Zpráva

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 10

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 13. 12. 2018 od 9:00 do 13:20 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 61 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvaru krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • RNDr. Jitka Seitlová senátorka Senátu Parlamentu České republiky
 • zástupci spol. Letiště Ostrava, a.s., Moravskoslezské investice a development, a.s., Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s. Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Omluveni:

 • Tomáš Hanzel
 • Ing. Evžen Tošenovský

Neomluveni:

 • MVDr. Barbora Jelonková
 • Ing. Ctibor Vajda

10. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili Tomáš HanzelIng. Evžen Tošenovský.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 10. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal všechny, aby v zasedací místnosti nesledovali přímý přenos, protože by mohli narušovat jednání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. informoval, že dne 5. listopadu 2018 rezignoval Ing. Jiří Vzientek, který vykonával funkci člena zastupitelstva kraje. Dále uvedl, že podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novým členem zastupitelstva kraje se dnem 6. listopadu 2018 stal Ing. Tomáš Kuča, člen volební strany ČSSD, který složí slib. Následně požádal ředitele krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyzu, aby zaujal místo za řečnickým pultem a přečetl slib člena zastupitelstva kraje. Také požádal, Ing. Tomáše Kuču, aby se po přečtení slibu dostavil k předsednickému stolu, pronesl slovo "SLIBUJI" a složení slibu stvrdil svým podpisem na připravené listině. Všechny přítomné požádal, aby povstali a po dobu tohoto slavnostního aktu setrvali ve stoje.

Ing. Tomáš Kotyza - přečetl slib,

Ing. Tomáš Kuča - pronesl slovo "SLIBUJI" a podepsal se na připravené listině,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poblahopřál Ing. Tomáši Kučovi a popřál mu hodně úspěchů v práci člena zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018 byli Mgr. Alena GrosováMgr. Ing. Josef Pukančík. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1034 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Jiří Carbol
 • Mgr. Daniel Havlík

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1035 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Ing. Vít Slováček - předseda
 • RSDr. Karel Kuboš
 • Ing. Jiří Martinek, MBA
 • Mgr. Karel Sládeček
 • Ing. Vladimír Návrat
 • Petr Zábojník

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1036 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 13. 12. 2018,

 • dále upozornil, že od 11:00 do 11:30 hodin je do programu pevně zařazen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

Mgr. Lubomír Volný - navrhl změnu pořadí bodu, konkrétně o předsunutí bodu č. 8/1 za bod č. 2/5, a to z důvodu velkého zájmu veřejnosti a také z důvodu, že veřejnost je přítomna a čeká venku, projevila svou občanskou aktivitu, a proto si zaslouží úctu a respekt, aby tam nemusela čekat několik hodin,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu Mgr. Volného na zařazení bodu č. 8/1 "Informace o činnosti Pracovní skupiny pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji, a informace o průběhu optimalizace poskytované zdravotní péče" za bod č. 2/5 "Informace o činnosti rady kraje"

neschváleno - hlasovalo 28 pro, 16 proti, 15 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o schválení návrhu programu 10. zasedání zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 44 pro, 2 proti, 15 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1037 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

 • sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 13. 9. 2018 proběhlo 6 schůzí rady kraje,
 • informoval, že na schůzi rady kraje dne 23. 10. 2018 byl jmenován na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 23. 10. 2018 včetně Ing. Tomáš Gebauer do funkce vedoucího odboru vnitra a krajský živnostenský úřad, který je přítomen a připraven se představit členům zastupitelstva kraje,
 • k uvedenému dodal, že v ostatním ohledně činnosti rady kraje odkazuje na obsah předloženého materiálu,
 • uvedl, že na schůzi rady kraje konané dne 11. 12. 2018 rada kraje mimo jiné:
 • rozhodla nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v maximální výši 808 tis. Kč na financování projektu "EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého", 
 • rozhodla nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu na:
 • financování asistentů pedagoga na období září - prosinec 2018 ve výši 121 tis. Kč,
 • podporu odborného vzdělávání na období září - prosinec 2018 ve výši cca 5 mil. Kč,
 • hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence základních škol 2018 ve výši 513 tis. Kč,
 • individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši cca 5 mil. Kč
 • projekt v rámci programu Centra odborné přípravy z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši cca 1,7 mil. Kč
 • rozhodla přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu sociálních služeb ve výši cca 1,5 mil. Kč.
 • souhlasí s účastí Moravskoslezského energetického centra, p.o., jako dalšího účastníka v projektu "Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy"
 • připomněl rovněž, že v souladu s jednacím řádem rady kraje jsou předsedové politických klubů adresáty materiálů pro jednání rady kraje,
 • informoval, že po skončení zasedání zastupitelstva kraje proběhne schůze rady kraje, která ještě projedná některé nutné záležitosti navazující na dnešní rozhodnutí zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1038 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1039 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1040 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1041 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1042 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1043 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 9. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 9. 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1044 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se jedná o zákon, který předkládá Moravskoslezský kraj,

 • dále uvedl, že je deklarována podpora ostatních krajů, která bude systematizovat financování silnic druhých a třetích tříd s využitím státního fondu dopravní infrastruktury.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1045 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím, Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1046 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1047 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že územní řízení na hrubé terénní úpravy stále běží a nelze předjímat jeho konec,

 • uvedl, že odpůrčí žaloba OKD, a.s. stále probíhá, na 11. 12. 2018 bylo nařízeno jednání Krajského soudu v Ostravě a závěry zatím nejsou,
 • dále uvedl, že Moravskoslezský kraj uzavřel se společnosti Veolia Energie ČR, a.s. a statutárním městem Karviná budoucí smlouvy, jejímž předmětem je nabývání některých nemovitosti v zóně kraje, tyto smlouvy končí na konci tohoto roku, a doplnil, že Moravskoslezský kraj nemůže tyto pozemky nabýt do svého vlastnictví, proto je materiál navrhován na prodloužení těchto smluv,
 • sdělil, že jak se dozvěděli, Zastupitelstvo statutárního města Karviná neschválilo uzavření dodatku a z tohoto důvodu navrhl úpravu usnesení, která spočívá ve vypuštění bodu č. 2 a následné přečíslování následujících bodů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu pana Krkošky na vypuštění bodu č. 2 z usnesení a následné přečíslování následujících bodů usnesení,

schváleno - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu usnesení jako celku.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1048 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 na obnovu kulturních památek, dodatek smlouvy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1049 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Poskytnutí dotací na kulturní akce krajského a nadregionálního významu 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1050 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC, s.o.

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že k tomuto bodu podal přihlášku do diskuse občan kraje pan xxxx, kterému udělil slovo,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že bude tlumočit dotazy občanů ostravského městského obvodu Polanka nad Odrou a dotčených vlastníků nemovitých věcí k právě projednávanému programovému bodu,

