Zpráva

Podmínky programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora …

I. Název programu (kód)

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018 (ŠMS/M).

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. ŠMS/M/1 Využití volného času dětí a mládeže
 2. ŠMS/M/2 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením
 3. ŠMS/M/3 Miniprojekty mládeže

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

ŠMS/M/1 Využití volného času dětí a mládeže

Tento dotační titul je zaměřen na:

 • podporu akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru,
 • podporu pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je určena co nejširšímu spektru dětí a mládeže,
 • podporu manuálních a technických dovedností dětí a mládeže.

Účelem tohoto dotačního titulu je přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže.
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %

Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách, věk nikoliv).

Na podporu tohoto dotačního titulu je v rozpočtu poskytovatele vyčleněna částka 3.000.000 Kč.

ŠMS/M/2 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením

Tento dotační titul je zaměřen na:

 • podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené).

Smyslem tohoto dotačního titulu je přispět k lepšímu uplatnění osob se zdravotním postižením ve společnosti.
Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %

Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením (musí být ve stanovách).

Na podporu tohoto dotačního titulu je v rozpočtu poskytovatele vyčleněna částka 100.000 Kč.

ŠMS/M/3 Miniprojekty mládeže

Tento dotační titul je zaměřen na poskytování dotací na projekty mládeže spadající do některé z následujících oblastí:

 1. Podpora spolupráce a strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti politiky.
 2. Podpora a zvýšení kvality života v mé komunitě.
 3. Podpora mezigeneračního pochopení a soužití.
 4. Společenská akce podporující např. kulturní a sportovní vyžití mládeže.
 5. Akce vedoucí k minimalizaci rizikových jevů spojených se závislostním a patologickým chováním.

Na realizaci projektu se bude podílet skupina mladých lidí (3 a více osob) ve věku od 15 do 26 let s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje.

Smyslem tohoto dotačního titulu je umožnit neformálním skupinám mládeže získat finanční prostředky pro svůj neziskový projekt, realizovaný ve volném čase vedoucí ke zlepšení života ve vlastním okolí dle představ samotných mladých lidí bez formální vazby na existující strukturu organizací.
Minimální výše poskytnuté dotace není stanovena.
Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není stanovena.

Žadateli mohou být pouze fyzické osoby ve věku od 18 do 26 let (daný projekt má vždy jen jednoho žadatele, který reprezentuje skupinu).

Na podporu tohoto dotačního titulu je v rozpočtu poskytovatele vyčleněna částka 400.000 Kč.

V. Vymezení okruhu příjemců

Oprávnění žadatelé o dotaci jsou uvedeni u jednotlivých dotačních titulů v čl. IV tohoto dotačního programu.

O dotace v tomto dotačním programu nemohou žádat:

 • politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovateli jsou kraje
 • organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní podniky,
 • obce,
 • fyzické osoby s výjimkou dotačního titulu ŠMS/M/3
 • obchodní společnosti (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti a evropská hospodářská zájmová sdružení),
 • nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • neziskové organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport.

VI. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální a maximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně do výše uvedené u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 5. Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 1. 2018, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2018.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, spolkového rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat tuto smlouvu. U dotačního titulu ŠMS/M/3 je zastoupení při podpisu smlouvy vyloučeno,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.

  Povinnosti dle písm. a) - d) se nevztahují na dotační titul ŠMS/M/3.

 7. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha celkový nákladový rozpočet projektu.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 6 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 12. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, a v případě, že dojde k navýšení částky vyhrazené v rozpočtu kraje na uvedený dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti. Předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu se sníží tak, aby procentuální podíl na uznatelných nákladech projektu zůstal nezměněn. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován. (text psaný kurzívou neplatí pro dotační titul ŠMS/M/3)
 14. Dotace v tomto dotačním programu nebudou poskytovány na projekty spočívající v realizaci jednorázové akce sportovního charakteru.
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:

  1. náklady na materiál vč. věcných odměn,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 3.000,-- vč. do Kč 40.000,-- včetně - např. movité věci) - nevztahuje je na dotační titul ŠMS/M/3, kde je tento náklad neuznatelný,
  3. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 7.000,-- vč. do Kč 60.000,-- včetně - např. software), nevztahuje je na dotační titul ŠMS/M/3, kde je tento náklad neuznatelný,
  4. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2019, jde‑li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. d. tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno). Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  5. náklady na opravy a udržování,
  6. náklady na dopravu fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, prokazatelně spojené s realizací projektu,
  7. služby,
  8. osobní náklady (neplatí pro dotační titul ŠMS/M/3), a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů v maximální výši 20 % z požadované výše dotace, vznikly‑li v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2019 (ustanovení odst. 1 písm. d. tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno).

