Zpráva

Podmínky Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019

I. Název programu (kód)

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019 (PDČ)

II. Jednotlivé dotační tituly

PDČ 1/19 Podpora služeb pro rodiny pro rok 2019

Podpora bude zaměřena na pro-rodinné aktivity realizované za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. Podporovány budou projekty zaměřené na podporu hodnot rodiny, mezigeneračního soužití a stmelení rodinné komunity, dále projekty zaměřené na rozvíjení a upevnění komunikačních dovedností.

Indikátor naplnění účelu projektu:

 • počet podpořených rodin

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění příjemci:

Subjekty (spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné právnické osoby, případně fyzické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč.
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.

PDČ 2/19 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým

Podpora bude zaměřena na:

 1. Poradenství a činnosti zaměřené na seberozvoj a zvýšení samostatnosti
  1. dospívajících dětí a mladých dospělých
  2. dospívajících a mladých dospělých se zdravotním postižením
 2. Programy pro dospívající a mladé dospělé vedoucí k úspěšnému zapojení do pracovního procesu (orientace na trhu práce, v dávkovém systému apod.)
 3. Poradenské činnosti pro vztahy v rodině - psychologické, psychoterapeutické, mediační služby pro jednotlivce, páry při řešení osobních, vztahových či výchovných problémů

Dospívajícím dítětem se rozumí dítě ve věku 12-18 let.

Mladým dospělým se rozumí osoba ve věku 19-26 let, která se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Činnostmi dle bodů 1 a 2 se rozumí systematické aktivity a preventivní programy, nikoliv jednorázová přednášková činnost případně činnost bez aktivního přístupu podpořené osoby.

Indikátor naplnění účelu projektu:

 • u činností dle bodu 1 a 2 počet podpořených osob, u činností dle bodu 3 počet podpořených rodin.

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka:

K žádosti bude doloženo vyjádření odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který má v kompetenci sociální oblast a v jehož správním obvodu příjemce realizuje nebo zamýšlí realizovat dané aktivity. Obsahem bude vyjádření k projektovým aktivitám dle definované potřebnosti vyplývající z komunitního plánování nebo vlastní činnosti včetně vyjádření k dosavadní spolupráci s žadatelem.

Oprávnění příjemci:

 • Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se k danému dotačnímu titulu.
 • Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč.
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %.

PDČ 3/19 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu

Podpora bude směřována na propagaci pěstounské péče v souladu s kampaní Moravskoslezského kraje "Dejme dětem rodinu".

Indikátor naplnění účelu projektu:

 • není stanoven.

Oprávnění příjemci:

Subjekty (spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné právnické osoby, případně fyzické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 90 %.

PDČ 4/19 Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) - aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti

Podpora bude zaměřena na:

 1. Praktický nácvik základních dovedností při výchově a péči o děti v přirozeném prostředí rodiny, podpora činností směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny.
 2. Programy pro mladistvé užívající návykové látky.
 3. Poskytování krizové pomoci ambulantní formou, poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci.
 4. Činnosti zaměřené na pomoc dětem s projevy sebepoškozování, suicidálními sklony či děti s projevy syndromu CAN (psychoterapeutická pomoc, svépomocné skupiny).
 5. Činnosti směřující ke komplexní a multidisciplinární spolupráci subjektů angažovaných při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi, s ohledem na maximální využití znalostí a zkušeností multidisciplinárních týmů při řešení problémů rodiny s jejím zapojením a zvyšováním jejích kompetencí (multidisciplinární tým - sociální pracovník, psycholog, etoped, pedagog, speciální pedagog, právník, psychoterapeut aj.).

Indikátor naplnění účelu projektu:

 • počet podpořených osob; podpořenou osobou se rozumí dítě do 18 let, případně osoba ve věku 19-26 let, která se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka:

K žádosti bude doloženo vyjádření odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který má v kompetenci sociální oblast a v jehož správním obvodu příjemce realizuje nebo zamýšlí realizovat dané aktivity. Obsahem bude vyjádření k projektovým aktivitám dle definované potřebnosti vyplývající z komunitního plánování nebo vlastní činnosti včetně vyjádření k dosavadní spolupráci s žadatelem.

Oprávnění příjemci:

 • Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se k danému dotačnímu titulu.
 • Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč.
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %.

