Zpráva

Podmínky dotačního Programu podpory financování akcí s podporou EU

I. Název programu (kód)

Program na podporu financování akcí s podporou EU (RRC/03/2018).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Předmětem programu je podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na spolufinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací v rámci operačních programů Evropské unie a programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem a Českou republikou a Slovenskou republikou (dále jen „Programy EU“).

Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z Programů EU a zvýšit dostupnost realizace těchto projektů pro obce Moravskoslezského kraje.

Účelové investiční dotace budou příjemcům dotací z Programů EU poskytovány na spolufinancování projektů v rámci:

 • Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“):
  • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
   • Specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
   • Specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
  • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu
   • Specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
   • Specifický cíl 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
   • Specifický cíl 2.3 – Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
   • Specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
   • Specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
  • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
   • Specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
   • Specifický cíl 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT
 • Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“)
  • Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
   • Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
   • Specifický cíl 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
   • Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
   • Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
  • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
   • Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů
   • Specifický cíl 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
   • Specifický cíl 3.3 – Rekultivovat staré skládky
   • Specifický cíl 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
   • Specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
  • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
   • Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
   • Specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu
   • Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
   • Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
  • Prioritní osa 5: Energetické úspory
   • Specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
   • Specifický cíl 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
 • Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen „Interreg ČR-PR“)
  • Mimo projekty realizované v rámci Fondu mikroprojektů
 • Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (dále jen „Interreg SR-ČR“)
  • Mimo projekty realizované v rámci Fondu mikroprojektů

Podpořeny budou pouze projekty, u nichž žádost o jejich financování byla v informačním nebo monitorovacím systému příslušného Programu EU, uvedeného výše, registrována nejdříve 1. 1. 2017, v případě projektů v rámci IROP, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.5 nejdříve 1. 1. 2017 a nejpozději 31. 12. 2017.

