Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018 (kód RRC/08/2018)

I. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

II. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem dotačního programu je podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času. Dílčími cíli jsou podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNOTRASA (objekty zařazené do TECHNOTRASY a uvedené na webových stránkách www.technotrasa.cz k datu 15. 4. 2018) a podpora technických atraktivit splňujících podmínky zařazení do TECHNOTRASY za účelem zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům. Dotační program je účelově určen na podporu letních akcí pro děti i dospělé s názvem "FAJNE LÉTO" a ostatních zážitkových akcí, konaných kdykoli v období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, podporujících produktové aktivity technických atraktivit¹ (dále jen "akce FAJNE LÉTO a další akce") a rovněž na modernizaci obecné infrastruktury technických atraktivit určené turistům. Důvodem realizace dotačního programu je podpořit rozvoj industriálního cestovního ruchu v kraji.

III. Vymezení okruhu příjemců

 1. Příjemcem podpory jsou subjekty provozující technické atraktivity nebo technické památky na území Moravskoslezského kraje splňující podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku (dále jen "objekty").
 2. Příjemcem dotace mohou být fyzické osoby, které jsou podnikateli, a právnické osoby, včetně příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 3. Kritéria, která musí objekty pro udělení dotace splňovat:
  1. objekt je zařazen do projektu TECHNOTRASA; nebo
  2. objekt splňuje tyto podmínky:
   • objekt splňuje definici technické atraktivity nebo technické památky (podle výkladového slovníku cestovního ruchu je technickou atraktivitou cestovního ruchu stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé svým provedením, vztahem k okolním stavbám, velikostí, historickým nebo současným významem, designem apod. a stávající se tak cílem pro návštěvníky, např. mosty, tunely, vodní i větrné mlýny, těžní věže, železniční viadukty, kanály ad.; technická památka je stavba, technické zařízení nebo technické řešení již nevyužívané, zajímavé svým provedením, umístěním, zachovalostí, slohem; velkou předností technických památek je skutečnost, že žijí tím, co lidé vymýšleli, aby bylo dosaženo pokroku, tzn., že dokumentují technologický postup výroby);
   • objekt je zpřístupněn pro veřejnost v pracovní dny a během víkendů;
   • objekt má vlastní webové stránky vč. anglické a polské jazykové mutace² a kontaktní telefon;
   • v objektu je zajištěna obsluha návštěvníka - průvodce;
   • objekt má dostatečnou infrastrukturu pro návštěvníky (sociální zázemí, parkoviště);
   • objekt vede alespoň měsíční statistiku návštěvnosti³;
   • objekt vlastní certifikát s názvem "Zážitky v regionu" pro rok 2018 vydaný Svazem venkovské turistiky a agroturistiky pod záštitou Klastru cestovního ruchu České republiky.
 4. Žadatel, který realizuje projekt, je povinen v průběhu realizace projektu:
  • podporovat propagaci aktivit Moravskoslezského kraje (lyžařské běžecké trasy Beskydská a Jesenická magistrála, TECHNOTRASA a FAJNE LÉTO, "Jak šmakuje Moravskoslezsko" ad.) formou poskytování informací - umístění propagačních materiálů v prostorách dané atraktivity, umístění elektronických verzí propagačních materiálů na webových stránkách dané atraktivity, a to na základě požadavků a informací zasílaných ze strany Moravskoslezského kraje;
  • spolupracovat s destinačním managementem Moravskoslezského kraje (tj. společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.), v otázkách řešení problematiky regionálního cestovního ruchu tak, aby docházelo k jeho rozvoji v souvislosti s naplňováním akčního plánu krajského destinačního managementu;
  • účastnit se 1× ročně bezplatného školení pořádaného destinačním managementem Moravskoslezského kraje (tj. společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.), na základě předchozí výzvy s uvedeným termínem a místem konání tohoto školení.

  Náklady na tyto výše uvedené aktivity jsou neuznatelné v rámci projektu.

IV. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

V. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální a maximální výše dotace na části projektu je stanovena takto:
  • část projektu č. 1 (akce FAJNE LÉTO nebo další akce): minimální výše této části dotace je 100.000 Kč a maximální výše této části dotace je 150.000 Kč,
  • část projektu č. 2 (modernizace infrastruktury): minimální výše této části dotace není stanovena a maximální výše této části dotace je 150.000 Kč.

  Maximální výše dotace na projekt činí 250.000 Kč.

  Žadatel musí vždy žádat o dotaci na akci FAJNEHO LÉTA nebo akci/akce podporující produkty dané atraktivity (další akce). Modernizace obecné infrastruktury objektu není povinnou součástí projektu.