PDČ 5/19 Podpora realizace činností zaměřených na multidisciplinární spolupráci subjektů, spolupracujících s rodinou dítěte (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče), procházející rodičovským sporem (není podmínkou, aby se jednalo o dítě uvedené v § 6 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

Podpora bude zaměřena na:

 1. Preventivní činnosti zaměřené na primární prevenci, s využitím ambulantních služeb pro řešení problémů rodiny v prvopočátku, a prevenci sporu při výchově dětí,
 2. poskytování rodinné mediace (např. případy rozvodové a porozvodové situace, úprava výchovy dětí, vícegenerační soužití, narušené vztahy mezi členy rodiny s dětmi), podpora při uzavíraní mimosoudních dohod za účelem obnovení narušených funkcí rodiny,
 3. zajištění bezpečného kontaktu dítěte s oběma rodiči po rozpadu rodiny (asistované kontakty, mediace).

Indikátor naplnění účelu projektu:

 • počet podpořených rodin.

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka:

K žádosti bude doloženo vyjádření odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který má v kompetenci sociální oblast a v jehož správním obvodu příjemce realizuje nebo zamýšlí realizovat dané aktivity. Obsahem bude vyjádření k projektovým aktivitám dle definované potřebnosti vyplývající z komunitního plánování nebo vlastní činnosti včetně vyjádření k dosavadní spolupráci s žadatelem.

Oprávnění příjemci:

 • Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se k danému dotačnímu titulu.
 • Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.
 • Obce.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %.

PDČ  6/19 Podpora realizace rodinných konferencí

Podpora bude směřována na zajištění a realizaci rodinných konferencí v návaznosti na individuální plán ochrany dítěte a jeho rodiny sestavený OSPOD.

Indikátor naplnění účelu projektu:

 • počet rodinných konferencí.

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění příjemci:

 • Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle § 49 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a. - c. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zaměřených na činnosti vztahující se k danému dotačnímu titulu.
 • Ostatní subjekty registrované podle zvláštních právních předpisů (spolky, evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, případně fyzické osoby) s oprávněním k činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.
 • Obce.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 90 %.

PDČ 7/19 Podpora dobrovolnictví v sociálních službách

Podpora bude směřována stávajícím právnickým osobám, které jsou vysílajícími organizacemi na základě akreditace udělené Ministerstvem vnitra (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů), za účelem rozvoje dobrovolnictví u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.

Stávající právnickou osobou, která je vysílající organizací, se rozumí subjekt, který v den podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje doloží platnou akreditaci Ministerstva vnitra.

Rozvojem se v rámci tohoto titulu rozumí:

 • činnosti zaměřené na udržení, popřípadě navýšení počtu dobrovolníků působících v zařízeních sociálních služeb,
 • činnosti zaměřené na udržení, popřípadě navýšení počtu dobrovolníků působících v přirozeném prostředí (domácnosti) osob,
 • činnosti zaměřené na rozvoj kompetencí dobrovolníků a podporu kvality dobrovolnické činnosti.

Nejedná se o podporu vzniku nových dobrovolnických center či obdobných organizací.

Indikátor naplnění účelu projektu:

 • počet podpořených dobrovolníků působících v zařízeních sociálních služeb.

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky:

 • Žadatel o dotaci předloží při podání žádosti seznam poskytovatelů sociálních služeb, v nichž plánuje dobrovolníky v rámci projektu zapojit.

Oprávnění příjemci:

 • Právnické osoby, které jsou vysílajícími organizacemi (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů).

Dotaci z tohoto dotačního titulu nelze použít na financování poskytování registrovaných sociálních služeb.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů zaměřených dle dotačních titulů uvedených v čl. II tohoto dotačního programu.

Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Podporovány budou projekty, které vycházejí z plánování sociální politiky na místní nebo regionální úrovni.

Důvodem realizace dotačního titulu PDČ 1/19 je nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její autonomii. Podpora rodiny pomáhá rodině vytvářet hodnoty, z nichž čerpá celá společnost.

Důvodem realizace dotačního titulu PDČ 2/19 je důraz na prevence vzniku patologických jevů v oblasti rodinných vztahů a vedení ke zdravému a zodpovědnému způsobu života u osob ohrožených ztíženou sociální situací, nezralostí nebo nepříznivým zdravotním stavem.

Důvodem realizace dotačních titulů PDČ 3/19 - PDČ 6/19 je podpora aktivit, které povedou k ochraně práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny, a to s důrazem na zajištění péče v přirozeném rodinném prostředí.

