Zpráva

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 201

Výroční zpráva o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 schváleny „Zásady upravující postup kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „zákon 106“).

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona 106. V tabulce „Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2016“, která je součástí této výroční zprávy, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona 106

  V průběhu roku 2016 obdržel povinný subjekt celkem 159 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 28 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 20 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti a 8 rozhodnutí o odmítnutí pouze části žádosti.

  V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona 106.

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona 106

  Bylo podáno 8 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona 106

  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona 106

  V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona 106, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106

  V roce 2016 byly podány 2 stížnosti podle § 16a zákona 106. Jedna stížnost se týkala nesouhlasu s postupem povinného subjektu (nadřízený orgán potvrdil správnost postupu povinného subjektu a stížnost shledal nedůvodnou). Druhá stížnost se v části týkala nesouhlasu s postupem povinného subjektu (v této části shledal nadřízený orgán stížnost jako důvodnou a přikázal povinnému subjektu žádost o informace opětovně vyřídit – bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti) a v části směřovala proti způsobu výpočtu úhrady nákladů (nadřízený orgán o této stížnosti přes podnět stěžovatele doposud nerozhodl – povinný subjekt neobdržel žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu).

 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106 - § 18 odst. 1 písm. f) zákona 106

  Z celkového počtu podaných 159 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2016 byla podle § 17 zákona 106 požadována úhrada nákladů pouze ve 2 případech (v prvním případě byla žádost o informace odložena pro neuhrazení nákladů, ve druhém případě doposud neuplynula lhůta pro zaplacení požadované úhrady, ani tato nebyla zaplacena).

  Počet podaných žádostí v roce 2016 je vyšší než v roce 2015 (rok 2015 – 135 žádostí, 2014 – 137 žádostí, 2013 – 137 žádostí, 2012 – 128 žádostí, 2011 - 86 žádostí, 2010 - 51 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti životního prostředí a zemědělství, dopravy, územního plánování a stavebního řádu, zdravotnictví a fungování a chodu krajského úřadu.

  Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům velkou část informací týkajících se Moravskoslezského kraje a činnosti jeho orgánů a ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona 106.

  V roce 2016 navštívilo webové stránky kraje 867 750 absolutně jedinečných návštěvníků (v roce 2015 – 813 000 návštěvníků) a zároveň tato stránka zaznamenala 1 337 707 celkových návštěv (v roce 2015 – 1 711 000 celkových návštěv).

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2016

Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí v roce 2016 Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123/1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu) Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádostí Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena odkazem na zveřejněné informace Odkaz na zveřejněné informace Odložení žádosti Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 4 3 1
4 3 1 1 1
KON 3 3
POR 26 19 3 3 1
INF 2 2
7 4 2 1
IM 5 3 2
FIN 4 1 1 1 1 1
ZDR 13 11 1 1
ÚPS 22 9 1 7 1 5
RRC 7 5 1 1
ŽPZ 13 2 1 1 9
ŠMS 7 7
EP 0 0
SOC 2 1 1
DSH 40 16 4 6 9 3 2
Celkem 159 89 8 9 9 0 20 8 1 0 9 8 2

Vysvětlivky k tabulce:

zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování, stavebníhořádu a kultury
RRC Odbor regionálního rozvoje acestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí azemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy a chytrého regionu
frame-scrollup