Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

I. Název programu (kód)

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 (RRC/10/2017)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

V rámci tohoto dotačního programu (dále jen "Program") budou poskytovány dotace vysokým školám určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia.

Moravskoslezský kraje tím chce přispět k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Oprávněným žadatelem a příjemcem dotace mohou být pouze vysoké školy1 se sídlem v Moravskoslezském kraji.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace bude poskytnuta příjemci, který ji použije na vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům.
 2. Příspěvek ke stipendiu je určen studentovi, který splňuje následující podmínky:
  1. studuje na vysoké škole v Moravskoslezském kraji v prezenční formě studia bez ohledu na specializaci a oborové zaměření,
  2. je studentem tříletého nebo čtyřletého doktorského studijního programu,
  3. k 31. 8. 2017 nedosáhl věku 30 let,
  4. je v akademickém roce 2017/2018 studentem 2. ročníku doktorského studia,
  5. je uveden v žádosti o dotaci.
 3. Příspěvek ke stipendiu může být studentovi vyplácen nejvýše po dobu 3 let a nejdéle do 31. 8. 2020.
 4. Příjemce provede výběr studentů pro účely žádosti o dotaci na základě těchto kritérií:
  1. životopisu studenta,
  2. projektového záměru vědecké práce daného studenta,
  3. životopisu supervizora daného studenta.
 5. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu do výše maximálně 90 %, minimální podíl příjemce dotace je 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
 6. Max. výše dotace je stanovena v závislosti na celkovém hodnocení žadatele v rámci Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 20152 takto:
  1. 1. skupina (10 000 - 24 999,999 bodů) - 2.000.000 Kč,
  2. 2. skupina (25 000 - 49 999,999 bodů) - 4.000.000 Kč,
  3. 3. skupina (50 000 bodů a více) - 9.000.000 Kč.

  Min. výše dotace není stanovena.

 7. Výše příspěvku ke stipendiu pro jednoho studenta, kterou je možno hradit z dotace, činí maximálně 9.000 Kč/měsíc, tj. 108.000 Kč/rok.
 8. Projekt, na jehož realizaci bude poskytnuta dotace z Programu, nesmí být financován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 9. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.
 10. V případě nesplnění podmínky uvedené v odst. 9 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 11. Žadatelům bude dotace poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi žadatelem a poskytovatelem, převodem na účet příjemce takto:
  1. 1. část dotace ve výši 50 % schválené dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  2. 2. část dotace ve výši 25 % schválené dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dní od doručení první monitorovací zprávy,
  3. 3. část dotace ve výši 25 % schválené dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dní od doručení druhé monitorovací zprávy.
 12. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců do rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 1 měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  3. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  5. potvrzení, že studenti uvedení v žádosti byli přijati do 2. ročníku studia.
 13. Předložení dokladů uvedených v odst. 12 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 14. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 12 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 15. Žadatel je povinen v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace dodržovat podmínky povinné publicity.
 16. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 9. 2017.
 17. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 8. 2020.
 18. Žadatel má povinnost v termínech uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace předkládat v rámci realizace projektu monitorovací zprávy, ve kterých zhodnotí studijní výsledky, činnosti a povinnosti podpořených studentů.
 19. V případě, že student neplní své studijní povinnosti či pokyny vedoucího své disertační práce, může být tento student nahrazen jiným studentem, který se stane příjemcem příspěvku ke stipendiu. Tato skutečnost musí být uvedena a zdůvodněna v monitorovací zprávě.

  Náhradní student musí splňovat následující kritéria:

  1. studuje na vysoké škole v Moravskoslezském kraji v prezenční formě studia bez ohledu na specializaci a oborové zaměření,
  2. je studentem tříletého nebo čtyřletého doktorského studijního programu,
  3. není studentem 1. ročníku doktorského studia,
  4. k 31. 8. 2017 nedosáhl věku 30 let.

  V rámci monitorovací zprávy je nutno u každého náhradního studenta, který bude novým příjemcem příspěvku ke stipendiu, doložit životopis studenta, projektový záměr a životopis supervizora dle čl. IX odst. 2 písm. b), c) a d). Poskytovatel dotace má právo tuto náhradu neuznat v případě, že předložený životopis náhradního studenta, projektový záměr a životopis supervizora nebudou mít srovnatelnou kvalitu jako dokumenty, na základě nichž byli podpořeni studenti v původní projektové žádosti žadatele.

