Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016

I. Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 (RRC /07/2016)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016“ (dále jen „Program“) a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Cílem tohoto Programu je:
  1. podpora projektů, jejichž předmětem je spolupráce a transfer znalostí mezi vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi¹; na straně jedné, a malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje²; na straně druhé, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací tzv. inovačních voucherů³; (dále též „dotační titul 1“ nebo „DT1“),
  2. podpora projektů, jejichž předmětem jsou výzkumné a vývojové činnosti (dále jen „VaV činnosti“) malých a středních podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů na nově vytvořená pracovní místa výzkumných pracovníků v rámci vědecké a výzkumné (dále jen „VaV“) činnosti podniku (dále též „dotační titul 2“ nebo „DT2“).

  Malé a střední podniky, definované v tomto odstavci, jsou dále označovány jako „podnik“.

 2. Poskytováním dotací v tomto programu chce Moravskoslezský kraj přispět ke spolupráci mezi akademickým a podnikatelským sektorem a zároveň podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků.
 3. Dotační titul 1 – neinvestiční dotace
  1. Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytnutí dotací podnikům se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, jimž vysoká škola nebo výzkumná organizace (dále „poskytovatel znalostí“) zajistí na základě písemné smlouvy transfer znalostí⁴ v oblasti vědy a výzkumu.
  2. Podmínky poskytnutí dotace:
   • podnik nesmí mít s poskytovatelem znalostí žádný z těchto vztahů:
    • vlastnit většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům poskytovatele znalostí,
    • mít právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu poskytovatele znalostí,
    • mít právo uplatňovat rozhodující vliv u poskytovatele znalostí podle smlouvy uzavřené s tímto subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách poskytovatele znalostí,
    • ovládat sám většinu hlasovacích práv náležejících akcionářům nebo společníkům u poskytovatele znalostí v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky,
    • případně nesmí uplatňovat výše uvedené vztahy vůči poskytovateli znalostí prostřednictvím třetí osoby,
    • podílet se jakýmkoliv způsobem na řízení poskytovatele znalostí, a to ani prostřednictvím členů svých statutárních orgánů, prokuristů, společníků nebo svých zaměstnanců.
    V opačném případě bude žádost podniku z dalšího posuzování vyřazena.
   • Podíl dotace na ceně za poskytnutí znalostí (transfer znalostí) dle písemné smlouvy mezi podnikem a poskytovatelem znalostí bude činit maximálně:
    • 70 % pro malé podniky,
    • 60 % pro střední podniky,
    • 50 % pro žadatele, který již v minulosti obdržel od poskytovatele dotaci na inovační voucher.
   • maximální výše dotace je 300.000,- Kč,
   • provedení výzkumu a vývoje, jehož výsledky jsou předmětem transferu znalostí, není hrazeno výlučně žadatelem o dotaci nebo žadatel není jediným oprávněným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje; tato skutečnost musí být upravena ve smlouvě o spolupráci nebo v případě, že žadatel spolu s žádostí o dotaci předkládá smlouvu o dílo, ve smlouvě o dílo,
   • podpora v rámci DT1 bude poskytnuta v režimu podpor de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352).
   • na dotační titul 1 je určeno cca 75 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.
 4. Dotační titul 2 – neinvestiční dotace
  1. Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytnutí dotací podnikům se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje na spolufinancování nákladů na nově vytvořené pracovní místo výzkumného pracovníka v rámci VaV činnosti podniku vzniklé nejdříve od 1. 1. 2016. 
  2. Podmínky poskytnutí dotace:
   • podnik musí uplatnit výsledky VaV činnosti v podobě konkrétních inovací,
   • podnik se zaváže ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje k udržení vytvořeného pracovního místa výzkumného pracovníka v rámci VaV činnosti po dobu 1 roku od ukončení realizace projektu (dále též „udržitelnost projektu“),
   • v případě nedodržení závazku udržet nově vytvořené pracovní místo výzkumného pracovníka po dobu 1 roku od ukončení realizace projektu, je podnik povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné výši poskytovateli,
   • jeden podnik může podat žádost o dotaci na max. jedno vytvořené pracovní místo v rámci VaV činnosti podniku,
   • pracovní poměr výzkumného pracovníka na nově vytvořeném pracovním místě v rámci VaV činnosti podniku bude na plný úvazek (nezkrácený pracovní úvazek), není povolena pracovní činnost VaV pracovníka na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
   • maximální výše dotace je 50 % nákladů na jedno nově vytvořené pracovní místo, maximálně však 300.000 Kč,
   • podpora bude poskytnuta v režimu podpor de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)
   • na dotační titul 2 je určeno cca 25 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

IV. Vymezení okruhu žadatelů o dotaci

 1. Žadatelem o dotaci v rámci DT1 a DT2 mohou být pouze podniky uvedené v čl. III odst. 1 tohoto Programu (dále jen „žadatel“).
 2. V rámci DT2 musí být žadatel oprávněn k provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oboru činností výzkumu a vývoje.

