Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2020

I. Název programu (kód)

„Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ (ŽPZ/06/2020)

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Podle tohoto programu se poskytují účelové neinvestiční dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět dotace (neboli též projekt) provedený v roce 2020, kterým může být:
  1. obnova včelích úlů,
  2. pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo
  3. podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství.
 2. Předmět dotace musí být v souladu s cíli a prioritami tohoto dotačního programu.
 3. Ustanovení tohoto programu platí pro všechny předměty dotace stejně, není-li výslovně uvedeno jinak.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

 1. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje. Moravskoslezský kraj i takto pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“).
 2. Dotační program vyhlašuje Rada Moravskoslezského kraje (dále jen „rada kraje“).
 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace přísluší ve smyslu § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 zákona o krajích Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“).
 4. Administrativní úkony spojené s poskytováním dotace podle programu zabezpečuje odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „odbor životního prostředí a zemědělství“).

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

 1. Cílem tohoto programu je podpora stávajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství. To vše pro povznesení chovu včel v Moravskoslezském kraji, kdy včelařství je zemědělským oborem významným při řízeném opylování, včelařství zabezpečuje řádné fungování celého ekosystému, a podpora včelařství tedy přispívá k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
 2. Dotace je účelově určena na pořízení předmětu dotace dle dotačních titulů podle čl. II odst. 1 tohoto programu.

V. Vymezení okruhu příjemců

Okruh možných příjemců dotací (žadatelů) se liší podle jednotlivých předmětů dotace a je stanoven takto:

 1. o dotaci na obnovu včelích úlů může žádat pouze stávající včelař. Za stávajícího včelaře je pro účely tohoto programu považována fyzická osoba, která má na území Moravskoslezského kraje místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále též jen „žádost“) věku 18 let a má na území Moravskoslezského kraje umístěno včelstvo,
 2. o dotaci na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor a dotaci na podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství může žádat pouze včelařský spolek, který má sídlo na území Moravskoslezského kraje. Spolkem se pro účely tohoto programu rozumí i pobočný spolek.