 • uvedl, že tito lidé se obávají, že jim způsobí nemalé problémy plánovaná stavba vysokorychlostní trati a rozšíření stávajícího koridoru SŽDC, s.o. v přímé návaznosti na připravovaný kontroverzní projekt železničního nadjezdu a kruhového objezdu v Ostravě Polance nad Odrou, který navíc spadá z hlediska zajištění a přípravy projektové dokumentace pro územní řízení, které by mělo být hotovo do konce roku, pod správu majetku krajského úřadu, tj. pod Správu silnic Moravskoslezského kraje,
 • dále uvedl, že podrobnou dokumentaci k nadjezdu a kruhovému objezdu v Polance zveřejnili s kolegy, a to i díky spolupráci JUDr. Lukáše Semeráka, na webu necipujtenas.cz, zároveň poděkoval JUDr. Semerákovi za součinnost v této věci,
 • informoval, že jsou zde obavy, podle kterých pokud stavba vysokorychlostní trati, související koridor a objezd budou zařazeny mezi tzv. veřejně prospěšné stavby, tak hrozí, že nastane vlna vyvlastňování dotčených soukromých pozemků a lidé by se začali bránit formou místního referenda, a doplnil, že se občané také bojí zhoršení osobních podmínek pro svůj rodinný nerušený život, vč. nevratného zásahu do životního prostředí s ohledem na místní krásnou přírodu, mj. chráněné krajinné oblastí Poodří a národní přírodní rezervace Polanská Niva,
 • sdělil, že dotazy dotčených občanů zní, zda může zastupitelstvo kraje garantovat obyvatelům Polanky nad Odrou a patřičným vlastníkům zdejších nemovitých věcí, že výše uvedené gigantické stavby nebudou narušovat klidný, osobní a rodinný život obyvatelstva, a nedojde k nevratnému poškození místní krásné přírody, a požádal o vyjádření zastupitelstva kraje ihned, aby nebylo nutné čekat na písemnou odpověď,
 • závěrem požádal zastupitelstvo kraje, aby si osvojilo podnět Mgr. Volného, aby občané nemuseli čekat na vyjádření svého názoru venku v zimě, a dodal, že zamítnutí tohoto návrhu při schvalování programu vysílá negativní signál o tom, jaký je vztah mezi členy zastupitelstva kraje a veřejností,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že co se týká prvního bodu, bude odpovězeno písemně, a dodal, že zastupitelstvo kraje nebude odpovídat na videozáznam bez podrobného přezkoumání těchto požadavků,

 • dodal, že o programu 10. zasedání zastupitelstva kraje se již hlasovalo.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 1 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1051 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1052 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK včetně návrhu jejího obsahu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1053 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1054 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh na neposkytnutí dotace subjektům: PIERRO FORTE, z.s., Evolution Brothers s.r.o., Akcičky smích. radost. odpočinek., z.s. Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem: Cirkus trochu jinak, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1055 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/8
Prodloužení doby profinancování a kofinancování projektu "Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku" organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1056 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/9
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (5 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 10/1057-10/1061 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/10
Prodloužení doby a změna částky na profinancování a kofinancování projektu "Toulky údolím Olše", změna splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1062 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/11
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1063 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1064 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1065 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na změnu obsahu Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1066 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1067 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na trati 313 Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji od prosince 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1068 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že si všichni mohli o prodloužené Rudné přečíst v tisku, ale tyto informace si nezakládají na pravdivých údajích,

 • uvedl, že realita je taková, že se jedná ryze o technických věcech, přičemž poděkoval za vstřícnost ŘSD ČR, jak panu řediteli z Ostravy Ing. Tomáši Opělovi, tak panu generálnímu řediteli v Praze Ing. Janu Kroupovi, FEng., kteří připravili takové řešení ochrany celé oblasti, nejenom obydlí pana xxxx, ale celé staré Vřesiny, tak, aby nebyli postiženi hlukem z cesty,
 • dále uvedl, že se finalizuje jednání o tom, jak ukotvit právně stavbu této protihlukové stěny, a doplnil, že věří, že na dalším zasedání zastupitelstva kraje již předloží něco konkrétního.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1069 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na neposkytnutí dotace obci Ropice na studii proveditelnosti možného úsekového měření v obci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 2 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1070 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1071 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

(pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).

Prof. Ing. Ivo Vondrák - prohlásil toto hlasování za zmatečné.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1072 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Poskytnutí dotace na realizaci projektu Šíření dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1073 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu této společnosti peněžitým vkladem a zároveň nepeněžitým vkladem nemovitého majetku

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 2 proti, 3 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 10/1074-10/1075 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2019 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1076 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích "BESIP" v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1077 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/14
Návrh darovat speciální požární vozidlo společnosti Letiště Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1078 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/15
Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období 2018 a další období

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1079 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/16
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1080 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/17
Bílá kniha 2019 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1081 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/18
Záměr rozšíření hasičského záchranného sboru společnosti Letiště Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1082 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 - 2022

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že v rámci přípravy rozpočtu na rok 2019 se na tomto návrhu pracovalo již od června letošního roku a že je připraven po všech diskusích v této podobě,

 • v rámci úvodního slova zejména uvedl, že:
  • rozpočet je navržen ve výši 10,2 mld. Kč, kdy se předpokládá, že v rámci transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, se budeme pohybovat na částce 27 mld. Kč, a porovnal tento návrh s rokem 2018, kdy byl schválený rozpočet 9,3 mld. Kč a upravený rozpočet k 31. 10. 2018 činil 26,3 mld. Kč,
  • se při tvorbě tohoto návrhu vycházelo z predikce Ministerstva financí, za strategických dokumentů schválených zastupitelstvem kraje a z programového prohlášení rady kraje,
 • informoval, že návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce a že se občané mohli k tomuto materiálu vyjádřit, a dodal, že dne 11. 12. 2018 došla jedna připomínka od xxxx, která se týká Základní umělecké školy v Orlové,
 • sdělil, že tento materiál mají členové zastupitelstva kraje k dispozici a že v tomto materiálu xxxx uvádí, že jsme odeslali vedení města Orlová naše stanovisko týkající se převodu této umělecké školy, a ve vztahu k této informaci konstatoval, že prozatím z města Orlové nedošla žádná reakce, proto tato akce nebyla zařazená do rozpočtu, protože nyní neví, zda ze strany vedení města Orlová zájem trvá či nikoli, a až bude známo jasné stanovisko, tak se bude pokračovat,
 • sdělil, že jejich představy jsou takové, že by tuto uměleckou školu přesunuli do objektů, které jsou využívány Gymnáziem a Obchodní akademií, tak, aby došlo k lepšímu a efektivnímu využívání těch volných prostor, které se tam nyní nachází, a doplnil, že v tomto duchu bude připravena odpověď xxxx,
 • uvedl, že návrh rozpočtu byl projednán dne 3. 12. 2018 na finančním výboru a že jednotlivé materiály byly projednány i v jednotlivých výborech zastupitelstva kraje,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že do doby projednávaní tohoto materiálu klub KSČM a i celá řada jednotlivých členů zastupitelstva kraje nevystupovala k předcházejícím bodům, byť k tomu mohla být příležitost,

 • uvedl, že to považuje, a to i u sebe, za výraz toho, že to arogantní rozhodnutí, že členové zastupitelstva kraje neumožnili projednávat materiál, který zajímá velkou část občanů, kteří zde dojeli, za nesprávné rozhodnutí a že bohužel i svým mlčením přispěl k tomu, že se dostanou rychleji na řadu a že nebudou muset čekat před jednací síní, anebo dokonce venku,
 • dále uvedl, že mimo jiné to způsobí to, že klub KSČM nepodpoří rozpočet na rok 2019, přestože v něm shledali celou řadu pozitivních čísel a údajů, a že letos je, stejně jak i v minulých obdobích, rozpočet velmi dobře zpracován,
 • dodal, že je zde zahrnut konzervativní přístup Moravskoslezského kraje v příjmové části, ale i přesto jsou jednotlivá čísla a jednotlivá odvětví pokrytá s poměrně vysokým nárůstem,
 • sdělil, že ho to těší jak u financí a správy majetku, tak rovněž ve zdravotnictví a u reprodukce majetku, a dodal, že by tam mohlo být více komentářů do těch oblastí, které jsou ponižovány, zejména cestovní ruch a strategický rozvoj,
 • konstatoval, že i když chtěli tento materiál v první části podpořit, tak převážilo politické stanovisko k této radě kraje, která se chová vůči občanům tak, jak se chová, o projednání materiálu ve zdravotnictví, a doplnil, že proto tento materiál ze strany KSČM letos podporu nedostane,
 • dodal, že si myslí, že ten přístup, zejména prof. Vondráka, který se zdržel, ale hlavně těch členů zastupitelstva kraje, kteří hlasovali proti, a byli mezi nimi i poslanci, by se měli zamyslet nad tím, zda někdy vyhovět občanům není v tomhle tom případě vhodnější,

