Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018

Obecná část

I. Název programu (kód)

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (RRC/09/2018; dále jen „Program“)

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Dotační titul 1: StartUp voucher

  Na dotační titul 1 (dále jen „DT 1“) je určeno 3.500.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Podmínek.

  Specifické podmínky DT 1 jsou popsány ve Zvláštní části Podmínek v Oddílu I.

 2. Dotační titul 2: TechArt

  Na dotační titul 2 (dále jen „DT 2“) je určeno 2.000.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Podmínek.

  Specifické podmínky DT 2 jsou popsány ve Zvláštní části Podmínek v Oddílu II.

 3. Dotační titul 3: InnoBooster

  Na dotační titul 3 (dále jen „DT 3“) je určeno 2.500.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Podmínek.

  Specifické podmínky DT 3 jsou popsány ve Zvláštní části Podmínek v Oddílu III.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cíle a priority programu jsou definovány u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Podmínek.

V. Vymezení okruhu příjemců

Vymezení okruhu příjemců je definováno u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Podmínek.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, státem, Technologickou agenturou ČR nebo z fondů EU.
 2. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 3. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátek se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě či kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z dokladu/ů dle písm. b) tohoto odstavce]; byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z dokladu/ů dle písm. b) tohoto odstavce],
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 9. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 10. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše podmínek uvedených v odstavci 9 tohoto článku, nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 11. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).
 12. Specifické podmínky poskytování dotací jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Podmínek.

VIII. Náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a tohoto dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s realizací projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace (úhrada osobních nákladů na zaměstnance u DT 3 může být příjemcem provedena až do konce lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování),
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. U DT 1 jsou uznatelné náklady projektu splňující podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku označovány jako prokazované uznatelné náklady projektu. Vedle prokazovaných uznatelných nákladů projektu jsou u DT 1 stanoveny náklady, které mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. vyúčtovány paušální částkou a jejichž výše nemusí být prokazována v rámci závěrečného vyúčtování; tyto náklady jsou rovněž řazeny k uznatelným nákladům projektu.
 4. Ostatní náklady, které nelze podřadit pod náklady uvedené v odst. 1 - 3 tohoto článku, jsou považovány za neuznatelné.
 5. Další podmínky týkající se nákladů jsou uvedeny ve Zvláštní části Podmínek u jednotlivých dotačních titulů.

IX. Podmínky použití dotace

 1. 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu jsou:
  1. charakter dotace – investiční, neinvestiční nebo kombinovaná (investiční a neinvestiční),
  2. rozpočet uznatelných nákladů projektu,
  3. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,
  4. termín zahájení a ukončení realizace projektu,
  5. účelové určení dotace,
  6. výstup projektu.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů dle odst. 1 tohoto článku.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Žadatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně v listinné podobě (případně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky) dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz/. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt. Žádost o dotaci z Moravskoslezského kraje tvoří obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému obecné povinné přílohy a specifické povinné přílohy (seznam příloh je uveden u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Podmínek).
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému. Tímto krokem je odeslaná žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel žádost o dotaci (obecná část, projektová část a čestné prohlášení; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci; bez příloh!) vytiskne, podepíše a zašle poskytovateli dotace. K tomuto kroku může žadatel využít dva způsoby:
  1. a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

   Moravskoslezský kraj
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené:
   • názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
   • názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat - žádost o dotaci",

   Pozn.: Obálka s těmito údaji je součástí žádosti v elektronickém systému (včetně vygenerovaného a přiděleného čárového kódu).

  2. prostřednictvím užití služeb datové schránky:
   • název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
   • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd,
   • adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

   Pozn.: Při vytvoření datové zprávy uveďte do buňky „k rukám“ označení „RRC“!

   Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci, může žadatel zvolit pouze jeden.

 7. Žadatel může podat do každého DT pouze jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí do téhož DT bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele (rozhodující je doba podání žádosti prostřednictvím elektronického portálu). Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 8. Žádost:
  1. předložená v rozporu s podmínkami tohoto dotačního programu,
  2. předložená jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručená na jinou adresu,
  4. podaná mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nedoložená v elektronické i listinné podobě (popř. datovou schránkou místo listinné podoby) a nepodepsaná osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat za žadatele,
  6. u níž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis dle platných pravidel Evropské unie,
  7. žadatele, který bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  bude z dalšího posuzování vyloučena.

