Zpráva

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Moravskoslezský kraj vyhlašuje Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Účelem realizace dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 (dále jen "Program") je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb (dále jen "základní síť") a které mají uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".

U žádostí o dotaci pro nové služby, které dosud nejsou v síti a požádaly o vstup do základní sítě, nebo pro služby s navýšenou kapacitou, které podaly žádost o navýšení kapacity v základní síti, bude dotace poskytnuta pouze v případě, že orgány kraje rozhodnou o zařazení nové sociální služby či navýšené kapacity do základní sítě a nová sociální služba bude mít uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon" (popř. dodatek k již existující smlouvě).

Nedílnou součást tohoto Programu představují Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (dále jen "Podmínky") schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015, ve znění dodatků schválených zastupitelstvem kraje: Dodatek č. 1 ze dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2075 (materiál č. 9/6) a Dodatek č. 2 ze dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/372 (materiál č. 12/15).

I. Lhůta pro předkládání žádostí, kontaktní osoby a objem prostředků

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 10. 2017 do 6. 11. 2017.
 2. Poskytování dotací administruje Odbor sociálních věcí
  Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  28. října 117
  702 18 Ostrava.
 3. Kontaktní osoby - administrátoři:
 4. Zdrojem dotačního programu je dotace přiznaná Moravskoslezskému kraji v rámci dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. V rozpočtu poskytovatele budou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny finanční prostředky dle výše dotace přiznané Moravskoslezskému kraji ve výše uvedeném dotačním řízení.
 5. Předpokládaný termín rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2018
 6. Po rozhodnutí zastupitelstva kraje o přidělení dotace bude s úspěšnými žadateli uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 Programu. Příspěvkovým organizacím kraje bude dotace přidělena formou příspěvku zřizovatele, resp. zvýšením závazného ukazatele příspěvek na provoz. Vzor sdělení zvýšení závazného ukazatele je uveden v příloze č. 3 Programu.

II. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel". Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.
 2. Údaje, které jsou již uvedeny v registru poskytovatelů sociálních služeb, žadatel v žádosti nevyplňuje, tyto údaje jsou v žádosti automaticky předepsány z registru poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel".
 3. Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím internetové aplikace a žádosti neobsahující veškeré povinné a relevantní údaje nebudou zařazeny do dotačního řízení a na jejich základě nebude poskytnuta dotace.
 4. Informace k vyplňování žádostí jsou uvedeny v příslušném návodu internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel".
 5. Poskytovatel dotace je v případě jakýchkoli nejasností v žádosti o dotaci oprávněn vyžádat k uvedeným skutečnostem doplňující informace.

III. Uznatelné a neuznatelné náklady služby

Uznatelné a neuznatelné náklady služby upravuje čl. V Podmínek. Pro r. 2018 je v souladu s Podmínkami blíže specifikována následující uznatelnost nákladů.

 1. Za uznatelný náklad je považován takový náklad, který byl vynaložen v souladu s Podmínkami, Programem a podmínkami Smlouvy, byl příjemcem uhrazen v období poskytování sociální služby, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, nebo časově a věcně souvisí s obdobím poskytování sociální služby a byl proplacen (uhrazen) do 31. 1. 2019.
 2. Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu na rok se vypočítá podle vzorce: počet přepočtených úvazků × 500.000 Kč.
 3. Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů dle odstavce 2. tohoto článku platí obdobně v případě pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
 4. Odvody za porušení rozpočtové kázně, vč. penále, a úhrady na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou považovány za výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a jsou neuznatelné pro čerpání dotace.

IV. Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace

Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace se řídí čl. VIII Podmínek. Pro r. 2018 jsou stanoveny povinné minimální úhrady od uživatelů v následující výši.

Druh služby § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální průměrná výše úhrady od uživatelů
Osobní asistence 39 90 Kč/hod
Pečovatelská služba 40 90 Kč/hod
Tísňová péče 41 150 Kč/uživatel/měsíc
Průvodcovské a předčitatelské služby 42 80 Kč/hod
Podpora samostatného bydlení 43 50 Kč/hod
Odlehčovací služby - terénní 44 90 Kč/hod
Odlehčovací služby - ambulantní forma 44 50 Kč/hod
Odlehčovací služby - pobytová forma 44 10.000 Kč/měsíc
Centra denních služeb 45 50 Kč/hod
Denní stacionář 46 50 Kč/hod
Týdenní stacionáře 47 7.000 Kč/uživatel/měsíc
Domovy pro osoby se ZP 48 14.000 Kč/uživatel/měsíc
Domovy pro seniory 49 14.000 Kč/uživatel/měsíc
Domovy se zvláštním režimem 50 13.000 Kč/uživatel/měsíc
Chráněné bydlení 51 4.000 Kč/uživatel/měsíc
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 52 10.000 Kč/uživatel/měsíc