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že na posledním finančním výboru byl tento materiál projednán a bylo navrženo usnesení, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu kraje schválit usnesení dle předloženého materiálu č. 7/1,

Miroslav Novák - poděkoval za klub ČSSD všem, kteří se podíleli na tomto zásadním dokumentu, kterým je rozpočet na rok 2019, tedy paní vedoucí Ing. Klimšové, jejímu týmu a všem, kteří se na přípravě podíleli, a který je po strukturované stránce připraven naprosto profesionálně, přehledně a vystihuje základní potřeby Moravskoslezského kraje,

 • ohledně obsahu a jednotlivých částek konstatoval, že klub ČSSD neshledal žádné zásadní rozpory se svými programovými prioritami, a i přesto, že dle jednotlivých oblastí financování bylo vzneseno mnoho výtek, doplnil, že klub ČSSD má volné hlasování,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že k tomuto bodu podal přihlášku do diskuse občan kraje pan xxxx, kterému udělil slovo,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že i v minulém období zde vystupoval s občanskou analýzou a dotazy ke krajskému rozpočtu, kdy odpovědi byly zaslány v písemné formě a byly velmi kvalitně zpracovány a poté vystaveny na webu necipujtenas.cz,

 • uvedl, že letos by na prvním místě pochválil zpracovatele důvodové zprávy ke krajskému rozpočtu na rok 2019, která již obsahovala odpovědi na jeho dotazy, a dodal, že je rád za kvalitní zpracování důvodové zprávy a autory dal za vzor na Zastupitelstvu statutárního města Ostravy, kde vystoupil ke schvalování městského rozpočtu,
 • doplnil, že statutární město Ostrava má přibližně o 120 mil. Kč větší rozpočet než má celý Moravskoslezský kraj, tedy více než je schvalovaných 10,285 mld. Kč,
 • apeloval na tvůrce rozpočtu, aby se ještě jednou zamysleli nad jeho strukturou a přepracovali jej tak, aby byl vyrovnaný, nikoli schodkový, a doplnil, že důvody tohoto schodku jsou sice dostatečně vysvětleny v důvodové zprávě, nicméně si myslí, že je zde dostatek odborníků, kteří by dokázali vytvořit vyrovnaný rozpočet, jak se to povedlo již zmiňované Ostravě, a že by to určitě pomohlo i k lepšímu ratingovému hodnocení,
 • požádal členy zastupitelstva o osvojení si tohoto podnětu a případně nechali o tomto podnětu hlasovat,
 • následně načetl citaci z díla Karla Čapka "Hovory s T. G. Masarykem" a popřál příjemné svátky,
 • závěrem požádal prof. Vondráka, aby v případě, kdy občan vyzve zastupitelstvo kraje k osvojení nějakého podnětu občana, jak bývá dobrým zvykem, vyzval jako řídící zastupitelstvo kraje k osvojení tohoto podnětu, a doplnil, že čekat na písemné vyjádření je poněkud zvláštní,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že kdyby si xxxx přičetl 840 mil. Kč z financování přebytku k těm 9,445 mld. Kč, tak by zjistil, že je rozpočet de facto vyrovnaný.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 45 pro, 0 proti, 16 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1083 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval Ing. Kaniovi za dobře připravený rozpočet.


K materiálu č. 7/2
Návrh na uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že Moravskoslezský kraj dlouhodobě využívá úvěrů, které má nasmlouvané prozatím ve větší míře, že je to úvěr, který je od roku 2010 u EIB, a že další je rámcový úvěr u ČSOB, který musí být splacen do 31. 12. 2020,

 • uvedl, že vzhledem k tomu, že se stále zvyšují úrokové sazby a že je předpoklad, že některé evropské projekty překročí oblast financování rok 2020 až do roku 2023, se rada kraje souhlasně vyjádřila k tomu, aby se vyhlásilo poptávkové řízení na poskytnutí úvěru ve výši 1 mld. Kč,
 • dále uvedl, že bylo osloveno devět bank, se kterými Moravskoslezský kraj spolupracuje, osm bank se vyjádřilo, že se do tohoto poptávkového řízení zapojí, a dodal, že když se oficiálně vyhlásila tato poptávka, tak přišly pouze dvě nabídky, a to od UniCredit Bank a Konsorcium České spořitelny, ČSOB a České exportní banky,
 • informoval, že po vyhodnocení nabídek se vítěznou společností stala UniCredit Bank, která dává úrokovou sazbu de facto 1M PRIBOR 0,01 % p.a., kdežto Konsorcium nabídlo 1M PRIBOR 0,25 % p.a.,
 • sdělil, že nyní je u ČSOB přirážka 0,08 %, a proto se uvažuje o změně, a doplnil, že pokud zastupitelstvo kraje odsouhlasí tento výhodnější úvěr, tak by se z něho mohlo začít čerpat a zastavilo by se čerpání finančních prostředků od ČSOB, kde jsou podmínky o něco horší,

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že se finanční výbor na svém posledním zasedání usnesl i k tomuto bodu a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 7/2.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1084 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2019 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1085 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1086 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1087 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1088 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh na nákup pozemku v k. ú. Odry od Státního pozemkového úřadu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1089 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh uzavření memoranda o vzájemné spolupráci při obnově a využití kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku

 • bez úvodního slova

Ing. Radka Krištofová - nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1090 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu "saly terreny"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1091 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1092 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování u projektů z oblasti silniční infastruktury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1093 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Projekty energetických úspor spolufinacovaných z OPŽP, návrh na schválení přípravy, schválení kofinancování a profinancování, ukončení přípravy, návrh rozpočtového opatření

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1094 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů, dodatek č. 1 k darovací smlouvě, k. ú. Fulnek (Knurrův dům)

 • bez úvodního slova

Ing. Radka Krištofová - nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1095 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Návrh na úpravu hospodaření s majetkem kraje v Bruntále a úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací

 • s úvodním slovem

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že v rámci procesu transformace pobytových sociálních služeb se v Bruntále potřebuje organizace Sagapo, p.o. přestěhovat do náhradních prostor, a že bylo vyhodnoceno, že budovy, které využívala Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, jsou nyní touto organizaci nevyužívány,

 • doplnil, že z tohoto důvodu by bylo vhodné převést tuto nemovitost na organizaci Sagapo, p.o., kde by mohli v této nemovitosti dále pokračovat ve své činnosti, a následně ji využívat případně i pro doplňkovou činnost související s poskytování sociálních služeb.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Byly přijaty usnesení č. 10/1096-10/1098 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Informace o činnosti Pracovní skupiny pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji, a informace o průběhu optimalizace poskytované zdravotní péče

 • s úvodním slovem

MUDr. Martin Gebauer - shrnul, že neexistoval jednotný dlouhodobý plán řešení problémů akutní lůžkové péče v dlouhodobém časovém horizontu, a proto vznikl materiál, který řeší tento problém ze třech aspektů:

 1. chybí lékařský personál, kdy v ČR chybí 3 300 lékařů a 3 500 sester,
 2. nepříznivý demografický vývoj, kdy karvinský okres je 2. nejvíc stárnoucí okres po Bruntále, Moravskoslezský kraj je 4. nejrychleji stárnoucí kraj v České republice,
 3. v Moravskoslezském kraji je vysoká koncentrace poskytovatelů akutní lůžkové péče, když je zde 17 zařízení akutní péče se sedmi poskytovateli, okres Karviná má jako jediný v České republice 5 poskytovatelů akutní lůžkové péče,
 • dále poukázal na špatný hospodářský výsledek způsobený z velké části nárůstem platů, kdy kraj každoročně vynakládá 100 000 000 Kč ze svého rozpočtu, které nejsou kryty ze zdravotního pojištění,
 • dále uvedl, že v ostatních zařízeních je spádovost přirozená, a zopakoval, že 5 nemocnic akutní péče se 3 poskytovateli v jednom okrese, který má cca 300 000 obyvatel, je dlouhodobě neudržitelné,
 • sdělil, že vše posoudila expertní skupina, která zhodnotila jednotlivé kritéria u nemocnic, a poukázal na to, že tato skupina rozhodovala objektivně, a v této souvislosti poukázal na nemocnici v Bílovci,
 • uvedl, že výbor zdravotní péče Moravskoslezského kraje jednohlasně odsouhlasil usnesení, které je obsaženo v materiálech a které má vzít zastupitelstvo na vědomí,
 • poukázal na to, že máme minimální pokrytí provozu všech nemocnic a že lékařský personál potvrdil, že všichni pracují na hraně, kdy stačí, kdyby jeden zaměstnanec dlouhodobě nemohl pracovat, tak se dané oddělení začne potýkat s vážnými problémy,
 • uvedl, že proto, aby se zajistila lékařské péče jak na akutních lůžkách, tak na chronických lůžkách, a v souladu s vyhláškou o dojezdových vzdálenostech, se předpokládá optimalizační proces sloučení dvou malých interen, kdy počet lůžek a spádovost zůstanou stejné, lékaři a zaměstnanci budou mít méně přesčasů, budou více odpočinutí, a to za předpokladu, že budou chtít přejít, a upřesnil, že se jedná o oddělení interní a chirurgické,
 • dále uvedl, že pokud jde o oddělení ortopedické, tak zde navrhovali panu primáři, ať navrhne model, při kterém by mohlo ortopedické oddělení zůstat v nemocnici Orlová při službě 1 interního lékaře, avšak tento návrh byl odmítnut, a proto je nutné ortopedické oddělení, tento personál, přesunout buď do Karviné, nebo Orlové,

Ing. Tomáš Kuča - sdělil, že se orlovská nemocnice potýká s problémy tohoto typu již 12 let, a poukázal na to, že:

 • nemocnice má vyhlášené ortopedické oddělení, kdy při sloučení nemocnic odešel celý ortopedický tým do hornické karvinské nemocnice a přesto se podařilo tento tým vybudovat znovu,
 • orlovská část má stabilní tým, nemocnice byla zrekonstruovaná, konkrétně sály na ortopedii,
 • nemocnice má spádovost cca 50 000 lidí,
 • lékaři odejdou úplně mimo okres nebo kraj,
 • orlovská nemocnice zachránila celý okres, když byla zavřena interní oddělení v Bohumíně a v Karviné, načež se v Orlové otevřela další stanice,
 • výbor rozhodl, ale jeho usnesení zní: Výbor zastává názor, že vedení těchto nemocnic by mělo vyhodnotit další průběh", ale nikoli, že by se měla zrušit akutní lůžka v Orlové,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - připomněl, že ředitel nemocnice dostal za úkol do února zohlednit tyto záležitosti v rámci optimalizace,

Mgr. Lubomír Volný - dotázal se MUDr. Gebauera, zda součástí pracovní skupiny byli zástupci Orlové,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že v pracovní skupině byli městem Orlová nominováni 2 zástupci, pan primář xxxx a ekonomický náměstek xxxx, který 4 měsíce zastával tuto funkci v letech 2016 až 2017, s tím, že pan xxxx byl na konci fiskálního roku 2016 obeznámen s hospodařením nemocnic a již v této době souhlasil s optimalizací, resp. s přesunem akutní píče z Orlové do Havířova, nicméně dnes již není náměstek, přičemž podklady, které si vyžádal, byly z jeho strany neracionálně zpochybňovány,

 • dále uvedl, že členy pracovní skupiny byli i 2 zástupci města Orlové a 2 zástupci z Bílovce a že s ohledem na to, že v oblasti interny je největší nedostatek lékařů, tak byl ve výboru krajský garant za zdravotnictví, a to pan primář xxxx, který je primář frýdecko-místecké nemocnice.

Mgr. Lubomír Volný - se dotázal, zda zasedání komise probíhaly veřejně či nikoliv, a zda s výsledky jednání byla veřejnost seznámena, nebo zda probíhaly zasedání interně a byla informována jenom rada,

 • doplnil, že on osobně věděl, že něco takového probíhá, ale detailnější informace z veřejného prostoru neměl,

MUDr. Martin Gebauer - odpověděl, že expertní komise měla předkládat své závěry zdravotnímu výboru, což udělala,

Mgr. Lubomír Volný - vysvětlil, že se dotazoval také z důvodu, že budou měnit osobu svého zástupce ve zdravotním výboru, proto pro ně tato situace bude začínat od začátku,

 • dále navrhl usnesení, podle kterého zastupitelstvo kraje vyhlašuje 6měsíční moratorium, do 30. 6. 2019 ohledně rozhodnutí týkající se optimalizace akutní péče v orlovské nemocnici, a podle kterého by se měla pracovní skupina scházet veřejně a veřejně prezentovat své výsledky, aby občané Orlové mohli být transparentně informováni,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyzval Mgr. Volného k vypracování písemného znění navrhovaného usnesení,

JUDr. Josef Babka - uvedl, že na předchozích jednáních zastupitelstva kraje v červenu 2018 zpochybňoval připravenost a propracovanost návrhu na optimalizaci akutní lůžkové péče v orlovské nemocnici, avšak byl přehlasován,

 • připomněl, že v září 2018 se shodli na tom, že je nutné pokračovat a najít shodu s odbornou veřejností, veřejností jako takovou a se samosprávou měst, kterých se to týkalo,
 • sdělil, že přivítal, že v Bílovci se bude vše pokračovat v nezměněné podobě, avšak v Orlové nikoli, přestože se to nelíbí veřejnosti, odborné veřejnosti i městu,
 • uvedl, že se domnívá, že snaha o optimalizaci zdravotnictví není první a rozporoval tvrzení MUDr. Gebauera uvedené v tisku, podle kterého jeho předchůdci v tomto směru nic nečinili,
 • konstatoval, že redukce nemocnic nemůže být provedena na úkor zdravotní péče, občanů a těch, kterých se bezprostředně dotýká,
 • vytknul MUDr. Gebauerovi, že chce zabezpečit splnění svých slibů o hospodaření nemocnic z června 2018 uzavřením lůžek v orlovské nemocnici,
 • uvedl, že usnesení předložené radou kraje je nepřijatelné a že negarantuje, že kraj nepřijde o zdravotnický personál při přechodu mezi jednotlivými nemocnicemi,
 • zdůraznil, že takové rozhodnutí, které není ve shodě s odbornou veřejností a se samosprávou, by dnes nemělo být přijato, a i proto navrhl usnesení, podle kterého zastupitelstvo kraje nesouhlasí s postupem optimalizace akutní péče v orlovské nemocnici,

Miroslav Novák - předně poděkoval, že bílovecká nemocnice byla vyřazena z restrukturalizačního plánu,

 • dále navrhl doplnění usnesení, podle kterého si zastupitelstvo vyhrazuje právo rozhodovat o dalším postupu ohledně restrukturalizace akutní lůžkové péče v orlovské nemocnici, poté, co bude managementem nemocnice zpracován návrh optimalizace,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že v usnesení zdravotního výboru je uvedeno, že zdravotní výbor v souladu s názorem pracovní skupiny zastává názor o nezbytnosti přijmutí zásadních opatření organizačního a systémového charakteru, a to v souladu s dokumentem Návrh optimalizace v rámci personální unie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj a Havířov, hlavně z ekonomických důvodů,