Důvodem realizace dotačního titulu PDČ 7/19 je podpora dobrovolnictví v sociálních službách se záměrem obohatit a rozvíjet činnosti sociální služby, kdy dobrovolnictví nenahrazuje práci profesionálů.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto Programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

V. Vymezení okruhu příjemců

Oprávnění žadatelé o dotaci jsou uvedeni u jednotlivých dotačních titulů v čl. II tohoto dotačního programu. Žádosti o poskytnutí dotace mohou podávat pouze subjekty, které prokazatelně vykonávají činnost v sociální oblasti nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Subjekty, které nedisponují oprávněním k poskytování sociálních služeb, sociálně právní ochrany dětí nebo jiné činnosti, k níž je zapotřebí zvláštního oprávnění, jsou odpovědny za výkon své činnosti v souladu s právními předpisy, tj. že vykonávají činnost v rámci projektu v tom rozsahu, k němuž není zapotřebí zákonem stanovených oprávnění.

Dotaci nelze poskytnout:

 • politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem jsou obce
 • příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj,
 • organizačním složkám státu, zařízením státu majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům,
 • na předkládané projekty nebo jejich dílčí aktivity, o jejichž financování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje již bylo rozhodnuto radou nebo zastupitelstvem (tato podmínka neplatí, bylo-li rozhodnuto o financování projektu jinou dotací v odvětví sociálních věcí). Žadatel má povinnost informovat Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o skutečnosti, že daný projekt nebo jeho dílčí část byly již podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo žadatel na daný projekt či jeho dílčí část podal dosud nevyřízenou žádost o poskytnutí dotace v rámci jiného dotačního programu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo mimo dotační programy Moravskoslezského kraje. Porušení povinnosti žadatele informovat poskytovatele dle předchozí věty bude považováno za porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v případě, že smlouva o poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu byla uzavřena navzdory skutečnostem uvedeným v první větě tohoto bodu.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace jsou povinni projekt (vč. všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimálnímaximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně do výše uvedené u jednotlivých dotačních titulů.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem. Tato podmínka se nevztahuje na zdroje získané v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu", dalších vyhlášených programů Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí, na zdroje z projektů kraje v oblasti podpory poskytování soc. služeb v rámci Operačního programu Zaměstnanost a zdroje poskytnuté v odvětví sociálních věcí mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí, s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde-li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. Žadatel je oprávněn předložit maximálně dva projekty v rámci každého dotačního titulu tohoto programu. Pokud se jedná o realizaci projektu na registrovanou sociální službu, mohou být předmětem projektu pouze aktivity v rámci registrované sociální služby (1 žádost = 1 projekt = 1 identifikátor).
 8. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 7 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času evidence v elektronické spisové službě krajského úřadu.
 9. V případě, že projekt bude realizován na sociální službu
  1. zařazenou do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a žadatel bude mít nejpozději k 31. 1. 2019 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, nebo
  2. nezařazenou do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterou žadatel vykonává v rámci závazku veřejné služby, a žadatel předloží poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2019 Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí platné v roce 2019 (služby "B") nebo jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu,
  budou finanční prostředky dotace poskytnuty v souladu s pověřením dle uvedeného rozhodnutí Komise.
 10. V případě, že bude projekt realizován na jinou činnost nebo na sociální službu, než na sociální službu dle podmínek uvedených v odstavci 9 tohoto článku, posoudí poskytovatel projekt z hlediska veřejné podpory, a pokud dojde k závěru, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu), a to za předpokladu splnění všech požadavků výše uvedených nařízení.
 11. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo od žadatele vyžádat další informace nezbytné pro posouzení veřejné podpory a žadatel je povinen poskytovateli poskytnout.
 12. U dotačního titulu PDČ 7/19 nesmí být dotace použita k financování registrované sociální služby.
 13. U všech dotačních titulů jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu.
 14. Realizace projektu byla zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2019, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2019.
 15. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. úředně ověřená kopie platné akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (u dotačního titulu PDČ 7/19).
 16. Předložení dokladů uvedených v odst. 15 písm. a., tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 17. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 15 písm. b., c. a d. tohoto článku se nevztahuje na obce.
 18. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 15 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce. V této lhůtě musí obec kromě výše uvedených dokladů doložit rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
 19. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 20. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 15 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje (neplatí pro financování projektu z jiné dotace poskytnuté v odvětví sociálních věcí), nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 21. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou dotaci vrátí, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Po 30. 9. 2019 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 22. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 15 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci).
 2. Specifické uznatelné náklady

  Specifickými uznatelnými náklady projektu jsou uznatelné náklady, které vedle podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku musejí splňovat další podmínky nebo u nichž se některá z podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku uplatní modifikovaně.

