Zpráva

Podmínky programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019

I. Název programu (kód)

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019 (RRC/01/2019)

II. Jednotlivé dotační tituly

 • Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"
 • Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"
 • Dotační titul č. 3: "Podpora kempování"

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj turistiky v našem kraji (Dotační titul č. 1).
 2. Cílem je podpora organizací, které se dlouhodobě zabývají rozvojem vodácké turistiky v MSK, organizují vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost. (Dotační titul č. 2).
 3. Cílem je podpora rozvoje infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků Moravskoslezského kraje, již tento druh pobytu v rámci své návštěvy Moravskoslezského kraje stále častěji preferují (dotační titul č. 3).
 4. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit oblasti Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost a vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnost v těchto oblastech.

Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"

Cílem je podpořit projekty investiční, neinvestiční a kombinované, zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a služeb v oblasti agroturistiky v Moravskoslezském kraji tak, aby vznikla ucelená síť agroturistických služeb. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. rekonstrukce, vybudování či dobudování zařízení cestovního ruchu různých typů (naučné stezky, odpočívadla pro cyklisty, foto pointy, vybavení výletiště pro turisty, úvaziště pro koně v rámci služeb hipoturistiky, apod.),
 2. zhotovení propagačních tiskovin vztahujících se k poskytování služeb v oblasti agroturistiky (podmínkou je alespoň 1 cizojazyčná mutace),
 3. rekonstrukce, dobudování či vybavení farem, jízdáren, stájí atd. (např. vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách - např. zpracování vlny, péče o hovězí dobytek, související řemesla, apod., zřízení sociálního zařízení pro turisty; zajištění ochranných pomůcek pro turisty, bezbariérového přístupu pro návštěvníky agrofarem, jízdáren, apod.),
 4. zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod.
 5. tvorba atraktivních zážitkových programů pro návštěvníky farem, jízdáren, hospodářských usedlostí, apod.

Podporovány nebudou aktivity týkající se budování či rekonstrukce ubytovacích kapacit, nákup zemědělské techniky (traktory, malotraktory, mulčovače apod.), nákup pozemků ani nákup krmiva.

Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"

Cílem je podpořit neinvestiční projekty, které pomohou zajistit hladký průběh vodáckých sjezdů a dobudovat drobnou infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. zhotovení propagačních a informačních materiálů (např. propagační materiály vodáckých akcí - plakáty, letáčky, informační tabule, bannery apod.),
 2. zajištění vodní záchranné služby, zdravotnické služby a organizačních pracovníků při akcích podporujících vodáckou turistiku,
 3. pronájem chemického WC a odpadkových košů, úklidová služba při akcích podporujících vodáckou turistiku,
 4. údržba vodáckých zařízení (nástupiště apod.)

Dotační titul č. 3 "Podpora kempování"

Cílem je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, díky kterým dojde k rozvoji zejména infrastruktury kempů dostupné všem jeho návštěvníkům. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. rekonstrukce nebo vybudování sociálního zázemí (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky);
 2. rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
 3. pořízení servisní technologie (tzv. stellplatz technologie) pro obytné automobily a karavany (výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, případně technologie pro automatizovaný výběr poplatků za jejich užití a související terénní úpravy,) - netýká se rekonstrukce stávajících inženýrských sítí (např. běžné elektrické přípojky, apod.);
 4. rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu, včetně informačních tabulí o turistických cílech, vybudování veřejně dostupné wifi sítě;
 5. zhotovení propagačních a informačních materiálů o kempu (plakáty, letáčky, informační tabule, bannery apod., včetně elektronické podoby vztahující se k nabídce kempu) a jeho propagace.

V. Vymezení okruhu příjemců

Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"

 1. Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku apod. Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tedy cestovní kanceláře a agentury.
 2. Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"

 1. Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území MSK po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost.
 2. Právní forma: spolky.

Dotační titul č. 3: "Podpora kempování"