 • zdůraznil, že pokud kraj nic neudělá, bude kumulovaná ztráta ve zdravotnictví na konci roku 2020 minimálně ve výši 1,2 mld. Kč,
 • uvedl, že akceptuje rozdílné návrhy na usnesení, ale Orlované si dle něj zaslouží nějakou jistotu, a pokud zastupitelstvo kraje přijme tato usnesení, bude mít ředitel nemocnice za úkol předložit reálné kroky k jejímu uskutečnění,

Ing. Tomáš Kuča - upozornil na doporučující usnesení zdravotního výboru a pracovní skupiny, podle kterého je nutné zohlednit roli všech poskytovatelů lůžkové zdravotní péče v kraji a nikoliv pouze příspěvkových organizací kraje,

 • dále nesouhlasil s tím, že se Orlová vylidňuje, a současně upozornil, že okres Karviná má velmi husté osídlení, kde spádovost je 50 000 obyvatel,
 • upozornil, že v některých případech jde o minuty, a pokud bude pacient přepravován do Karviné nebo Havířova, může dojít k tomu, že akutní péče nebude poskytnuta v takové rychlosti,
 • sdělil, že Orlová je nejstarší osídlené město v karvinském okrese, konkrétně 795 let, a že nemocnice je v ní historicky dlouho,
 • uvedl, že optimalizace nemusí být provedena tak, že se bude týkat jen Orlové, tedy můžou být sloučeny např. porodnice, a dále uvedl, že orlovské nemocnici se neustále ubírá, a sdělil, že jde o to, aby byla v Orlové zachována akutní lůžka,

Mgr. Lubomír Volný - upozornil, že pokud je problém projednán, tak na jednáních zastupitelstva kraje nebývá problém; tato debata je však důkazem toho, že problém orlovské nemocnice není dostatečně vydiskutován,

 • dále požádal, s ohledem na návrhy KSČM a ČSSD, o to, aby se o jeho návrhu hlasovalo jako o posledním, neboť pokud by prošly jiné, není nutné o tom jeho hlasovat,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že hlasování je upraveno v jednacím řádu, podle kterého se bude hlasovat o jednotlivých návrzích v opačném pořadí, než byly navrhnuty,

Mgr. Lubomír Volný - stáhl návrh svého usnesení,

JUDr. Josef Babka - uvedl, že se omlouvá MUDr. Gebauerovi, pokud se jej něco osobně dotklo, ale že jej se dotklo vyjádření MUDr. Gebauera o předchozích náměstcích,

 • souhlasil s tím, že by se daná věc měla projednat v užším kruhu, a požádal o přestávku, aby vše mohlo být projednáno mezi předsedy politických kruhů, a to poté, co proběhne diskuse,

Mgr. Lubomír Volný - přečetl návrh usnesení přednesený na začátku diskuse,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že v tomto případě se bude hlasovat o návrhu Mgr. Volného jako o prvním,

Mgr. Lubomír Volný - uvedl, že jej stáhl proto, aby se o jeho návrhu hlasovalo jako o posledním, proto navrhl, aby se po poradě upravila hlasovací procedura tak, že všichni návrhy stáhnou a budou podány tak, aby se o nich hlasovalo v logickém pořadí,

Bc. Josef Bělica - požádal o vyhlášení přestávky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že přestávka bude po diskusi,

Ing. Jaroslav Kala - navrhl, aby současné návrhy byly prohlášeny za zmatečné s tím, že po poradě předsedů pol. klubů se bude hlasovat o nových návrzích v pořadí dle jednacího řádu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nyní nebude vyhlašovat návrhy za zmatečné a že po diskusi proběhne jednání klubů, na kterém se všechny návrhy stáhnou a navrhnou se v novém pořadí,

 • upozornil, že od 11:00 hodin je vymezen čas bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", avšak ze své pozice předsedajícího by tento bod odsunul do doby, než bude ukončeno projednávání současného bodu,

Ing. Silva Kováčiková (občan MSK) - sdělila, že ihned po červnovém zasedání zastupitelstva kraje vyjádřilo Zastupitelstvo města Bílovec svůj nesouhlas s omezením zdravotnické péče v bílovecké nemocnici, následně vznikla petice, kterou během 10 dnů podepsalo cca 3,5 tisíce lidí,

 • dále zejména uvedla, že rozumí složitosti dané problematiky a snaze starat se řádně o majetek kraje, avšak upozornila na to, že i samosprávy chtějí pro své občany jen to nejlepší,
 • ocenila, že vedení kraje věnovalo pozornost vzniklé petici a na základě závěrů z pracovní skupiny rozhodla Rada Moravskoslezského kraje tak, že vyjmula z procesu optimalizace bíloveckou nemocnici, a totéž popřála městu Orlová.

xxxx (občan MSK) - uvedla, že optimalizace zlikviduje nemocnici v Orlové, neboť nemocnice poskytuje širší spektrum akutní lůžkové a ambulantní péče, avšak budova, ve které je jen LDN, není nemocnice, nýbrž léčebna,

 • dále uvedla, že nemocnici tvoří stmelené, stabilní a zkušené kolektivy, což dokazuje i to, že nyní protestují před krajským úřadem; tuto hodnotu nedokázali autoři optimalizace náležitě ocenit, neboť přesun může vést k jeho rozpadu a zrušení,
 • podotkla, že nemocnice v Orlové je nezisková organizace, která má poskytovat zdravotní služby, přičemž jejím smyslem není dosahování zisku, a dodala, že její celková ztráta není větší než např. v Havířově,
 • sdělila, že orlovská nemocnice je nejmladší v kraji a že splňuje nejmodernější požadavky operačních i neoperačních oborů,
 • uvedla, že stárnoucí populace potřebuje žít doma aktivní život a mít dostupnou akutní péči,
 • závěrem položila řečnickou otázku, zda není zrušení orlovské nemocnice jen krokem před privatizací budovy do soukromých rukou,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - důrazně se ohradil proti tomu, že by měla být budova orlovské nemocnice prodána,

xxxx - připomněl, že na rozdíl od nemocnic v Karviné byla nemocnice v Orlové postavena jako nemocnice na zelené louce a nevznikla přestavěním učiliště, z čehož vyplývá i vnitřní organizace odpovídající moderním standardům,

 • uvedl, že v případě přesunu akutní péče do Karviné by došlo k situaci, kdy by v orlovské nemocnici zůstalo 6 nevyužitých operačních sálů a kdy by se v Karviné musely dostavět,
 • sdělil, že každé patro má svou JIP,
 • závěrem upozornil, že personál může v případě sloučení nemocnic opustit kraj a bude ohrožen i provoz v nemocnicích v Karviné i v Havířově,

Mgr. Miroslav Chlubna - uvedl, že orlovská nemocnice je první veřejnou nemocnicí na Karvinsku a nyní se má vše zničit,

 • dále uvedl, že zaměstnanci orlovské nemocnice se nechtějí přesunout do Karviné, protože tam jsou špatné pracovní podmínky,
 • sdělil, že nyní se rozhoduje o tom, že lidé ztratí svou jistotu, a že pokud to má být jen z ekonomických důvodů, tak že na účtech zdravotních pojišťoven je cca 6,8 mld. Kč, které se dají použít, přičemž zastupitelstvo kraje by mohlo věc vyřešit cestou zákonodárné iniciativy,
 • uvedl, že optimalizace je nekoncepční a je nutné, aby se zdravotnictví v kraji řešilo se všemi poskytovateli,
 • uvedl, že jako krajní prostředek zvažuje Zastupitelstvo města Orlové převzetí nemocnice městem,
 • závěrem vyzval členy zastupitelstva, aby umožnili vystoupit xxxx, i když není občanem kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že o možnosti vystoupení xxxx se musí hlasovat, neboť není občanem kraje,

Petr Stuchlík (občan MSK) - sdělil, že Orlová není nepřítel kraje, a vyzval k podpoře orlovské nemocnice, přičemž poukázal na to, že každý z přítomných ji může v budoucnu potřebovat,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že byl členem pracovní skupiny a že je rád, že tuto šanci dostal,

