Zpráva

Podmínky dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

I. Název programu (kód)

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (ŽPZ/03/2018)

II. Jednotlivé dotační tituly

Dotační titul č. 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve vztahu k veřejnosti

Dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách

Dotační titul č. 3: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zemědělství

Dotační titul č. 4: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

V rámci dotačního programu budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále též "EVVO") a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je snaha o rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství a spolupráce v této oblasti v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje. U dotačních titulů č. 1 a 2 budou při hodnocení bodově zvýhodněna chytrá řešení (taková řešení, která ušetří obyvatelům kraje čas a peníze, zvýší jim kvalitu života, a to za podmínky využití moderních informačních technologií). Více informací o chytrých řešeních včetně tří základních "smart" kritérií chytrých projektů je uvedeno ve Strategii rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017 - 2023 "Chytřejší kraj".

Dotační titul č. 1 je zaměřen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, na podporu akcí ke zlepšení stavu krajiny, výstavbu, provoz a údržbu naučných stezek a na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru. Další oblastí, která bude podporována, je hromadná doprava žáků mateřských, základních a středních škol do environmentálně vzdělávacích institucí. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Dotační titul č. 2 je zaměřen na podporu školních projektů, které umožní realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti EVVO dle následujících priorit:

 • Podpora badatelsky orientovaného vyučování
 • Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu)
 • Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO
 • Propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím

Důvodem realizace tohoto dotačního titulu je podpořit zdravý životní styl, vzdělávání k udržitelnému rozvoji včetně environmentální výchovy, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit škol směřujících k ochraně životního prostředí. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Dotační titul č. 3 je zaměřen na podporu projektů zahrnujících zejména exkurze na farmy spojené např. s ochutnávkou místních produktů, seznámením se s jejich procesem výroby a v obecné rovině také s principy ekologického zemědělství. Cílem dotačního titulu je navázání, příp. rozvoj spolupráce mezi farmáři a mateřskými, základními a středními školami v Moravskoslezském kraji. Dotační titul směřuje k rozšiřování povědomí dětí a mládeže v zemědělské problematice. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány pouze neinvestiční dotace.

Dotační titul č. 4 je zaměřen na podporu včelaření v návaznosti na EVVO. Jedná se zejména o zahájení činnosti, popř. udržování včelařských kroužků pro děti a mládež. Cílem dotačního titulu je seznámit děti a mládež s včelařením, objasnit význam včel ve vztahu k životnímu prostředí i lidem. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

