Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

I. Název programu (kód programu)

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (ŠMS/S)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Priority dotačního programu

 1. Podpora významných celostátních a mezinárodních sportovních akcí v Moravskoslezském kraji.
 2. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež.
 3. Podpora pravidelné činnosti a akcí pro handicapované a seniory v Moravskoslezském kraji.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Dotační program je určen pro právnické osoby zajišťující tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost.

O dotace v tomto dotačním programu nemohou žádat:

 • politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovateli jsou kraje,
 • organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní podniky,
 • obce,
 • fyzické osoby, včetně OSVČ,
 • veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti,
 • nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha celkový nákladový rozpočet projektu.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností příjemce doložit společně s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních příjemců do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie aktuálních dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á),
  4. úředně ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána.
 3. Předložení dokladů uvedených v odst. 2 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě příjemce skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 4. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 2 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 5. Příjemce může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi dotačního programu osobně doloží originály dokladů nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 6. V případě, že příjemce nedoloží doklady podle odst. 2 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 7. V případě, že příjemci nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, a v případě, že dojde k navýšení částky vyhrazené v rozpočtu kraje na uvedený dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 8. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 2 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se stanoví jako podíl částky dotace, jež byla určena původnímu příjemci, a předpokládané výše uznatelných nákladů projektu předloženého náhradním příjemcem. Postup dle předchozí věty se přiměřeně uplatní u posledního úspěšného žadatele, jemuž má být na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje poskytnuta dotace. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 9. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 10. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  4. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelné náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na materiál vč. nákupu potravin, věcných odměn s výjimkou finančních odměn a darů,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 3.000,-- vč. do Kč 40.000,-- včetně - např. movité věci),
  3. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 7.000,-- vč. do Kč 60.000,-- včetně - např. software),
  4. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2017, jde-li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno). Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  5. opravy a udržování,
  6. cestovné tuzemské i zahraniční na základě cestovních příkazů. Za uznatelný náklad se nepovažuje základní náhrada při použití vozidla příjemce nebo soukromého vozidla zaměstnance příjemce, kapesné, úhrada taxi,
  7. náklady na dopravu prokazatelně spojené s realizací projektu,
  8. služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  9. osobní náklady jsou uznatelné v maximální výši 30 % z požadované výše dotace, a to ve formě odměn z dohod o provedení práce, příp. z dohod o pracovní činnosti, mezd a platů na základě pracovní smlouvy, vč. odvodů, pokud vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2017 (ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno).

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.: splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); náklady na reprezentaci a pohoštění (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům akcí, soustředění a výcvikových táborů); pojištění majetku.

Upozornění!

Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 4 dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

VIII. Všeobecné podmínky pro předložení žádostí o dotaci

 1. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 2. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu se sníží.
 3. Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok.
 4. Žadatel je oprávněn předložit maximálně dvě žádosti, každou z nich do jiné priority dotačního programu. Toto omezení neplatí pro spolky zřizující organizační jednotky s územní působností na území Moravskoslezského kraje bez samostatné právní osobnosti. Takovýto spolek (dále jen "zastřešující spolek") je oprávněn podat maximálně po třech žádostech do každé priority dotačního programu.
 5. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - obecná část (příloha č. 2 programu)
  2. projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu)
  4. čestné prohlášení (příloha č. 5 programu)
  5. prosté kopie aktuálních dokladů o právní osobnosti a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  6. prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce),
  7. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. prosté kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
 6. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 7. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost v listinné a současně i v elektronické podobě (na CD musí být příloha č. 2, č. 3 a č. 4 v editovatelné podobě). Listiny tvořící žádost a její přílohy pokud možno neslepovat a nevázat.
 8. Žádost o dotaci spolu se všemi požadovanými přílohami v jednom podepsaném originále (včetně CD) lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18  OSTRAVA
  a to v obálce označené:
  1. odbor školství, mládeže a sportu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 9. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 10. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou schránkou),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele; vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. obsahující v nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady,
  7. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  8. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 11. Při porušení omezení uvedeného v odst. 4 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti žadatele v dané prioritě.
 12. Při porušení povinnosti žadatele předložit úplnou žádost včetně dokladů uvedených v odst. 5 tohoto článku bude žádost z posuzování vyloučena.
 13. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 14. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 15. V tomto dotačním programu nelze žádat dotaci na projekty spolufinancované z prostředků fondů EU.