 • upozornil, že je zde jako zástupce obyvatel města Orlová,
 • uvedl, že je nutné řešit jak ekonomickou, tak personální stránku věci, přičemž upozornil, že zdravotnický personál se nehodlá přesunout do karvinské nemocnice,
 • dále uvedl, že nesouhlasí s tím, že optimalizace vyřeší ekonomickou ztrátu nemocnic, protože problém je daný nerovností mezi platy ve zdravotnictví a platbami ze zdravotních pojišťoven,
 • vyjádřil obavu z toho, že přestane fungovat nejen orlovská, ale i karvinská nemocnice,

xxxx (občan MSK) - uvedla, že okolním nemocnicím chybí lékaři a že téměř všechny nemocnice jsou ztrátové, což je způsobeno systémovou chybou,

 • dále sdělila, že jakmile lékaři odejdou, nebudou mít občané zajištěnou lékařskou péči,
 • uvedla, že ředitel nemocnice nutí zaměstnance jít pracovat do nemocnice v Karviné, ale oni tam nechtějí a sami si vyberou, kde budou pracovat,
 • dle jejího názoru přivede optimalizace krach obou nemocnic a předala prof. Vondrákovi petici proti zrušení orlovské nemocnice s cca 11 tisíci podpisy,

xxxx (občan MSK) - požádal, aby zastupitelstvo kraje opětovně zvážilo předložený materiál a poctivě rozhodlo o dalším fungování orlovské nemocnice,

 • sdělil, že předložený materiál bude v praxi znamenat likvidaci orlovské nemocnice,
 • uvedl, že bojuje za to, aby zůstala zachována nemocnice v současném stavu, že navržené řešení považuje za krajní, a poukázal na to, že ředitelem nemocnice mělo být předloženo několik variant řešení,
 • dále uvedl, že hlasování v pracovní skupině dopadlo v poměru 6:4 pro nezachování orlovské nemocnice a že pokud by se jeden zdržel, dopadla by orlovská nemocnice stejně jako ta bílovecká; v této souvislosti poukázal na to, že členem pracovní skupiny byl i ředitel nemocnice xxxx - poděkoval členům zastupitelstva kraje, kteří přišli před budovu za demonstranty, a také těm, kteří usilovali o předřazení bodu č. 8/1 na začátek zasedání, a dále poděkoval členům zastupitelstva, kteří vznesli protinávrhy k původnímu návrhu usnesení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že další na řadě by měla být paní xxxx, která však není občanem kraje, tudíž se musí hlasovat o tom, zda ji bude umožněno vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o tom, že zastupitelstvo kraje umožní vystoupit v rozpravě xxxx,

schváleno - hlasovalo 45 pro, 0 proti, 12 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2),

xxxx (není občan MSK) - uvedla, že ostatní kraje také dotují své nemocnice, např. Karlovarský kraj 180 mil. Kč, Královehradecký kraj 230 mil. Kč, Plzeňský 290 mil. Kč atd.,

 • dále sdělila, že problém není krajský, ale celorepublikový, a vyzvala prof. Vondráka, aby to řešil z pozice poslance,
 • upřesnila, že na účtech pojišťoven není jen 6 mld. Kč, ale je tam 40 mld. Kč,
 • sdělila, že české zdravotnictví je v oblasti akutní péče podfinancované částkou 30 mld. Kč, a dále poukázala na to, že ve zprávě OECD publikované na podzim je uvedeno, že financování zdravotnictví by se mělo dostat na úroveň okolních zemí,
 • uvedla spádovost nemocnic v ostatních zemích a uvedla příklady Rakouska (32 000 obyvatel), Švýcarska (27 000 obyvatel) a Německa (38 000 obyvatel), a dále uvedla, že spádovost 50 000 obyvatel v případě Orlové není v porovnání s okolními státy vůbec hodně,
 • vyzvala prof. Vondráka k zákonodárné iniciativě ve spolupráci s ostatními hejtmany, aby byla odstraněna nesystémovost ve zdravotnictví.

Mgr. Lubomír Volný - poděkoval xxxx za její vystoupení a uvedl, že ti členové zastupitelstva kraje, kteří nehlasovali pro vystoupení xxxx, by se v budoucnu neměli označovat za demokraty,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - prohlásil, že každý může projevit svůj názor při hlasování, který je projevem demokracie,

 • dále uvedl, že jeho pole působnosti je oblast školství, takže se xxxx má případně obrátit na Mgr. Volného, který je také poslanec, a přislíbil mu pomoc s tímto návrhem,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že hlasování je projevem vůle, která však byla nedemokratická,

 • současně přijal nabídku prof. Vondráka na pomoc a přijal jej do svého týmu, a v této souvislosti uvedl, že by si měli domluvit schůzku,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zopakoval, že se zabývá zákony z oblasti školství, proto se on osobně této aktivity nebude účastnit, ale slíbil poskytnout veškerou právní pomoc,

Mgr. Lubomír Volný - uvedl, že předpokládal, že se bude jednat o osobní pomoc prof. Vondráka,

 • dále se dotázal, zda se bude jednat o jakoukoliv pomoc krajského úřadu a rady kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zopakoval, že on se osobně účastnit nebude, ale nabízí pomoc právníků krajského úřadu, pokud by byl předmětný návrh podán jako zákonodárná iniciativa kraje,

Róbert Masarovič, MSc. - požádal vystupující a kolegy z řad zastupitelstva kraje, aby se vyhnuli kontroverzí a požádal o pauzu,

Mgr. Lubomír Volný - poděkoval za nabídku prof. Vondráka, kterou přijal,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil 15minutovou přestávku.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyzval členy zastupitelstva, kteří předložili návrh usnesení, aby jej stáhli,

Mgr. Lubomír Volný - stáhl návrh svého usnesení,

JUDr. Josef Babka - stáhl návrh svého usnesení,

Miroslav Novák - stáhl návrh svého usnesení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil předložený návrh usnesení o další dva body a načetl nové body usnesení:

Zastupitelstvo kraje

 1. vyhrazuje si

  rozhodnout o budoucnosti Nemocnice v Orlové poté, co bude managementem nemocnice předložen návrh optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese

 2. ukládá

  radě kraje

  předložit zastupitelstvu kraje výsledný návrh optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese

  Zodp.: rada kraje

  Termín:13. 3. 2019"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1099 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - po projednání bodu programu č. 8/1 zahájil projednávání pevně zařazeného bodu programu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

xxxx (občan MSK) - informoval o situaci v rodině občanky kraje paní xxxx s její rodinou, které zemřel v tomto roce v nemocnici s poliklinikou Havířov člen její rodiny, o kterého se tam chodila starat,

 • požádal na základě prostudování ucelené a vskutku znepokojivé dokumentace od této rodiny zastupitelstvo kraje o prověření celé situace a o podání informace o tom, k jakému závěru zastupitelstvo kraje dospělo,
 • konkrétně pak požádal, aby tuto kauzu projednal nejen MUDr. Gebauer, ale také Výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje, a dále především samotné zastupitelstvo kraje, a v případě, že se stala chyba, tak požádal o poskytnutí této rodině náležité omluvy, vč. včasného návrhu mimosoudního vyrovnání, aby nedošlo k otřesení dobré pověsti českého zdravotního systému,
 • popřál klidné vánoční svátky a všem občanům Moravskoslezského kraje úspěšný nový rok 2019,
 • konstatoval, že má ještě technickou záležitost týkající se jednacího řadu vztahující se k bodu, ve kterém mají diskutovat občané a který měl začínat podle schváleného programu a jednacího řadu v 11:00 hod; v této souvislosti požádal o zpracování právní analýzy ohledně toho, zda byl nebo nebyl porušen jednací řád,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že jako předsedající může změnit věci, jako je čas vystupování občanů v diskusi,

 • dále oznámil, že daný problém je jemu samému a krajskému úřadu znám, dlouhodobě se na krajském úřadu řeší, a doplnil, že o výsledcích šetření bude informován písemně.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že do diskuse není přihlášen další občan, a proto pokračoval dále v projednávání, a to bodu č. 8/2.


