Zpráva

Rozpočet

Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů kraje.

Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo se převádí do peněžních fondů. Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.

Schválený rozpočet kraje na rok 2018

Rozpočet kraje na rok 2018 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017, a to jako schodkový, přičemž celkové příjmy činí 8,237 mld. Kč a celkové výdaje 9,352 mld. Kč. Schodek ve výši 1,115 mld. Kč je kryt úvěrem na předfinancování akcí spolufinancovaných z Evropské unie a zapojením volných zdrojů roku 2017.

Aktuální data rozpočtu kraje na rok 2018

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - dynamické znázornění rozpočtu s možností postupného zobrazování detailu

Aktualizace všech údajů se provádí denně, údaje o skutečnosti jsou podle průběžného stavu zaúčtování.

frame-scrollup