  V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

 3. Náklady projektu dle odst. 1 tohoto článku, které mohou být v nákladovém rozpočtu projektu uvedeny mezi uznatelnými, k jejichž úhradě však nesmí být použita dotace (ve sloupci "Požadovaná výše dotace" v nákladovém rozpočtu musí být u dané položky uvedena nula), jsou:
  1. stravování, nákup potravin a pitný režim,
  2. mobilní telefon, výpočetní technika (PC, tablet, notebook, tiskárny, apod.), záznamová technika (např. kamera, fotoaparát apod.).

  Pro dotační titul ŠMS/M/3 patří náklady na stravování, nákup potravin a pitný režim, reprezentaci mezi uznatelné ve smyslu odst. 2 tohoto článku.

 4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.:
  1. rauty,
  2. finanční odměny a dary,
  3. cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů, úhrada taxi,
  4. poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky,
  5. účetní služby, poradenské, právní služby, konzultace, bankovní služby, auditorské služby,
  6. splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace,
  7. celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
  8. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
  9. pojištění majetku.

Upozornění!
Nákladový rozpočet, který je součástí žádosti v elektronickém portálu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název projektu, výše dotace, maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech, období realizace projektu. (text psaný kurzívou neplatí pro dotační titul ŠMS/M/3)
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně v listinné podobě (případně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky) dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz/. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu,
  2. doklad o právní subjektivitě žadatele (např. stanovy, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku) - neplatí pro dotační titul ŠMS/M/3,
  3. doklad o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b)] - neplatí pro dotační titul ŠMS/M/3,
  4. doklad o bankovním účtu, na který by měla být dotace převedena,
  5. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b)] - neplatí pro dotační titul ŠMS/M/3.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude v žádosti vygenerován čárkový kód, a následně tuto odeslanou žádost žadatel vytiskne a podepíše.
 6. Podepsanou žádost, a podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor školství, mládeže a sportu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",

  nebo prostřednictvím datové schránky (název datové schránky: Moravskoslezský kraj • identifikátor datové schránky: 8x6bxsd adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA). Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.

 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 4).
 8. Lhůta pro podávání žádostí je od 11. 12. 2017 do 15. 12. 2017. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.
 9. Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok (neplatí pro dotační titul ŠMS/M/3).
 10. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.
 11. Při porušení omezení uvedeného v odst. 10 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti od žadatele.
 12. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. jsou v rozporu s tímto programem (včetně nedodržení spoluúčasti, uvedení neuznatelných nákladů v nákladovém rozpočtu),
  2. nejsou kompletní,
  3. neobsahují všechny povinné přílohy,
  4. jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e‑mailem),
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou jednat za žadatele; vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  8. žadatel bude mít v poslední den lhůty pro podávání žádostí vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 13. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 14. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Kontaktní osoba

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  1. soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a rozvojovými dokumenty Moravskoslezského kraje, přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 5
  2. cílová skupina, její velikost, složení, aktivní zapojení max. 5
  3. kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost, webové stránky organizace max. 15
  4. Provázanost celkového rozpočtu a aktivit, adekvátnost položek rozpočtu a jeho zdůvodnění, využití jiných zdrojů financování, efektivita nákladů a nezbytnost nákladů max. 10
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 35 bodů
 2. Monitorovací pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se v takovém případě nemění; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 3. 2018.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 5. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu.

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2019). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje*
 • Příloha č. 2 - Formulář elektronického podání žádosti (pro dotační titul ŠMS/M/1 a ŠMS/M/2)
 • Příloha č. 3 - Formulář elektronického podání žádosti (pro dotační titul ŠMS/M/3)
 • Příloha č. 4 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu*
 • Příloha č. 5 - Závěrečné hodnocení projektu*
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje (pro dotační titul ŠMS/M/1 a ŠMS/M/2)
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování (pro dotační titul ŠMS/M/1 a ŠMS/M/2)
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb (pro dotační titul ŠMS/M/1 a ŠMS/M/2)
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb (pro dotační titul ŠMS/M/3)
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků

* Platí pro všechny dotační tituly

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 24/2142 ze dne 7. 11. 2017 a nabývá účinnosti dne 8. 11. 2017.

frame-scrollup