 1. Příjemcem podpory jsou subjekty provozující kempy a rekreační areály umožňující stání karavanům, obytným automobilům, apod.
 2. Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obec, příspěvkové organizace obcí, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Oprávněným žadatelem o dotaci není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace je:
  1. u dotačního titulu č. 1: 50.000,- Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 50.000,- Kč,
  3. u dotačního titulu č. 3: 50.000,- Kč,
  maximální výše dotace je:
  1. u dotačního titulu č. 1: 400.000,- Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 150.000,- Kč,
  3. u dotačního titulu č. 3: 300.000,- Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem. Příjemce je oprávněn použít k úhradě nákladů projektu dotace z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiné zdroje, avšak v té části, v níž je náklad hrazen z dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financován z jiných zdrojů.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
 7. V případě, že žadatelem o dotaci je obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odstavci 6 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 6 písm. b) - d) tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c) za středníkem.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 12. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku (celkový počet oslovených náhradníků max. 2). V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován. Obdobný postup bude uplatněn také v případě, kdy dojde k rozdělení alokace mezi žadatele a na posledního v pořadí již nezbudou požadované finanční prostředky v plné výši.
 13. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po nabytí účinnosti smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce, resp. účet zřizovatele příjemce takto:
  • úhradou první splátky ve výši 50 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, zbývající část dotace do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování za podmínek uvedených ve smlouvě.
 14. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by pro příjemce představovalo veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 15. Realizace projektu (týká se všech dotačních titulů) může být zahájena nejdříve 1. 1. 2019 a ukončení projektu musí být nejpozději 30. 10. 2019.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 1 pouze:
  • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
  • náklady na samostatné movité věci a soubory movitých věcí;
  • náklady na úpravu terénu (např. naučné stezky, jízdárny, zpevnění ploch u jezdeckých areálů apod.);
  • náklady na materiál;
  • náklady na vybudování turistických atrakcí (ukázky zemědělské činnosti, dílničky pro děti apod.);
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby;
  • náklady na inzertní služby v tisku (periodika) a médiích (TV, rozhlas);
  • náklady na výrobu mediálních reklamních produktů (foto, video, audio);
  • náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. mobilních aplikací - vč. jazykových mutací;
  • náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému (např. infotabule, tabule s názvem atraktivity, orientační a informační zařízení turistického charakteru) v rámci farem, zemědělských areálů, jízdáren apod. - vč. jazykových mutací;
  • překladatelské služby spojené s tvorbou jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy;
  • náklady na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
  • náklady na vzdělávání zaměřené na tvorbu zážitkových programů (ubytování, cestovné, stravné, účastnický poplatek - max. výše dotace 5.000 Kč);
  • náklady na certifikaci zařízení nebo programu udělovanou Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. - max. výše dotace 5.000 Kč.
 3. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 2 pouze:
  • náklady na externě zajišťované služby, práce,
  • náklady na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • náklady na údržbu vodáckých zařízení,
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby,
  • náklady na pronájem WC a odpadkových košů, úklid po vodáckých akcích.
 4. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 3 pouze:
  • náklady na rekonstrukci nebo vybudování sociálního zázemí (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky);
  • náklady na rekonstrukci nebo vybudování sportovního zázemí (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
  • náklady spojené s pořízením servisní technologie pro obytné automobily a karavany (výlevka odpadní vody nebo chemického WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, včetně případné technologie pro automatizovaný výběr poplatků za její užití a souvisejících terénních úprav) - náklady na rekonstrukci stávajících inženýrských sítí (např. elektrické přípojky) nejsou uznatelnými náklady;
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby,
  • náklady na inzertní služby v tisku (periodika) a médiích (TV, rozhlas, sociální sítě, web),
  • náklady na výrobu mediálních reklamních produktů (foto, video, audio, IT technologie vč. mobilních aplikací),
  • náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. webových aplikací,
  • překladatelské služby spojené s tvorbou jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy,
  • náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému kempu, informačních tabulí vč. jazykových mutací.
  • náklady na zřízení veřejně přístupné wifi sítě,
  • náklady na kategorizaci kempu prováděnou Asociací kempů ČR (bližší informace viz www.camp.cz/asociace).
 5. Za neuznatelné náklady jsou považovány:
  • náklady na pořízení notebooků, kamer, fotoaparátů a jiného IT zařízení (s výjimkou nákladů na zřízení bezplatné veřejně přístupné wifi sítě pro návštěvníky kempu - dotační titul č. 3);
  • náklady na budování či rekonstrukci ubytovacích zařízení a kapacit (pensionů, hotelů, kempů apod.);
  • náklady na pořízení či opravy zemědělské techniky (traktory a malotraktory, obráběče apod.);
  • náklady na nákup či pronájem pozemků;
  • ostatní náklady neuvedené v odst. 2 - 4 tohoto článku.
 6. Uznatelné náklady ve smyslu odst. 1 - 4 tohoto článku v sobě zahrnují i daň z přidané hodnoty, kterou si příjemce nemůže uplatnit formou nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.
 7. Poskytovatel dotace - Moravskoslezský kraj - si vyhrazuje právo na odmítnutí některých nákladových položek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace v nákladovém rozpočtu projektu, jež jsou neslučitelné se smysluplným naplněním předkládaného projektu. V takovém případě bude projekt předložen zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace sníženou o část dotace, jež měla být určena na úhradu odmítnutých nákladových položek, a ve smlouvě o poskytnutí dotace nebudou v nákladovém rozpočtu projektu tyto odmítnuté nákladové položky uvedeny. Pokud by v důsledku vypuštění těchto nákladových položek došlo k překročení maximálního procentního podílu dotace na uznatelných nákladech projektu, stanoveného pro tento dotační program (70 %), bude v součinnosti s žadatelem nákladový rozpočet projektu přepracován tak, aby maximální procentní podíl byl zachován.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace projektu skutečnost, že jde o projekt, jehož realizace byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (umístěním loga, informace o spolufinancování apod.) a plnit další podmínky povinné publicity stanovené ve smlouvě.
 4. Výdaje (náklady) musí být prokazatelně zaneseny v účetní evidenci žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady. Realizaci celého projektu musí příjemce sledovat v účetní nebo daňové evidenci odděleně, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace MSK a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  3. doklad o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b)]
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b)],
  5. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. pro dotační titul č. 1:
   • minimálně 3 fotografie stávajícího stavu (např. nezpevněných ploch, prostoru pro vznikající úvaziště pro koně, nevyhovující sociální zázemí apod.)
   • seznam akcí určených pro širokou veřejnost, které žadatel realizoval v roce 2018, pokud takové akce realizoval (neuvádějte běžné vyjížďky jezdeckých klubů apod.); zde je nutno doložit tyto akce kopií plakátu (pozvánky) a zároveň fotografií z konání akce,
   • doklad o certifikaci zařízení nebo služeb Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. (v případě, že již byl udělen)
   • doklad o poskytování ubytování v soukromí (např. printscreen webu, propagační leták), pokud žadatel takové ubytování poskytuje,
   • doklad o spolupráci s destinačním managementem turistické oblasti, v rámci které bude projekt realizován (printscreen z webu/smlouva o spolupráci), pokud žadatel s destinačním managementem spolupracuje
   pro dotační titul č. 2: seznam vodáckých akcí určených pro širokou veřejnost, které jste realizovali v roce 2018
   pro dotační titul č. 3:
   • minimálně 3 fotografie stávajícího stavu (nevyhovující sociální zázemí; místo, kde bude umístěna servisní technologie, dětské hřiště, apod.),
   • doklad o certifikaci kempu/areálu v rámci Českého systému kvality služeb - je-li kemp/areál certifikován
   • doklad o kategorizaci kempu/areálu Asociací kempů ČR - je-li kemp/areál zařazen do příslušné kategorie
   • doklad o spolupráci s destinačním managementem turistické oblasti, v rámci které bude projekt realizován (printscreen z webu/smlouva o spolupráci) - pokud žadatel s destinačním managementem spolupracuje
   • čestné prohlášení s uvedením počtu přenocování v kempu/areálu za rok 2018 (stav nahlášený na obec, ČSÚ nebo jiný příslušný subjekt)
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  6.1 odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019 - RRC/01/2019,
  3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
  4. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla - dopíše žadatel, nebo
  6.2 zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
  Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána v elektronické podobě a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Jeden žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba 