Minimální výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích pro uživatele ve stupni závislosti III nebo IV je stanovena pro r. 2018 takto:

Druh služby § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění
Týdenní stacionáře 47 0 Kč/měsíc
Domovy pro osoby se ZP 48 1.600 Kč/měsíc
Domovy pro seniory 49 2.500 Kč/měsíc
Domovy se zvláštním režimem 50 2.600 Kč/měsíc

Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu služby do 25 % při nezměněné kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 25 % musí být v žádosti řádně zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až do výše přípustného meziročního nárůstu.

Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést individuální posouzení žádosti o dotaci a stanovení návrhu dotace u sociálních služeb financovaných v rámci individuálního projektu kraje Podpora služeb sociální prevence.

V. Vyrovnávací platba

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu podle rozhodnutí Komise 2012/21/EU. Způsob výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Příloze č. 1 Podmínek. Pro r. 2018 je maximální výše oprávněných provozních nákladů vypočtena na základě dat o poskytovatelích sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb. Pro jednotlivé druhy služeb jsou maximální výše oprávněných provozních nákladů na lůžko/úvazek pro rok 2018 stanoveny takto:

Druh služby Forma poskytování Max. výše oprávněných provozních nákladů/lůžko/rok v Kč Max. výše oprávněných provozních nákladů/úvazek/rok v Kč
Azylové domy   218 000  
Centra denních služeb     688 000
Denní stacionáře     688 000
Domovy pro osoby se zdravotním postižením   692 000  
Domovy pro seniory   538 000  
Domovy se zvláštním režimem   655 000  
Domy na půl cesty   204 000  
Chráněné bydlení   428 000  
Intervenční centra     717 000
Kontaktní centra     842 000
Krizová pomoc     688 000
Nízkoprahová denní centra     775 000
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež     763 000
Noclehárny     805 000
Odborné sociální poradenství     865 000
Odlehčovací služby pobytové 538 000  
Odlehčovací služby ambulantní/terénní   688 000
Osobní asistence     688 000
Pečovatelská služba     688 000
Podpora samostatného bydlení     735 000
Průvodcovské a předčitatelské služby     688 000
Raná péče     688 000
Služby následné péče pobytové 228 000  
Služby následné péče ambulantní/terénní   688 000
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi     743 000
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením     688 000
Sociálně terapeutické dílny     742 000
Sociální rehabilitace pobytové 232 000  
Sociální rehabilitace ambulantní/terénní   753 000
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče   595 000  
Telefonická krizová pomoc     688 000
Terapeutické komunity   318 000  
Terénní programy     723 000
Tísňová péče     688 000
Tlumočnické služby     688 000
Týdenní stacionáře   600 000  

Maximální výše osobních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu za celou sociální službu na rok se vypočítá podle vzorce: počet přepočtených úvazků × 550.000 Kč.

Předchozí odstavec platí obdobně v případě pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Jestliže dojde k legitimnímu překročení maximální výše osobních nákladů, může rada kraje na základě řádně zdůvodněné žádosti poskytovatele sociální služby rozhodnout o stanovení vyššího limitu osobních nákladů.

Konkrétní částka vyrovnávací platby bude součástí smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V případě, že žadatel předpokládá, že předběžně vypočtenou částku maximální výše oprávněných provozních nákladů přesáhne z legitimních důvodů, může v žádosti o dotaci požádat o její navýšení. Vypočtenou částku lze přesáhnout o výši uznatelných účetních odpisů (maximálně do výše odpisů odpovídajících výpočtu dle odpisového plánu pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje zveřejněném na webových stránkách kraje). Uznatelným nákladem pro výpočet vyrovnávací platby nejsou odpisy z majetku, který byl realizován jako investice financovaná z veřejných zdrojů (investice již jednou zahrnutá do výpočtu vyrovnávací platby). Dále lze navýšit o náklady týkající se materiálně technického zabezpečení služby, pokud bude realizace tohoto materiálně technického zabezpečení následně promítnuta do:

 • snížení provozních nákladů (úspory spojené s materiálně technickým zabezpečením)
 • zvýšení kapacity služby (počet lůžek u pobytových služeb, počet přepočtených úvazků pracovníků u ambulantních a pobytových služeb)
 • nárůstu personálního zabezpečení služby, příp. zvýšení mzdového ohodnocení pracovníků (max. do výše přípustného limitu mzdových nákladů - viz předchozí část textu)
 • jiného zdůvodněného zvýšení kvality poskytované služby

V případě, že organizace pověřená závazkem veřejné služby vykázala při vyúčtování vyrovnávací platby (po společném posouzení všech pověřených sociálních služeb) záporný výsledek hospodaření pro vyrovnávací platbu, bude mít možnost v následujícím roce při závěrečném vyúčtování vyrovnávací platby tento záporný výsledek započíst vůči nadměrné vyrovnávací platbě aktuálního roku.