K materiálu č. 8/2
Návrh na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o., v rámci projektu IROP "Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o."

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1100 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 10/1101-10/1103 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1104 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na odsouhlasení realizace projektu "Nákup bytů pro chráněné bydlení" z vlastních zdrojů kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1105 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvě o partnerství a zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 30_18_008 v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1106 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 - 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1107 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Ukončení přípravy projektu Výměna pozitivních zkušeností

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1108 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení realizace a ukončení přípravy projektů v odvětví cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1109 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na navýšení dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1110 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti sociálních věcí.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1111 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1112 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1113 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1114 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji".

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1115 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na vstup Moravskoslezského kraje do nově vznikajícího spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že Moravskoslezský kraj dlouhodobě Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. podporuje, že v minulosti existoval pakt pouze na smluvním základě a že nyní se připravuje vznik samostatné organizace, která bude mít právní formu spolku,

 • uvedl, že zakládajícím členem bude také Moravskoslezský kraj, který bude ročně na činnost spolku přispívat částkou 4 mil. Kč, a že od odevzdání materiálu došlo ke dvěma změnám:
  • první změna spočívá ve výši ročního příspěvku statutárního města Ostrava, který bude činit 1 mil. Kč,
  • druhá změna spočívá ve změně zástupce Moravskoslezského kraje na ustavující schůzi spolku, která se měla uskutečnit dne 14. 12. 2018,
 • dodal, že jak se posléze dozvěděli, zastupitelstvo statutárního města Ostrava včera, tj. 12. 12. 2018 stáhlo materiál ze svého programu a pravděpodobně se tímto materiálem bude zabývat v lednu 2019,
 • dále uvedl, že dalším důvodem je odstoupení Úřadu práce České republiky jako jednoho ze signatářů spolku, což vyvolalo potřebu dalších úprav stanov,
 • doplnil, že vzhledem k tomu, že další zasedání zastupitelstva kraje bude až v březnu 2019, navrhl, aby bylo přistoupení Moravskoslezského kraje do spolku, vč. schválení jeho stanov v upravené podobě, která byla zveřejněna, schváleno na tomto zasedání zastupitelstva kraje, a že jediná změna stanov spočívá ve vypuštění Úřadu práce České republiky ze zakládajících členů a na úpravě způsobené obsazením v kontrolním komisním spolku,
 • s ohledem na změnu konání ustanovující schůze spolku také navrhl, aby jako zástupce Moravskoslezského kraje na zakládající schůzi spolku delegovali prof. Vondráka a jeho náhradníky Mgr. Folwarczného, pana Krkošku a člena zastupitelstva kraje Mgr. Karáska,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o změně návrhu usnesení pana Krkošky bodu č. 9/12 "Návrh na vstup Moravskoslezského kraje do nově vznikajícího spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

schváleno - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o usnesení jako celku.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1116 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1117 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Informace o změně implementační struktury programu RE:START

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že dne 4. 9. 2018 schválila Vláda ČR změnu řízení programu RE:START a že řízení strategie od nového roku přejde na Ministerstvo pro místní rozvoj,

 • uvedl, že na regionální úrovni jsou garantem RE:STARTu hejtmani krajů a Regionální stálá konference,
 • dále uvedl, že došlo k zániku Kanceláře vládního zmocněnce, ale samotný post zmocněnce zůstává zachován, stejně tak zůstává zachována role krajské Tripartity v rámci řízení RE:STARTu na politické i strategické úrovni,
 • sdělil, že na úrovni Moravskoslezského kraje bude fungovat třístupňové řízení, a to na úrovni politické, strategické a výkonné,
 • doplnil, že podrobnější popis je v předloženém materiálu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že na minulém zasedání zastupitelstva kraje probíhala diskuse s JUDr. Babkou, který není momentálně přítomen, ohledně toho, co bude s pozicí vládního zmocněnce doc. Ciencialy,

 • uvedl, že vládní zmocněnec bude součásti strategického týmu s hlasovacím právem, který bude rozhodovat o projektech, a že bude současně také fungovat jako koordinátor požadavků v rámci RE:STARTu mezi třemi kraji, kterých se to týká, tzn. mezi Ústeckým, Karlovarským a Moravskoslezským krajem; úloha zůstává tímto zachována.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1118 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů a ukončení přípravy projektu spolufinancovaných z Evropské unie

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1119 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Finanční nástroj JESSICA

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1120 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu "Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1121 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Informace o stavu projektů "Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí" předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a "NKP Zámek Bruntál - Revitalizace zámeckého parku" předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu a rozhodnutí je jejich realizaci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1122 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1123 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na úpravu podmínek dotace poskytnuté společnosti TATRA TRUCKS a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1124 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 3. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1125 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na zahájení přípravy projektu "Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1126 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1127 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na zahájení realizace projektu "CLAIRO"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1128 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na zahájení přípravy, profinancování, kofinancování a uzavření dohody o spolupráci partnerů projektu "Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby"

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že Moravskoslezský kraj byl na konci listopadu 2018 osloven Žilinským samosprávným krajem k přípravě společného projektu v odvětví sociálních věcí,

 • uvedl, že cílem projektu bude přenos profesní zkušenosti a zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oblasti sociálních služeb, vedoucím partnerem bude Žilinský kraj,
 • dodal, že žádost o dotaci je nutné předložit do 31. 1. 2019.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1129 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu "Podpora technických a řemeslných oborů v MSK"

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že se jedná o projekt, který byl připravován v rámci Integrovaného operačního programu ITI, a že v rámci projektové přípravy obdrželi dne 6. 12. 2018 stavební rozpočty jednotlivých škol zapojených do projektu,

 • dodal, že u Střední průmyslové školy Ostrava - Vítkovice došlo k překročení předpokládaných nákladů, a to z důvodu velmi špatného stavu elektroinstalace, a proto je nutné navýšit profinancování a kofinancování projektu o částku 2 mil. Kč, tedy z 32 mil. Kč na 34 mil. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1130 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci s obcí Petrovice u Karviné v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že v rámci kotlíkových dotací se spolupracuje s městy a obcemi Moravskoslezského kraje, které se rozhodly svým občanům poskytnout dotační příspěvky, a za tímto účelem byly s těmito obcemi v kraji uzavřeny smlouvy o spolupráci,

 • uvedl, že některé obce chtějí poskytnout občanům více financí, a proto i Petrovice u Karviné dávají navýšení příspěvků z 500 tis. Kč na 750 tis. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1131 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s VŠB-TU Ostrava

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že poskytnutí dotace v částce 8 mil. Kč schválilo zastupitelstvo kraje dne 25. 2. 2016 a že cílem projektu je zpracování a předložení projektové žádosti do operačního programu výzkum vývoj a vzdělání,

 • uvedl, že v tomto operačním programu se postupně mění termíny vyhlašování výzev, a proto VŠB-TU Ostrava v plánu předložila projekty do následujících výzev, požádala o prodloužení termínu na realizaci projektu, a to do termínu 31. 12. 2019.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1132 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1133 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1134 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1135 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh na neposkytnutí dotace na provozovnu Krematoria zvířat Ostrava

 • bez úvodního slova

Ing. Jaroslav Kala - vzhledem k tomu, že v Moravskoslezském kraji není krematorium zvířat, se dotázal, jak toto zařízení funguje v Olomouci, zda to tam podporuje kraj, nebo je to bez podpory, a zda je to jen na komerční bázi,

