Zpráva

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020 (PPA NM 2020)

Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením č. 71/6452 schválila následující podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Změna podmínek dotačního programu z důvodu nouzového stavu:

Vzhledem k tomu, že vyhlášený nouzový stav ztížil podmínky pro žadatele o dotaci zajistit ve stanovené lhůtě nezbytné podklady, rada kraje dne 20. 4. 2020 rozhodla svým usnesením č. 86/7578 o prodloužení lhůty pro předložení písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem dotace včetně všech dokladů nezbytných pro uzavření smlouvy, a to o 2 měsíce (resp. 3 měsíce u obcí) ode dne skončení nouzového stavu, avšak smlouva o poskytnutí dotace musí být uzavřena nejpozději do konce doby realizace projektu dle podmínek konkrétní smlouvy.

Termín

Lhůta pro podání žádostí je od 12. 11. 2019 do 29. 11. 2019.

Konzultace

V případě nejasností využijte rezervační systém a objednejte si osobní konzultaci.

Kontakt

Ing. Hana Vídenská, tel.: 595 622 790, e-mail: hana.videnska@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020

Přílohy

frame-scrollup