V. Vymezení okruhu příjemců

 1. Dotační titul č. 1:
  V rámci dotačního titulu č. 1 mohou o dotaci žádat:
  1. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 128/2000 Sb."),
  2. dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
  3. spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 89/2012 Sb."),
  4. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 248/1995 Sb."),
  5. příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 250/2000 Sb."), jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dotační titul č. 2:
  V rámci dotačního titulu č. 2 mohou o dotaci žádat:
  1. školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku dle školského zákona.
 3. Dotační titul č. 3
  V rámci dotačního titulu č. 3 mohou o dotaci žádat:
  1. obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
  2. dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
  3. spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb.,
  4. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
  5. příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle školského zákona,
  6. zemědělští podnikatelé podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
  7. obchodní společnosti nebo družstva podnikající v oblasti zemědělství.
 4. Dotační titul č. 4
  V rámci dotačního titulu č. 4 mohou o dotaci žádat:
  1. obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
  2. dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.,
  3. spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb.,
  4. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
  5. příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatelem jsou obce,
  6. školy a školská zařízení jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem, se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku dle školského zákona.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Jednotliví žadatelé jsou oprávněni v rámci tohoto dotačního programu předložit maximálně dvě žádosti, každou však v jiném dotačním titulu. Pouze v dotačním titulu č. 1 je možno podat dvě žádosti za předpokladu, že jedna z nich se bude týkat dopravy do environmentálně vzdělávacích institucí; v případě využití této možnosti však už tento žadatel není oprávněn podat žádost v rámci ostatních dotačních titulů. Výjimkou jsou statutární města, která mohou za splnění výše uvedených podmínek podat dvě žádosti za každý svůj městský obvod nebo městskou část.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje v České republice s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotační titul č. 1: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 70.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 150.000 Kč; u projektů týkajících se dopravy do environmentálně vzdělávacích institucí činí minimální výše dotace na jeden projekt 5.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 70.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %, u příjemců vymezených v čl. V odst. 1.1 programu (tj. u obcí) maximálně ve výši 60 %. U projektů týkajících se dopravy do environmentálně vzdělávacích institucí nebude spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů požadována.
  Dotační titul č. 2: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 70.000 Kč. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.
  Dotační titul č. 3: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.
  Dotační titul č. 4: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.
 2. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU; projekt je pro potřeby tohoto ustanovení nezbytné vykládat v materiálním pojetí, tj. co do jeho účelu a obsahu.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 5. Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2018, projekt musí být ukončen nejpozději 15. 12. 2018.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. čestné prohlášení (příloha č. 4 programu), ne starší jednoho měsíce v den jeho doručení poskytovateli,
  7. výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace (platí pouze pro obce).
 7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 8. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 6 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce. S výjimkou povinnosti dle odst. 6 písm. c) za středníkem.
 9. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 6 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 12. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech, je-li pro daný projekt stanoven, se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován. Postup dle předchozí věty se přiměřeně uplatní u posledního úspěšného žadatele, jemuž má být na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje poskytnuta dotace.
 13. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, nebo nejpozději do 15. dne od jeho ukončení, a
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelné náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro:
  Dotační titul č. 1:
  1. náklady na materiál (v částce do 3.000,-- Kč),
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000,-- Kč včetně do 40.000,-- Kč včetně),
  3. náklady na dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 40.000,-- Kč),
  4. opravy a udržování,
  5. náklady na hromadnou dopravu žáků mateřských, základních a středních škol do environmentálně vzdělávacích institucí uhrazené fakturačně, prokazatelně spojené s realizací projektu,
  6. služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  7. osobní náklady pouze ve formě dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované výše dotace.
  Dotační titul č. 2:
  1. náklady na materiál (v částce do 3.000,-- Kč),
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000,-- Kč včetně do 40.000,-- Kč včetně),
  3. náklady na dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 40.000,-- Kč),
  4. opravy a udržování,
  5. náklady na drobný nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění v případě drobného nehmotného majetku v částce od 500,-- Kč včetně do 7.000,-- Kč, v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku v částce od 7.000,-- Kč včetně do 60.000,-- Kč včetně - např. software s výukovým programem),
  6. služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  7. osobní náklady pouze ve formě dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované výše dotace,
  8. věcné odměny a dary pro žáky mateřských, základních a středních škol s výjimkou finančních odměn a darů,
  9. drobné občerstvení žáků mateřských, základních a středních škol.
  Dotační titul č. 3:
  1. náklady na materiál (v částce do 3.000,-- Kč),
  2. služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  3. věcné odměny a dary pro žáky mateřských, základních a středních škol s výjimkou finančních odměn a darů,
  4. ochutnávka místních produktů pro žáky mateřských, základních a středních škol.
  Dotační titul č. 4:
  1. náklady na materiál (v částce do 3.000,-- Kč),
  2. náklady na pomůcky a včelařské vybavení prokazatelně sloužící k činnosti včelařského kroužku pro děti a mládež (investiční nebo neinvestiční),
  3. služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  4. osobní náklady pouze ve formě dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované výše dotace,
  5. věcné odměny a dary pro žáky mateřských, základních a středních škol s výjimkou finančních odměn a darů,
  6. drobné občerstvení žáků mateřských, základních a středních škol.
 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.: občerstvení jiné než výslovně uvedené v uznatelných nákladech; finanční odměny a dary; spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn); pronájem prostor; poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet včetně zavedení přípojky; účetní služby, poradenské služby, právní služby, konzultace, bankovní služby, auditorské služby; cestovné tuzemské i zahraniční, jízdné na veřejnou dopravu, úhrady pohonných hmot; kapesné, úhrada taxi; splátky úvěrů včetně úroků, leasingu včetně akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); pojištění majetku; alkoholické nápoje a tabákové výrobky; ubytování; pořízení mobilního telefonu, výpočetní techniky (PC, tablet, notebook, tiskárna apod.), záznamové techniky (kamera, fotoaparát apod.).
