Zpráva

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

předseda:

 • RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Mgr. Simona Horáková
 • Mgr. Marcel Jedelský
 • Ing. Ivo Kantor
 • doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
 • Ing. Bohuslav Niemiec
 • PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA
 • Mgr. Pavel Stuchlý
 • PhDr. Jaroslava Wenigerová

Úkoly výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 1. Plní úkoly stanovené v § 78 odst. 6 zákona o krajích, a to:
  1. v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje,
  2. předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje,
  3. vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
  4. projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, které kraj zřizuje,
  5. plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.
 2. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti výchovy, vzdělávání (vč. počátečního a celoživotního) a rekvalifikací.
 3. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti výchovy, vzdělávání (vč. počátečního a celoživotního) a rekvalifikací, návrh na systém jejich hodnocení, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 4. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti výchovy a vzdělávání a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 5. Ve vazbě na poptávku zaměstnavatelů pojednává s úřady práce uplatnění absolventů škol a nezaměstnaných obyvatel kraje na trhu práce.
 6. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Poznámka:

Zastupitelstvo kraje zřídilo výbor a zvolilo jeho předsedu a členy usnesením č. 1/20 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve výboru proběhla usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1518 ze dne 13. 6. 20219.

Plněním výše uvedených úkolů byl výbor pověřen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 (příloha č. 3 Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje).

frame-scrollup