 2. Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Dotace bude mít neinvestiční nebo kombinovaný (investiční a neinvestiční) charakter.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena v každé nákladové položce na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 7. Realizace projektu bude zahájena 1. 1. 2018, projekt bude ukončen 31. 10. 2018.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c) za středníkem.
 11. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 8 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VI. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Za uznatelné náklady budou při splnění podmínek uvedených v odst. 1 považovány:
  A. Náklady na akce FAJNE LÉTO a další akce (investiční i neinvestiční)
  1. náklady na zázemí (ozvučení akce, osvětlení programu, úklid, obsluha, pódium, párty stan, stan pro vedení Moravskoslezského kraje);
  2. náklady na personál k zajištění akce;
  3. náklady na zábavný program;
  4. náklady na logistiku (dopravu inventáře, techniky apod.);
  5. náklady na produkci (scénář, výzdobu, zajištění soutěží a vystoupení);
  6. náklady na technické zajištění akce (elektřina, voda, mobilní WC apod.);
  7. náklady na požární dohled;
  8. náklady na zdravotníka a další nezbytné související náležitosti;
  9. náklady na návrh a výrobu polygrafických materiálů, bannerů, roll-upů a podobných druhů prezentačních materiálů. Povinností je umístit minimálně jeden banner nebo roll-up s označením TECHNOTRASY na pódium nebo do hlavního stanu v průběhu konání akce. Leták s programem akce FAJNEHO LÉTA či jiné akce podporující produkt dané atraktivity je rovněž povinný a musí být dodán v elektronické podobě nejpozději 30 dnů před konáním dané akce kontaktní osobě dotačního programu;
  10. náklady na mediální služby a PR podporu;
  11. náklady na zajištění ochutnávek moravskoslezských specialit z projektu "Jak šmakuje Moravskoslezsko";
  12. jiné podobné náklady týkající se doprovodného programu akce v areálu objektu;
  13. náklady spojené s infrastrukturou pro konání dalších akcí, tedy zážitkových akcí podporujících produktové aktivity dané atraktivity (tematické vybavení umístěné v budově či areálu objektu v rámci daného produktu, tematické doplňky a oděvy personálu apod. umožňující realizaci aktivit souvisejících s produktem).
  B. Náklady na modernizaci infrastruktury technických atraktivit určené turistům (investiční i neinvestiční)
  1. náklady na značení v objektu, v jeho areálu a značení u silnic;
  2. náklady na vytvoření, popř. rekonstrukci sociálního zařízení v objektu (např. WC, přebalovací koutek);
  3. náklady na vytvoření odpočívadel, resp. zastřešeného altánku (posezení, tj. stoly, židle, lavičky ad.) v areálu objektu;
  4. náklady na pořízení zázemí pro děti (např. dětské hřiště) v areálu objektu;
  5. náklady na pořízení cyklistických stojanů v areálu objektu;
  6. náklady na pořízení odpadkových košů v areálu objektu;
  7. náklady na revitalizaci expozice v objektu;
  8. náklady na pořízení košů na otevřené ohniště/na vybudování ohniště;
  9. realizace jazykových mutací webových stránek dané atraktivity;
  10. úhrada poplatku za certifikát "Zážitky v regionu" pro rok 2018;
  11. jiné podobné náklady na zlepšení vybavenosti a infrastruktury objektu.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

VIII. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické a listinné podobě.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt a následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě) - zvlášť nákladový rozpočet pro část projektu č. 1 (akce FAJNE LÉTO / další akce) a pro část projektu č. 2 (modernizace infrastruktury), má-li projekt obě části,
  2. aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  3. doklad o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce],
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce],
  5. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. Další specifické součásti žádosti dle odst. 11 tohoto článku.
 4. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 3 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti předložit originál nebo ověřenou kopii pověření nebo plné moci.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód, a následně tuto odeslanou žádost žadatel vytiskne a podepíše.
 6. Podepsanou žádost spolu s rozpočtem a čestným prohlášením, a podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018 - RRC/082018,
  3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
  4. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla - dopíše žadatel,

  nebo prostřednictvím datové schránky (název datové schránky: Moravskoslezský kraj • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA).

  Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.

