Zpráva

Podmínky dotačního programu Vstupy do turistických atraktivit zdarma

I. Název programu (kód)

Vstupy do turistických atraktivit zdarma (RRC/11/2020)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem dotačního programu je podpořit sektor cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v souvislosti s jeho výrazným utlumením v důsledku šíření nemoci Covid-19 a návazných vládních opatření, a to prostřednictvím opatření ke zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje. Cílem dotačního programu je umožnit široké veřejnosti bezplatný vstup do turistických atraktivit v průběhu měsíců září a října roku 2020, a tím prodloužit letní turistickou sezónu. Zvýšením návštěvnosti se předpokládá i zvýšení tržeb u dalších provozovatelů služeb či prodejců zboží v sektoru cestovního ruchu (ubytování, restaurační zařízení, prodej suvenýrů, sportovně-rekreační aktivity, apod.). Z prostředků tohoto dotačního programu bude provozovatelům turistických atraktivit kompenzován ušlý příjem ze vstupného.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Oprávněným příjemcem je subjekt, který provozuje technickou, historickou, kulturní nebo přírodní turistickou atraktivitu (hrady, zámky, muzea, galerie, výstavy, návštěvnické okruhy ve výrobních závodech, rozhledny, dinoparky, arecheoparky, ZOO, apod.).

Oprávněný příjemce musí splňovat níže uvedené podmínky:

 • V rámci provozované turistické atraktivity vybírá vstupné do budov či na pozemky za účelem prohlídky technických, historických, kulturních nebo přírodních zajímavostí návštěvníky. Nejedná se tedy o služby, za něž se hradí jízdné, půjčovné, nájemné nebo jiné obdobné platby, tedy například jízdy dopravními prostředky včetně historických, pronájem kol, koloběžek, lodí, jízdu na bobové či jiné dráze, lanovkou, lodí, využití lanového centra, herny a obdobných sportovně-rekreačních aktivit.
 • Je schopen doložit tržby z prodeje vstupného v provozované turistické atraktivitě za období září a říjen roku 2019, popř. alespoň za část tohoto období. Nebyla-li v roce 2019 turistická atraktivita v září a říjnu vůbec provozována (např. z důvodu rekonstrukce), musí příjemce doložit tržby z prodeje vstupného za září a říjen nejbližšího dřívějšího roku.
 • Zaváže se k provozování turistické atraktivity / turistických atraktivit po celé období od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020 pro veřejnost zdarma (s výjimkou mimořádných akcí s vyšším vstupným – festivaly, koncerty, mimořádné kulturní nebo společenské akce, apod.), s otevírací dobou v minimálně stejném rozsahu (počet dní v týdnu, délka otevírací doby) jako v měsících září a říjen roku 2019 (dále též „projekt“); nebyla-li v roce 2019 turistická atraktivita v září a říjnu vůbec provozována, bude se vycházet z nejbližšího dřívějšího roku, kdy byla provozována. Výjimku mohou tvořit dny, kdy mimořádně nepříznivé klimatické podmínky nebo mimořádná protiepidemiologická opatření dodržet stejný rozsah neumožní.
 • Právní forma: právnické osoby, podnikající fyzické osoby.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

Turistická atraktivita zapojená do dotačního programu musí být provozována na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na projekt: 5.000 Kč, maximální výše dotace na projekt: 12.000.000 Kč
 2. Dotace bude mít neinvestiční charakter.
 3. Maximální výše dotace, o jejíž poskytnutí bude moci žádat konkrétní žadatel, bude stanovena takto:
  • Část jednotková nahrazuje příjemci ušlý příjem ze vstupného za měsíce září a říjen 2020, které by bylo za běžných provozních podmínek přijato od návštěvníků. Výše jednotkové části se bude rovnat výši tržeb z prodeje vstupného v provozované turistické atraktivitě za období září a říjen roku 2019. Byla-li turistická atraktivita v roce 2019 provozována jen po část období září a října, bude výše jednotkové části stanovena jako součin výše tržeb z prodeje vstupného z období září a říjen 2019 a podílu počtu dní, po které bude veřejnosti umožněn v září a říjnu 2020 vstup do turistické atraktivity zdarma, a počtu dní, po které byla turistická atraktivita provozována v září a říjnu 2019. Nebyla-li v roce 2019 turistická atraktivita v září a říjnu vůbec provozována, bude se při stanovení výše jednotkové části vycházet z údajů z nejbližšího dřívějšího roku, kdy byla provozována.
  • Část pevná je určena na pokrytí nákladů, které příjemci vzniknou v souvislosti se zapojením se do programu a představují zejména zvýšené mzdové náklady, náklady na pořízení drobného hmotného majetku, zvýšené hygienické požadavky a doprovodné administrativní výdaje. Výše pevné části bude činit 15 % maximální výše části jednotkové, resp. v případě, že maximální výše jednotkové části nepřesáhne 55.000 Kč, 30 % maximální výše části jednotkové. Spočívá-li realizace projektu v provozování více turistických atraktivit, bude procentní sazba pevné části vycházet ze součtu maximálních výší jednotkových částí vztahujících se k jednotlivým turistickým atraktivitám.
 4. Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů projektu. Výše uznatelných nákladů projektu je stanovena paušálně a nemusí být příjemcem prokazována v souladu s § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020.
 6. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 7. Žadatelem požadovaná výše dotace bude zaokrouhlena na celé stokoruny.
 8. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 7 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 40 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen „veřejný rejstřík“)],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. usnesení orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, je-li žadatelem obec (není-li o přijetí dotace a uzavření smlouvy oprávněn rozhodnout starosta).

  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 9 tohoto článku.

