Zpráva

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Účelem realizace dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 (dále jen "Program") je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 (dále jen "SPRSS MSK"). Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK schválené zastupitelstvem kraje a mají uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a platbě za jeho výkon". U žádostí o dotaci pro nové služby, které dosud nejsou v síti, nebo služby s navýšenou kapacitou, bude kontrolováno, zda splňují kritéria pro zařazení do sítě, bude vyžadováno stanovisko k potřebnosti služby ze strany obce a následně před vyhlášením výsledků dotačního řízení bude rozhodnuto o zařazení sociální služby do krajské sítě, včetně uzavření případné "Smlouvy o závazku veřejné služby a platbě za jeho výkon" (popř. dodatku k již existující smlouvě").

Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (dále jen "Podmínky") byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1512 ze dne 25. června 2015 a tvoří nedílnou součást tohoto Programu.

Zastupitelstvo kraje dne 25. 2. 2016 usnesením č. 18/1868 schválilo změny ve vyhlášeném dotačním programu týkající se čerpání dotace na osobní náklady zaměstnanců v sociálních službách, a s tím související změny v přílohách programu č. 1 a 2.

Rada kraje dne 6. 9. 2016 usnesením č. 108/8400 schválila změny formulářů pro vyhlášený dotační program týkající se vyúčtování dotace a vyrovnávací platby - přílohy programu č. 6-8 a 10-12.

I. Harmonogram Programu

Příjem žádostí: od 16. 10. 2015

Ukončení přijímání žádostí: 3. 11. 2015

Předpokládaný termín rozhodnutí o žádosti: duben 2016

Po rozhodnutí zastupitelstva kraje o přidělení dotace bude s úspěšnými žadateli uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 tohoto Programu. Příspěvkovým organizacím kraje bude dotace přidělena formou příspěvku zřizovatele, resp. zvýšením závazného ukazatele příspěvek na provoz.

II. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel". Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.
 2. Údaje, které jsou již uvedeny v registru poskytovatelů sociálních služeb, žadatel v žádosti nevyplňuje, tyto údaje jsou v žádosti automaticky předepsány z registru poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel".
 3. Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím internetové aplikace a žádosti neobsahující veškeré povinné a relevantní údaje nebudou zařazeny do dotačního řízení a nebude jim poskytnuta dotace.
 4. Informace k vyplňování žádostí jsou uvedeny v příslušném návodu internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel".
 5. Poskytovatel dotace je v případě jakýchkoli nejasností v žádosti o dotaci oprávněn vyžádat k uvedeným skutečnostem doplňující informace.
 6. K žádosti musí být přiložena Příloha k žádosti o poskytnutí dotace - vyrovnávací platba, která je uvedena v příloze č. 4 tohoto Programu.

III. Lhůta pro předkládání žádostí, kontaktní osoby a objem prostředků

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 10. 2015 do 3. 11. 2015.
 2. Poskytování dotací administruje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 3. Kontaktní osoby - administrátoři:
  Mgr. Karin Běhálková, tel. 595 622 741, e-mail: karin.behalkova@msk.cz
  Ing. Hana Doleželová, Ph.D., tel. 595 622 992, e-mail: hana.dolezelova@msk.cz
 4. Zdrojem dotačního programu je přiznaná dotace Moravskoslezskému kraji v rámci dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. V rozpočtu poskytovatele budou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny finanční prostředky dle výše dotace přiznané Moravskoslezskému kraji ve výše uvedeném dotačním řízení.

IV. Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace

Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace se řídí čl. VIII Podmínek. Pro r. 2016 jsou stanoveny povinné minimální úhrady od uživatelů v následující výši.

Druh služby § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální průměrná výše úhrady od uživatelů
Osobní asistence 39 90 Kč/hod
Pečovatelská služba 40 90 Kč/hod
Tísňová péče 41 150 Kč/uživatel/měsíc
Průvodcovské a předčitatelské služby 42 80 Kč/hod
Podpora samostatného bydlení 43 50 Kč/hod
Odlehčovací služby - terénní 44 90 Kč/hod
Odlehčovací služby - ambulantní forma 44 50 Kč/hod
Odlehčovací služby - pobytová forma 44 10.000 Kč/měsíc
Centra denních služeb 45 50 Kč/hod
Denní stacionář 46 50 Kč/hod
Týdenní stacionáře 47 7.000 Kč/uživatel/měsíc
Domovy pro osoby se ZP 48 14.000 Kč/uživatel/měsíc
Domovy pro seniory 49 14.000 Kč/uživatel/měsíc
Domovy se zvláštním režimem 50 13.000 Kč/uživatel/měsíc
Chráněné bydlení 51 4.000 Kč/uživatel/měsíc
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 52 10.000 Kč/uživatel/měsíc