 9. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 až 7 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu do 3 pracovních dnů od vyzvání. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o dotaci mohou být podávány ve lhůtě od 16. 7. 2018 do 27. 7. 2018. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba: Ing. Adam Škáva, tel. 595 622 461, e-mail: adam.skava@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti bude zajištěna administrátorem tohoto dotačního programu dle přílohy č. 11 Podmínek. Žádosti, které splní tuto kontrolu a které nebyly vyloučeny dle čl. X odst. 8 budou dále postoupeny k věcnému hodnocení.

  Popis věcného hodnocení je uveden ve Zvláštní části Podmínek.

 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům a případně též o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek nejpozději do 31. 12. 2018. Podkladem pro rozhodnutí budou hodnocení a stanoviska hodnotitelů a výběrových komisí (podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Podmínek).
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře Moravskoslezský kraj smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XIII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. Termín pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování bude stanoven ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Průběžné a závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. Průběžné a závěrečné vyúčtování lze předložit i prostřednictvím datové schránky.
 3. Ve Zvláštní části Podmínek jsou uvedeny specifické podmínky pro předkládání průběžného a závěrečného vyúčtování vztahující se k jednotlivým dotačním titulům.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 8.000.000 Kč, z toho na DT 1 ve výši 3.500.000 Kč, na DT 2 ve výši 2.000.000 Kč a na DT 3 ve výši 2.500.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (DT 1)
 • Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (DT 2)
 • Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (DT 3)
 • Příloha č. 4 - Formulář elektronického podání včetně rozpočtu - Žádost se po registraci žadatele vyplňuje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz
 • Příloha č. 5 - BusinessCanvas (DT 1)
 • Příloha č. 6 - Zadání pro kreativního experta (DT 2)
 • Příloha č. 7 - Koncept inovačního produktu/služby, příp. jeho změny a koncept rozšíření podílu na tuzemském či zahraničním trhu (DT 3)
 • Příloha č. 8 - Průběžné vyúčtování projektu
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu
 • Příloha č. 10 - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 11 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

XVIII. Účinnost

Tento Program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018 a nabývá účinnosti dne 13. 6. 2018.

Zvláštní část

Oddíl I - specifické podmínky DT 1 - StartUp voucher

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je zvýšit počet podnikatelů na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti resp. osob, které začaly podnikat (start-up), bez ohledu na obor podnikatelské činnosti.
 2. Oprávněný příjemcem dotace je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (OSVČ):
  1. která má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem¹,
  3. která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 3 roky,
  4. u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat projekt, nejdéle 3 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží).
 3. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 4. Maximální výše dotace je stanovena částkou 500.000 Kč.
  Minimální výše dotace není stanovena.
 5. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě prokazovaných celkových uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 62,5 %.
 6. Není stanovena maximální délka realizace projektu.
 7. Uznatelnými náklady dle čl. VIII. odst. 1 Podmínek (prokazovanými uznatelnými náklady) jsou investiční a neinvestiční náklady vynaložené na nákup či pořízení:
  • služeb (koučink, mentoring, oborové poradenství, technické poradenství, specializované vzdělávání a školení apod.),
  • vybavení (IT zařízení, výrobní zařízení, vybavení provozovny, nákup materiálu, know-how, licence, patent, užitný vzor apod.).
 8. Nepřímé náklady projektu mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. vyúčtovány paušální částkou a jejich výše nemusí být prokazována v rámci závěrečného vyúčtování. Jejich výše nesmí přesáhnout 25 % prokazovaných uznatelných nákladů projektu. K nepřímým nákladům projektu patří administrativní náklady, náklady na energie, nájem a služby spojené s nájmem. Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou jsou vedle prokazovaných uznatelných nákladů další kategorií uznatelných nákladů projektu.
 9. Seznam obecných příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. aktuální doklad o právní subjektivitě či doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku apod.) ve formátu .pdf,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladu dle písm. b) tohoto odstavce] ve formátu .pdf,
  4. doklad o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladu dle písm. b) tohoto odstavce] ve formátu .pdf,
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu .pdf.
 10. Seznam specifických příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  • podnikatelský záměr (BusinessCanvas) zpracovaný dle přílohy č. 5 Podmínek, který není starší než 1 rok, ve formátu .pdf.
 11. Věcné hodnocení žádostí probíhá následujícím způsobem:
  • Žádosti budou hodnoceny ve dvou fázích. V první fázi budou žádosti předloženy třem externím hodnotitelům jmenovaným poskytovatelem. Hlavním podkladem pro hodnocení je příloha č. 5 Podmínek. Hodnotitelé budou udělovat body na základě hodnoticích kritérií uvedených v Tab. č. 1.
  • V rámci druhé fáze věcného hodnocení budou žadatelé sezváni k vyplnění osobnostně-psychologického testu. Následně žadatelé představí svůj BusinessCanvas (dle přílohy č. 5 Podmínek) výběrové komisi (složené z výše uvedených hodnotitelů a přizvaného odborníka z dané oblasti podnikání, který však nebude mít hlasovací právo, nýbrž pouze hlas poradní) v deseti až patnácti minutové prezentaci. Hlavní kritéria, která komise bude posuzovat jsou:
   • Kvalita BC,
   • Validovatelnost BC,
   • Reálnost BC,
   • Motivace žadatele k podnikání.
  • Posléze bude prostor na doplňující otázky ze strany komise v rozsahu max. 15 minut. Na základě této prezentace a s přihlédnutím k osobnostně-psychologickým testům výběrová komise většinovým hlasováním určí, zda bude projekt podpořen či nikoliv, popř. zařazen mezi náhradní projekty. Odůvodnění rozhodnutí komise bude uvedeno v zápisu z jejího jednání.
  • Administrátor Programu, na základě rozhodnutí výběrové komise, sestaví zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučeny k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních projektů.