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2019 do 15. 1. 2019. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Poskytování dotací v tomto programu administruje odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 3. Kontaktní osoba: Mgr. Jan Smiga, tel. 595 622 319; e-mail: jan.smiga@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Bude posouzeno, zda žádost splnila:
  1. Formální náležitosti - k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván
  2. Přijatelnost
 2. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 1, 2 a 3 bude dále posouzena dle stanovených kritérií (hodnoticí kritéria viz příloha č. 10 dotačního programu).
 3. Pořadí projektů v rámci jednotlivých dotačních titulů bude stanoveno podle toho, který z nich získá při hodnocení více bodů. Pokud budou mít projekty v jednotlivých dotačních titulech stejný počet bodů, bude pořadí stanoveno tak, že upřednostněn bude ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší procentuální spoluúčast poskytovatele dotace. V případě shodnosti i procentuální spoluúčasti poskytovatele pak bude upřednostněn ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší maximální částka dotace.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2019.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. Závěrečné vyúčtování bude v případě dotačního titulu č. 1 a č. 3 navíc obsahovat:

Dotační titul č. 1

 • doklad o získání certifikace vystavený Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.; tato certifikace se bude týkat zařízení nebo programů, v rámci kterých příjemce realizuje aktivity projektu. Informace k procesu certifikace jsou uvedeny na webových stránkách Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. (www.svazvt.cz);
 • v případě, že příjemce dotace uvedl ve své žádosti počet nově vytvořených zážitků, je povinností příjemce dotace předložit popis těchto zážitků ve stanovené struktuře a zároveň zveřejnit nabídku těchto zážitků na svých webových stránkách.

Pro dotační titul č. 3

 • v případě, že provozované zařízení příjemce dotace v době podání žádosti nebylo kategorizováno Asociací kempů ČR, je jeho povinností předložit poskytovateli doklad o provedené kategorizaci. Informace k procesu kategorizace jsou uvedeny na webových stránkách Asociace kempů ČR (www.camp-cr.cz).

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 5.500.000,-- Kč, z toho je určeno na dotační titul č. 3 max. 1.550.000,-- Kč, na dotační titul č. 2 max. 450.000,-- Kč, zbylé finanční prostředky budou rozděleny na dotační titul č. 1.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Příloha č. 2 - Formulář elektronického podání včetně rozpočtu
 • Příloha č. 3 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 4 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 5 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 8 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 9 - Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
 • Příloha č. 10 - Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 11 - Závazná struktura popisu zážitku

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 51/4596 ze dne 27. 11. 2018 a nabývá účinnosti dne 28. 11. 2018.

frame-scrollup