  Za uznatelné osobní náklady se považují:

  1. základní mzda. Výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy, odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
  2. příplatky. Výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů, kromě příplatků za vedení a osobních příplatků, které se za uznatelný náklad nepovažují,
  3. zákonné mzdové odvody, související se základní mzdou a příplatky dle odst. 2 písm. a. a b., tohoto článku,
  4. náklady spojené s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti.
   Příjemce musí poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce byl vykonán včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru.

  Výdaje na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku).

  Náklady spojené s tuzemskými pracovními cestami jsou uznatelné až do výše stanovené právním předpisem upravujícím cestovní náhrady (použití soukromého vozidla zaměstnance je vyloučeno).

  Spotřeba energie je uznatelný náklad včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po realizaci projektu (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku).

 3. Neuznatelné náklady V rámci projektu nelze uznat:
  1. výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek,
  2. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
  3. nákup výpočetní techniky vč. softwaru,
  4. výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
  5. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, s výjimkou záloh na druhový náklad - spotřeba energie,
  6. poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí,
  7. podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky,
  8. zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů,
  9. cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
  10. zajištění výletů, zájezdů a exkurzí zprostředkovatelskými agenturami,
  11. externě zajišťované administrativní služby a práce (např. vedení účetnictví), poradenské a právní služby (vyjma služeb, které jsou určeny pro klienty v rámci realizovaného projektu: psycholog, etoped, pedagog, speciální pedagog, právník, psychoterapeut aj.), konzultace, auditorské služby,
  12. úhradu směnek,
  13. daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty),
  14. celní, správní, soudní, bankovní poplatky a dovozní přirážky,
  15. závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů,
  16. závazky z koupě podniků, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,
  17. náklady příštích období,
  18. tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia,
  19. úhradu ztráty z minulých let,
  20. tvorbu rezerv,
  21. akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  22. splácení bankovních úvěrů, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí,
  23. náklady na reprezentaci a občerstvení,
  24. poskytování finančních darů,
  25. pokuty, úroky z prodlení a penále,
  26. manka a škody,
  27. převody podílů na výsledku hospodaření společníkům,
  28. cestovné při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce.

Upozornění!!!
Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 elektronické žádosti, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace!

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace je povinen informovat v předstihu alespoň 14 dní o termínu konání všech akcí realizovaných v rámci projektu. Umožní tak sociálnímu výboru zastupitelstva kraje sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu. Požadovanou informaci zašle příjemce dotace na vědomí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu posta@msk.cz a v kopii také na e-mailovou adresu kontaktní osoby pro věcné záležitosti projektu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. popis projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci),
  2. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  3. aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  4. doklad o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem c.),
  5. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem c.), podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  6. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  7. doklady prokazující činnost v sociální oblasti po dobu minimálně 1 roku ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy apod.),
  8. vyjádření odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který má v kompetenci sociální oblast a v jehož správním obvodu příjemce realizuje nebo zamýšlí realizovat dané aktivity (u dotačního titulu PDČ 2/19, PDČ 4/19 a PDČ 5/19),
  9. doklad o vzniku oprávnění k činnosti dle zvláštních právních předpisů, má-li žadatel vykonávat činnost, k níž je zapotřebí takového oprávnění,
  10. akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (u dotačního titulu PDČ 7/19),
  11. seznam poskytovatelů sociálních služeb, v nichž žadatel plánuje dobrovolníky v rámci projektu zapojit (u dotačního titulu PDČ 7/19).
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):

   1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   2. plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla / bydliště,
   3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci", nebo
  2. zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 bodu 6.1 písm. a., b. nebo c. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  8. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  9. má být projekt realizován mimo území Moravskoslezského kraje,
  10. budou v Nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady hrazené z dotace,
  11. žadatel použil neplatné formuláře,
  12. v jedné obálce je obsaženo více žádostí než jedna,
  13. žádost nebyla podána v elektronické podobě a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li do 20. 11. 2018 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

Poskytování dotací organizuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Kontaktní osoby:

 • pro věcné záležitosti projektu:
  dotační tituly PDČ 1/19 - 6/19:
  Mgr. Eva Hrbáčková
  tel.: 595 622 590, e-mail: eva.hrbackova@msk.cz
  dotační titul PDČ 7/19:
  Mgr. Pavlína Hrbáčová
  tel. 595 622 658, e-mail: pavlina.hrbacova@msk.cz
 • pro formální a ekonomické záležitosti projektu (administrátor):
  Ing. Lucie Janečková
  tel.: 595 622 661, e-mail: lucie.janeckova@msk.cz
  Ing. Irena Muczková
  tel.: 595 622 982, e-mail: irena.muczkova@msk.cz
 • pro vyúčtování projektu:
  Jana Adamusová
  tel. 595 622 156, e-mail: jana.adamusova@msk.cz