IV. Vymezení okruhu příjemců

 1. Příjemce dotace při financování projektu z operačního programu Evropské unie/ vedoucí partner u projektů z programů Interreg ČR-PR a Interreg SR-ČR (dále jen „Programy Interreg V-A)/ partner, který se finančně podílí na projektu, u projektů z Programů Interreg V-A:
  • obce do 5.000 obyvatel¹ dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
  • dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Členská obec DSO s počtem obyvatel nad 5. tis. nemůže být zapojena do realizace projektu.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace nebude poskytnuta na spolufinancování projektu, který zakládá nedovolenou veřejnou podporu.
 2. Minimální výše dotace je 100.000 Kč, maximální výše dotace je 1.000.000 Kč, v rámci OP ŽP, Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod je maximální výše dotace 3.000.000 Kč.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě vlastního podílu příjemce na uznatelných investičních nákladech projektů realizovaných v rámci Programů EU uvedených v čl. III. Procentuální výše dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bude činit maximálně 80 % vlastního podílu příjemce.
 4. Vlastním podílem žadatele - příjemce dotace z Programu EU - se rozumí částka po odečtení podpory poskytované v rámci operačního programu Evropské unie/programu Interreg V-A na úhradu investičních nákladů projektu od uznatelných investičních nákladů projektu v rámci tohoto programu. Výše vlastního podílu žadatele nesmí být nižší než 10 % uznatelných investičních nákladů projektu. V případě českého partnera v rámci programů Interreg V-A se jedná pouze o částky počítané z finančního podílu tohoto partnera na uznatelných investičních nákladech projektu.
 5. V případě spolufinancování projektu v rámci programů Interreg V-A musí být částky celkových uznatelných nákladů, vlastního podílu žadatele i požadované dotace, stejně tak jako částky v rámci závěrečného vyúčtování uváděny v CZK. Pro přepočet těchto částek z EUR na CZK se použije kurz ČNB platný ke dni podání elektronické žádosti o dotaci z programů Interreg V-A.
 6. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 7. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé tisícikoruny.
 8. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 7 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé tisícikoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na úhradě vlastního podílu příjemce na uznatelných investičních nákladech projektu se tím sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 9. Úspěšným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  • úhradou první splátky ve výši 50% schválené maximální částky dotace do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
  • úhradou druhé splátky do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Bude-li bezchybné závěrečné vyúčtování projektu předloženo v roce 2018, bude druhá splátka dotace vyplacena až v roce 2019, a to nejpozději do 1. 3. 2019. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na vlastním podílu žadatele na skutečně vynaložených uznatelných investičních nákladech projektu realizovaného v rámci operačního programu/ na vlastním podílu na finančním podílu českého partnera na uznatelných investičních nákladech projektu v rámci programů Interreg V-A.
 10. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností příjemce doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 12 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 12 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. kopii smlouvy o poskytnutí dotace z operačního programu / v případě žadatele - partnera projektu v rámci programu Interreg V-A kopii smlouvy mezi vedoucím partnerem a řídícím orgánem a dohody o spolupráci mezi vedoucím partnerem a partnerem projektu včetně rozpočtu partnera,
  2. kopie příloh smlouvy o poskytnutí dotace z operačního programu / smlouvy mezi vedoucím partnerem a řídícím orgánem, ze kterých vyplývá finanční rámec projektu v rozdělení na investiční a neinvestiční náklady, schválené řídícím orgánem, popř. zprostředkujícím subjektem, termíny realizace projektu v rámci operačního programu / programu Interreg V-A a informace, zda projekt zakládá veřejnou podporu, a pokud ano, ve kterém z režimů podpory uvedených v odst. 16 tohoto článku, pokud tyto údaje nebudou přímo uvedeny ve smlouvě dle odst. 10 písm. a),
  3. v případě, kdy od uzavření smlouvy uvedené v odst. 10 písm. a) uběhly více než 3 měsíce, originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších tří měsíců v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  4. čestné prohlášení, že od doby podání žádosti o dotaci z programu do doby podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje nedošlo ke změnám v čerpání podpory de minimis, nebo pokud ke změnám v čerpání podpory de minimis došlo, aktuální čestné prohlášení k podpoře de minimis (využije se formulář uvedený v příloze č. 9 programu); toto čestné prohlášení se podává jen v případě, že je dotace poskytovatelem poskytována jako podpora de minimis,
  5. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména smlouvu o vytvoření svazku obcí, stanovy, výpis z rejstříku svazků obcí apod.),
  6. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  7. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  8. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 11. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 10 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti v písm. f) za středníkem.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 10 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 10 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných investičních nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na vlastním podílu příjemce se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 15. Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2017; v případě, že bude projekt financován v režimu nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, tzv. nařízení o blokových výjimkách, budou uznatelnými náklady pouze náklady vzniklé ode dne předložení žádosti dle podmínek tohoto dotačního programu. Projekt bude ukončen nejpozději do 30. 6. 2023
 16. Pokud poskytovatel dotace posoudí, že by její poskytnutí představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jako
  1. podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů), nebo
  2. podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 4. 2012 v částce L 114), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů), nebo
  3. podpora dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017 (vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187 a 20. června 2017 v částce L 156), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů), nebo
  4. podpora v rámci závazku veřejné služby dle podmínek Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2012/21/EU) které bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012 v částce L 7, je-li k činnostem v rámci projektu příjemce pověřen.
  Použití výše uvedených režimů podpor bude závislé na režimu podpory uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace z Programu EU nebo v její příloze.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. byl uznán za způsobilý výdaj příslušným kontrolním orgánem (dále jen „kontrolor“) v průběhu realizace projektu z daného operačního programu Evropské unie/ programu Interreg V-A; na výdaje uvedené v žádosti a odsouhlasené Monitorovacím výborem v rámci Programu EU nevzniká automaticky nárok, rozhodující je posouzení kontrolorů při vlastní realizaci projektu a při potvrzování legality a řádnosti uskutečňovaných výdajů,
  2. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  3. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného Programu EU,
  4. vznikl příjemci v období realizace projektu s výjimkou uvedenou v čl. VI odst. 15,
  5. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou – příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele na vlastním podílu příjemce na skutečně vynaložených uznatelných investičních nákladech.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně v listinné podobě (případně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky) dle odst. 7 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz/. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. oznámení oprávněného orgánu o schválení projektu v Programu EU uvedeném v článku III (informace z Programu EU o schválení projektu formou depeše, rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouvy) – soubor ve formátu .pdf, .jpg, .doc nebo .docx,
  3. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele – scan ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx,
  4. prohlášení k podpoře de minimis ve formátu .doc, .docx nebo .pdf v případě, že je projekt v rámci Programu EU realizován v režimu de minimis,
  5. prohlášení k podpoře formou blokové výjimky ve formátu .doc, .docx nebo .pdf v případě, že je projekt v rámci Programu EU realizován v režimu blokové výjimky,
  6. aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména smlouva o vytvoření svazku obcí, stanovy, výpis z rejstříku svazků obcí) - ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx,
  7. doklad o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 4 písm. f) - ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx,
  8. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 4 písm. f)] - ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx.
  Přílohy dle písm. f) – h) jsou povinné jen pro svazky obcí.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude v žádosti vygenerován čárkový kód, a následně tuto odeslanou žádost žadatel vytiskne a podepíše.
 6. Podepsanou žádost, a podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu: Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
  nebo prostřednictvím datové schránky (název datové schránky: Moravskoslezský kraj; identifikátor datové schránky: 8x6bxsd; adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA). Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 11).
 8. Lhůta pro podávání žádostí je od 26. 2. 2018 do 31. 10. 2019. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 9. V rámci programu může jeden žadatel podat maximálně jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 10. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. jsou v rozporu s tímto programem,
  2. nejsou kompletní,
  3. neobsahují všechny povinné přílohy,
  4. jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e‑mailem),
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou jednat za žadatele; vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  8. žadatel bude mít v poslední den lhůty pro podávání žádostí vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 11. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu do 5 pracovních dnů od vyzvání. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 12. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Administrátor a kontaktní osoba

