Zpráva

Výroční zpráva o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

V tabulce "Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2015", která je součástí "Výroční zprávy", je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2015 krajský úřad obdržel celkem 135 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 12 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 9 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti a 3 rozhodnutí o odmítnutí pouze části žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Bylo podáno 5 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2015 bylo podáno celkem 6 stížností. U 3 stížností, týkajících se nesouhlasu s postupem povinného subjektu, nadřízený orgán potvrdil správnost postupu krajského úřadu a stížnosti shledal nedůvodnými; 1 stížnost (neposkytnutí informace v zákonné lhůtě) byla vyřízena v rámci autoremedury; 1 stížnost (žádost nebyla vyřízena dle zákona č. 106/1999 Sb.) přikázal nadřízený orgán opětovně vyřídit (bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti) a u 1 stížnosti proti úhradě nákladů byl požadavek krajského úřadu nadřízeným orgánem potvrzen.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Z celkového počtu podaných 135 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2015 byla podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadována úhrada nákladů pouze v 1 případě.

Počet podaných žádostí v roce 2015 je jen o něco málo nižší než v roce 2014 (2014 - 137 žádostí, 2013 - 137 žádostí, 2012 - 128 žádostí, 2011 - 86 žádostí, 2010 - 51 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti zdravotnictví, dopravy, fungování a chodu krajského úřadu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka Moravskoslezského kraje (www.msk.cz) poskytuje občanům velkou část informací a ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

Webové stránky kraje v roce 2015 navštívilo 813 tisíc absolutně jedinečných návštěvníků a zároveň tato stránka zaznamenala 1 711 tis. celkových návštěv. Velmi navštěvovanou doménou je také www.msregion.cz, která poskytuje informace z oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Tyto webové stránky v roce 2015 navštívilo 376 tisíc unikátních návštěvníků z celkových 522 tisíc návštěv.

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2015
Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí v roce 2015 Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123 /1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu) Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena odkazem na zveřejněné informace Odkaz na zveřejněné informace Odložení žádosti Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 1                   1        
11 8         1 1     1   1    
KON 3 3                          
POR 10 7     1   1 1         1    
INF 1 1                          
5 4     1                    
IM 5 3     1   1                
FIN 2 2                          
ZDR 30 22                 8        
ÚPS 15 8     2 1 1 1     2        
RRC 7 4 1 1     1         3 2    
ŽPZ 13 1                 12        
ŠMS 7 5   2                      
EP 2 2                          
SOC 3 2         1         1 1    
DSH 20 12 2 2 1   3         1 1    
Celkem 135 84 3 5 6 1 9 3 0 0 24 5 6 0 0

Vysvětlivky k tabulce:

KH
Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON
Odbor kontroly a sdílených služeb
POR
Odbor právní a organizační
INF
Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM
Odbor investiční a majetkový
FIN
Odbor financí
ZDR
Odbor zdravotnictví
ÚPS
Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
RRC
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ
Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS
Odbor školství, mládeže a sportu
EP
Odbor evropských projektů
SOC
Odbor sociálních věcí
DSH
Odbor dopravy
frame-scrollup