VI. Lokalizace programu

Dotace se poskytuje pouze na včelařství na území Moravskoslezského kraje. Stávající včelař coby žadatel o dotaci musí být přímo zodpovědný za výkon včelařství, na jehož podporu dotaci žádá, a nesmí tedy působit například jako prostředník jiné osoby. Včelařský spolek coby žadatel o dotaci musí podporovanou činnost vykonávat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Požadovaná výše dotace se vypočítává u každého předmětu dotace samostatně. Součet prostředků požadovaných na jednotlivé předměty dotace je celkovou výší dotace a zaokrouhluje se na stokoruny dolů. Požadovaná celková výše dotace na jednoho žadatele může být minimálně 5.000 Kč a maximálně 50.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %. Jinými slovy vyjádřeno, příjemce se podílí na realizaci předmětu dotace v rozsahu nejméně 25 % uznatelných nákladů, a to z vlastních zdrojů či zdrojů třetích stran.
 3. Dotaci podle tohoto programu nelze poskytnout, je-li na stejný předmět dotace v rozsahu spolufinancovaném poskytovatelem poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů včetně Evropské unie. Pokud by žadatel obdržel na předmět dotace v rozsahu spolufinancovaném poskytovatelem i podporu z jiných veřejných zdrojů, je povinen dotaci poskytovateli v adekvátním rozsahu vrátit do 30 kalendářních dnů od obdržení této jiné podpory.
 4. Dotace jsou příjemcům poskytovány po splnění podmínek pro jejich poskytnutí.
 5. Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje uzavře kraj s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále též jen „smlouva“), přičemž žádost je návrhem této smlouvy.
 6. Výše dotace uvedená v žádosti, potažmo ve smlouvě, je považována za maximální možnou výši dotace. Dotace však bude poskytnuta ve výši nižší, pokud tato nižší výše dotace vyplyne ze závěrečného vyúčtování realizace předmětu dotace nebo ze závěrů kontroly použití dotace, k nimž poskytovatel dospěl před poskytnutím dotace.
 7. Převod finančních prostředků dotace na bankovní spojení žadatele bude zabezpečen odborem životního prostředí a zemědělství. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci převodem na účet příjemce uvedený v žádosti, respektive uvedený v oznámení žadatele o změně tohoto bankovního spojení, nebo poštovní poukázkou v případě, že žadatel je fyzikou osobou, která nemá zřízený vlastní běžný účet. Dotace bude poskytnuta nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení závěrečného vyúčtování, nebo, bude-li závěrečné vyúčtování předloženo přede dnem nabytí účinnosti smlouvy, ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Dotace poukázána nebude, bude-li zjištěno, že údaje v žádosti byly nepravdivé; o poskytnutí či neposkytnutí dotace na základě takové žádosti rozhoduje příslušný orgán kraje znovu.
 8. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči Moravskoslezskému kraji.
 9. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel v rámci žádosti uvede a čestným prohlášením potvrdí, že na provedení předmětu dotace v rozsahu žádané dotace neobdržel podporu z programů či fondů Evropské unie, Moravskoslezského kraje nebo z jiného veřejného zdroje a ani o ni, s výjimkou žádosti podle tohoto programu, nežádá a nepožádá.
 10. Bližší podmínky pro poskytování dotací dle jednotlivých dotačních titulů jsou následující.
  1. Při obnově včelích úlů lze žádat o dotaci na pořízení tří až deseti nových nástavkových úlů jedním stávajícím včelařem s likvidací tímto včelařem stejného počtu nástavkových úlů zpravidla starších 15 let nebo úlů nenástavkových. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky.
  2. Žadatel o dotaci na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor se zavazuje užívat takové zařízení alespoň dva roky a přednostně pro potřeby svých členů.
  3. Dotace na podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství se podle tohoto programu poskytuje jen na pořádání jednodenních bezúplatných kurzů o včelařství pro nejméně pět osob, které nejsou členy žádného včelařského spolku.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelný náklad je náklad prokazatelně vynaložený na pořízení předmětu dotace. Uznatelný náklad musí splňovat také tyto podmínky:
  1. vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v roce 2020,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto dotačního programu a
  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“).
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotace je určena pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů vynaložených na provedení předmětu dotace v souladu se smlouvou a podmínkami tohoto programu.
 2. Realizace předmětu dotace ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen předmět dotace realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Předmět dotace může být realizován přede dnem nabytí účinnosti smlouvy.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost, která současně je návrhem na uzavření smlouvy, vždy v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému poskytovatele dle odstavce 2 až 5 tohoto článku programu a následně v listinné podobě dle odstavce 6 tohoto článku programu. Žadatel může v rámci tohoto programu podat pouze jednu žádost.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Taková registrace není nutná, pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti nebo pokud se žadatel bude přihlašovat do elektronického systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím vlastní datové schránky, nebo stránky eidentita.cz.
 3. Žadatel se přihlásí v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje uživatelským jménem a heslem, prostřednictvím vlastní datové schránky, nebo stránky eidentita.cz a následně v elektronickém systému vyplní žádost.
 4. Následně žadatel vloží do systému povinné přílohy:
  1. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu nebo kopie výpisu z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být dotace zaslána; toto nemusí dokládat pouze fyzická osoba, která nemá zřízený vlastní běžný účet,
  2. je-li žadatelem spolek a údaje o něm nevyplývají z veřejného rejstříku, doklady prokazující název, sídlo žadatele a oprávnění osob zastupujících žadatele tak činit, například stanovy a usnesení příslušného orgánu žadatele. Nejsou-li tyto doklady takto doloženy v podobě autorizovaných konvertovaných dokumentů, k následně vytištěné žádosti žadatel přiloží originály nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů,
  3. pověření nebo plnou moc, podepisuje-li žádost takto pověřený nebo zplnomocněný zástupce žadatele. Není-li tento doklad takto doložen v podobě autorizovaného konvertovaného dokumentu, k následně vytištěné žádosti žadatel přiloží originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto dokladu.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž je žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód (PID).
 6. Následně takto odeslanou žádost v rozsahu dle odstavce 3 tohoto článku programu, která tvoří bez příloh dle odstavce 4 tohoto článku programu návrh smlouvy, žadatel nejpozději do 7 pracovních dnů vytiskne a podepíše ve dvou vyhotoveních a takto doručí poskytovateli na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  Odbor životního prostředí a zemědělství
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. odboru životního prostředí a zemědělství,
  2. názvem a kódem tohoto dotačního programu, tj. Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji (ŽPZ/06/2020),
  3. plným jménem nebo názvem žadatele a adresou jeho bydliště nebo sídla,
  4. textem „Neotvírat – žádost o dotaci“.
 7. Je-li žádost podána mimo lhůtu pro podávání žádostí, jinak než podle odstavců 1, 3 a 5 tohoto článku programu nebo jinam než na adresu nebo po lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku programu, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 8. Je-li žádost podána ve lhůtě pro podávání žádostí, v souladu s odstavci 1, 3 a 5 tohoto článku programu a na adresu a ve lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku programu, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 9. Došlé žádosti včetně jejich příloh se u poskytovatele archivují a žadatelům se nevracejí, s výjimkou jednoho vyhotovení žádosti, je-li s žadatelem uzavírána smlouva.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

