Zpráva

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2017

Rada kraje svým usnesením č. 15/1220 ze dne 12. 6. 2017 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Podmínky“) termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování v termínu od 19. 7. 2017 do 26. 7. 2017.

Dle článku X odst. 1 Podmínek lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na rok 2017, dále na podporu sociálních služeb č. kapacit nově zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program lze podat v termínech od 19. 7. do 26. 7. 2017:

  1. Žádost o dofinancování může podat pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku II dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb (dále jen „Program“). Požadavek na dofinancování nesmí spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace dle článku IX, odst. 5 Podmínek. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři „Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.
  2. Žádost o dotaci pro služby a kapacity nově zařazené do Krajské základní sítě sociálních služeb po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
  3. Žádost o dotaci může podat poskytovatel, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku II Programu. Žádosti se podávají prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
  4. Žádost o dotaci může podat pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku II dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb (dále jen „Program“). Žádost lze předložit pouze na osobní náklady, k jejichž navýšení dojde v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 408 ze dne 31. 5. 2017, kterým schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“. Jestliže podaná žádost bude obsahovat i jiné než osobní náklady, bude dotace poskytnuta pouze na osobní náklady.
frame-scrollup