Zpráva

Podmínky Dotačního programu Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019 (ŠMS/MŠMT)

I. Název programu

Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019 (ŠMS/MŠMT)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Jednotlivé dotační tituly

 1. Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
 2. Významné akce ve volném čase pro děti a mládež
 3. Prázdninová činnost pro děti a mládež
 4. Informační centra pro mládež

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

1. Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

 • je určeno k vytvoření a udržení podmínek pro pravidelnou činnost organizací zabývajících se volným časem dětí a mládeže a tím přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let.

2. Významné akce ve volném čase pro děti a mládež

 • určeno na podporu jednorázových aktivit na území Moravskoslezského kraje s regionálním, krajským, celostátním nebo mezinárodním charakterem pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Není určeno na jednorázové akce sportovního charakteru.

3. Prázdninová činnost pro děti a mládež

 • určeno na pořádání pobytových táborů pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje ve věku do 18 let (s výjimkou znevýhodněných dětí se zdravotním postižením, pokud jsou držitelé průkazu ZTP, pak do 26 let), konaných v termínech prázdnin vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. Do tohoto období spadá rovněž tábor, který začíná víkendem bezprostředně předcházejícím vyhlášeným prázdninám, případně končí víkendem navazujícím na vyhlášené prázdniny. Rozhodujícím dnem pro posouzení splnění podmínky věku je den příjezdu na tábor. Smyslem dotace je snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly tábory finančně dostupné pro co nejširší cílovou skupinu,
 • není určeno na příměstské tábory a na sportovní soustředění před konáním soutěže,
 • tábor musí být vyvrcholením celoroční činnosti organizace,
 • hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení hlavních vedoucích dětských táborů podle pravidel Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017-2020) http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6http://www.msmt.cz/mladez/dalsi-vzdelavani-a-odbornapriprava-1.

4. Informační centra pro mládež

 • určeno na rozvoj informačních sítí pro mládež prostřednictvím certifikovaných informačních center pro mládež, která pomohou zajistit rovný přístup k informacím dětem a mládeži ve věku 13 - 30 let a podpoří rozvoj kompetencí této věkové skupiny pro práci s informacemi.

Cíl programu:

 1. podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 2. podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
 3. podpořit dialog mezi mládeží a zástupci krajů,
 4. rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
 5. vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit,
 6. zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží,
 7. rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží,
 8. podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
 9. podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže,
 10. podpořit poskytování informací pro mládež.

Priority programu:

 1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;
 2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
 3. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
 4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit,
 5. podpora činnosti informačních center.

Projekt žadatele, jenž má být financován z dotace, musí být zaměřen pouze na jednu z výše uvedených priorit, které povedou k naplnění cíle programu.

V. Vymezení okruhu příjemců

 1. Žadateli u dotačního titulu 1 - 3 mohou být pouze neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí) s pravidelnou celoroční činností, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu). Žadatel musí splňovat podmínky, že:
  1. pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci a
  2. vznikl jako právnická osoba nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

  Zároveň platí, že o dotace v tomto dotačním programu nemohou žádat:

  • neziskové organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport,
  • neziskové organizace, které pro kalendářní rok 2019 žádají (budou žádat) v dotačních programech Moravskoslezského kraje určených na sportovní činnost,
  • neziskové organizace, pro které jsou v roce 2019 vyhlášeny dotační tituly Moravskoslezského kraje obdobného charakteru, tj. programy na podporu včelařských kroužků a podporu dobrovolných hasičů,
  • neziskové organizace zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
  • neziskové organizace zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
  • neziskové organizace zabývající se pouze nárazovou, jednorázovou nebo jednostrannou činností (pouze organizováním dětských táborů bez návaznosti na celoroční činnost, provozováním či pronajímáním turistických a táborových základen nebo jiných nemovitostí, zařízení apod.),
  • neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách.
 2. Žadateli u dotačního titulu 4 mohou být subjekty provozující informační centra pro mládež se sídlem v Moravskoslezském kraji, která mají pro rok 2019 platnou certifikaci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle Metodiky certifikace Informačních center pro mládež.