 20. Student může být v rámci projektu nahrazen také v případě, že nepokračuje ve studiu, a to i v průběhu akademického roku. Příjemce je povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele do 21 kalendářních dnů a doložit životopis studenta, projektový záměr vědecké práce a životopis supervizora dle čl. IX odst. 2 písm. b), c) a d). Náhradní student musí splňovat kritéria uvedená v odst. 19 písm. a) - d). Poskytovatel dotace má právo tuto náhradu neuznat v případě, že předložený životopis náhradního studenta, projektový záměr a životopis supervizora nebudou mít srovnatelnou kvalitu jako dokumenty, na základě nichž byli podpořeni studenti v původní projektové žádosti žadatele.
 21. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byl projekt ukončen,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze neinvestiční náklady, a to konkrétně:
  1. příspěvky ke stipendiu studentů doktorských studijních programů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace nebo studentů, kteří se stali náhradními studenty postupem dle čl. VI odst. 19 nebo 20, které je vypláceno podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Ostatní náklady jsou považovány za neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Základní závazné ukazatele pro realizaci projektu:
  1. rozpočet uznatelných nákladů projektu,
  2. maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,
  3. termín zahájení a ukončení realizace projektu,
  4. účelové určení.
 2. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů dle odst. 1 tohoto článku.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost o dotaci, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),
  4. čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),
  5. prosté kopie dokladů o přidělení IČ,
  6. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci.
  7. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 2. Žadatel dále předloží specifické přílohy žádosti:
  1. jmenný seznam studentů, jimž má být vyplácen příspěvek ke stipendiu, včetně čísel, pod nimiž jsou uvedeni v nákladovém rozpočtu projektu; bude-li student v průběhu projektu nahrazen jiným studentem, budou náklady na příspěvky ke stipendiu pro původního studenta a náhradníka považovány za náklady uvedené v nákladovém rozpočtu pod týmž číslem studenta,
  2. životopisy studentů dle odst. 2 písm. a) tohoto článku,
  3. projektové záměry vědeckých prací studentů dle odst. 2 písm. a) tohoto článku (v rozsahu max. 10 stran A4), ve kterých jsou uvedeny informace týkající se:
   • cíle a originálního přínosu (předmět vědecké práce, očekávaný přínos/výsledek/řešení a čeho se má dosáhnout, v čem je práce originální/aktuální, motivace studenta k řešení vědecké práce, využití výsledků vědecké práce v praktické/aplikační sféře),
   • teoretického rámce, metod a technik řešení (navrhované přístupy k dosažení cílů vědecké práce, popis použitých metod a technik a zdůvodnění jejich použití/preference, popis dosud zjištěných poznatků k řešenému problému),
   • časového harmonogramu a klíčových milníků (stanovení klíčových milníků v řešení vědecké práce),
   • supervizora a odborných konzultantů (jejich příspěvek k vědecké práci, jejich kvalifikace k vedení studenta, hlavní výzkumné činnosti, výsledky vědecké a pedagogické činnosti, ocenění),
   • spolupracujících institucí (instituce/zařízení, kde se projekt bude řešit, plánované stáže).
  4. životopisy supervizorů/vedoucích vědeckých prací u studentů dle odst. 3 písm. a) tohoto článku,
  5. celkové hodnocení žadatele dle Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název a číslo dotačního titulu, název projektu, a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně a současně i v elektronické podobě - na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku. Na digitálním médiu bude nahrána žádost o dotaci - obecná i projektová část3, nákladový rozpočet projektu4, životopisy studentů, projektové záměry vědeckých prací, životopisy supervizorů/vedoucích vědeckých prací a celkové hodnocení žadatele dle Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015. Soubory budou uloženy ve formátu umožňujícím editaci.
 5. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s digitálním médiem lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem (obchodní firmou) žadatele a adresou (sídlem),
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky.

  Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.

