Zpráva

Poskytnutí informací v souvislosti s rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 24726/2017 ze dne 10. 3. 2017

Informace poskytla: 21. 3. 2018, Bc. Vladana Neuwirtová, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 21. 3. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, zda:

  1. byla podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) dodržena povinnost investora daná územním rozhodnutím vydaným stavebním úřadem Magistrátu města Bohumína dne 25. 8. 2016 pod sp. zn. MUBO/30018/2016/Ra ke stavbě „Gliňočské tůně v Bohumíně, SO 01 Zřízení průtočných tůní I-IV, SO 02 Drobné dřevěné stavby pro návštěvníky – Segmentový altán“;
  2.  bylo k předmětné stavbě provedeno investorem hodnocení vlivu záměru na rostliny a živočichy, jak stanoví vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „vyhláška“) a zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění zákonů č. 123/1998 Sb., č. 100/2001 Sb. a č. 183/2017 Sb. (dále jen “zákon o životním prostředí“);
  3.  byla k předmětnému záměru udělena výjimka podle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a jaké povinnosti a podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů byly investorovi uloženy.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 42605/2018 ze dne 19. 3. 2018, který je uložen níže v příloze.

frame-scrollup