Zpráva

Prohlášení o politice kvality řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Nároky na kvalitu poskytovaných služeb ve veřejném sektoru stále rostou jak ze strany občanů, státu, kontrolních orgánů, tak ze strany Evropské unie.

Má–li být krajský úřad i nadále důvěryhodnou organizací poskytující nadstandardní služby, musí klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb, snižování nákladů, efektivní využívání zdrojů, flexibilní komunikaci a naplnění požadavků mnohdy složité a nepřehledné legislativy.

Úspěšné vedení a fungování krajského úřadu vyžaduje, aby byl řízen systematickým a transparentním způsobem založeným na strategickém plánování. Za tímto účelem vedení krajského úřadu rozhodlo o zavedení a udržování systému řízení kvality na krajském úřadě, jehož cílem je zlepšování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti všech zainteresovaných stran, to je občanů, partnerů, dodavatelů, vlastních zaměstnanců, státu a společnosti.

Klíčovým dokumentem, reflektujícím politiku kvality, je Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020, která jednoznačně definuje dlouhodobé směry rozvoje úřadu a je nástrojem pro řízení realizace kroků ovlivňujících jeho činnost v delším časovém horizontu a ve vzájemné provázanosti. Tyto směry jsou rozpracovány do strategických cílů, kterých chce úřad dosáhnout. Dílčí aktivity směřující k dosažení stanovených strategických cílů jsou definovány akčním plánem na daný kalendářní rok.

Naplněním cílů politiky kvality, postavených na hodnotách uznávaných samotným úřadem, dojde k vytvoření systému, který umožní krajskému úřadu pružně reagovat na změny požadavků ze strany legislativy, klientů, ale i úřadu, což povede ke zvyšování výkonnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje.

S Politikou kvality řízení krajského úřadu byla seznámena Rada Moravskoslezského kraje, která ji plně podporuje.

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
a představitel managementu kvality

frame-scrollup