Zpráva

Podmínky dotačního programu Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel (RRC/10/2016)

I. Název programu (kód)

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel (RRC/10/2016).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací z fondů Evropské unie (Dále jen "fondy EU").

Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšit dostupnost realizace projektů z operačních programů i pro venkovské oblasti.

Účelová investiční dotace bude příjemci dotace z fondů EU poskytnuta na kofinancování projektů v rámci:

 • Integrovaného operačního programu (dále jen "IROP"):
  • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
   • Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
   • Specifický cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
  • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu
   • Specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
   • Specifický cíl 2.3 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
   • Specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
   • Specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
  • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
   • Specifický cíl 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
   • Specifický cíl 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT
 • Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OPŽP")
  • Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
   • Specifický cíl 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
   • Specifický cíl 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
   • Specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
   • Specifický cíl 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření
  • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
   • Specifický cíl 3.1 - Prevence vzniku odpadů
   • Specifický cíl 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
   • Specifický cíl 3.3 - Rekultivovat staré skládky
   • Specifický cíl 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
   • Specifický cíl 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
  • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
   • Specifický cíl 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
   • Specifický cíl 4.2 - Posílit biodiverzitu
   • Specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
   • Specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
 • Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (dále jen "Interreg ČR-PR")
  • Mimo projekty realizované v rámci Fondu mikroprojektů
 • Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (dále jen "Interreg SR-ČR")
  • Mimo projekty realizované v rámci Fondu mikroprojektů

Uznatelné náklady vznikají pouze u projektů, jejichž žádost byla v monitorovacím systému příslušného programu, uvedeného výše, registrována nejdříve 1. 8. 2016.

IV. Vymezení okruhu příjemců

 1. Příjemce dotace při financování projektu z operačních programů dle čl. III/ vedoucí partner u projektů z programů Interreg ČR-PR a Interreg SR-ČR (dále jen "Programy Interreg V-A)/ partner, který se finančně podílí na projektu, u projektů z Programů Interreg V-A:
  • obce do 3.000 obyvatel dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
  • dobrovolné svazky obcí (dále jen "DSO") dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Členská obec DSO s počtem obyvatel nad 3. tis. nemůže být zapojena do realizace projektu.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace bude poskytnuta na spolufinancování projektu, které nezakládá nedovolenou veřejnou podporu.
 2. Minimální výše dotace je 100.000 Kč, maximální výše dotace je 3.000.000 Kč.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě vlastního podílu příjemce na celkových uznatelných nákladech projektů realizovaných v rámci programů uvedených v čl. III. Procentuální výše dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bude činit maximálně 80 % vlastního podílu příjemce.
 4. Vlastním podílem žadatele - příjemce dotace z fondů EU - se rozumí částka po odečtení celkové podpory poskytované v rámci operačního programu/programu Interreg V-A od celkových uznatelných nákladů projektu v rámci tohoto programu. Výše vlastního podílu žadatele nesmí být nižší než 10 % uznatelných nákladů projektu. V případě českého partnera v rámci programů Interreg V-A se jedná pouze o částky počítané z finančního podílu tohoto partnera na celkových uznatelných nákladech projektu.
 5. V případě kofinancování projektu v rámci programů Interreg V-A musí být částky celkových uznatelných nákladů, vlastního podílu žadatele i požadované dotace, stejně tak jako částky v rámci závěrečného vyúčtování uváděny v CZK. Pro přepočet těchto částek z EUR na CZK se použije kurz ČNB platný ke dni podání elektronické žádosti o dotaci z programů Interreg V-A.
 6. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 7. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé tisícikoruny.
 8. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 7 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé tisícikoruny směrem dolů.
 9. Úspěšným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  • úhradou první splátky ve výši 50% schválené maximální částky dotace do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
  • úhradou druhé splátky do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na vlastním podílu žadatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu realizovaného v rámci operačního programu/ v rámci programů Interreg V-A na vlastním podílu na finančním podílu českého partnera na celkových uznatelných nákladech projektu.
 10. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností příjemce doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 12 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 12 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. úředně ověřenou kopii smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU, v případě žadatele - partnera projektu v rámci Interreg V-A úředně ověřené kopie smlouvy mezi Vedoucím partnerem a Řídícím orgánem a dohody o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a partnerem projektu včetně rozpočtu partnera (dále jen "Smlouva EU"),
  2. prosté kopie příloh Smlouvy EU, ze kterých vyplývá finanční rámec projektu v rozdělení na investiční a neinvestiční náklady, schválené Řídícím orgánem, popř. Zprostředkujícím subjektem, termíny realizace projektu v rámci operačního programu / programu Interreg V-A a informace, zda projekt zakládá veřejnou podporu, a pokud ano, v kterém z režimů podpory uvedených v odst. 17 tohoto článku, pokud tyto údaje nebudou přímo uvedeny ve Smlouvě EU,
  3. v případě, kdy od uzavření smlouvy uvedené v odst. 10 písm. a) uběhly více než 3 měsíce, originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších tří měsíců v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  4. čestné prohlášení, že od doby podání žádosti o dotaci z programu do doby podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje nedošlo ke změnám v čerpání podpory de minimis, nebo pokud ke změnám v čerpání podpory de minimis došlo, aktuální čestné prohlášení k podpoře de minimis (využije se formulář uvedený v příloze č. 5 programu); toto čestné prohlášení se podává jen v případě, že je dotace poskytovatelem poskytována jako podpora de minimis),
  5. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména smlouvu o vytvoření svazku obcí, stanovy, výpis z rejstříku svazků obcí apod.),
  6. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á),
  7. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  8. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 11. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 10 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 10 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 10 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na vlastním podílu příjemce se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 15. Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 8. 2016, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 6. 2023
 16. V případě podání více žádostí musí být každá podána v samostatné obálce.
 17. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jako
  1. podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů), nebo
  2. podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 4. 2012 v částce L 114), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů), nebo
  3. podpora dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů), nebo
  4. podpora v rámci závazku veřejné služby dle podmínek Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2012/21/EU) které bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012 v částce L 7, je-li k činnostem v rámci projektu příjemce pověřen.

