Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017

I. Název programu (kód)

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017 (RRC/09/2017)

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Dotační titul 1: Projektové záměry pro podnikatelské subjekty

  Na dotační titul 1 je určeno 1.500.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV tohoto Programu.

 2. Dotační titul 2: Start-upy

  Na dotační titul 2 je určeno 1.500.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV tohoto Programu.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

 1. Cílem tohoto programu je:
  1. podpora přípravy a vypracování dokumentace projektového záměru¹ (dále jen "DPZ"), který je v souladu s krajskou RIS3 strategií, a který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do relevantní výzvy dotačního programu na národní či evropské úrovni (dále též "dotační titul 1" nebo "DT 1") v níže uvedených oblastech:
   • program Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
   • program Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
   • program Spolupráce v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
   • program TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
   • programy Technologické agentury ČR,
   • výzvy programu Eureka,
   • výzvy programu Horizont 2020.

   V rámci projektu smí být zpracována jedna DPZ. Pokud je projektový záměr rozčleněn na etapy, pak může být zpracována pouze jedna etapa vedoucí k podání jedné žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do relevantního národního či evropského dotačního programu.

   Při rozhodování o podání žádosti o dotaci z DT 1 a při stanovení termínu dokončení projektu a následného předložení závěrečného vyúčtování by měl příjemce ve svém vlastním zájmu přihlížet k požadavkům na projekt a DPZ daným jednotlivými programy a dále k aktuálním termínům stanoveným pro předkládání žádosti o dotace do těchto programů. Příjemce má povinnost předložit DPZ zpracovanou v rámci tohoto programu do příslušného národního či evropského dotačního programu a vyhovět kritériím formálních náležitostí a přijatelnosti.

  2. podpora začínajících podniků při vývoji inovativního podnikatelského záměru (dále též "dotační titul 2" nebo "DT 2").
 2. Hlavním záměrem poskytovatele je:
  1. v rámci DT 1 prostřednictvím poskytování dotací zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity v Moravskoslezském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i krajské úrovni, ale také koordinace přípravy projektových záměrů v kraji,
  2. v rámci DT 2 prostřednictvím poskytování dotací zajistit rozvoj nadějných začínajících firem v jejich rané fázi.

V. Vymezení okruhu žadatelů o dotaci

 1. V rámci DT 1 je oprávněným žadatelem a příjemcem dotace:
  1. právnická osoba, která je malým či středním podnikem² se sídlem na území Moravskoslezského kraje,
  2. spolek založený a registrovaný ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění se sídlem na území Moravskoslezského kraje splňující definici klastru.

  Klastrem se v rámci tohoto dotačního programu rozumí geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných podnikatelů, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i podnikatelů v příbuzných oborech, kteří spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují.

 2. V rámci DT 2 je oprávněným žadatelem a příjemcem dotace právnická osoba:
  1. která je mikropodnikem³ se sídlem na území Moravskoslezského kraje,
  2. která k datu podání žádosti není starší 5 let,
  3. má uzavřen platný smluvní vztah o poskytování služeb v oblasti rozvoje vlastního podnikání s podnikatelským inkubátorem (dále jen "PI"), vědeckotechnickým parkem (dále jen "VTP") či podnikatelským a inovačním centrem (dále jen "PIC").

VI. Lokalizace programu

Žadatelé musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje, nebo mít pozitivní vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje, resp. socioekonomického ukazatele kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Maximální výše dotace je stanovena:
  1. DT 1 částkou 250.000 Kč,
  2. DT 2 částkou 300.000 Kč.

  Minimální výše dotace není stanovena.

 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu max. do výše:
  1. 80 % celkových prokázaných uznatelných nákladů projektu v případě DT 1, minimální podíl příjemce na celkových uznatelných nákladech je 20 %,
  2. 90 % celkových prokázaných uznatelných nákladů projektu v případě DT 2, minimální podíl příjemce na celkových uznatelných nákladech je 10 %.
 3. V případě DT 1 musí být DPZ vypracován v partnerství s alespoň jednou výzkumnou organizací, nebo s alespoň dvěma dalšími podnikateli.

  Výzkumnou organizací se pro účely tohoto dotačního programu rozumí subjekt, který je ke dni vyhlášení tohoto dotačního programu v Seznamu posouzených výzkumných organizací na webových stránkách www.vyzkum.cz, provozovaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

  Relevantní dotační programy, do kterých žadatel může předložit DPZ, jsou specifikovány v čl. IV odst. 1 písm. a) tohoto Programu. Žádosti předkládané do programů neuvedených v čl. IV Programu budou poskytovatelem dotace vyřazeny.