IX. Specifické podmínky pro předložení žádostí v rámci jednotlivých priorit dotačního programu

 1. Podpora významných celostátních a mezinárodních sportovních akcí v Moravskoslezském kraji
  1. Cílem je podpořit konání a organizační zajištění vybraných akcí celostátního a mezinárodního významu na území Moravskoslezského kraje (Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy či Mistrovství světa a další celostátní a mezinárodní soutěže).
  2. Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 50.000,--.
  3. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 400.000,--. Zastřešující spolek může podat žádosti o dotaci na tři projekty s maximální celkovou výší požadovaných finančních prostředků Kč 600.000,--.
  4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 50 %, spoluúčast žadatele je min. 50 % z celkových uznatelných nákladů na projekt.
 2. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež
  1. Cílem je systematická podpora sportovní a tělovýchovné celoroční činnosti (nikoliv náhodné aktivity) sportovních subjektů od krajských a vyšších soutěží k vytvoření zázemí - podmínek pro sportovní činnost dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji.
  2. Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 50.000,--.
  3. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 400.000,--. Zastřešující spolek může podat žádosti o dotaci na tři projekty s maximální celkovou výší požadovaných finančních prostředků Kč 600.000,--.
  4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 50 %, spoluúčast žadatele je min. 50 % z celkových uznatelných nákladů na projekt.
 3. Podpora pravidelné činnosti a akcí pro handicapované a seniory v Moravskoslezském kraji
  1. Cílem je podpora subjektů provozujících celoroční činnost se zaměřením na sport pro všechny, sport handicapovaných a seniorů
  2. Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 20.000,--.
  3. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 200.000,--. Zastřešující spolek může podat žádosti o dotaci na tři projekty s maximální celkovou výší požadovaných finančních prostředků Kč 600.000,--.
  4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %, spoluúčast žadatele je min.20 % z celkových uznatelných nákladů na projekt.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

Lhůta pro podávání žádostí je od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015 včetně. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.

Administraci poskytování dotací v tomto dotačním programu zajišťuje Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel. 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:

Ing. Pavel Matoušek, tel: 595 622 161, e-mail: pavel.matousek@msk.cz

XI. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název projektu, výše dotace, maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech, období realizace projektu.
 2. Dotaci lze použít pouze na neinvestiční projekt realizovaný v období nejdříve od 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 12. 2016.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  1. soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a rozvojovými dokumenty Moravskoslezského kraje, přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 5
  2. cílová skupina, její velikost, složení, aktivní zapojení max. 10
  3. kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost, dosažené úspěchy v práci s dětmi a mládeží max. 20
  4. nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k činnostem projektu, adekvátnost položek rozpočtu. max. 15
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 50 bodů
 2. Monitorovací pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se v takovém případě nemění; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 4. 2016.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 5. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace.

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2017). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 22.000.000,-- Kč.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 2 Žádost o poskytnutí dotace - obecná část

Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace - projektová část

Příloha č. 4 Nákladový rozpočet projektu

Příloha č. 5 Čestné prohlášení

Příloha č. 6 Závěrečné hodnocení projektu

Příloha č. 7 Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje

Příloha č. 8 Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování

Příloha č. 9 Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb

Příloha č. 10 Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků

Příloha č. 11 Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 80/6478 ze dne 20. 10. 2015 a nabývá účinnosti dne 23. 10. 2015.

frame-scrollup