 4. Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 4a nebo 4b podmínek dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. V průběhu realizace projektu může příjemce bez souhlasu poskytovatele:
  1. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
  2. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu projektu) maximálně o 10 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 podmínek programu),
  2. žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 podmínek programu),
  3. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4a a 4b podmínek programu),
  4. čestné prohlášení (příloha č. 5 podmínek programu),
  5. kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  6. kopie dokladů o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce],
  7. kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce]; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci předkládaného projektu dotaci nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje. V případě, že žadatel nepožaduje a ani neobdržel na realizaci projektu dotaci od jiného subjektu, potvrdí tuto skutečnost čestným prohlášením.
  9. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  10. podrobný popis projektu - dokument, ze kterého lze vyčíst informace o realizaci projektu (např. časový harmonogram, složení projektového týmu, definice cílových skupin, případná udržitelnost projektu apod.).
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle odst. 1 písm. g) za středníkem.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat prostřednictvím datové schránky (ID DS: 8x6bxsd), nebo v listinné podobě v jednom podepsaném originále spolu s CD nebo flash diskem obsahujícím přílohy č. 2, 3, 4a a 4b podmínek programu, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. "odbor životního prostředí a zemědělství",
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí, ŽPZ/03/2018,
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 5. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude v případě zájmu žadatele žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 10 podmínek programu).
 6. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem (např. předložení neúplné žádosti, uvedení neuznatelných nákladů v nákladovém rozpočtu, chybné nastavení termínů realizace projektu apod.),
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (vyplývá-li ze zřizovací listiny žadatele, výpisu z veřejného rejstříku nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován),
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 7. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 4 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem dotačního programu je Moravskoslezský kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 3. Kontaktní osobou pro tento dotační program je:
  Mgr. Petra Veličková
  referent pro EVVO a ochranu přírody a krajiny
  tel.: 595 622 414
  e-mail: petra.velickova@msk.cz
 4. Případné dotazy k dotačnímu programu či zpracování a předkládání žádostí budou zájemcům zodpovězeny na pracovním semináři, který proběhne dne 11. 1. 2018 od 9:00 do 12:00 hod. v budově krajského úřadu v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje. Zájemci o účast na tomto semináři se mohou nahlásit na e-mailovou adresu: petra.velickova@msk.cz nebo na tel. č.: 595 622 414.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce hodnotitelským týmem složeným ze 3 až 5 zástupců odboru životního prostředí a zemědělství, eventuálně i jiného odboru krajského úřadu, ustaveným vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií.
 2. Systém bodového hodnocení žádosti o dotaci v dotačním programu:
  Pro dotační titul č. 1
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 15
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  c. Využití jiných zdrojů financování (jen u těch projektů, kde je spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt vyžadována) max. 5
  d. Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu; realizovatelnost projektu max. 10
  e. Dopad na cílové skupiny max. 10
  f. Zapojení dětí a mládeže v rámci aktivit projektu max. 5
  g. Projekt nabízí chytré řešení max. 15
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 70
  Pro dotační titul č. 2
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Soulad projektu s Koncepcí EVVO Moravskoslezského kraje a s prioritami dotačního programu, tj. zda projekt představuje podporu badatelsky orientovaného vyučování, podporu aktivit na školních zahradách, podporu systematického vzdělávání koordinátorů EVVO nebo propojení standardního edukativního chodu škol s okolním prostředím max. 15
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  c. Kvalita zpracování, originalita projektu, uplatnění inovativního přístupu, odborná úroveň projektu, srozumitelnost pro cílovou skupinu, věcná a časová proveditelnost projektu max. 10
  d. Dopad na cílovou skupinu a její velikost, věkové složení, územní rozsah a možnost aktivního zapojení max. 10
  e. Projekt nabízí chytré řešení max. 15
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 60
  Pro dotační titul č. 3
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 15
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  c. Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu; realizovatelnost projektu max. 10
  d. Dopad na cílové skupiny a jejich velikost max. 10
  e. Forma navazování spolupráce, příp. její prohlubování max. 5
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 50
  Pro dotační titul č. 4
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 15
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 10
  c. Využití jiných zdrojů financování max. 10
  d. Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu, realizovatelnost projektu max. 10
  e. Odborná úroveň zpracovatele projektu, jeho předchozí zkušenosti max. 5
  f. Výchovný dopad projektu na cílovou skupinu a její velikost max. 10
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 60
 3. Vyhodnocení došlých žádostí zpracované hodnotitelským týmem podle schváleného systému bodového hodnocení bude podkladem pro schválení dotace zastupitelstvem kraje na základě předchozího projednání příslušným výborem zastupitelstva kraje.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 14. 3. 2018.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými právními předpisy (příloha č. 1 podmínek programu).
 6. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do 30 dnů od ukončení realizace projektu). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace a tímto dotačním programem. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 3. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku, vyzve administrátor pouze jednou písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal ve stanoveném náhradním termínu. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou takovéto náklady projektu považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 3.500.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 3. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
 • Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
 • Příloha č. 4a - Nákladový rozpočet projektu - Neinvestiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 4b - Nákladový rozpočet projektu - Investiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 7a - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné neinvestiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 7b - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné investiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 10 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 25/2274 ze dne 21. 11. 2017 a nabývá účinnosti dne 22. 11. 2017.

frame-scrollup