 4. V rámci DT 2 musí mít žadatel uzavřen platný smluvní vztah o poskytování služeb v oblasti rozvoje vlastního podnikání s PI/VTP/PIC se sídlem v Moravskoslezském kraji.

  Podnikatelským inkubátorem, vědeckotechnickým parkem nebo podnikatelským a inovačním centrem se rozumí certifikovaný subjekt, který je členem evropských podnikatelských a inovačních center - European Business and Inovation Centre Network (EBN).

 5. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, státem nebo z prostředků fondů EU.
 6. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 7. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 6 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 8. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva o poskytnutí dotace"), uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet žadatele ve dvou splátkách. První splátka ve výši 80 % schválené maximální výše dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, zbývající část dotace bude vyplacena do 60 kalendářních dnů od doručení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátek se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 10. Předložení dokladů uvedených v odst. 9 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 9 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 13. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne dotaci přijmout, vrátí poskytnutou dotaci nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento program, vyzve administrátor k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, pokud bude seznam náhradníků stanoven.
 14. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy o poskytnutí dotace a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 9 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet bude před podpisem smlouvy ve spolupráci s žadatelem upraven).
 15. Žadatel je povinen v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace dodržovat podmínky povinné publicity.
 16. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2017.
 17. Realizace projektu musí být ukončena do 31. 10. 2018.
 18. V rámci DT 1 je příjemce dotace povinen ve lhůtě do 31. 12. 2020 poskytovateli písemně doložit, že DPZ včetně požadovaných příloh byla předložena do příslušného programu či výzvy v oblasti specifikované v čl. IV odst. 1 písm. a) Programu a prošla schválením formálních náležitostí a přijatelnosti. Nedodržení této povinnosti bude poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně. Příjemce dotace sám nese riziko, že do termínu stanoveného tímto odstavcem, bude existovat oblast specifikovaná v čl. IV odst. 1 písm. a) Programu, do které lze žádost předložit.
 19. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a tohoto Programu,
  3. vznikl žadateli v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl žadatelem uhrazen v období realizace projektu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace (úhrada mzdových nákladů může být příjemcem provedena až do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byl ukončen projekt),
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech žadatele, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo žadatelem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. u dotačního titulu 1 investiční a neinvestiční náklady vedoucí k vypracování komplexní žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh pro projekt předkládaný do oblasti specifikované v čl. IV odst. 1 písm. a) Programu, mezi které patří:
   • náklady na zajištění služeb souvisejících se zpracováním žádosti a příloh žádosti,
   • osobní náklady, které vznikly příjemci v přímé souvislosti se zpracováním žádosti a příloh žádosti,
   • cestovní náhrady, které vznikly příjemci v přímé souvislosti se zpracováním žádosti a příloh žádosti,
  2. u dotačního titulu 2 investiční a neinvestiční náklady určené na:
   • vývoj prototypu inovativního výrobku/procesu/služby vč. nákladů na testování, design a certifikaci (min. 50 % poskytnuté dotace musí být vynaloženo na tuto položku),
   • náklady na marketing, marketingovou strategii, studii či analýzu,
   • náklady na konzultace, mentoring, koučink výhradně souvisejících s rozvojem projektu,
   • náklady na odbornou literaturu a publikace,
   • náklady spojené s účastí na konferencích, výstavách a soutěžích souvisejících se získávání nových kontaktů či klientů v pozici účastníka, ale i vystavujícího.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu jsou:
  1. charakter dotace - investiční, neinvestiční nebo kombinovaná (investiční a neinvestiční),
  2. rozpočet uznatelných nákladů projektu,
  3. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,
  4. termín zahájení a ukončení realizace projektu,
  5. účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů dle odst. 1 tohoto článku.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Žadatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost o dotaci (příloha č. 3 a 4 Programu) a rozšířenou projektovou fiši strategického projektu (v případě DT 1; příloha č. 7 Programu) nebo projektový záměr (v případě DT 2; bližší podrobnosti jsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku).
 2. Žadatel dále předloží:
  1. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 5 Programu),
  2. čestné prohlášení (příloha č. 6 Programu),
  3. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z veřejného rejstříku apod.),
  4. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce),
  5. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce]; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  6. kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH - pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
  7. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
  8. doklad o velikosti podniku - počet zaměstnanců a výše ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy (pokud je příjemce klastrem ve smyslu čl. V tohoto dotačního programu, pak se na něj tato povinnost nevztahuje).
 3. V rámci DT 1 je žadatel povinen k rozšířené projektové fiši přiložit souhlas partnerů, který obsahuje identifikaci partnerů (název, adresa, IČ) a jednotlivá vyjádření ochoty podílet se na uvedené akci, klíčových aktivitách a souhlas s předložením žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 4. V rámci DT 2 bude Projektový záměr žadatele (v rozsahu min. 3 stran A4) obsahovat:
  • identifikaci žadatele,
  • popis vyvíjeného produktu/procesu/služby (jaký problém produkt/proces/služba řeší, jeho potřebnost, v čem je unikátní a jaká je jeho výhoda),
  • cílová skupina a trh (popis cílové skupiny, přínos pro cílovou skupinu, jaká je velikost předpokládaného trhu, průzkum trhu),
  • distribuční a marketingové kanály,
  • harmonogram a klíčové aktivity,
  • rizika projektu,
  • finanční plán.
 5. Žadatel v rámci DT 2 dále předloží písemné potvrzení o smluvním vztahu mezi žadatelem a PI/VTP/PIC definovaném v čl. VII Programu vydaném subjektem uvedeným v čl. V odst. 2 písm. c) Programu a dále doporučení PI/VTP/PIC, že projekt má reálné předpoklady rozvíjet podnikatelské aktivity žadatele.
 6. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 7. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně a současně i v elektronické podobě (na digitálním médiu) - na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku. Na digitálním médiu bude nahrána žádost o dotaci - obecná i projektová část, nákladový rozpočet projektu, rozšířená projektová fiše u DT 1 a projektový záměr u DT 2. Soubory budou uloženy ve formátu umožňujícím editaci.
 8. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s digitálním médiem lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. kódem DT 1 nebo DT 2 dle čísla dotačního titulu tohoto programu,
  4. plným názvem (obchodní firmou) žadatele a adresou (sídlem),
  5. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.

  Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.

 9. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto Programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené mimo lhůtu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis dle platných pravidel Evropské unie,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 10. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1-8 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 12. Žadatelé mohou v rámci každého dotačního titulu (DT 1 a DT 2) podat maximálně jednu žádost o poskytnutí dotace. V případě podání více žádostí, bude posuzována pouze první z doručených žádostí. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány a budou vráceny zpět žadateli. Každá žádost musí být doručena v samostatné obálce.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o dotaci mohou být podávány ve lhůtě od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017.
 2. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 3. V případě, že poslední den lhůty pro předkládání žádostí vychází na sobotu, neděli nebo státní svátek je akceptovatelné podat žádost následující nejbližší pracovní den (při zachování ustanovení v odst. 2 tohoto článku).
 4. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 5. Kontaktní osoba: Ing. Adam Škáva, tel. 595 622 461, e-mail: adam.skava@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti bude zajištěna Administrátorem Programu dle článku XI odst. 4 Programu.
 2. V případě DT 1:
  • Žádosti, které splní kontrolu dle odst. 1 tohoto článku a které nebyly vyloučeny pro rozpor s článkem X odst. 9 budou dále postoupeny k hodnocení 2 externím hodnotitelům, jmenovaným poskytovatelem. Hlavním podkladem pro hodnocení bude rozšířená projektová fiše (příloha č. 7 programu).
  • Hodnotitelé na základě systému bodového hodnocení dle daných kritérií (příloha č. 14 programu) vyhodnotí kvalitu jednotlivých projektů. Výsledné bodové hodnocení každého projektu bude aritmetickým průměrem celkového počtu bodů obdržených od každého z hodnotitelů. Projekt musí v získat ve výsledném hodnocení min. 10 bodů. Projekty, které nezískají toto minimální bodové ohodnocení, nebudou doporučeny k podpoře.
  • Administrátor programu následně sestaví seznam projektů dle získaného bodového hodnocení od největšího k nejmenšímu a předloží jej Komisi rady kraje pro výzkum, vývoj a inovační podnikání Moravskoslezského kraje (dále jen "Komise pro VVI").
 3. V případě DT 2:
  • Žádosti, které splní kontrolu dle odst. 1 tohoto článku a které nebyly vyloučeny pro rozpor s článkem X odst. 9 budou dále postoupeny k projednání pětičlenné Hodnotící komisi jmenované poskytovatelem.
  • Na jednání Hodnotící komise žadatelé představí projektový záměr v max. 10 minutové prezentaci. Prezentace může být účasten i mentor žadatele (na základě smluvního vztahu s PI/VTP/PIC). Povinný min. obsah prezentace je následující:
   • identifikace žadatele (firma, tým),
   • popis produktu/procesu/služby (jaký problém řeší, inovativnost, co přináší nového)
   • kvantifikace trhu a specifikace cílové skupiny,
   • ukázka prototypu (časová osa vývoje, očekávaný vstup na trh),
   • cena a finanční ukazatele (čeho je možné dosáhnout),
   • využití dotace (specifikace naložení s finančními prostředky Moravskoslezského kraje).
  • Hodnotící komise následně navrhne pořadí projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků (a dle prezentace jednotlivých žadatelů) doporučí k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnotící komise rovněž navrhne seznam projektů, které nedoporučuje k poskytnutí dotace, případně také seznam náhradních projektů.
  • Seznam projektů administrátor programu předloží Komisi pro VVI.
 4. Komise pro VVI s přihlédnutím k bodovému hodnocení externích hodnotitelů (v rámci DT 1) a hodnocení Hodnotící komise (v rámci DT 2) navrhne pořadí projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků doporučí k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nedoporučuje k poskytnutí dotace, případně také seznam náhradních projektů, které budou následně předloženy ke schválení orgánům kraje.
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, neposkytnutí dotace na předložené projekty a případně o seznamu náhradníků. Podkladem pro rozhodnutí bude doporučující stanovisko Komise pro VVI.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny (dále jen "příjemce"), uzavře Moravskoslezský kraj smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XIII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  • přehled o úhradách (příloha č. 11 Programu). V případě, že příjemce předkládá v pořadí další vyúčtování (závěrečné), bude přehled o úhradách obsahovat i údaje z předchozího předloženého průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu).
 2. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit formuláře závěrečného vyúčtování:
  • Obecná část (příloha č. 8 Programu),
  • Uznatelné náklady / výdaje (příloha č. 9 Programu),
  • Zdroje financování (příloha č. 10 Programu),
  • Přehled o úhradách (příloha č. 11 Programu),
  • Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 12 Programu).

