Zpráva

Program na podporu financování akcí s podporou EU

Rada kraje na své schůzi dne 23. 1. 2018 usnesením č. 30/2613 schválila následující podmínky dotačního programu "Program na podporu financování akcí s podporou EU".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 26. 2. 2018 do 31. 10. 2019 včetně.

Rada kraje rozhodla dne 30.7.2019 usnesením č. 67/6077 o ukončení příjmu žádostí v rámci tohoto programu z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

Kontakt

Bc. Petr Zajac
tel.: 595 622 725
e-mail: petr.zajac@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU“

Seznam příloh

frame-scrollup