 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele e-mailem k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní do 3 dnů od výzvy (rozhodující je razítko pošty nebo podací razítko podatelny), bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Žadatel dále doloží tyto skutečnosti:
  1. stručná specifikace cíle projektu (cíl, uvedení lokality, termín realizace projektu, personální zajištění realizace projektu apod.) včetně fotografie objektu,
  2. čestné prohlášení potvrzující, že objekt je zpřístupněn pro veřejnost v pracovní dny a během víkendů (uvede otevírací dobu objektu) a že v objektu je zajištěna obsluha návštěvníka, tj. průvodce,
  3. uvedení webových stránek a telefonního kontaktu na objekt,
  4. fotografie znázorňující, že objekt má dostatečnou infrastrukturu pro návštěvníky (sociální zázemí, parkoviště),
  5. statistika návštěvnosti za předchozí 3 roky potvrzující, že objekt vede statistiku návštěvnosti (v případě, že je objekt v provozu méně než 3 roky, doloží statistiku za období provozu),
  6. plán marketingové komunikace akce - uvedení způsobu propagace a zajištění informovanosti o akci konající se v objektu včetně uvedení webových stránek, na kterých budou podávány aktuální informace o aktivitách v objektu,
  7. návrh programu akce - viz čl. XI odst. 1 podmínek - hodnoticí kritéria,
  8. návrh termínu konání akce FAJNE LÉTO nebo další akce / dalších akcí včetně seznamu akcí plánovaných v roce 2018.

IX. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 4. do 23. 4. 2018 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Kontaktní osoba:
  Bc. Beata Okenica Maierová
  tel.: +420 595 622 528
  e-mail: beata.okenicamaierova@msk.cz

X. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádost bude posuzována, zda splnila:
  1. formální náležitosti - k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván,
  2. přijatelnost.
  Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému - akce (maximálně 100 bodů; žadatel musí dosáhnout minimálně 60 bodů)
  Hodnoticí kritéria Maximální počet bodů
  Návrh marketingové komunikace akce FAJNE LÉTO či další akce/dalších akcí - uvedení způsobu propagace a zajištění informovanosti o akci FAJNE LÉTO či další akci konající se v objektu včetně uvedení webových stránek, na kterých budou podávány aktuální informace (max. 20 bodů)
  • 20 bodů: jednotná mediální kampaň obsahující 4 a více komunikačních kanálů (např. rozhlasová kampaň, TV kampaň, webová kampaň, kampaň v tištěných periodikách, tiskové zprávy apod.)
  • 10 bodů: 4 a více komunikačních kanálů obsahující především tiskové materiály (např. plakáty, letáky, inzerce apod.)
  • 5 bodů: 2-3 komunikační kanály
  • 0 bodů: 0-1 komunikační kanál
  20

  Návrh programu akce FAJNE LÉTO nebo další akce/dalších akcí - program bude obsahovat různé akce a aktivity pro rodiny s dětmi, animační programy, workshopy, ukázky řemesel v souvislosti se zaměřením objektu:

  • tematicky oblečený moderátor akce či produktu (10 bodů)
  • tematické soutěže, zábavné a sportovní aktivity v souvislosti se zaměřením objektu (max. 10 bodů)
   • 10 bodů: 5 a více soutěží či aktivit
   • 5 bodů: 3-4 soutěže či aktivity
   • 0 bodů: 0-2 soutěží či aktivit
  • drobné výhry do soutěží nebo drobné prezentační předměty k produktovým aktivitám (např. lízátka, propisky, nálepky apod.) - 10 bodů
  • tematická zábavná představení v souvislosti se zaměřením objektu (max. 10 bodů)
   • 10 bodů: 3 a více zábavných představení
   • 5 bodů: 2 zábavná představení
   • 0 bodů: 0-1 zábavných představení
  • tematické vybavení a doplňky související se zaměřením objektu (max. 10 bodů)
   • 10 bodů: 5 a více předmětů
   • 5 bodů: 3-4 předměty
   • 0 bodů: 0-2 předmětů
  • hudební vystoupení osobnosti či skupiny známé minimálně na regionální úrovni, ukázky řemesel nebo technického zařízení dané technické atraktivity demonstrující jeho původní účel apod. (10 bodů)
  60
  Objekt byl zařazen do TECHNOTRASY (uveden na webových stránkách www.technotrasa.cz) k datu 15. 4. 2018. 20
  Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému - modernizace infrastruktury (maximálně 100 bodů, žadatel musí dosáhnout minimálně 20 bodů)
  Hodnoticí kritéria Maximální počet bodů
  Priority realizace projektů pro Moravskoslezský kraj (max. 30 bodů)
  • 30 bodů: pořizování/budování a modernizace infrastruktury pro cílovou skupinu rodiny s dětmi (např. přebalovací koutek, dětské hřiště, cyklistické stojany aj.)
  • 30 bodů: pořizování/budování a modernizace infrastruktury pro osoby se zdravotním postižením (např. bezbariérové sociální zařízení, nájezdy, specifická značení a informační tabule aj.)
  • 10 bodů: značení v objektu, v jeho areálu a značení u silnic
  30
  Způsob modernizace infrastruktury (max. 20 bodů)
  • 20 bodů: nově pořízená/vybudovaná infrastruktura v případě, že v objektu, nebo jeho areálu úplně chybí infrastruktura tohoto druhu
  • 10 bodů: modernizace/renovace stávající infrastruktury v případě, že je již starší a potřebuje rekonstrukci
  20
  Způsob prezentace objektu na webových stránkách - jazykové mutace existující v době podání žádosti (max. 30 bodů)
  • 30 bodů: čeština a 3 a více cizích jazyků
  • 20 bodů: čeština a 2 cizí jazyky
  • 10 bodů: čeština a 1 cizí jazyk
  30
  Objekt byl zařazen do TECHNOTRASY (uveden na webových stránkách www.technotrasa.cz) k datu 15. 4. 2018. 20
 2. Přednostně budou podpořeny projekty, resp. části kombinovaných projektů spočívající v realizaci akcí. Jestliže objem finančních prostředků požadovaných na akce úspěšnými žadateli (žadateli, jejichž žádost obdržela při hodnocení v části "akce" alespoň 60 bodů), překročí objem prostředků vyhrazených v rozpočtu poskytovatele na financování tohoto dotačního programu, budou dotací podpořeny ty projekty, které dosáhly při hodnocení v části "akce" nejvyššího počtu bodů. Zbývající úspěšní žadatelé budou zařazeni mezi náhradní příjemce.
 3. Jestliže objem finančních prostředků požadovaných na akce úspěšnými žadateli nevyčerpá finanční prostředky vyhrazené v rozpočtu poskytovatele na financování tohoto dotačního programu, budou podpořeny části kombinovaných projektů spočívající v modernizaci infrastruktury technických atraktivit určené turistům. Podmínkou pro podporu této části projektu bude úspěch žadatele při hodnocení projektu v části "akce". Podpořeny budou ty projekty, které při hodnocení v části "modernizace infrastruktury" dosáhly nejvyššího počtu bodů (vždy však nejméně 20 bodů).
 4. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 13. 9. 2018.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu). Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele a jehož součástí bude nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o "smlouvě", platí obdobně pro "dopis" ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje.