  Tab. č. 1: Hodnoticí kritéria DT 1

  Hodnoticí kritérium Bodovací škála
  Důvěryhodný důvod pro podnikání 0 - 5
  Realistický vývoj podnikání 0 - 5
  Přesvědčivý popis cílových uživatelů nebo zákazníků a toho, jak produkt/služba řeší jejich potřeby 0 - 5
  Přesvědčivý popis dostatečné poptávky (včetně ochoty platit) po produktu/službě 0 - 5
  Přesvědčivé povědomí o konkurenci, konkurenčních řešeních 0 - 5
  Relevantní popis prvních zákazníků a jejich zpětné vazby, analýza trhu, analýza budoucích zákazníků 0 - 5
  Relevantní způsob oslovení potenciálních zákazníků 0 - 5
  Relevantní časový harmonogram a relevantní kroky pro rozjezd podnikání 0 - 5
  Znalost potřebných partnerů 0 - 5
  Relevantní analýza rizik 0 - 5
  Relevantní popis nákladů spojených s rozjezdem podnikání 0 - 5
  Prodejní cena produktu/služby 0 - 5
  Indikativní rozpočet StartUp voucheru 0 - 5
  Součet bodů 0 - 65
 12. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  • formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 8 Podmínek),
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu).
 13. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  • formulář Závěrečné vyúčtování (příloha č. 9 Podmínek). List „Přehled o úhradách“ musí obsahovat i údaje z předchozího průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  • formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 10 Podmínek) - pouze v případě, že příjemce splátku dotace zcela nevyčerpá.

  Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

Oddíl II - specifické podmínky DT 2 - TechArt

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví (např. průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.).
 2. Oprávněný příjemcem dotace je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (OSVČ), která:
  1. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem²,
  3. vyrábí nebo začíná s výrobou vlastních produktů, ke kterým je schopna dodat (na základě povahy produktu) buď konstrukční zadání pro projekt³, anebo konstrukční řešení projektu⁴.
 3. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 4. Maximální výše dotace je stanovena částkou 200.000 Kč.
  Minimální výše dotace není stanovena.
 5. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 75 %.
 6. Maximální délka realizace projektu je stanovena na 12 měsíců.
 7. Uznatelnými náklady dle čl. VIII. odst. 1 Podmínek jsou pouze neinvestiční náklady, které příjemce uhradí poskytovateli služby⁵, se kterým uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je tvorba užitné hodnoty produktu s adekvátní přidanou estetickou hodnotou; konkrétně se může jednat o tyto typové a účelové náklady:
  • konzultace,
  • softwarová tvorba designu produktu,
  • návrh a výroba zmenšeného 3D modelu,
  • konstrukční a technologické práce prototypu produktu aj.
 8. Seznam obecných příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. aktuální doklad o právní subjektivitě či doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku apod.) ve formátu .pdf,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladu dle písm. b) tohoto odstavce] ve formátu .pdf,
  4. doklad o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladu dle písm. b) tohoto odstavce] ve formátu .pdf,
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu .pdf.
 9. Seznam specifických příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  • zadání pro kreativního experta (max. v rozsahu 5 stran A4) dle přílohy č. 6 Podmínek ve formátu .pdf,
  • smlouva uvedená v odst. 7, která byla uzavřena mezi žadatelem a poskytovatelem služby a nabyla účinnosti min. v poslední den lhůty pro podání žádosti. Výše uvedená smlouva musí obsahovat min. tyto údaje: identifikace smluvních stran, předmět plnění, cenu plnění a dobu plnění. Smlouva musí být nahrána ve formátu .pdf.
 10. Věcné hodnocení žádostí probíhá následujícím způsobem:
  • Žádosti budou předloženy třem externím hodnotitelům jmenovaným poskytovatelem. Hlavním podkladem pro hodnocení je příloha č. 6 Podmínek. Hodnotitelé budou udělovat body na základě hodnotících kritérií uvedených v Tab. č. 2.
  • Bodovací škála je nastavena v rozmezí 0 až 5 bodů, kde 0 je nejnižší známka a 5 nejvyšší známka. Maximální počet bodů, které lze získat od jednoho hodnotitele je 15. Výsledný počet bodů žadatele je určen průměrem všech tří bodových hodnocení hodnotitelů. Minimální počet bodů pro přidělení dotace je 10 včetně.
  • V případě shody celkového počtu bodů u dvou či více žádostí rozhoduje o prioritě pořadí žádostí celkový počet bodů udělených v rámci kritéria „Popis produktu“. V případě shodného počtu bodů u tohoto kritéria, rozhoduje o prioritě pořadí celkový počet bodů udělených v rámci kritéria „Popis ambice“. V případě shodného počtu bodů i u tohoto kritéria, rozhoduje o prioritě pořadí celkový počet bodů udělený v rámci kritéria „Popis zákazníka“. V případě shody počtu bodů u všech kritérií zasedne výběrová komise složená ze tří externích hodnotitelů. Tato komise projekty projedná a většinovým hlasováním rozhodne o finálním počtu bodů žádosti, příp. pořadí projektů. Z jednání výběrové komise bude pořízen zápis.
  • Administrátor Programu, na základě výstupů z věcného hodnocení, sestaví zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučeny k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních projektů.