VI. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že se bude jednat o děti a mládež z Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti o dotaci (každou z nich do jiného dotačního titulu) a zároveň platí, že součet všech požadovaných dotací v rámci tohoto dotačního programu nesmí přesáhnout výši 200.000 Kč.
 2. Maximální a minimální výše dotace:
  1. U dotačního titulu 1 činí minimální výše dotace na jeden projekt 30.000 Kč a maximální výše dotace 70.000 Kč.
  2. U dotačního titulu 2 a 3 činí minimální výše dotace na jeden projekt 20.000 Kč a maximální výše dotace 50.000 Kč.
  3. U dotačního titulu č. 4 činí minimální výše dotace na jeden projekt 50.000 Kč a maximální výše dotace 200.000 Kč.
 3. V dotačním programu nebudou podpořeny aktivity, které byly v roce 2019 finančně podpořeny z Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020.
 4. Projekt nebude podpořen, pokud byl v roce 2019 finančně podpořen z jiného programu Moravskoslezského kraje nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 7. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2019 projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2019.
 8. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 31. 7. 2019, u náhradních žadatelů po zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem do 15. 8. 2019:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku ústavů, spolkového rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat tuto smlouvu,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 10. Předložení dokladů uvedených v odst. 9 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 9 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 13. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, a v případě, že dojde ke zvýšení částky vyhrazené v rozpočtu kraje na uvedený dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 9 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti. Předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, ne však dříve než 15. 2. 2019, je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou DLE JEDNOTLIVÝCH TITULŮ:

  A. Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

  Uznatelné jsou náklady na běžný provoz organizace a materiálně technické vybavení, včetně nákladů na krátkodobé akce (např. víkendové akce, nikoliv příměstské tábory):

  1. náklady na materiál,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 3.000,-- vč. do Kč 40.000,-- za kus včetně - např. movité věci),
  3. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 7.000,-- vč. do Kč 60.000,-- včetně - např. software),
  4. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad. Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  5. náklady na opravy a udržování majetku, který je ve vlastnictví příjemce dotace,
  6. náklady na dopravu fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, prokazatelně spojené s realizací projektu,
  7. služby,
  8. osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů v maximální výši 20 % z požadované/celkově čerpané výše dotace.

  B. Významné akce ve volném čase pro děti a mládež

  Uznatelnými náklady jsou pouze náklady spojené s pořádáním akce samotné a prokazatelně s akcí spojené:

  1. náklady na materiál,
  2. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad. Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie
  3. služby,
  4. osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů, v maximální výši 20 % z požadované/celkově čerpané výše dotace.

  C. Prázdninová činnost

  Výše uznatelných nákladů na osobu a den činí max. 80 Kč na dítě (do 18 let), u zimních táborů probíhajících v období od 1. 12. do 31. 3. max. 150 Kč na dítě (do 18 let), u táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se zdravotním postižením (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) max. 250 Kč na dítě (stejný limit platí pro mládež do 26 let, pokud je držitelem průkazu ZTP).

  Uznatelnými náklady jsou:

  1. náklady na materiál,
  2. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad. Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  3. náklady na dopravu fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, prokazatelně spojené s realizací projektu,
  4. služby,
  5. osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů v maximální výši 20 % z požadované/celkově čerpané výše dotace.

  D. Informační centra pro mládež

  Uznatelnými náklady jsou náklady spojené s projektem:

  1. náklady na materiál,
  2. náklady na níže uvedený drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání a v rámci níže vymezených druhů nákladů je dodržen finanční limit na požadavek z dotace:
   Položka Maximální finanční podpora z dotace MSK
   Digitální videokamera 7.000 Kč
   Mobilní telefon 6.000 Kč
   Multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka) 10.000 Kč
   Notebook 14.000 Kč
   Sestava stolní PC, včetně monitoru 20.000 Kč
   Tablet 6.000 Kč
  3. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 7.000,-- vč. do Kč 60.000,-- včetně - např. software),
  4. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad. Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  5. náklady na dopravu fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, prokazatelně spojené s realizací projektu,
  6. služby,
  7. osobní náklady.
 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.

  např.: úhrada výdajů na pohoštění, dary a ceny, úhrada pořízení investičního majetku, platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu; výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci; nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti organizace, úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, úhrada nákladů zahraničních cest a stáží, úhrada mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru, vzdělávání, které nesouvisí s činností organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištěním.

  Dále splátky úvěrů vč. úroků; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); náklady na reprezentaci; pojištění majetku, stravování, nákup potravin a pitný režim, rauty, mobilní telefony, výpočetní a záznamová technika s výjimkou vymezených nákladů v rámci dotačního titulu č. 4

Upozornění!

Nákladový rozpočet, který je součástí žádosti v elektronickém portálu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

Upřednostňovat bezhotovostní platby.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. časový harmonogram
  2. rozpočet projektu
  3. aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem c)],
  5. doklad o platné certifikaci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle Metodiky certifikace Informačních center pro mládež – jen u dotačního titulu 4,
  6. kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:

  6.1 odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  odbor školství, mládeže a sportu
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla,
  3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci“, nebo

  6.2 zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).