  Dále je příjemce spolu s výše uvedenými formuláři povinen doložit:

  • Závěrečnou zprávu (v rozsahu min. 3 stran formátu A4) obsahující tyto informace:
   • identifikace příjemce (název, sídlo, IČ),
   • stručná charakteristika projektu (název, výše dotace, co projekt řeší, očekávaný výstup),
   • popis realizace projektu (klíčové aktivity, milníky, činnosti v rámci projektu),
   • výstupy projektu (dosažený výsledek, srovnání se zamýšleným výstupem, další využití výstupu projektu) vč. fotodokumentace,
   • celkové zhodnocení realizace projektu.
  • Seznam účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů (tento seznam nenahrazuje přílohu č. 11 Programu - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách),
  • Kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu) - příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování;
  • Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování (příjemce nepoužije přílohu č. 6 Programu).
 3. Termín pro předložení závěrečného vyúčtování bude stanoven ve smlouvě o poskytnutí dotace (poslední den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační Program.
 4. Průběžné a závěrečné vyúčtování nelze předložit prostřednictvím datové schránky.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 3.000.000 Kč, z toho na dotační titul č. 1 ve výši 1.500.000 Kč a na dotační titul č. 2 ve výši 1.500.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Proti rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí či neposkytnutí dotace se nelze odvolat.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 1)
 • Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 2)
 • Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
 • Příloha č. 4 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
 • Příloha č. 5 - Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 6 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 7 - Rozšířená projektová fiše strategického projektu
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 11 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 12 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 13 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
 • Příloha č. 14 - Hodnotící kritéria kvality projektu

XVIII. Účinnost

Tento Program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 14/1162 ze dne 30. 5. 2017 a nabývá účinnosti dne 1. 6. 2017.


1 Dokumentací projektového záměru se rozumí veškerá odborná dokumentace, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci na plánovanou akci a která bude předložena do vhodného dotačního programu na národní či evropské úrovni. Jedná se zejména o dokumentaci podrobně popisující předmět plánované akce a dopracování nezbytných analýz, průzkumů a studií dokládajících potřebnost realizace plánované akce včetně rozpočtu (náklady mohou mít investiční i neinvestiční charakter).
2 Malým a středním podnikem se rozumí právnická osoba dle doporučení Komise ze dne 6. května 2013 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků. Za malý podnik je považována právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur. Doporučení komise je dostupné na odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=URISERV:n26026).
3 Mikropodnikem se rozumí právnická osoba dle doporučení Komise ze dne 6. května 2013 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků. Za mikropodnik je považována právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 10 a roční obrat nebo rozvaha nedosahuje částky 2 mil. eur. Doporučení komise je dostupné na odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=URISERV:n26026).
4 Předmětem smluvního vztahu nesmí být pouze nájemní vztah.
5 Tato příloha se použije rovněž pro potřeby průběžného vyúčtování.
frame-scrollup