 1. Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 16. 3. 2020 od 9:00 hodin do dne 9. 4. 2020 do 14:30 hodin. Tato lhůta se vztahuje jak na podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému poskytovatele, tak na následné podávání žádostí na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Lhůta pro podávání žádostí je vždy zachována, bude-li poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může odbor životního prostředí a zemědělství prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Kontaktní osobou pro tento dotační program je:
  • Ing. Renata Klišová, tel. 595 622 530, e-mail: renata.klisova@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti jsou vyřizovány zásadně v pořadí podle času, v němž byly doručeny poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele.
 2. Po zkontrolování došlé žádosti zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na poskytnutí dotace, pokud žádost žadatele splňuje podmínky tohoto programu a není zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé. Pokud žádost žadatele nesplňuje podmínky tohoto programu nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto programu jen nemá být dotace na základě dané žádosti poskytnuta, zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na neposkytnutí dotace, a to s odkazem na příslušné ustanovení tohoto programu, podle něhož by dotace neměla být na základě dané žádosti poskytnuta. Příslušný orgán kraje rozhodne o žádostech podle tohoto programu nejpozději do dne 30. 9. 2020. O rozhodnutí příslušného orgánu kraje odbor životního prostředí a zemědělství žadatele vyrozumí, a to v případě poskytnutí dotace zasláním bez dalšího žadateli jednoho vyhotovení smlouvy podepsané oprávněným zástupcem poskytovatele nebo v případě neposkytnutí dotace zasláním žadateli sdělení této skutečnosti.
 3. Žadatel může vzít svou žádost zpět, tzn. návrh na uzavření smlouvy odvolat, a to pouze písemným podáním, jestliže toto podání bude doručeno poskytovateli dříve, než poskytovatel podepsal smlouvu.
 4. Dotace jsou poskytovány do naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše přípustných požadavků žadatelů o poskytnutí dotací dle tohoto programu přesáhne objem peněžních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje, zastaví příjem žádostí. Oznámení o případném zastavení příjmu žádostí dle tohoto programu bude zveřejněno na internetových stránkách kraje. Dotace nemůže být poskytnuta na základě žádosti doručené poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele po dni zveřejnění tohoto oznámení o zastavení příjmu žádostí. Dotace nemůže být poskytnuta také na základě žádostí doručených poskytovateli sice před zveřejněním oznámení o zastavení příjmu žádostí, ale po naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program. Na základě žádosti, u které výše žádané dotace naplňuje ustanovení předchozí věty tohoto odstavce programu jen z části, lze dotaci poskytnout ve výši rozdílu, tj. respektive ve výši zůstatku objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program, bude-li tento zůstatek alespoň 5.000 Kč a pokud žadatel žádost takto upraví; pro tuto úpravu žádosti obdobně platí to, co pro odstraňování nedostatků žádosti.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace předmětu dotace je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo, bude-li realizace předmětu dotace ukončena po dni nabytí účinnosti smlouvy, ode dne ukončení realizace předmětu dotace, nejpozději však do dne 15. 1. 2021. Při závěrečném vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formuláři předepsaném pro tento program.
 2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování realizace předmětu dotace prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 3. Závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace musí být vždy doloženo:
  1. kopií účetního nebo daňového dokladu o pořízení předmětu dotace; na originálu, a to již před vytvořením kopie, každého takového dokladu, který se vztahuje k pořízení předmětu dotace, musí být žadatelem uvedena formulace „Financováno z rozpočtu MSK“ a výše použité dotace v Kč,
  2. kopií dokladu prokazujícího zaplacení ceny předmětu dotace.
 4. Závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace, kterým je obnova včelích úlů, musí být dále doloženo doklady či fotografiemi svědčícími o likvidaci starých úlů, včetně jejího potvrzení včelařským spolkem, jehož je žadatel členem nebo v jehož územní působnosti včelaří, eventuálně potvrzení za poskytovatele odborem životního prostředí a zemědělství.
 5. Závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace, kterým je podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství, musí být dále doloženo seznamem účastníků kurzu a čestným prohlášením takto školených osob, že nejsou členem žádného včelařského spolku.
 6. V případě, že předložené závěrečné vyúčtování bude vyvolávat pochybnosti o jeho správnosti, zejména nebude-li řádně zpracováno nebo doloženo nebo bude-li se lišit od předmětu dotace podle žádosti, vyzve odbor životního prostředí a zemědělství příjemce, aby ve stanoveném náhradním termínu závěrečné vyúčtování opravil. Opravením závěrečného vyúčtování v náhradním termínu se pohlíží na závěrečné vyúčtování jako by bylo předloženo včas, avšak lhůta pro poskytnutí dotace začíná běžet nejdříve až po předložení opraveného závěrečného vyúčtování. Pokud i po stanoveném náhradním termínu nebude závěrečné vyúčtování opraveno, dotace se příjemci poskytne pouze s ohledem na rozsah realizace předmětu dotace, který byl v rámci závěrečného vyúčtování prokázán; lhůta pro poskytnutí dotace v tomto případě běží až po marném uplynutí náhradního termínu pro předložení opraveného závěrečného vyúčtování.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Dotace dle tohoto programu je ve smyslu zákona o finanční kontrole veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
 2. Kontrola dodržení podmínek stanovených tímto programem je vykonávána podle zvláštních právních předpisů, zejména pak podle zákona o finanční kontrole. Odbor životního prostředí a zemědělství provádí kontrolu náležitostí všech žádostí. Žadatel je povinen poskytovateli kdykoli umožnit řádné provedení průběžné nebo následné kontroly na místě samém. Kontrola na místě bude provedena přednostně na adrese trvalého pobytu, respektive adrese, kterou příjemce dotace uvedl v žádosti, neprokáže-li příjemce dotace poskytovateli, že včelařství vykonává na jiném místě v Moravskoslezském kraji. Příjemci dotace, u nichž bude provedena kontrola, budou náhodně vybráni odborem životního prostředí a zemědělství.
 3. Získá-li žadatel dotaci na základě uvedení nesprávných údajů, je povinen celou dotaci vrátit poskytovateli. Dopustí-li se příjemce dotace porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nese důsledky s tím spojené.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program je 2.000.000 Kč.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento program a právní vztahy na základě něho vzniklé se řídí českým právním řádem, včetně práva Evropské unie.
 2. Poskytnutí dotace podle tohoto programu na jiný předmět dotace, než je podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství, je poskytnutím podpory malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 352, dne 24. prosince 2013.
 3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 – Žádost, která je současně návrhem smlouvy
 • Příloha č. 2 – Závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením rady kraje č. 80/7218. ze dne 10. 2. 2020 a nabývá účinnosti následující den.

frame-scrollup