Minimální výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích pro uživatele ve stupni závislosti III nebo IV je stanovena pro r. 2016 takto:

Druh služby § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění
Týdenní stacionáře 47 0 Kč/měsíc
Domovy pro osoby se ZP 48 1.600 Kč/měsíc
Domovy pro seniory 49 2.500 Kč/měsíc
Domovy se zvláštním režimem 50 2.600 Kč/měsíc

Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu se vypočítá podle vzorce: počet přepočtených úvazků × 360.000 Kč (tj. 30.000 Kč měsíčně/přepočtený úvazek).

Předchozí odstavec platí obdobně v případě pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu do 5 % při stejné kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 5 % musí být v žádosti řádně zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až do výše přípustného meziročního nárůstu.

V. Vyrovnávací platba

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu podle rozhodnutí Komise 2012/21/EU. Způsob výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Příloze č. 1 Podmínek. Pro r. 2016 je maximální výše oprávněných provozních nákladů vypočtena na základě dat o poskytovatelích sociálních služeb zařazených do krajské sítě ze žádostí o dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. V jednotlivých kategoriích byl vypočten medián nákladů na lůžko/úvazek, který byl následně navýšen s přihlédnutím k maximálním hodnotám, max. však do výše 1,5 násobku mediánu v dané kategorii. Takto vypočtená částka byla zvýšena o 1 % tak, aby byl pokryt meziroční inflační nárůst a zaokrouhlena na tisícikoruny. V jednotlivých kategoriích jsou maximální výše oprávněných provozních nákladů na lůžko/úvazek pro rok 2016 stanoveny takto:

Druh služby Převažující cílová skupina/Kapacita Max. výše oprávněných provozních nákladů/lůžko/rok v Kč Max. výše oprávněných provozních nákladů/úvazek/rok v Kč
Azylové domy 1 - 50 lůžek 174 000  
Azylové domy 51 lůžek a více 148 000  
Centra denních služeb     433 000
Denní stacionáře senioři   532 000
Denní stacionáře osoby s chronickým duševním onemocněním, s mentálním/kombinovaným postižením   516 000
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 - 40 lůžek 543 000  
Domovy pro osoby se zdravotním postižením nad 41 lůžek 553 000  
Domovy pro seniory 1 - 20 lůžek 430 000  
Domovy pro seniory 21 - 100 lůžek 426 000  
Domovy pro seniory více než 101 lůžek 340 000  
Domovy se zvláštním režimem osoby s postižením mentálním/kombinovaným/jiným zdravotním postižením, chronickým duševním onemocněním 524 000  
Domovy se zvláštním režimem osoby bez přístřeší 352 000  
Domovy se zvláštním režimem senioři 486 000  
Domy na půl cesty   163 000  
Chráněné bydlení   342 000  
Intervenční centra     573 000
Kontaktní centra     673 000
Krizová pomoc     490 000
Nízkoprahová denní centra     620 000
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež     610 000
Noclehárny     644 000
Odborné sociální poradenství rodiny s dětmi, senioři, děti a mládež, oběti trestných činů/domácího násilí   692 000
Odborné sociální poradenství osoby se zdravotním/mentálním/kombinovaným postižením   542 000
Odborné sociální poradenství osoby vedoucí rizikový způsob života, v krizi, v sociálně vyloučených lokalitách, ohrožené závislosti/závislé, pachatelé trestných činů   581 000
Odlehčovací služby pobytové 430 000  
Odlehčovací služby ambulantní/terénní   357 000
Osobní asistence     393 000
Pečovatelská služba     546 000
Podpora samostatného bydlení     588 000
Průvodcovské a předčitatelské služby     461 000
Raná péče     534 000
Služby následné péče pobytové 182 000  
Služby následné péče ambulantní/terénní   527 000
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi     594 000
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením osoby se zdravotním/mentálním/kombinovaným postižením, chronickým duševním onemocněním   506 000
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením senioři   735 000
Sociálně terapeutické dílny     593 000
Sociální rehabilitace osoby se zdravotním/mentálním/kombinovaným postižením, chronickým duševním onemocněním   602 000
Sociální rehabilitace osoby v krizi, bez přístřeší, rodiny s dětmi, děti a mládež   668 000
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče   476 000  
Telefonická krizová pomoc     470 000
Terapeutické komunity   254 000  
Terénní programy     578 000
Tísňová péče     412 000
Tlumočnické služby     512 000
Týdenní stacionáře senioři 287 000  
Týdenní stacionáře osoby s chronickým duševním onemocněním, s mentálním postižením 480 000  

Maximální výše vyrovnávací platby na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu se vypočítá podle vzorce: počet přepočtených úvazků × 360.000 Kč (tj. 30.000 Kč měsíčně/přepočtený úvazek).