  Tab. č. 2: Hodnoticí kritéria DT 2

  Hodnoticí kritérium Bodovací škála
  A) Popis zákazníka
  • přesvědčivý popis zákazníka/uživatele, jeho požadavky a potřeby
  0 - 5
  B) Popis produktu
  • technické funkce produktu
  • prostředí, kde se bude využívat
  • výroba, transport, instalace, ovládání, používání nebo možnosti opravy
  • „patentované zámky“ (pokud existují)
  • konkurence (pokud existuje podobný produkt), čím a v čem bude produkt žadatele lepší
  0 - 5
  C) Popis ambice
  • znalost podmínek na trhu (velikost trhu, růst, předpokládaný očekávaný podíl na trhu, bariéry a způsob jejich překonání)
  • ambice žadatele (zisk podílu na trhu, zisk nezávislosti, posun v dodavatelsko-odběratelských řetězcích)
  • Popište zajištění rozpočtu na výrobu
  0 - 5
  Součet bodů 15
 11. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  • formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 8 Podmínek),
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu).
 12. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  • formulář Závěrečné vyúčtování (příloha č. 9 Podmínek). List „Přehled o úhradách“ musí obsahovat i údaje z předchozího průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  • formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 10 Podmínek) - pouze v případě, že příjemce splátku dotace zcela nevyčerpá,
  • fotografii funkčního 3D designového modelu výrobku v konstrukčním softwarovém programu nebo fotografii zkonstruovaného prototypu výrobku. Předloží-li příjemce v rámci závěrečného vyúčtování pouze fotografii funkčního 3D designového modelu výrobku v konstrukčním softwarovém programu, zaniká jeho právo na vyplacení druhé splátky dotace!

  Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

Oddíl III - specifické podmínky DT 3 - InnoBooster

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpořit inovace v malých a středních podnicích vedoucí k rozvoji nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu (domácí trh, zahraniční trh nebo otevření nového trhu) pomocí vytvoření nového pracovního místa.
 2. Oprávněným příjemcem dotace je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (OSVČ), která:
  1. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem⁶.
 3. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 4. Maximální výše dotace je stanovena částkou 500.000 Kč.
  Minimální výše dotace není stanovena.
 5. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 50 %.
 6. Maximální délka realizace projektu je stanovena na 12 měsíců.
 7. Uznatelnými náklady dle čl. VIII. odst. 1 Podmínek jsou pouze tyto neinvestiční náklady:
  1. osobní náklady zaměstnance zaměstnaného na účelově vytvořeném pracovním místě, na dobu neurčitou a v hlavním pracovním poměru:
   • max. však do výše 30.000 Kč/měsíc v případě platové položky hrubá mzda,
   • max. do výše 7.500 Kč/měsíc v případě platové položky pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem, maximálně však 25 % ze skutečné hrubé mzdy,
   • max. do výše 2.700 Kč/měsíc v případě platové položky pojistné na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, maximálně však 9 % ze skutečné hrubé mzdy,
  2. náklady na nákup služeb v oblasti vzdělávání zaměstnance na účelově vytvořeném pracovním místě max. do výše 10.000 Kč bez DPH/12 měsíců.
 8. Seznam obecných příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. aktuální doklad o právní subjektivitě či doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku apod.) ve formátu .pdf,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladu dle písm. b) tohoto odstavce] ve formátu .pdf,
  4. doklad o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladu dle písm. b) tohoto odstavce] ve formátu .pdf,
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu .pdf.
 9. Seznam specifických příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do systému:
  • koncept inovačního produktu/služby, příp. jeho změny a koncept rozšíření podílu na tuzemském či zahraničním trhu (max. v rozsahu 6 stran A4) dle přílohy č. 7 Programu ve formátu .pdf.
 10. Věcné hodnocení žádostí probíhá následujícím způsobem:
  • Žádosti budou předloženy třem externím hodnotitelům jmenovaným poskytovatelem. Hlavním podkladem pro hodnocení je příloha č. 7 Podmínek. Hodnotitelé budou udělovat body na základě hodnoticích kritérií uvedených v Tab. č. 3.
  • Výsledný počet bodů žadatele je určen průměrem všech tří bodových ohodnocení hodnotitelů.
  • V případě rozdílu v hodnoceních u jedné žádosti o více než 20 bodů nebo v případě shody počtu bodů u dvou či více žadatelů s ohledem na přidělenou alokaci zasedne výběrová komise složená ze tří externích hodnotitelů. Tato komise projekty projedná a většinovým hlasováním rozhodne o finálním počtu bodů žádosti, příp. pořadí projektů. Z jednání výběrové komise bude pořízen zápis.
  • Administrátor Programu, na základě výstupu z hodnocení či zasedání výběrové komise zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků, jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučovány k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních projektů.

  Tab. 3: Hodnoticí kritéria DT 3

  Hodnoticí kritérium Pevné body příp. bodovací škála
  A) Velikost podniku
  • malý podnik / střední podnik
  10/ 20
  B) Zaměření projektu
  nový produkt
  nová služba
  zvýšení kvality produktu/služby
  rozšíření na domácím trhu (Ano / Ne)
  rozšíření na zahraničním trhu (Ano / Ne)
  otevření nových trhů (Ano / Ne)

  0 - 30
  0 - 30
  0 - 10
  10 / 0
  10 / 0
  30 / 0
  C) Hlavní hospodářská doména RISMoravskoslezského kraje
  • Ano / Ne
  10 / 0
  Součet bodů 10 - 150
 11. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  • formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 8 Podmínek),
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních nákladů projektu).

  V případě osobních nákladů příjemce jako účetní doklad dokládá mzdový list a jako doklad o úhradě čestné prohlášení o tom, že veškeré mzdy a zákonné odvody byly uhrazeny převodem na příslušné účty dotčených osob a subjektů v řádném výplatním termínu.

 12. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  • formulář Závěrečné vyúčtování (příloha č. 9 Podmínek). List „Přehled o úhradách“ musí obsahovat i údaje z předchozího průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu):
  • formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 10 Programu) - pouze v případě, že příjemce zcela nevyčerpá první splátku dotace.

  Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

  V případě osobních nákladů příjemce jako účetní doklad dokládá mzdový list a jako doklad o úhradě čestné prohlášení o tom, že veškeré mzdy a zákonné odvody byly uhrazeny převodem na příslušné účty dotčených osob a subjektů v řádném výplatním termínu.


¹ Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur. Doporučení komise je dostupné na odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=URISERV:n26026).

² Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur. Doporučení komise je dostupné na odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=URISERV:n26026).

³ Konstrukčním zadáním pro projekt se rozumí zpracované a detailně definované požadavky na výrobek, tzn. popis výrobku, požadavky zákazníka/uživatele k výrobku, funkce výrobku a další okrajové podmínky výrobku (např. nároky na výrobu, údržbu, logistiku, montáž atd.).

⁴ Konstrukčním řešením projektu se rozumí výkresová dokumentace produktu (minimálně však musí být zpracovaná prototypová výkresová dokumentace).

⁵ Poskytovatelem služby se ve smyslu tohoto dotačního programu rozumí osoba bez ohledu na právní formu a lokalitu svého podnikání/činnosti, která se však angažuje v kreativním odvětví (např. průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.). Příjemce může čerpat služby pouze u poskytovatele služeb, který je veden v seznamu/databázi na webových stránkách http://www.ms-ic.cz/programy/techart/.

⁶ Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur. Doporučení komise je dostupné na odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=URISERV:n26026).

frame-scrollup