - 60 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu,
  • dotační titul 2 - 50 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu; osobní náklady za poslední kalendářní měsíc období realizace projektu a zákonné odvody s nimi související musejí být příjemcem uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 25. 1. 2017
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:

  Dotační titul 1

  1. náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který byl v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání,
  2. náklady na materiál,
  3. náklady na technické zhodnocení staveb, včetně budov a nebytových prostor,
  4. náklady na rekonstrukce staveb, včetně budov a nebytových prostor,

  Dotační titul 2

  1. osobní náklady2 na zaměstnance v pracovním poměru a na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude-li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce nebo dohodami o pracovní činnosti musí příjemce poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru,
  2. zákonné odvody související s osobními náklady dle písm. a).
  3. náklady na externě zajišťované služby, práce a konzultace manažerů / poradců mikroregionů,
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  • charakter dotace - investiční nebo neinvestiční, kombinace není možná,
  • rozpočet uznatelných nákladů projektu,
  • maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,
  • termín zahájení a ukončení projektu,
  • účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, státem nebo EU.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 programu)
  2. Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 programu)
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu)
  5. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména smlouvy o vytvoření svazku obcí, stanov, výpisu z rejstříku svazků obcí apod.),
  6. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce),
  7. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. Další povinné přílohy:

   ha. kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH - pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
   hb. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
   hc. seznam všech organizací či institucí, od kterých žadatel obdržel na realizaci projektu dotaci, nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje,
   hd. vytištěné nebo elektronicky doložené (na CD) fotografie současného stavu plánovaného místa realizace (platí jen pro dotační titul č. 1 - investiční dotace),
   he. podrobný plán činností manažera/poradce na období, kdy je poskytována dotace, který bude obsahovat přehled připravovaných aktivit v mikroregionu - např. spolupráce s obcemi na zpracování a realizaci projektového záměru, zpracování a realizace projektových záměrů mikroregionu, organizace a příprava seminářů, školení, workshopů v mikroregionu, akcí společenského a kulturního charakteru pro obce a mikroregion (platí pro dotační titul č. 2 - neinvestiční dotace).

 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost v listinné a současně i v elektronické podobě - na CD (na CD musí být příloha č. 2, č. 3 a č. 4). Na CD mohou být také přiloženy fotografie současného stavu plánovaného místa realizace (platí jen pro dotační titul č. 1 - investiční dotace)
 5. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené:

  • názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu,
  • názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  • názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  • textem "Neotvírat - žádost o dotaci".

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.

 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.
 7. Žádosti:
  • předložené v rozporu s tímto programem,
  • předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  • doručené na jiné adresy,
  • doručené mimo lhůtu pro předložení žádostí,
  • nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  • u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  • jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 - 5 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 10. Obce (dotační titul 1) a svazky obcí (dotační titul 2) mohou v rámci Programu podat maximálně jednu žádost. V případě podání více žádostí, bude posuzována pouze první doručená žádost. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány a budou vráceny zpět žadateli.

X. Kontaktní osoba a lhůta pro předkládání žádostí

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 1. 2016 do 1. 2. 2016.
 2. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoby:

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Výběr žádostí bude realizován na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnotících kritérií (příloha č. 11 programu). Hodnocení provádí dva hodnotitelé, výsledkem hodnocení je aritmetický průměr počtu bodů hodnotitelů. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2016.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 25. 1. 2017). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (příloha č. 6 - 10 Programu). V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu). K těmto dokladům taky doloží vytištěnou fotografii (minimálně 1 ks) stavu po& nbsp;realizaci investičního projektu v případě dotačního titulu č. 1. V případě dotačního titulu č. 2 fotografie není vyžadována.

XIII. Kontrola použití dotace

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:

 • formální správnosti,
 • dodržení účelového určení,
 • dodržení závazných ukazatelů,
 • celkové evidence projektu,
 • uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu,

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XV. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
 • Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
 • Příloha č. 4 Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 5 Čestné prohlášení
 • Příloha č. 6 Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 7 Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 8 Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 9 Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 10 Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 11 Hodnotící kritéria

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 85/6818 ze dne: 8. 12. 2015 a nabývá účinnosti dne: 14. 12. 2015.

1 Pro účely tohoto dotačního programu se za obytnou budovu považuje budova, v níž alespoň dvě třetiny úhrnu ploch všech místností připadají na byty, přičemž do tohoto úhrnu se započítávají také plochy domovního vybavení vyhrazeného pro obyvatele jednotlivých bytů v budově. Do úhrnu se však nezapočítávají plochy společného domovního vybavení, chodby nebo jiné domovní komunikace.

2 V případě osobních nákladů na zaměstnance v pracovním poměru se za uznatelné náklady považují:

 • základní mzda. Výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy, odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
 • příplatky. Výš příplatků je uznatelná až do výše příplatků, stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů, kromě příplatků za vedení a osobních příplatků, které se za uznatelný náklad nepovažují.
frame-scrollup