Předchozí odstavec platí obdobně v případě pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Konkrétní částka vyrovnávací platby bude součástí smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Při podání žádosti o dotaci žadatel vyplní Přílohu k žádosti o poskytnutí dotace - vyrovnávací platba (Příloha č. 3 tohoto Programu), kde předběžně vypočte maximální výši oprávněných provozních nákladů dle výše uvedené tabulky a stanovených podmínek. V případě, že žadatel předpokládá, že tuto částku přesáhne z legitimních důvodů, musí navýšení v uvedeném formuláři řádně zdůvodnit.

Vypočtenou částku lze přesáhnout o výši účetních odpisů (maximálně do výše odpisů odpovídajících výpočtu dle odpisového plánu pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje). Uznatelným nákladem pro výpočet vyrovnávací platby nejsou odpisy z majetku, který byl realizován jako investice financovaná z veřejných zdrojů (investice již jednou zahrnutá do výpočtu vyrovnávací platby). Dále lze navýšit o náklady týkající se materiálně technického zabezpečení služby, pokud bude realizace tohoto materiálně technického zabezpečení následně promítnuta do:

 • Snížení provozních nákladů (úspory spojené s materiálně technickým zabezpečením)
 • Zvýšení kapacity služby (počet lůžek u pobytových služeb, počet přepočtených úvazků pracovníků u ambulantních a pobytových služeb)
 • Nárůstu personálního zabezpečení služby, příp. zvýšení mzdového ohodnocení pracovníků (max. do výše přípustného limitu mzdových nákladů - viz předchozí část textu)
 • Jiného zdůvodněného zvýšení kvality poskytované služby

V případě, že služba pověřená závazkem veřejné služby vykázala v předchozích letech ztrátu, bude mít možnost pokrýt tuto ztrátu z příjmů v příštím období (tzn., ztráta předchozího období bude oprávněným "nákladem" pro účely posouzení vyrovnávací platby). Do této "úhrady ztráty" nebude možno započítat částky vstupující do společného posouzení vyrovnávací platby dle přílohy č. 1 Podmínek (na základě jejichž započtení dojde ke společnému nulovému posouzení vyrovnávací platby).

Další navýšení nad uvedený rámec bude předmětem individuálního posouzení.

V případě, že v rámci jedné sociální služby je více míst poskytování a žadatel bude chtít stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro každé místo samostatně (různé kategorie dle kapacity, cílové skupiny), musí toto zdůvodnit ve formuláři vyrovnávací platby při podání žádosti o dotaci a doložit samostatné rozpočty za jednotlivá místa poskytování.

VI. Žádost o změnu nákladového rozpočtu

 1. Žádost o změnu nákladového rozpočtu jednotlivé sociální služby nad rámec stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace předkládá příjemce na formuláři "Hlášení změn v poskytování sociální služby" písemně. Součástí žádosti je vyplněný formulář "Nákladový rozpočet k hlášení změn".
 2. Žádost o změnu nákladového rozpočtu lze podat do 31. 10. 2016. U žádosti o změnu podané po tomto termínu poskytovatel nezaručuje projednání změny a přijetí příslušného opatření.

VII. Závěrečné vyúčtování

 1. Příjemce dotace je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. V případě, že příjemce dotace realizaci sociální služby nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí, případně bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do 10 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně na formuláři Hlášení změn v poskytování sociální služby a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.
 3. Příjemce dotace je povinen zpracovat a předložit poskytovateli podklady pro závěrečné posouzení vyrovnávací platby do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování vyrovnávací platby se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Podklady pro závěrečné posouzení vyrovnávací platby musí být zpracovány na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 4. Příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem se při vyúčtování vyrovnávací platby řídí "Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem".
 5. Vyúčtování dotace a podklady pro posouzení vyrovnávací platby musí být předloženy písemně na adresu:
  Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
  odbor sociálních věcí
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo s ohledem na vývoj právních názorů v otázce výpočtu vyrovnávací platby požadovat další informace o poskytovaných službách, na které je příjemce dotace povinen reagovat.

IX. Seznam příloh dotačního programu

X. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015 a nabývá účinnosti dne 10. 9. 2015.

frame-scrollup