Zpráva

Výsledky dotačního programu Program na podporu financování akcí s podporou EU - 3. skupina

Pořadové č. Žadatel Název projektu Skupina Operační program Specifický cíl Celkové uznatelné investiční náklady projektu Podíl žadatele na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu dle podmínek operačního programu Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem dle podmínek operačního programu Maximální výše dotace z rozpočtu kraje Podíl dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem po odečtení dotace z rozpočtu kraje Časová použitelnost dotace Veřejná podpora v rámci smlouvy s OP Zůstatek alokace programu Popis projektu
32 Obec Jezdkovice 00849952 Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa 3. skupina OPŽP 5.1. 802 893,00 Kč 60,00% 481 736,00 Kč 385 000,00 Kč 79,92% 96 736,00 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 9 524 000 Kč Jednoduchá skla a nedostatečná izolace jsou příčinou velké energetické, tedy i finanční a provozní náročnosti budovy. Cílem komplexního projektu je realizace úspor energie zateplením obálky budovy
33 Obec Darkovice 00635456 Vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Darkovice 3. skupina OPŽP 1.1. 95 276 643,00 Kč 15,00% 14 291 496,00 Kč 3 000 000,00 Kč 20,99% 11 291 496,00 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 6 524 000 Kč Projekt bude realizován v rozsahu: kanalizace v délce 11,91 km a ČOV o kapacitě 2000 EO. Realizací projektu bude odstraňováno znečištění odpovídající 1225 EO, na ČOV bude odstraňováno 49,63 t/rok CHSKcr, 2,94 t/rok N-NH4+. Po dokončení projektu bude likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem č. 254/01 Sb., v platném znění a jeho prováděcími předpisy.
34 Obec Píšť 00300560 Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť 3. skupina OPŽP 1.1. 225 956 570,32 Kč 38,44% 86 862 243,26 Kč 3 000 000,00 Kč 3,45% 83 862 243,26 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 3 524 000 Kč V současné době je likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v obci Píšť zajištěna v prostých domovních septicích, částečně jsou odpadní vody napojeny do žump a domovních čistíren. Přepady ze septiku jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, trativodu, respektive přímo do povrchových příkopů či drobných vodotečí, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do potoku Píšťský potok. Likvidace odpadních vod z celého řešeného území bude probíhat na nové centrální mechanicko - biologické ČOV s vysokou účinností, která zajistí spolehlivou likvidaci splaškových odpadních vod v souladu s požadavky platných legislativních předpisu.
35 Obec Palkovice 00297054 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na základní škole v Palkovicích 3. skupina IROP 2.4. 7 071 729,20 Kč 10,00% 707 172,92 Kč 565 000,00 Kč 79,90% 142 172,92 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 2 959 000 Kč Projekt řeší nedostatečnou vybavenost školy odbornými učebnami a odbornými pomůckami. Základní škola v Palkovicích nedisponuje dostatečným počtem odborných učeben a tak není schopna vést výuku dle nejnovějších a nejmodernějších trendů. Aktuální vybavení školy není moderní a jeho počet není dostačující, je zastaralé a není tak možné vést výuku tak, jak je v dnešní době vyžadováno.
Celkový stav k 5. 11. 2018 (žádost o dotaci 1. až 3. kolo) 45 041 000 Kč
frame-scrollup