Další navýšení maximální výše oprávněných provozních nákladů nad uvedený rámec bude předmětem individuálního posouzení na základě žádosti.

Odvody za porušení rozpočtové kázně, vč. penále, a úhrady na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou považovány za výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a jsou neuznatelné pro posouzení vyrovnávací platby.

VI. Žádost o změnu výdajových limitů

 1. Žádost o změnu výdajových limitů stanovených pro jednotlivé sociální služby ve Smlouvě nad rámec stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace předkládá příjemce na formuláři "Hlášení změn v poskytování sociální služby" (příloha č. 5 Programu) písemně administrátoru dotace.
 2. Žádost o změnu výdajových limitů lze podat do 31. 10. 2018. U žádosti o změnu podané po tomto termínu poskytovatel nezaručuje projednání změny a přijetí příslušného opatření orgány kraje.

VII. Žádost o změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů

 1. Žádost o změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro jednotlivou sociální službu nad rámec stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace předkládá příjemce písemně.
 2. Žádost o změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů lze podat do 31. 10. 2018. U žádosti o změnu podané po tomto termínu poskytovatel nezaručuje projednání změny a přijetí příslušného opatření orgány kraje.

VIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Příjemce dotace je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. V případě, že příjemce dotace realizaci sociální služby nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí, případně bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do 15 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně na formuláři Hlášení změn v poskytování sociální služby a následně vrátit dotaci nebo poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla poskytována) zpět na účet poskytovatele dotace v termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele dotace je den jejich odepsání z účtu příjemce. O ponechání vyšší než poměrné části dotace rozhoduje rada kraje na základě odůvodněné žádosti příjemce dotace.
 3. Příjemce dotace je povinen zpracovat a předložit poskytovateli podklady pro závěrečné posouzení vyrovnávací platby do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování vyrovnávací platby se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Podklady pro závěrečné posouzení vyrovnávací platby musí být zpracovány na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 4. Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem se při vyúčtování vyrovnávací platby řídí "Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem".
 5. Vyúčtování dotace a podklady pro posouzení vyrovnávací platby musí být předloženy písemně na adresu:
  Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
  odbor sociálních věcí
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. V případě snížení maximální výše oprávněných provozních nákladů dle čl. VII Programu v důsledku snížení kapacity poskytované služby dle schválené sítě v průběhu roku bude tato změna předmětem dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.
 3. Příjemcům návratné finanční výpomoci v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018, kteří nevrátí návratnou finanční výpomoc ve stanoveném termínu, bude výplata nevyplacené splátky dotace dle tohoto Programu pozastavena do doby vrácení návratné finanční výpomoci, resp. může být dotace snížena dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.
 4. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo s ohledem na vývoj právních názorů v otázce výpočtu vyrovnávací platby požadovat další informace o poskytovaných službách. Příjemce dotace je povinen poskytovateli požadované informace poskytnout.

X. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Příloha č. 2 - Seznam podpořených služeb
 • Příloha č. 3 - Návrh sdělení zvýšení závazného ukazatele
 • Příloha č. 4 - Seznam podpořených služeb PO MSK
 • Příloha č. 5 - Hlášení změn v poskytování sociální služby
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování dotace - Přehled čerpání dotace
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování dotace - Přehled nákladů a výnosů (zdrojů) sociálních služeb za rok 2018
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování dotace - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování dotace - Oznámení o vrácení finančních prostředků na účet poskytovatele dotace
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby - Přehled hospodaření sociální služby
 • Příloha č. 11 - Závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby - Vypořádání vyrovnávací platby pro rok 2018
 • Příloha č. 12 - Závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby - Tvorba a použití fondů v roce 2018
 • Příloha č. 13 - Závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby - Oznámení o vrácení finančních prostředků nadměrné vyrovnávací platby na účet pověřovatele
 • Příloha č. 14 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 15 - Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

XI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 20/1861 ze dne 12. 9. 2017 a nabývá účinnosti dne 12. 9. 2017.

frame-scrollup