Zpráva

Účetní závěrky

Přehled účetních závěrek za léta 2012–2020 (do roku 2011 v závěrečném účtu kraje).

Kraj vede účetnictví v plném rozsahu a při jeho zpracování se řídí platnými právními předpisy pro vybrané účetní jednotky a vnitřními předpisy kraje. Účetní období v případě kraje je kalendářní rok.

Účetní závěrka je tvořena výkazy:

  • Rozvaha: zobrazuje majetek a jiná aktiva a závazky a jiná pasiva v aktuálním roce, zobrazuje změnu stavu v porovnání s předcházejícím rokem,
  • Výkaz zisku a ztráty: vyjadřuje náklady a výnosy aktuálního roku, výsledek hospodaření a porovnání s minulým obdobím,
  • Příloha: vysvětluje a doplňuje informace k účetní závěrce, zákonem stanovená podoba je doplněna texty s komentáři (od roku 2018 včetně částí Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru),
  • Přehled o peněžních tocích: podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za běžné období, aplikace jiného pohledu na skutečný tok peněžních prostředků vyjádřených ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M,
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu: je rozpisem položek „Vlastní kapitál“ a podává informaci o druzích a výši změn jednotlivých položek vlastního kapitálu za dané období.

Kraj sestavuje mezitímní účetní závěrky (k 31. 3., 30. 6. a 30. 9. daného roku) a roční účetní závěrku k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. daného roku. Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni schvaluje od roku 2013 zastupitelstvo kraje.

Účetní závěrky

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup