Zpráva

Podmínky dotačního programu Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové

politiky kraje na rok 2020

I. Název programu (kód)

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 (PSDP)

II. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

Pro účely tohoto dotačního programu se pod pojmem „projekt“ rozumí jednotlivá registrovaná sociální služba.

PSDP 1/20 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence

Podpora je určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených v čl. VIII tohoto programu poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby ohrožené různými typy závislostí a pro podporu jejich rodin a blízkých.

Jedná se o kontaktní centra, terénní programy, odborné sociální poradenství a služby následné péče poskytované dle § 59, § 69, § 37 a § 64, zařazené k datu vyhlášení dotačního programu, tj. k 4. 5. 2020, do Krajské základní sítě sociálních služeb, s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby.

Minimální výše požadované dotace na sociální službu: 50.000 Kč
Maximální výše požadované dotace na sociální službu: 600.000 Kč

Oprávnění příjemci:

evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

PSDP 2/20 Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské optimální síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

Podpora je určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených v čl. VIII tohoto programu poskytovatelům sociálních služeb, jejichž služby jsou k datu vyhlášení dotačního programu, tj. k 4. 5. 2020 zařazeny v Krajské optimální síti sociálních služeb s Pověřením Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Minimální výše požadované dotace na sociální službu: 50.000 Kč
Maximální výše požadované dotace na sociální službu: 300.000 Kč

Oprávnění příjemci:

evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace zřizované státem.

PSDP 3/20 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb

Dotace bude stanovena s ohledem na kapacitu a formu poskytování sociální služby uvedené v Krajské základní síti sociálních služeb k datu vyhlášení dotačního programu, tj. k 4. 5. 2020, s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby a bude určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených v čl. VIII tohoto programu.

Minimální výše požadované dotace na sociální službu: 20.000 Kč
Maximální výše požadované dotace na sociální službu:

 • s ambulantní a terénní formou poskytování: počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské základní síti sociálních služeb x 35.000 Kč
 • s pobytovou formou poskytování: počet lůžek zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb x 25.000 Kč
 • s kombinovanou formou poskytování: bude použita varianta dle převažující formy poskytování sociální služby

Oprávnění příjemci:

evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská síť sociálních služeb je uvedena na webových stránkách kraje.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Oblast sociálních služeb řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji bude podporována v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje na období let 2015-2020.

Důvodem realizace dotačního programu je zabezpečit stabilní fungování sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů a současně finančně podpořit sociální služby zasažené pandemií COVID 19.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

V. Vymezení okruhů příjemců

Oprávnění žadatelé o dotaci jsou uvedeni u jednotlivých dotačních titulů v čl. II tohoto dotačního programu.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace jsou povinni projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimálnímaximální výše požadované dotace na jednu sociální službu je vymezena u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v žádosti zaokrouhlena na celé tisícikoruny.
 3. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 bude konečná výše dotace v návrhu předloženém zastupitelstvu kraje zaokrouhlena na celé tisícikoruny směrem dolů.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo při posuzování žádosti požadovanou výši dotace zkrátit na základě výpočtu dotace dle podmínek programu, maximálně však do minimální výše požadované dotace stanovené pro jednotlivé dotační tituly.
 5. U všech dotačních titulů jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu.
 6. Sociální služba musí být poskytována minimálně do 31. 12. 2020.
 7. Žadatel je oprávněn předložit v rámci každého jednotlivého dotačního titulu tohoto programu maximálně jednu žádost za organizaci v členění na jednotlivé sociální služby (identifikátory), přičemž nesmí žádat o dotaci na stejnou sociální službu ve více dotačních titulech.
 8. V případě, že žadatel předloží více žádostí za organizaci než jednu v rámci jednotlivého dotačního titulu tohoto programu, bude upřednostněna ta žádost, která byla dříve zaevidována v elektronickém systému pro podávání žádostí, ostatní žádosti budou z hodnocení vyřazeny. V případě, že žadatel požádá o dotaci na stejnou sociální službu ve více dotačních titulech, bude poskytnuta dotace pouze v jednom dotačním titulu, a to ta, která bude pro žadatele dle provedeného výpočtu výhodnější.
 9. U dotačního titulu PSDP 1/20 a 3/20 musí být kapacita sociální služby, na kterou je požadována dotace, zařazena v Krajské základní síti sociálních služeb ke dni vyhlášení programu, tj. k 4. 5. 2020, a příjemce dotace musí mít uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby. U služeb s nadregionální a celostátní působností u dotačního titulu PSDP 2/20 musí být kapacita sociální služby, na kterou je požadována dotace, zařazena v Krajské optimální síti sociálních služeb ke dni vyhlášení programu, tj. k 4. 5. 2020 a příjemce dotace musí mít Ministerstvem práce a sociálních věcí uděleno Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Finanční prostředky budou poskytnuty v souladu s pověřením dle uvedeného rozhodnutí Komise.
 10. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o  změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen „veřejný rejstřík“)],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 10 tohoto článku.
 11. Předložení dokladů uvedených v odst. 10 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 10 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má žadatel nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. Dotace bude poskytnuta ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a jako taková bude vstupovat do posouzení vyrovnávací platby za rok 2020.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami Dotačního programu,
  3. v případě osobního nákladu vznikl a byl příjemcem uhrazen v období poskytování sociální služby uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace (toto období může začít nejdříve dne 1. 1. 2020, resp. byla-li sociální služba zařazena do Krajské základní sítě sociálních služeb nebo Krajské optimální sítě sociálních služeb později, dnem zařazení do této sítě a skončí dne 31. 12. 2020); osobní náklady za prosinec 2020 mohou být hrazeny až do 31. 1. 2021,
  4. v případě provozního nákladu vznikl v období od 12. 3. 2020, kdy byl usnesením vlády ČR č. 194 vyhlášen nouzový stav, resp. byla-li sociální služba zařazena do Krajské základní sítě sociálních služeb nebo Krajské optimální sítě sociálních služeb později, ode dne jejího zařazení do této sítě do dne následujícího 60 kalendářních dní po dni, ke kterému bylo rozhodnuto o ukončení nouzového stavu, nejdéle však do dne 31. 12. 2020, a byl uhrazen do 31. 12. 2020.
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou za uznatelné náklady považovány:
  1. osobní náklady, mezi které patří:

   aa. mzdové náklady na zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle § 115 písm. a., b., d., e. zákona o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby),

   ab. mzdové náklady na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální služby či poskytování sociální služby, a to:

   • management (např. vedoucí pracovníci),
   • administrativní pracovníci (např. personalista, ekonom, účetní),
   • provozní pracovníci (např. kuchaři, pradleny, uklízeči atd.).

   ac. odvody sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance uvedené v bodu aa. a ab.,

   ad. další osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět (např. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) včetně příspěvku na stravování zaměstnanců organizace, maximálně do výše daňově uznatelných nákladů dle § 24 odst. 2 písm. j. bodu 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

   Tyto náklady musí odpovídat nominálním mzdám, eventuálně platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě a čase. Nominální (hrubá) mzda – zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě). Jedná se o hrubou mzdu, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

   Předchozí podmínky platí obdobně v případě zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

   Upozornění: V souvislosti s institutem vyrovnávací platby upozorňujeme, že maximální výše osobních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu za celou sociální službu na rok 2020 činí 630.000 Kč/úvazek/rok u sociálních služeb pověřených Moravskoslezským krajem závazkem veřejné služby.

  2. provozní náklady

   Za provozní náklady, které lze hradit z dotace, jsou považovány neinvestiční náklady vynaložené v rámci realizace preventivních, karanténních či jiných mimořádných opatření v rámci poskytování sociální služby s cílem zamezení šíření koronaviru označovaného SARS CoV-2. K provozním nákladům dle tohoto ustanovení se neřadí osobní náklady.

   Příjemce dotace předloží u závěrečného vyúčtování Položkový přehled čerpání provozních nákladů, kde uvede druh nákladu, číslo účetního dokladu, datum vzniku nákladu, výši nákladu a kdy byl náklad uhrazen za každou službu samostatně.

   Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

  3. Neuznatelné náklady. Za neuznatelné náklady, které nelze hradit z dotace, jsou považovány náklady:
   1. nesouvisející s poskytováním základních činností souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb,
   2. na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách; tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
   3. na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000 Kč),
   4. na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, opravné položky provozních nákladů, náklady příštích období,
   5. na ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, apod.),
   6. finanční leasing,
   7. na tvorbu kapitálového jmění,
   8. na zahraniční pracovní cesty,
   9. na výzkum a vývoj,
   10. k provedení účetního auditu,
   11. daně a poplatky (vč. DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat),
   12. smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorba fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
   13. na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.,
   14. základní náhrada při použití soukromého vozidla zaměstnance žadatele (amortizace),
   15. nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvou a podmínkami tohoto dotačního programu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2 – 5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. aktuální doklady o názvu, sídle, IČO a právní formě žadatele (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem a. tohoto odstavce),
  3. smlouvu o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  4. pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností u dotačního titulu PSDP 2/20 na registrovanou sociální službu, na niž žádá o dotaci.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. elektronicky odeslanou žádost o dotaci (bez příloh) zašle poskytovateli dotace prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje:
   • název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
   • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd,
   • adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
   • předmět zprávy: DP „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020“.

   Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo

  2. bdeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému), podepíše a takto podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):

   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci“.

  Upozornění:

  Každá podaná žádost musí být podána samostatně v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje.

 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování bude žádost předložená vyhlašovateli vyloučena, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 písm. a. tohoto článku,
  2. nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku,
  3. je doručena na jinou adresu,
  4. je podána mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  5. není podepsána osobou oprávněnou/osobami oprávněnými zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. bude mít žadatel v poslední den lhůty pro podávání žádostí vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  7. žadatel použil neplatné formuláře,
  8. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna,
  9. se vztahuje pouze k sociální službě / službám, která nesplňuje / které nesplňují podmínky stanovené tímto programem (např. není dodržena minimální výše požadované dotace na sociální službu, služba není zařazena do krajské sítě, nemá uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí uděleno Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností). Za nesplnění podmínek stanovených programem se nepovažuje překročení maximální výše dotace na sociální službu; pokud bude žadatelem požadována vyšší než maximální výše dotace, bude navrženo poskytnutí dotace ve výši dle výpočtu uvedeného v čl. XII tohoto Programu.
 9. Žádost vztahující se k více než jedné sociální službě nebude vyloučena, pokud bude alespoň jedna sociální služba v souladu s tímto programem. Sociální službě, která nesplňuje podmínky stanovené tímto programem (např. není dodržena minimální výše požadované dotace na sociální službu, služba není zařazena do krajské sítě, nemá uzavřenou s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí uděleno Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností), bude navrženo poskytnutí dotace ve výši 0 Kč. Za nesplnění podmínek stanovených programem se nepovažuje překročení maximální výše dotace na sociální službu; pokud bude žadatelem požadována vyšší než maximální dotace, bude navrženo poskytnutí dotace ve výši dle výpočtu uvedeného v čl. XII tohoto Programu.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 7. 6. 2020 do 15. 6. 2020 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické podobě a v listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. V případě doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je lhůta zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 4. Kontaktní osoby jsou pro:

  Formální záležitosti projektu:
  Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982, e-mail: irena.muczkova@msk.cz

  Výpočet návrhu dotace:
  Mgr. Karin Běhálková, tel. 595 622 741, e-mail: karin.behalkova@msk.cz

  Vyúčtování projektu:
  Jana Adamusová, tel. 595 622 156, e-mail: jana.adamusova@msk.cz

  Technickou podporu:
  tel.: 595 622 600
  e-mail: podpora@msk.cz

XII. Vyhodnocování, výběr žádostí o dotaci a výpočet výše dotace

 1. Hodnoceny budou žádosti o dotaci pro sociální služby, které:
  • splňují registrační podmínky uvedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV,
  • jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb stanovené v SPRSS MSK,
  • prošly formální kontrolou.
 2. Výpočet dotace u dotačního titulu PSDP 1/20:

  Výpočet dotace pro sociální služby s ambulantní a terénní formou poskytování bude proveden s ohledem na počet přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb. U pobytových sociálních služeb bude základem pro výpočet dotace počet lůžek zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb. U služeb s kombinovanou formou poskytování bude rozhodující převažující forma poskytování dle Krajské základní sítě sociálních služeb, tj. dle počtu úvazků v přímé péči u ambulantní nebo terénní formy a dle lůžek u pobytové formy poskytování sociální služby.

  Návrh dotace u ambulantních a terénních sociálních služeb bude stanoven dle vzorce:

  Počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské základní síti sociálních služeb x koeficient 1,3 x 89.000 
  Koeficient 1,3 zohledňuje podíl ostatních pracovníků v sociálních službách.

  Návrh dotace u pobytových sociálních služeb bude stanoven dle vzorce:

  Počet lůžek v Krajské základní síti sociálních služeb x 25.000

  Vypočtený návrh dotace bude zaokrouhlen na tisícikoruny směrem dolů a bude limitován:

  • výší požadavku na dotaci dle předložené žádosti
  • minimální a maximální výší požadované dotace pro daný dotační titul
 3. Výpočet dotace u dotačního titulu PSDP 2/20:

  Výpočet dotace pro sociální služby s ambulantní a terénní formou poskytování bude proveden s ohledem na počet přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči zařazených v Krajské optimální síti sociálních služeb a pověřených Ministerstvem práce a sociálních věcí. U pobytových sociálních služeb bude základem pro výpočet dotace počet lůžek zařazených do Krajské optimální sítě sociálních služeb a pověřených Ministerstvem práce a sociálních věcí. U služeb s kombinovanou formou poskytování bude rozhodující převažující forma poskytování dle Krajské optimální sítě sociálních služeb, tj. dle počtu úvazků v přímé péči u ambulantní nebo terénní formy a dle lůžek u pobytové formy poskytování sociální služby.

  Návrh dotace u ambulantních a terénních sociálních služeb bude stanoven dle vzorce:

  Počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské optimální síti sociálních služeb x koeficient 1,3 x 89.000
  Koeficient 1,3 zohledňuje podíl ostatních pracovníků v sociálních službách.

  Návrh dotace u pobytových sociálních služeb bude stanoven dle vzorce:

  Počet lůžek v Krajské optimální síti sociálních služeb x 25.000

  Vypočtený návrh dotace bude zaokrouhlen na tisícikoruny směrem dolů a bude limitován:

  • výší požadavku na dotaci dle předložené žádosti
  • minimální a maximální výší požadované dotace pro daný dotační titul
 4. Výpočet dotace u dotačního titulu PSDP 3/20:

  Návrh dotace bude stanoven s ohledem na kapacitu a formu poskytování sociální služby uvedené v Krajské základní síti sociálních služeb k datu vyhlášení dotačního programu, tj. k 4. 5. 2020. U pobytových služeb je kapacita vyjádřena počtem lůžek, u služeb ambulantních a terénních počtem přepočtených úvazků. Dotace bude pobytovým službám stanovena na lůžko, ambulantním a terénním službám na přepočtený úvazek. U služeb s kombinovanou formou poskytování bude rozhodující převažující forma poskytování sociální služby, tj. dle počtu úvazků v přímé péči u ambulantní nebo terénní formy a dle lůžek u pobytové formy poskytování sociální služby.

  Základem pro výpočet návrhu dotace v tomto dotačním titulu je výše alokované částky dotačního programu snížená o součet návrhů dotací v rámci dotačních titulů PSDP 1/20 a PSDP 2/20.

  Návrh dotace u ambulantních a terénních sociálních služeb bude stanoven dle vzorce:

  • počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské základní síti sociálních služeb x 35.000 Kč x koeficient *

  Návrh dotace u pobytových sociálních služeb bude stanoven dle vzorce:

  • počet lůžek zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb x 25.000 Kč x koeficient*

  * Koeficient bude stanoven dle poměru součtu požadavků o dotaci v dotačním titulu PSDP 3/20 a objemu finančních prostředků vypočtených pro dotační titul PSDP 3/20.

  Jestliže nedojde k rozdělení celé alokované částky, bude tato ponechána v rozpočtu kraje, odvětví sociálních věcí.

  Vypočtený návrh dotace bude zaokrouhlen na tisícikoruny směrem dolů a bude limitován:

  • výší požadavku na dotaci dle předložené žádosti
  • minimální a maximální výší požadované dotace pro daný dotační titul
 5. Po provedení formální kontroly žádostí a po výpočtu návrhu dotací budou projekty předloženy k projednání Výboru sociálnímu zastupitelstva kraje.
 6. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí a neposkytnutí dotace na předložené sociální služby nejpozději do konce roku 2020.
 7. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (Příloha č. 1 Programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

Pokud příjemce použil dotaci i na provozní náklady dle čl. VIII odst. 2 písm. b. tohoto programu, je povinen předložit u závěrečného vyúčtování Položkový přehled čerpání provozních nákladů, který bude obsahovat druh nákladu, číslo účetního dokladu, datum vzniku nákladu, výši nákladu a kdy byl náklad uhrazen, a to za každou službu samostatně (viz Příloha č. 4 Programu).

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto programu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 80.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

V souvislosti s přijatými Opatřeními k řešení ekonomických dopadů způsobených koronavirovou nákazou COVID-19 na rozpočet kraje pro rok 2020 si poskytovatel vyhrazuje právo zrušit vyhlášený dotační program. V případě zrušení dotačního programu nebudou pro rok 2020 dotace dle tohoto dotačního programu poskytnuty. V případě, že by došlo ke snížení částky finančních prostředků, které jsou v rozpočtu kraje na rok 2020 vyčleněny pro tento dotační program, bude provedena aktualizace podmínek dotačního programu rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje včetně Přílohy č. 1 Smlouvy
 • Příloha č. 2 – Vzor elektronické žádosti o dotaci
 • Příloha č. 3 – Závěrečné vyúčtování - Přehled čerpání dotace v programu PSDP 2020
 • Příloha č. 4 – Závěrečné vyúčtování - Položkový přehled čerpání provozních nákladů
 • Příloha č. 5 – Závěrečné vyúčtování - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 6 – Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
 • Příloha č. 7 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 8 – Hlášení změn v poskytování sociální služby

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 87/7632 ze dne 4. 5. 2020 a nabývá účinnosti dne 4. 5. 2020.

frame-scrollup