Zpráva

Přijímání a vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

1. Osoba oprávněná podat stížnost podle zákona č. 372/2011 Sb.

 • pacient, zákonný zástupce pacienta, opatrovník
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
 • osoba zmocněná pacientem.

2. Příjem stížností

Stížnost se podává nejprve poskytovateli zdravotních služeb, vůči kterému směřuje. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem se oprávněná osoba může obrátit na krajský úřad (postup při podání stížnosti viz. bod 4.).

Stížnost podanou jinou osobou než osobou oprávněnou k podání stížnosti posoudí krajský úřad jako podnět k provedení kontroly; do 30 dnů podateli písemně sdělí, jak bylo s podnětem naloženo.

Stížnost lze podat:

 • ústně do protokolu – na odboru zdravotnictví
 • písemně:
  • poštou
  • osobně – předáním písemné stížnosti na podatelnu krajského úřadu nebo na sekretariát odboru zdravotnictví
  • datovou schránkou
  • e-mailem – na adresu elektronické podatelny krajského úřadu (se zaručeným elektronickým podpisem).

3. Adresa a úřední hodiny

Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Adresa elektronické podatelny krajského úřadu:
posta@msk.cz

Název a identifikátor datové schránky:
Moravskoslezský kraj, ID: 8x6bxsd

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí, středa: 8:00–17:00
úterý, čtvrtek: 8:00–14:30
pátek: 8:00–13:00

Provozní hodiny podatelny:
pondělí, středa: 7:30–17:00
úterý, čtvrtek: 7:30–15:30
pátek: 7:30–14:00

4. Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb.

Postup při vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb. (formát pdf, velikost 281 kB)

frame-scrollup