V. Lokalizace programu

Žadatelé musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje, nebo mít pozitivní vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje, resp. socioekonomické ukazatele kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, státem nebo z prostředků fondů EU.
 2. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 3. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 4. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dále jen „smlouva o poskytnutí dotace“), uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet žadatele takto: část dotace ve výši 50 % schválené maximální dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, zbývající část dotace bude vyplacena do 60 kalendářních dnů od doručení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.
 5. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u případných náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřadokresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátek se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména výpis z obchodního rejstříku, společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla­-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á),
  4. kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. v rámci dotačního titulu 1 žadatel dále předloží písemnou smlouvu uzavřenou s poskytovatelem znalostí, jejímž předmětem je transfer znalostí v oblasti vědy a výzkumu. Ve smlouvě musí být specifikován:
   • předmět plnění,
   • cena,
   • harmonogram,
   • úprava práv a povinností k výsledkům transferu znalostí a jejich využití.
 6. Předložení dokladů uvedených v odst. 5 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 7. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 8. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 5 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 9. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta nebo žadatel odmítne dotaci přijmout či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, pokud bude seznam náhradníků stanoven.
 10. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy o poskytnutí dotace a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 5 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet bude před podpisem smlouvy ve spolupráci s žadatelem upraven).
 11. Žadatel je povinen v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace dodržovat podmínky povinné publicity.
 12. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2016.
 13. Realizace projektu musí být ukončena do 31. 8. 2017, ne však dříve než 31. 12. 2016. 

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl žadateli v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl žadatelem uhrazen v období realizace projektu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace (úhrada mzdových nákladů může být příjemcem provedena až do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byl ukončen projekt),
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech žadatele, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo žadatelem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. u dotačního titulu 1 pouze neinvestiční náklady, které žadatel uhradí poskytovateli znalostí, se kterým uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je transfer znalostí v oblasti vědy a výzkumu; konkrétně jsou to náklady účelově určené na:
   • vývoj produktu/procesu/služby,
   • testování měření,
   • studie proveditelnosti,
   • přístup k výzkumnému zařízení,
   • navrhování prototypů,
   • analýza vhodnosti použití materiálu,
   • design produktu,
   • tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu,
   • posouzení ekonomického dopadu,
   • analýza trhu / marketingová strategie,
   • inovační / technologický audit,
   • nastavení nového byznys nebo management modelu podniku,
   • optimalizace operačních procesů podniku.
  2. dotačního titulu 2 pouze:
   • mzdové náklady na jednoho výzkumného pracovníka v rámci VaV činnosti podniku včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění,
   • náklady na certifikovaná odborná školení výzkumného pracovníka.
  3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
  4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu jsou:
  1. rozpočet uznatelných nákladů projektu,
  2. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,
  3. termín zahájení a ukončení realizace projektu,
  4. účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů dle odst. 1 tohoto článku.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Žadatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost o dotaci (příloha č. 3 a 4) a projektový záměr (v případě DT1) nebo koncepci VaV činnosti (v případě DT2) – bližší podrobnosti jsou uvedeny dále u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Žadatel dále předloží:
  1. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 5 a 6),
  2. čestné prohlášení (příloha č. 7),
  3. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  4. prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce],
  5. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce]; podepsal­-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  6. kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
  7. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 3. V rámci dotačního titulu 1 žadatel dále předloží:
  • smlouvu o spolupráci (popř. smlouvu o dílo) uzavřenou mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí, jejímž předmětem je transfer znalostí v oblasti vědy a výzkumu. Ve smlouvě o spolupráci nebo ve smlouvě o dílo musí být uvedeno, že provedení výzkumu a vývoje, jehož výsledky budou předmětem transferu znalostí, není hrazeno výlučně žadatelem nebo žadatel není jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje [čl. III odst. 3 písm. b) Programu]. V opačném případě bude žádost o dotaci vyřazena z důvodu nezpůsobilosti projektu.
  • projektový záměr (v rozsahu min. tří stran formátu A4), ve kterém budou uvedeny informace týkající se:
   • obecného cíle projektu (poslání, proč se projekt realizuje, jaký problém řeší)
   • specifického cíle projektu (co se musí konkrétně udělat, aby došlo k vyřešení problému),
   • cílové skupiny,
   • přínosu pro cílovou skupinu,
   • zdůvodnění potřebnosti projektu,
   • jakým způsobem projekt řeší aktuální potřeby zákazníků,
   • klíčové aktivity projektu,
   • harmonogram projektu,
   • rizika projektu,
   • realizačního týmu,
   • způsobu využití poskytnuté znalosti a její přínos pro podnikání,
   • udržitelnost projektu,
   • stupně inovace produktu, procesu nebo služby,
   • přínosu projektu ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele,
   • v případě, že se bude jednat o nový produkt, tuto skutečnost v projektovém záměru žadatel uvede, stejně bude postupovat v případě, pokud má záměr uvést produkt na nové trhy.
  • doklad o velikosti podniku – počet zaměstnanců a výše ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy.
 4. V rámci dotačního titulu 2 žadatel dále předloží:
  • koncepci VaV činnosti minimálně na 3 roky , která bude obsahovat:
   • stručné představení podniku a jeho podnikatelských aktivit (výrobní sortiment, služby, apod.)
   • popis dosavadních VaV činností a jejich uplatnění (faktické – u podniků dlouhodobě realizujících VaV činnosti, předpokládané – u podniků začínajících v oblasti VaV činností) v podobě inovací v konkrétních výrobcích, technologiích a službách, příp. ve výrobních procesech,
   • plánované VaV činnosti na příští 3 roky a předpokládaný způsob využití jejich výsledků (nové produkty, služby, technologie, příp. související zvýšení produktivity a/nebo snížení nákladů, zvýšení kvality, apod.),
   • popis plánované VaV činnosti výzkumného pracovníka, na kterého je požadována podpora; v případě začínajícího výzkumného pracovníka způsob jeho zapojení do výzkumného týmu v jednotlivých letech realizace výzkumných aktivit a s tím související plán jeho odborného rozvoje; v případě výzkumného pracovníka s praxí způsob jeho zapojení do výzkumného týmu a popis očekávaných, příp. již dosažených výsledků tohoto pracovníka; žadatel doloží v koncepci životopis výzkumného pracovníka v rámci VaV činnosti,
   • popis existujícího a plánovaného technického vybavení pro VaV činnosti,
   • rozpočet nákladů na VaV činnost a transfer jeho výsledků po dobu tří let a zdroje financování (předmětný dotační program + další zdroje),
   • dopad VaV činnosti a na ni navazujících inovačních procesů na zvýšení technologické náročnosti a přidané hodnoty výroby, tržní potenciál inovovaných produktů, technologií a služeb ve vztahu k existujícím či potenciálním zákazníkům v ČR i zahraničí, přínos VaV činnosti a na ni navazujících inovačních procesů pro Moravskoslezský kraj (tvorba unikátního know-how soustředěného v kraji, které neexistuje či není k dispozici v jiných regionech, ať českých či zahraničních, tvorba nových návazných pracovních míst v podniku, příp. v dalších subjektech, které tvoří l dodavatelský řetězec, využití studentů pro VaV činnost, tzn. spolupráce s univerzitou, apod.).

  V případě, že podnik provozuje více podnikatelských činností, stačí zpracovat výše uvedené body koncepce VaV pouze za tu podnikatelskou činnost, v rámci níž bude daný výzkumný pracovník, na kterého je žádáno o dotaci, zaměstnán; žadatelé v koncepci definují VaV záměry a zejména konkrétní VaV činnosti výzkumných pracovníků, na které žádají dotaci srozumitelně, výstižně a přehledně včetně uvedení konkrétních plánovaných výstupů a výsledků.

 5. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 6. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost včetně všech povinných příloh v listinné podobě a současně i v elektronické podobě na CD (na CD bude nákladový rozpočet projektu, projektový záměr u DT1 a koncepce VaV činnosti u DT2, soubory budou editovatelné).
 7. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:
  1. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem (obchodní firmou) žadatele a adresou (sídlem),
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci“.