XI. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 3.000.000 Kč.

XIV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XV. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 Formulář elektronického podání včetně rozpočtu
 • Příloha č. 3 Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 4a Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady/výdaje - část "akce FAJNE LÉTO / další akce"
 • Příloha č. 4b Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady/výdaje - část "modernizace infrastruktury"
 • Příloha č. 5 Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 6 Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 7 Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 8 Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 9 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
 • Příloha č. 10 Design manuál TECHNOTRASA
 • Příloha č. 11 Povinná kritéria certifikace "Zážitky v regionu"

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 33/2983 ze dne 12. 3. 2018 a nabývá účinnosti dne 13. 3. 2018.


1 Produktovými aktivitami se rozumí ukázky řemesel vztahujících se k zaměření daného objektu, tematické prohlídky s průvodcem, workshopy, animační programy pro děti apod.
2 V případě, že objekt nemá v době podání žádosti povinné jazykové mutace webových stránek (anglická a polská), musí žadatel ve své žádosti požádat o poskytnutí dotace na vytvoření těchto jazykových mutací v rámci části projektu č. 2 (modernizace infrastruktury) Tyto mutace pak musí být plně funkční v době podání závěrečného vyúčtování projektu. Jestliže objem finančních prostředků vyhrazených na tento dotační program neumožní podpořit část projektu č. 2 takového žadatele, nemusí být jazykové mutace webových stránek vytvořeny.
3 Standardní statistika návštěvnosti bude uváděna za kalendářní rok, a to od 1. 1. do 31. 12.
4 Objekt v době podání žádosti o dotaci nemusí vlastnit tento certifikát, ale musí ho získat v průběhu roku a doložit nejpozději se    závěrečným vyúčtováním projektu. Povinná kritéria certifikace "Zážitky v regionu" jsou součástí přílohy č. 11 podmínek.
5 Tato část projektu je povinná. Příjemce bude realizovat buď akci FAJNE LÉTO, nebo jednu či více akcí podporujících produkty dané atraktivity.
6 Tato část projektu není povinná, ledaže se postupuje dle poznámky č. 2 výše.
7 Tyto prezentační materiály budou řádně označeny logem Moravskoslezského kraje a logem TECHNOTRASY v rámci povinné publicity Moravskoslezského kraje vyplývající z dotační smlouvy. Všechny propagační materiály musejí být konzultovány s poskytovatelem dotace a při tvorbě těchto materiálů je nezbytné dodržet design manuál Moravskoslezského kraje a design manuál TECHNOTRASY, který je přílohou č. 10 podmínek dotačního programu.
8 Jedná se o nejzazší termín pro předložení žádostí ke schválení zastupitelstvu kraje. Předpokládaný termín zasedání zastupitelstva kraje je 14. 6. 2018.
frame-scrollup