Zpráva

Podmínky programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018

I. Název programu (kód)

Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 (KH/01/2018)

II. Poskytovatel dotace

Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Účel a priority dotačního programu

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. Důvodem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.

IV. Vymezení okruhu žadatelů

Oprávněnými žadateli v rámci tohoto dotačního programu jsou pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na projekt je 10 tisíc Kč a maximální výše dotace na projekt je 80 tisíc Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů (procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu se tím sníží).
 6. Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2018, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2018. Bude-li žádost o dotaci podána do 10. 5. 2018, nesmí být v žádosti uveden dřívější termín ukončení realizace projektu než 31. 7. 2018. Bude-li žádost o dotaci podána po 10. 5. 2018, nesmí být v žádosti uveden dřívější termín ukončení realizace projektu než 31. 10. 2018.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá ze spolkového rejstříku); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  3. kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá ze spolkového rejstříku),
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána,
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Náhradní žadatelé, již v žádosti o poskytnutí dotace uvedli termín ukončení realizace projektu, který uplyne dříve, než by bylo možno smlouvu na základě výzvy uzavřít, nebudou vyzýváni.
 11. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady: Náklady na soutěže v požárním sportu mládeže, dětí a dospělých, setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory; uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež; reprezentace kraje (hasičů – fyzických osob) na mezinárodních hasičských soutěžích; oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů; uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky, pořízení praporů, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost, vzdělávání, mezinárodní spolupráce spolků na základě uzavřených dohod o spolupráci, preventivně výchovné činnosti; pořízení investičního a neinvestičního vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořízení investičního a neinvestičního vybavení centrální táborové základny SH ČMS.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami těchto podmínek a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické a listinné podobě.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu,
  3. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód, a následně tuto odeslanou žádost žadatel vytiskne a podepíše.
 6. Podepsanou žádost spolu s rozpočtem, a podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, lze podat prostřednictvím datové schránky (název datové schránky: Moravskoslezský kraj • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA), provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené:
  1. v rozporu s těmito podmínkami,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy nebo neobsahující náležitosti dle odst. 6 písm. a. až c.,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu maximálně 3 žádosti.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Poskytování dotací v tomto programu administruje odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Všechny došlé žádosti, které nebyly vyloučeny z dalšího posuzování dle článku IX odstavce 8, budou věcně posouzeny komisi bezpečnostní a pro IZS rady kraje (dále jen „komise“) dle hodnoticích kritérií.
 2. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  1. Význam projektu z hlediska dopadu na území:
  a) projekt regionálního (celokrajského) významu 5 bodů
  b) projekt mikroregionálního (okresního) významu 10 bodů
  c) projekt místního (obecního) významu 15 bodů
  2. Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu:
  a) do 70 % 10 bodů
  b) více než 70 % - 90 % 5 bodů
  3. Uznatelných nákladů projektů
  a) pořízení vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořádaní soutěží v požárním sportu, uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež, reprezentace kraje (hasičů – fyzických osob) na mezinárodních hasičských soutěžích, pořízení investičního a neinvestičního vybavení centrální táborové základny SH ČMS 15 bodů
  b) vzdělávání, mezinárodní spolupráce spolků na základě uzavřených dohod o spolupráci, preventivně výchovné činnosti. 10 bodů
  c) setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory; oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů; uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky, pořízení praporů, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost 5 bodů
  4. Doba podání žádosti
  a) do 10. 5. 2018 30 bodů
  b) po 10. 5. 2018 0 bodů
 3. Komise přidělí hodnoceným žádostem počet bodů. Žádost může obdržet maximálně 70 bodů.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2018. V případě, že součet dotací požadovaných v žádostech, které nebyly vyloučeny postupem dle čl. IX odst. 8, přesáhne objem peněžních prostředků vyčleněných na poskytování dotací v tomto dotačním programu, budou přednostně poskytnuty dotace těm žadatelům, jejichž žádosti obdržely při hodnocení vyšší počet bodů, zbývající žadatelé budou zařazeni mezi náhradní příjemce. V případě rovnosti bodů bude upřednostněna žádost, dle níž má být nižší podíl dotace na uznatelných nákladech projektu. Pokud by se shodoval i podíl dotace na uznatelných nákladech projektu, bude upřednostněna žádost na projekt, která obdržela více bodů z hlediska dopadu projektu na území. Pokud by se shodoval i počet bodů z hlediska dopadu projektu na území, komise doporučí projekt, který má dle jejího uvážení příznivější dopad na rozvoj dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky radou kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1).
 6. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace.

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 4 miliony Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace
 • Příloha č. 3 – Nákladový rozpočet projektu
 • Příloha č. 4 – Závěrečné vyúčtování projektu
 • Příloha č. 5 – Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 35/3046 ze dne 27. 3. 2018 a nabývá účinnosti dne 28. 3. 2018

frame-scrollup