 1. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 2. Kontaktní osoba: Bc. Petr Zajac, tel. 595 622 725, e-mail: petr.zajac@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Výběr žádostí bude realizován na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnotících kritérií (příloha č. 8 programu). Dalším kritériem pro hodnocení žádostí je doba, kdy byla žádost doručena poskytovateli. Byla-li žádost doručena poskytovateli poté, co předchozí žádosti splňující kritéria dle přílohy č. 8 programu vyčerpaly prostředky vyčleněné v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu, bude žadatel zařazen mezi náhradní žadatele.
 2. Návrh na přidělení dotace projedná Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch rady kraje.
 3. Žádosti o dotaci z programu budou předkládány k rozhodnutí zastupitelstvu kraje průběžně. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 4. 2020.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).
 5. V případě vyčerpání finančních prostředků programu bude na úřední desce krajského úřadu uveřejněna informace o ukončení příjmu žádostí na základě usnesení rady kraje.

XII. Závěrečné vyúčtování

 1. 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit doklady vystavené Řídícím orgánem nebo kontrolorem, které jednoznačně osvědčují konečnou výši skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů v rámci realizace projektu v daném Programu EU.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu jsou vyčleněny v rozpočtu kraje na roky 2018 a 2019 finanční prostředky ve výši nejméně 40.000.000 Kč.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 - Formulář elektronického podání včetně rozpočtu
 • Příloha č. 3 – Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část
 • Příloha č. 4 – Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 5 – Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování
 • Příloha č. 6 – Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách
 • Příloha č. 7 – Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 8 – Hodnotící kritéria
 • Příloha č. 9 - Prohlášení k podpoře de minimis
 • Příloha č. 10 - Prohlášení k podpoře formou blokové výjimky
 • Příloha č. 11 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018 a nabývá účinnosti dne 25. 1. 2018


¹ Údaje o počtu obyvatel dle posledního zveřejněného údaje ČSÚ, platného ke dni podání žádosti na Moravskoslezský kraj - tuto skutečnost ověřuje administrátor.
frame-scrollup