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.
  Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.

 8. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto Programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené mimo lhůtu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis dle platných pravidel Evropské unie,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky,
  budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 9. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Žadatelé mohou v rámci každého dotačního titulu (DT1 a DT2) podat maximálně jednu žádost o poskytnutí dotace. V případě podání více žádostí, bude posuzována pouze první z doručených žádostí. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány a budou vráceny zpět žadateli. Každá žádost musí být doručena v samostatné obálce.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 12. 5. 2016 do 30. 5. 2016. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li do 30. 5. 2016 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba:
  Jana Kaiduschová, tel. 595 622 312
  e-mail: jana.kaiduschova@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Po provedení formální kontroly, která bude provedena na odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, budou žádosti o dotace předloženy Výběrové komisi, která bude složena ze tří členů jmenovaných poskytovatelem. Tato komise vyhodnotí realizovatelnost projektů dle stanovených kritérii:
  Základní oblasti a jejich kritéria Počet bodů
  A. Technické hodnocení (váha kritéria 50%)
  Transfer nových (výzkum) špatně dostupných znalostí 0-5 
  Inovace produktu/služby nebo procesu 0-5 
  Typ zlepšení: technicky nový nebo zlepšený produkt/proces 0-5 
  Novost pro globální trh / EU (region) / pro firmu 0-5 
  B. Marketingová kritéria (váha kritéria 40%)
  Projekt reaguje na tržní příležitost 0-5 
  Žadatel má zajištěn odbyt 0-5 
  C. Ekonomické hodnocení (váha kritéria 10%)
  Předpoklad návratnosti 0-5 
  Podíl na výrobě po realizaci projektu 0-5 
 2. Výběrová komise zpracuje za každý dotační titul zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků doporučí k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nedoporučuje k poskytnutí dotace, případně také seznam náhradních projektů.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí, případně neposkytnutí dotace na předložené projekty a o seznamu náhradníků nejpozději do 30. 9. 2016. Podkladem pro rozhodnutí bude stanovisko Výběrové komise.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny (dále jen „příjemce“), uzavře Moravskoslezský kraj smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XII. Průběžné a závěrečné vyúčtování, monitorovací zpráva

 1. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  • přehled o úhradách (příloha č. 11 Programu). V případě, že příjemce předkládá v pořadí další vyúčtování (závěrečné), bude přehled o úhradách obsahovat i údaje z předchozího předloženého průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu).
 2. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byl ukončen projekt). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační Program. V rámci závěrečného vyúčtování není příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.
 3. Příjemce dotace doloží jako přílohu závěrečného vyúčtování popis výsledků nebo výstupů projektu, na jejichž realizaci byla dotace poskytnuta, včetně stručného popisu jejich dalšího využití.
 4. Příjemce dotace v rámci DT2 do 30 dnů od uplynutí doby udržitelnosti projektu zpracuje a předloží poskytovateli monitorovací zprávu, ve které vyhodnotí udržení vytvořeného pracovního místa výzkumného pracovníka v rámci VaV činnosti.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

 1. V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 8.000.000 Kč, z toho na dotační titul č. 1 ve výši 6.000.000 Kč, na dotační titul č. 2 ve výši 2.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 1)
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 2)
Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
Příloha č. 4 Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
Příloha č. 5 Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 1
Příloha č. 6 Nákladový rozpočet projektu – dotační titul 2
Příloha č. 7 Čestné prohlášení
Příloha č. 8 Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část
Příloha č. 9 Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje
Příloha č. 10 Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování
Příloha č. 11 Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách⁵
Příloha č. 12 Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

XVII. Účinnost

Tento Program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016 a nabývá účinnosti dne 11. 4. 2016.


¹ § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.
² Pro účely tohoto dotačního programu je malým podnikem právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců (roční pracovní jednotka) není vyšší než 50 a zároveň roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřevyšuje částku 10 mil. EUR; středním podnikem právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců (roční pracovní jednotka) není vyšší než 250 a zároveň roční obrat nepřevyšuje částku 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřevyšuje částku 43 mil. eur.
³ Inovační voucher - podpora poskytnutá podniku na spolupráci s vysokou školou nebo výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí.
⁴ Pro účely tohoto dotačního titulu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podniky nové a ne běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podniku, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.
⁵ Tato příloha se použije rovněž pro účely průběžného vyúčtování.
frame-scrollup