Zpráva

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019

(PPA NM 2019)

Rada kraje na své schůzi dne 23. 10. 2018 usnesením č. 49/4308 schválila následující podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

UPOZORNĚNÍ:
V tabulce nákladového rozpočtu je třeba v druhu č. 3 „Ostatní uznatelné náklady“ dodržet ve sloupci „Plánované uznatelné náklady – výdaje“ výši ostatních uznatelných nákladů max. 20 % z celkové požadované dotace. Ostatní náklady v tomto nákladovém druhu jsou náklady neuznatelným a proto se neuvádějí. Skutečné celkové náklady projektu je možno uvést v popisu projektu.

UPOZORNĚNÍ č. 2:
Z důvodu uzavření krajského úřadu dne 31. 12. 2018, nebude tento den poskytována technická podpora ani zodpovídány dotazy týkající se věcných záležitostí projektů administrátorem dotačního programu. Rovněž nelze žádost odevzdat na podatelně krajského úřadu. Elektronickou žádost je ovšem možno zpracovat a odeslat (tedy odevzdat v elektronické podobě) a následně podat v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek. Termín ukončení sběru žádostí zůstává nezměněn (31. 12. 2018 včetně).

Termín

Lhůta pro podání žádostí je od 3. 12. 2018 do 31. 12. 2018.

Kontakt

Ing. Karin Veselá
odbor kultury a památkové péče
tel.: 595 622 970
e-mail: karin.vesela@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019"

Seznam příloh

frame-scrollup