Zpráva

Podmínky programu Podpora významných sportovních akcí v MSK a sportovní reprezentace MSK na mezinárodní úrovni v roce 2019

I. Název programu (kód programu)

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 (ŠMS/A)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Účel a priority dotačního programu

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority:

 1. Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2019 (Priorita 1).
 2. Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích v zahraničí v roce 2019 (Priorita 2).

Důvodem poskytování dotací v tomto dotačním programu je snaha přispět k rozvoji sportu dětí a mládeže na vrcholové úrovni a snaha rozšířit stávající nabídku významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje.

IV. Vymezení okruhu příjemců

V prioritě 1 je dotační program určen pro právnické osoby, které zajišťují v roce 2019 na území Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí.

V prioritě 2 je dotační program určen pro sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž mládežnická družstva reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2019 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v České republice (soutěže musí být organizovány národním sportovním svazem, který má celorepublikovou působnost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí).

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností příjemce doložit společně s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie aktuálních dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  6. doklad o tom, že se na úhradě nákladů spojených s realizací projektu budou podílet také rozpočty obcí a měst, a to minimálně ve výši 20.000 Kč (např. výpis z usnesení nebo podepsaná smlouva, nelze doložit pouze výpis z usnesení nebo smlouvu o poskytnutí podpory na celoroční činnost), pokud tento doklad nepředložil již spolu s žádostí o poskytnutí dotace (platí pouze pro prioritu 1).
 3. Předložení dokladů uvedených v odst. 2 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě příjemce skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 4. Příjemce může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi dotačního programu osobně doloží originály dokladů nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 5. V případě, že příjemce nedoloží doklady podle odst. 2 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 6. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem nebo z prostředků fondů EU.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl na základě faktury, která musí být v minimální výši 5 000 Kč, a byl uhrazen bankovním převodem (nelze uplatnit hotovostní platby),
  2. vznikl v období realizace projektu a byl uhrazen příjemcem nejpozději před uplynutím lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,
  3. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  4. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu a žadatel požaduje dotaci na jeho úhradu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  Pro prioritu 1:
  1. náklady na materiál
   • sportovní materiál nezbytný pro uspořádání akce (např. míče, míčky, puky, střelivo). Neuznatelným nákladem je sportovní vybavení, sportovní obuv, sportovní oblečení.
  2. služby
   • pronájem sportovišť včetně zázemí typu šatny a služby s nájmem spojené,
   • odměny rozhodčích (fakturačně OSVČ),
   • pořadatelská, zdravotní, bezpečnostní a úklidová služba,
   • ubytování včetně snídaně, je-li snídaně součástí ceny ubytování.
  Pro prioritu 2:
  1. služby
   • náklady na dopravu prokazatelně spojenou s realizací projektu,
   • náklady na ubytování včetně snídaně, je-li snídaně součástí ceny ubytování.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Uznatelné náklady nelze hradit vzájemným zápočtem pohledávek.
 5. V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

VIII. Neuznatelné náklady projektu

Náklady vynaložené příjemcem, které nejsou jmenovitě uvedeny v čl. VII, jsou považovány za neuznatelné náklady, včetně finančních odměn hráčům, odměn za přestup hráčů a hostování.

Neuznatelným nákladem je náklad na zajištění doprovodu (např. rodinný příslušník).

IX. Všeobecné podmínky pro předložení žádostí o dotaci

 1. Minimální výše dotace na projekt (jednu žádost) je uvedena v článku X u jednotlivých priorit. Maximální výše dotace na projekt (jednu žádost) je uvedena v článku XIII odst. 1.
 2. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 3. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 4. Žadatel je oprávněn předložit maximálně dvě žádosti, každou z nich do jiné priority dotačního programu.
 5. Žadatel podává žádost v elektronické podobě a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 6. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o právnické osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 7. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 8. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu (tabulka v Excelu),
  2. aktuální doklad o právní osobnosti a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  3. doklad o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b)],
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b)],
  5. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. doklad o tom, že se na úhradě nákladů spojených s realizací projektu budou podílet také rozpočty obcí a měst, a to minimálně ve výši 20.000 Kč (např. výpis z usnesení nebo podepsaná smlouva, nelze doložit pouze výpis z usnesení nebo smlouvu o poskytnutí podpory na celoroční činnost), popř. čestné prohlášení, že o takovouto podporu ze strany obce či města požádal nebo zamýšlí požádat (platí pouze pro prioritu 1),
  7. doklad o účasti mládežnického družstva v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v České republice (doklad národního sportovního svazu, který má celorepublikovou působnost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí) v roce 2018 (platí pouze pro prioritu 2),
 9. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 10. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost vytiskne a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor školství, mládeže a sportu
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA
   a to v obálce označené:
   1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   2. plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla,
   3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci", nebo
  2. zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 11. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 12. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  2. obálka není označena dle odst. 10.1 tohoto článku,
  3. jsou v rozporu s tímto programem (např. použití neplatných formulářů),
  4. jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem),
  5. jsou doručeny na jiné adresy,
  6. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  7. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele; vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  8. nebude dodržena minimální a maximální výše dotace (viz. čl. X a čl. XIII podmínek),
  9. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 13. Při porušení omezení uvedeného v odst. 4 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti žadatele.
 14. Při porušení povinnosti žadatele předložit úplnou žádost včetně dokladů uvedených v odst. 8 tohoto článku bude žádost z posuzování vyloučena.
 15. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 16. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Specifické podmínky pro předložení žádosti v rámci jednotlivých priorit dotačního programu