 6. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s tímto Programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené mimo lhůtu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis dle platných pravidel Evropské unie,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 7. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 - 5 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 9. Žadatelé mohou v rámci Programu podat maximálně jednu žádost o poskytnutí dotace. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první z doručených žádostí. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány a budou vráceny zpět žadateli. Každá žádost musí být doručena v samostatné obálce.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o dotaci mohou být podány ve lhůtě od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017.
 2. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 3. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 4. Kontaktní osoba: Ing. Adam Škáva, tel. 595 622 461, e-mail: adam.skava@msk.cz.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti bude zajištěna Odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu dle článku IX a X podmínek Programu.
 2. Žádosti, které splní kontrolu dle odst. 1 tohoto článku a které nebyly vyloučeny dle článku IX odst. 6, budou dále postoupeny k projednání Komisi rady kraje pro výzkum, vývoj a inovační podnikání Moravskoslezského kraje (dále jen "Komise pro VVI").
 3. Na jednání Komise pro VVI vystoupí zástupce žadatele, který stručně představí a zdůvodní výběr studentů, jejich výjimečnost a plánované výstupy vědeckých prací. Komise následně bude hlasovat o tom, které projekty navrhne k poskytnutí dotace a v jakém rozsahu (kterým studentům bude vyplácen příspěvek ke stipendiu), popř. které projekty nedoporučí k poskytnutí dotace. Při hlasování bude Komise pro VVI přihlížet k projektovým záměrům vědeckých prací studentů, životopisům studentů a životopisům supervizorů/vedoucích vědeckých prací. V zápisu z jednání Komise pro VVI bude uvedeno, jakým způsobem bylo přihlédnuto ke kritériím uvedeným v předchozí větě. Komise má právo vyzvat žadatele k úpravě projektové žádosti, tj. například ke zpřesnění projektových záměrů vědeckých prací studentů, k výměně studentů navrhovaných žadatelem apod. V této souvislosti tak může komise přijmout usnesení, které bude obsahovat podmínky, jež bude muset žadatel splnit, aby projekt získal doporučující stanovisko.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí, případně neposkytnutí dotace na předložené projekty. Podkladem pro rozhodnutí bude doporučující stanovisko Komise pro VVI dle odst. 3 tohoto článku.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XII. Průběžné a Závěrečné vyúčtování

 1. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  • přehled o úhradách (příloha č. 9 Programu). V případě, že příjemce předkládá v pořadí další vyúčtování (závěrečné), bude přehled o úhradách obsahovat i údaje z předchozího předloženého průběžného vyúčtování,
  • kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu).
 2. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit formuláře závěrečného vyúčtování:
  • Obecná část (příloha č. 6 Programu),
  • Uznatelné náklady / výdaje (příloha č. 7 Programu),
  • Zdroje financování (příloha č. 8 Programu),
  • Přehled o úhradách (příloha č. 9 Programu),
  • Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 10 Programu)

  Dále je příjemce spolu s výše uvedenými formuláři povinen doložit:

  • Závěrečnou zprávu obsahující tyto informace:
   • identifikace příjemce a projektu (název, sídlo, IČ, název projektu, výše dotace),
   • seznam podpořených studentů,
   • popis realizace projektu, výstupy projektu a celkové zhodnocení (zhodnocení studia podpořených studentů, zhodnocení projektových záměrů vědeckých prací a zejména jejich přínos pro aplikační sféru),
  • Kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu) - příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování,
  • Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování,
  • Způsob prezentace Moravskoslezského kraje v rámci projektu.
 3. Termíny pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování budou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační Program.
 4. Průběžné a závěrečné vyúčtování nelze předložit prostřednictvím datové schránky.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 15.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Proti rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí či neposkytnutí dotace se nelze odvolat.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
 • Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
 • Příloha č. 4 - Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách5
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 11 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

XVII. Účinnost

 1. Tento Program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 14/1163 ze dne 30. 5. 2017 a nabývá účinnosti dne 1. 6. 2017.

1 Za vysokou školu je považována vysoká škola ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
2 Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015 je dostupné na těchto webových stránkách: http://hodnoceni15.rvvi.cz/www/.
3 Tyto přílohy musí být nahrány/uloženy ve formátu umožňujícím editaci.
4 Tato příloha musí být nahrána/uložena ve formátu umožňujícím editaci.
5 Tato příloha se použije rovněž pro potřeby průběžného vyúčtování.
frame-scrollup