 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. nebude dodržena minimální a maximální výše dotace,
  8. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  9. v jedné obálce nebo v jedné datové zprávě bude obsaženo více žádostí než jedna.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 4. 2019 do 8. 4. 2019. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Poskytování dotací v tomto programu administruje odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 3. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 4. Kontaktní osoba: Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Obecná hodnoticí kritéria Max. počet bodů
  potřebnost a aktuálnost projektu, originalita projektu  20 
  míra dobrovolnictví (práce se dětmi a mládeží bez nároku na fin. odměnu)  10 
  zaměření na děti a mládež s omezenými příležitostmi  10 
  historie činnosti organizace ve vztahu k práci s dětmi a mládeží
  činnost organizace navazuje na soustavnou činnost delší než 4 roky  5 
  činnost organizace navazuje na soustavnou činnost méně než 4 roky  2 
  úroveň zpracování projektu
  žádost je v požadovaném rozsahu, popis činnosti odpovídá záměru projektu, projekt je pochopitelný jako celek  10 
  adekvátnost rozpočtu projektu
  rozpočet je podrobně zpracovaný, položky jsou zdůvodněné  10 
  požadavek na výši dotace je adekvátní vzhledem k cíli a velikosti cílové skupiny  20 
  cílová skupina - její velikost, složení, popř. velikost členské základny/počet účastníků akce  10 
  Další specifická hodnoticí kritéria u dotačního titulu 1 - celoroční činnost
  časový rozsah projektu u pravidelné činnosti
  minimálně jednou týdně  15 
  minimálně dvakrát za měsíc  10 
  minimálně jednou za měsíc  5 
  Další specifická hodnoticí kritéria u dotačního titulu 2 - významné akce
  územní významnost projektu v případě významných akcí
  okresní  5 
  krajská  10 
  celostátní  15 
  mezinárodní  20 
  Další specifická hodnoticí kritéria u dotačního titulu 3 – prázdninová činnost
  počet pobytových akcí podpořených z dotace
  3 a více pobytových akcí  6 
  2 pobytové akce  4 
  1 pobytová akce  2 
  Celkové maximální bodové hodnocení u dotačního titulu:
   1. Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase 110
   2. Významné akce ve volném čase dětí a mládeže 115
   3. Prázdninová činnost pro děti a mládež 101
   4. Informační centra pro mládež 95
 2. Monitorovací pracovní skupina může neuznat požadované náklady uvedené v nákladovém rozpočtu a navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem, a to z důvodu nenaplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky; v tomto případě bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Žádost bude vyloučena z dalšího posuzování, pokud nezíská při hodnocení pracovní monitorovací skupinou minimálně:
  1. 42 bodů u dotačního titulu 1,
  2. 42 bodů u dotačního titulu 2,
  3. 39 bodů u dotačního titulu 3,
  4. 37 bodů u dotačního titulu 4.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2019.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2020). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

U dotačního titulu 3 bude součástí závěrečného vyúčtování osvědčení či jiné potvrzení o splnění kvalifikačního předpokladu pro výkon funkce hlavního vedoucího tábora.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 4.752.000 Kč, z toho 2.794.190 Kč tvoří prostředky kryté ze státního rozpočtu, poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora mládeže na krajské úrovni na rok 2019, a 1.957.810 Kč tvoří vlastní prostředky Moravskoslezského kraje.

Na dotační titul 1 jsou vyčleněny prostředky ve výši 2.458.000 Kč, na dotační titul 2 ve výši 847.000 Kč, na dotační titul 3 ve výši 847.000 Kč a na dotační titul 4 ve výši 600.000 Kč. V případě, že prostředky vyčleněné na některý z dotačních titulů nebudou vyčerpány na základě žádostí, které získaly alespoň minimální počet bodů dle čl. XII odst. 3 podmínek, mohou být tyto prostředky přesunuty do jiného dotačního titulu rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje.

Bude-li zvýšen objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu, bude provedena aktualizace podmínek tohoto dotačního programu rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje.

XVI. Závěrečné ustanovení

Poskytnutí dotací je podmíněno schválením krajského projektu v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora mládeže na krajské úrovni“ a schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019.

Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Příloha č. 2 – Vzor formuláře elektronického podání žádosti
 • Příloha č. 3 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 4 - Závěrečné hodnocení projektu
 • Příloha č. 5 – Přehled prázdninové činnosti (jen pro dotační titul 3 – Prázdninová činnost pro děti a mládež)
 • Příloha č. 6 – Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 57/5171 ze dne 26. 2. 2019 a nabývá účinnosti dne 27. 2. 2019.

frame-scrollup