 1. Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2019 (Priorita 1)
  1. Cílem je podpořit konání a organizační zajištění významných mezinárodních a celostátních sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje (Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, kvalifikace na MS a ME, závody Světového, Kontinentálního a Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy, Mistrovství ČR, Mistrovství Moravy a Slezska, závody Českého poháru, mezinárodní turnaje a další významné sportovní akce).
  2. Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 30.000,--.
  3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 50 %.
  4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů pouze za podmínky, že se na úhradě nákladů spojených s realizací projektu budou podílet také rozpočty obcí a měst, a to minimálně ve výši 20.000 Kč. Pokud bude zřejmé, že jsou tyto náklady uznatelnými náklady dotace, lze je zahrnout do podílu žadatele na uznatelných nákladech projektu.
  5. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu (např. u profesionálních sportovních klubů), může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
  6. Pokud by poskytnutím dotace měl být překročen limit pro podporu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, bude dotace snížena v souladu s uvedeným nařízením. V případě, že nebude možné dotaci v režimu podpory de minimis poskytnout, nebude dotace žadateli poskytnuta.
 2. Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích v zahraničí v roce 2019 (Priorita 2)
  1. Cílem je podpořit sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž mládežnická družstva reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2019 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí). Obsahem projektu žadatele bude účast mládežnického družstva na zahraniční mezinárodní sportovní akci nebo soutěži v roce 2019.
  2. Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 20.000,--.
  3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 50 %.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 10. 12. 2018 do 14. 12. 2018 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické i listinné podobě. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

  Bc. Ivana Odstrčilíková, tel. 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

  Odborné dotazy týkající se projektu:

  Ing. Pavel Matoušek, tel. 595 622 161, e-mail: pavel.matousek@msk.cz

  Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

  Ing. Hana Jadviščoková, tel. 595 622 458, e-mail: hana.jadviscokova@msk.cz

XII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 2. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název projektu, výše dotace, a období realizace projektu.
 3. Dotaci lze použít pouze na neinvestiční projekt realizovaný v období nejdříve od 1. 1. 2019 a nejpozději do 31. 12. 2019.
 4. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt.
 5. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

XIII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to dle uvedených kritérií:
  Kategorie Projekt Maximální výše dotace na žádost v Kč
  1. Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, kvalifikačních utkání na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, Světového, Kontinentálního nebo Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy 300 000
  2. a) Pořádání Mistrovství ČR, Mistrovství Moravy a Slezska, závodů Českého poháru, mezinárodních turnajů a závodů 150 000
  b) Účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích v zahraničí
  3. Pořádání dalších akcí na území Moravskoslezského kraje 50 000
 2. Žádosti o dotaci budou vyhodnocovány postupně v pořadí dle výše uvedených kategorií. V případě, že alokované finanční prostředky nebudou dostačující pro uspokojení všech žádostí v příslušné kategorii, bude dotace všem žadatelům v příslušné kategorii poměrně zkrácena; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován. Žádostem o podporu projektů v dalších kategoriích nebude vyhověno a dotace na tyto projekty nebude žadatelům poskytnuta z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků v tomto dotačním programu.
 3. Monitorovací pracovní skupina může neuznat požadované náklady uvedené v nákladovém rozpočtu a navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem, a to z důvodu nenaplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky; v tomto případě bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 3. 2019.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 6. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu.

XIV. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2020). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém nebo slovenském jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

XV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 17.000.000,-- Kč.

XVII. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVIII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Příloha č. 2 - Vzor formuláře elektronického podání
 • Příloha č. 3 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 4 - Závěrečné vyúčtování projektu - Závěrečné hodnocení projektu
 • Příloha č. 5 - Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků

XIX. Přechodná ustanovení

Poskytnutí dotací v rámci tohoto programu je podmíněno schválením rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019. O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Bude-li se tato částka lišit od částky uvedené v čl. XVI. těchto podmínek, bude provedena jejich aktualizace rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2019 realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XX. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 50/4439 ze dne 6. 11. 2018 a nabývá účinnosti dne 6. 11. 2018.

frame-scrollup