Použití výše uvedených režimů podpor bude závislé na režimu podpory uvedeném ve Smlouvě EU nebo v její příloze.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. byl uznán za způsobilý výdaj příslušným kontrolním orgánem (dále jen "kontrolor") v průběhu realizace projektu z daného operačního programu / programu Interreg V-A; na výdaje uvedené v žádosti a odsouhlasené Monitorovacím výborem v rámci operačního programu nevzniká automaticky nárok, rozhodující je posouzení kontrolorů při vlastní realizaci projektu a při potvrzování legality a řádnosti uskutečňovaných výdajů,
  2. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  3. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  4. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  5. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele na vlastním podílu příjemce na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),
  5. Kopie oznámení oprávněného orgánu o schválení projektu v programu uvedeném v článku III.
  6. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména smlouvy o vytvoření svazku obcí, stanov, výpisu z rejstříku svazků obcí apod.),
  7. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. f) tohoto odstavce],
  8. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. f) tohoto odstavce]; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. f) až h) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žádost o dotaci v jednom podepsaném originále spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v zalepené obálce zřetelně označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 5. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 6. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 7. Žádost o dotaci NELZE podat prostřednictvím datové schránky.
 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 4 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 10. V rámci programu může jeden žadatel podat maximálně tři žádosti o dotaci. V případě podání více žádostí budou posuzovány pouze první tři doručené žádosti žadatele. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení budou z dalšího posuzování vyloučeny.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017
  Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
 2. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba:
  Bc. Petr Zajac, tel. 595 622 725, e-mail: petr.zajac@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Výběr žádostí bude realizován na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnotících kritérií (příloha č. 11 programu). Dalším kritériem pro hodnocení žádostí je doba, kdy byla žádost doručena poskytovateli. Byla-li žádost doručena poskytovateli poté, co předchozí žádosti splňující kritéria dle přílohy č. 11 programu vyčerpaly prostředky vyčleněné v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu, bude žadatel zařazen mezi náhradní žadatele.
 2. Návrh na přidělení dotace projedná Komise rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.
 3. Žádosti o dotaci z programu budou předkládány k rozhodnutí zastupitelstvu kraje průběžně. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 4. 2018.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit doklady vystavené Řídícím orgánem nebo kontrolorem, které jednoznačně osvědčují konečnou výši skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů v rámci realizace projektu v daném operačním programu / programu Interreg V-A.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. VVýše rozpočtových prostředků

Na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu jsou vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2016 finanční prostředky ve výši 16.000.000 Kč. Je záměrem navýšit prostředky o dalších až 24.000.000 Kč. Konečná výše prostředků vyčleněná na dotační program tak bude stanovena zastupitelstvem kraje při schvalování rozpočtu kraje na rok 2017.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
Příloha č. 4 - Nákladový rozpočet projektu
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
Příloha č. 11 - Hodnotící kritéria

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016 a nabývá účinnosti dne 9. 9. 2016


1 Údaje o počtu obyvatel dle posledního zveřejněného údaje ČSÚ, platného ke dni podání žádosti na Moravskoslezský kraj - tuto skutečnost ověřuje administrátor.

frame-scrollup