Kompletní informace o výše uvedených dotačních titulech lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: www.msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace
  z rozpočtu MS kraje na  rok 2019 v dotačním programu:
   
  Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: PDČ Č. ev.:        
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
  1. Indikátory naplnění účelu projektu
    Indikátory naplnění účelu projektu jsou stanoveny. V případě, že stanoveny nejsou, je žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
  Pro hodnocení žádostí o finanční podporu v rámci dotačních programů či titulů, kde stanovení indikátorů naplnění účelu projektu není požadováno, je tento bod bezpředmětný.
     
    ANO/NE  
  2. Odůvodnění žádosti (potřebnosti projektu)
    Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a se strategickými dokumenty MSK, přínos realizace pro MSK. Potřebnost projektu, popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, cíle a účel projektu - změna, které bude prostřednictvím projektu dosaženo.    
  Počet bodů: 5  
  3. Cílová skupina projektu
    Vymezení cílové skupiny konkrétní popis a kvantifikace (její velikost, složení), potřeby či problémy, vazba projektu na potřeby cílové skupiny.    
  Počet bodů: 5  
  4. Realizace projektu
    Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit - zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu - kompetence pracovníků    
  Počet bodů: 5  
  5. Výstupy projektu
    Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy, indikátory naplnění účelnosti projektu, další případné přínosy projektu - inovativnost, udržitelnost, efektivita. Indikátory naplnění účelu projektu jsou stanoveny přiměřeně účelu a naplňují hlediska hospodárnosti projektu.    
  Počet bodů: 5  
  6. Rozpočet projektu
    Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti, adekvátnost položek rozpočtu, hospodárnost projektu    
  Počet bodů: 5  
  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, cílové skupiny, realizace, výstupů, rozpočtu, příp. kvality):
   
  Celkové hodnocení projektu (včetně příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):
   
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 25
  Celkový počet získaných bodů:  
  Projekt doporučen k podpoře při dosažení minimálně bodů*: 12
  Stanovisko: Projekt doporučen k podpoře Datum:  
  Projekt nedoporučen k podpoře
  Hodnotitelé:   Podpis:  
     
                 
  Bodové hodnocení:          
  0 Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti        
  1 Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně        
  2 Daná oblast je v projektu popsána částečně - nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo
    nesrozumitelný            
  3 Daná oblast je v projektu popsána převážně, některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  4 Popis dané oblasti projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky      
  5 Daná oblast je v projektu popsána výborně - všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu
                 
  *Projekt bude doporučen k podpoře při dosažení celkového počtu minimálně 12 bodů. V případě, že projekt dosáhne v některé z hodnocených oblastí 0 bodů, nebude navržen k podpoře.
 2. Výbor sociální zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 2 body) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do konce dubna 2019.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 24. 1. 2020). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

Součástí závěrečného vyúčtování je závěrečná zpráva, která musí obsahovat:

 1. slovní popis realizovaného projektu,
 2. celkové vyhodnocení splnění účelu,
 3. vzorky informačních materiálů a publikací, pokud byly vytvořeny a uhrazeny z dotace,
 4. fotodokumentaci (vyjma činností týkající se poradenství, asistovaných kontaktů, mediace a těch činností, kde by fotodokumentace zamezila možnost poskytnutí pomoci a podpory):
  • akcí (v případě, že jsou z dotace hrazeny nemateriální náklady jako např. energie, osobní náklady, nájem apod.),
  • nákladnějších předmětů pořízených z dotace (nábytek, elektronika, nákladnější hračky apod.),
  • splnění povinných prvků publicity v souladu s čl. VII odst. 2 smlouvy.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. celkové evidence projektu,
  4. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Nesplnění indikátoru naplnění účelu projektu, pokud byl stanoven, bude považováno za méně závažné porušení podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu na rok 2019 činí 3,2 mil. Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 - Formulář elektronického podání včetně rozpočtu a popisu projektu
 • Příloha č. 3 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 4 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 5 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 8 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 9 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 48/4276 ze dne 9. 10. 2018 a nabývá účinnosti dne 9. 10. 2018.

frame-scrollup