 10. Předložení dokladů uvedených v odst. 9 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 9 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti předložit pověření nebo plnou moc. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 9 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby s výjimkou povinnosti předložit pověření nebo plnou moc.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 9 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. V případě, že bude projekt zakládat veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, bude podpora poskytnuta buď
  1. v režimu podpor de minimis ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; (publikováno v úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352, dále jen „nařízení de minimis“), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení de minimis (včetně dodržení maximálních stropů), nebo
  2. dle Sdělení Komise Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy Covid-19 (uveřejněno v úředním věstníku Evropské unie dne 19. 3. 2020 pod číslem 2020/1863 ve znění pozdějších změn, dále jen „Dočasný rámec“), za podmínky vyslovení souhlasu Komise EU s tímto dotačním programem. Pro naplnění podmínek Dočasného rámce nesmí žadatel být podnikem v obtížích (tato podmínka platí již ke dni 31. 12. 2019) ve smyslu definice podniku v obtížích dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Dotaci dle podmínek Dočasného rámce je možné poskytnout nejdříve ode dne schválení tohoto dotačního programu Evropskou komisí.

Poskytovatel dotace posoudí projekt z hlediska výše uvedených pravidel veřejné podpory a rozhodne o způsobu poskytnutí dotace v příslušném režimu podpory.

VII. Stanovení konečné výše dotace v rámci závěrečného vyúčtování projektu

 1. Konečná výše dotace bude stanovena součtem konečné výše pevné části dotace a konečné výše jednotkové části dotace. Konečná výše pevné části dotace se oproti výši stanovené dle čl. VI odst. 3 nemění, ledaže realizace projektu bude předčasně ukončena z důvodu mimořádných protiepidemiologických opatření; v takovém případě bude konečná výše pevné části dotace stanovena poměrně [počet dnů skutečné doby realizace projektu (skutečný začátek realizace, tj. 1. 9. 2020 – skutečný konec realizace) oproti počtu dnů předpokládané doby realizace projektu (1. 9. 2020 – 31. 10. 2020)]. Konečná výše jednotkové části dotace bude stanovena jako součin počtu neplatících návštěvníků turistické atraktivity za září a říjen 2020 a podílu tržeb z prodeje vstupného z období září a říjen 2019 a počtu návštěvníků turistické atraktivity v září a říjnu 2019, maximální výše jednotkové části dotace dle čl. VI odst. 3 však nemůže být překročena. Nebyla-li v roce 2019 turistická atraktivita v září a říjnu vůbec provozována, bude se při stanovení výše jednotkové části dotace vycházet z údajů o počtu návštěvníků z nejbližšího dřívějšího roku, kdy byla provozována. Spočívá-li realizace projektu v provozování více turistických atraktivit, bude proveden výpočet konečné výše pevné části dotace a jednotkové části dotace pro každou turistickou atraktivitu samostatně a poté budou tyto výše sečteny.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2 – 6 tohoto článku a následně, nevyužil-li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. a. tohoto odstavce)],
  3. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  4. doklad o výši tržeb za vstupné v období září až říjen roku 2019, popř. nejbližšího dřívějšího roku, nebyla-li v roce 2019 turistická atraktivita v září a říjnu vůbec provozována – akceptovány budou podklady z účetnictví. Spočívá-li realizace projektu v provozování více turistických atraktivit, musí být tržby za vstupné rozepsány na jednotlivé atraktivity,
  5. doklad o počtu platících návštěvníků ke každé provozované turistické atraktivitě v období září a říjen roku 2019, popř. nejbližšího dřívějšího roku, nebyla-li v roce 2019 turistická atraktivita v září a říjnu vůbec provozována (akceptována bude jakákoli forma evidence, např. sestava z pokladního či rezervačního systému),
  6. doklad o otevírací době ke každé provozované turistické atraktivitě v období září a říjen roku 2019, popř. nejbližšího dřívějšího roku, nebyla-li v roce 2019 turistická atraktivita v září a říjnu vůbec provozována (akceptována bude jakákoli forma přehledu o otevírací době v září a říjnu příslušného období), a plán otevírací doby, kdy bude veřejnosti umožněn v září a říjnu 2020 vstup do turistické atraktivity zdarma.
 5. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 4 písm. a. a b. tohoto článku se nevztahuje na obce. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 4 písm. b. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby.
 6. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód. Má-li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil-li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 7 tohoto článku. Vyplývá-li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, postupuje vždy dle odstavce 7 tohoto článku.
 7. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA
   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):
   • vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci“, nebo
  2. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele),
  3. má-li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh!) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat a zašle na adresu: posta@msk.cz.
 8. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 9. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku (ledaže byla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis nebo hranice příslušného typu veřejné podpory,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  8. v případě nesprávnosti údajů vykazovaných v přílohách žádosti.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 7. 2020 do 12. 7. 2020. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronickém systému ePodatelna i v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky a elektronické pošty. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 4. Kontaktní osoby:

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kritériem pro hodnocení žádostí, které splňují podmínky tohoto dotačního programu, je doba, kdy byla žádost doručena poskytovateli v elektronickém systému ePodatelna. Byla-li žádost doručena poskytovateli poté, co předchozí žádosti splňující podmínky vyčerpaly prostředky vyčleněné v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu, nebude žadateli dotace poskytnuta.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2020.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 60.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 – Elektronická žádost o dotaci
 • Příloha č. 3 – Závěrečné vyúčtování projektu
 • Příloha č. 4 – Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 5 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 89/7838 ze dne 1. 6. 2020 a nabývá účinnosti dne 2. 6. 2020.

frame-scrollup