 • dodal, že zvířat máme hodně a řada našich občanů by tuto službu přivítala,

Jarmila Uvírová - sdělila, že neví, ale může zjistit, jak to funguje v Olomouci,

 • uvedla, že toto neposkytnutí bylo odsouhlaseno na výboru životního prostředí a zemědělství a že poskytnutí dotace jednomu subjektu by jej zvýhodňovalo před ostatními a odporovalo by to i předpisům z EU,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že bude ověřeno, jak to funguje v Olomouci, v dané situaci je to podpora soukromého subjektu, který tuto službu provozuje,

Ing. Jaroslav Kala - uvedl, že tomu rozumí a že si materiál přečetl, a doplnil, že se o tuto dotaci přihlásil pouze jeden subjekt,

 • uvedl, že by Moravskoslezský kraj mohl vyhlásit např. dotační program,
 • doplnil, že určitě se nebudou budovat krematoria v každém městě, ale jedno by si Moravskoslezský kraj zatoužil,

Jarmila Uvírová - uvedla, že to projednávali a že když se propočítaly náklady, byla by tam velmi krátká návratnost, a dodala, že je to v podstatě podnikatelský záměr s velice krátkou návratností.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1136 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Dotace na publikaci Poznej Novojičínsko

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1137 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
14. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1138 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že hovořil s ředitelem Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., a bylo mu sděleno, že Moravskoslezský kraj nemá problém s pitnou vodou, minimálně tři roky se nemusí Moravskoslezský kraj ničeho obávat i kdyby nepršelo.


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1139 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (9 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 10/1140-10/1148 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2019 - TJ/SK

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1149 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádost o poskytnutí finančních prostředků církevní organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry a poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1150 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a volného času

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1151 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019-2025

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1152 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1153 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1154 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Žádosti o finanční podporu v oblasti sportu a volného času

 • s úvodním slovem

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že materiál má dvě části, jedna je ke schválení a jedná k zamítnutí,

 • upřesnil, že ke schválení je účelová dotace na tradiční akci, která se koná v Ostravě, a to konkrétně na Český běh žen,
 • dále upřesnil, že druhá dotace je na podporu pracovních pomůcek, tam si myslí, že školy mají prostředky na učební pomůcky, a v případě, že by měli o tuto učební pomůcku zájem, tak si ji sami nakoupí, a doplnil, že školy mají taky možnost si učební pomůcky vytvářet sami v rámci dotačních projektů v rámci šablon, a z tohoto důvodu navrhují nepodpořit tuto žádost.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1155 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Změna termínu realizace projektu "Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU"

 • bez úvodního slova

Petr Zábojník - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1156 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na změny vybraných ukazatelů u sociálních služeb v rámci projektu "Podpora služeb sociální prevence"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1157 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na úpravu výše účelových dotací a na změny vybraných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1158 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • s úvodním slovem

Jiří Navrátil, MBA - informoval, že v  tomto materiálu se jedná o změny v žádostech, např. domy Vesna a jiných poskytovatelů sociálních služeb, kteří nejsou příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje, a doplnil, že žádosti prošly i výborem, a doporučil všechny žádosti podpořit.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1159 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na projekt Rodinné pasy Moravskoslezského kraje na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1160 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil hlasování č. 116 u bodu č. 12/6 za zmatečné, a vyhlásil 5 minutovou technickou přestávku.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že v daný okamžik je přihlášeno 54 členů zastupitelstva kraje, a proto začal projednávat bod č. 12/6.


K materiálu č. 12/6
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 10/1161-0/1163 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Dodatek č. 9 ke Krajské síti sociálních služeb

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1164 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1165 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů v MSK na rok 2019

 • s úvodním slovem

Jiří Navrátil, MBA - sdělil, že se vrací k bodu č. 12/5, který se týkal rodinných pasů v rámci Moravskoslezského kraje,

 • informoval, že se Moravskoslezský kraj zapojil prostřednictvím národní úrovně a Ministerstva práce a sociálních věcí do platformy pro zdravé stárnutí a pro rodinnou politiku, kdy z těchto jednání vzešlo rozšíření jak Senior Pointů v rámci Moravskoslezského kraje, tak také tzv. rodinné pasy,
 • uvedl, že rodinné pasy jsou pasy, které by měly v rámci celé ČR napomáhat rodinám k tomu, aby mohly navštěvovat např. kulturní a sportovní zařízení, získávat různé slevy, a že další výhodou rodinných pasů je, že nefungují pouze v ČR, ale taktéž na Slovensku a Dolním Rakousku,
 • dále uvedl, že účelem této schválené dotace je zřízení rodinných pasů také na území Moravskoslezského kraje, aby i občané Moravskoslezského kraje mohli tuto slevu v rámci celé ČR odebírat a využívat, a doplnil, že se jedná o vydání tisíce nových karet pro domácnosti, které o to požádají, a deseti "Roadshow", které by proběhly pro rodinnou politiku právě v Moravskoslezském kraji,
 • sdělil, že v současné době je v ČR celkem 2 647 poskytovatelů slev pro rodiny, včetně Dolního Rakouska a Slovenska, a zapojených rodin do celého projektu v rámci celé ČR je 155 tis.,
 • uvedl, že navazujícím projektem v bodě č. 12/9 jsou tzv. Senior Pointy v rámci Moravskoslezského kraje a že do roku 2016 působily tyto Senior Pointy pouze ve městech Frýdek-Místek a Ostrava,
 • dále uvedl, že rada kraje se rozhodla v rámci zastupitelstva kraje rozšířit fungování těchto Senior Pointů v rámci Moravskoslezského kraje do bývalých okresních měst a že později byly vyzvány další velká města, zda by o tento projekt měla zájem,
 • informoval, že na těchto místech senioři mohou získat informace o sociálních věcech, které se poskytují v jejich okolí, mohou zde získat i částečnou právní poradnu, prostřednictvím společnosti Společně, o.p.s., a prostřednictvím pracovníků na těchto poradnách získají další informace,
 • sdělil, že výhodou fungování Senior Pointů je taktéž vydávaní seniorských slevenek, tzv. senior pasů, a že v roce 2015 fungovaly v Moravskoslezském kraji pouze dva Senior Pointy, a seniorů, kteří získali tuto slevu, bylo 4 168, v letošním roce je otevřeno dalších 6 Senior Pointů, takže celkem jich máme 12, které jsou pod Moravskoslezským krajem, a jeden Senior point, který si zřídila Ostrava-Jih jako největší obvod,
 • uvedl, že v současné době je nárůst senior pasů, a to z původních 4 tisíc na 12 851 seniorů, kteří čerpají v rámci Moravskoslezského kraje slevy při kulturních, sportovních a jiných akcích,
 • dále uvedl, že společnost Sun Drive Communications, s.r.o., je jediným vlastníkem rodinných pasů, má sídlo na jižní Moravě, společnost Společně, o.p.s. od ní získala ochrannou známku zapsanou v rejstříku ochranných známek Úřadem průmyslového vlastnictví, díky tomu může poskytovat tzv. Senior Pointy,
 • k uvedenému dodal, že v rámci Moravskoslezského kraje jsou Senior Pointy vybavené a poskytují informace a služby pro naše seniory, jejich prostřednictvím jsou i organizované některé přednášky a akce pro naše seniory, jejich provozovatelem nejsou vždy společnost Společně, o.p.s., ale je to i Charita ČR, např. Senior centrum Opava, a že záleželo pouze na městě, např. Karviná, které se rozhodlo, že bude poskytovat služby prostřednictvím společnosti Společně, o.p.s.,

JUDr. Josef Babka - uvedl, že požádal o společný předklad obou bodů, tj. č. 12/5 a 12/9 z důvodu, že tam byl jeden příjemce dotace, a k bodu č. 12/9 sdělil, že je rád, že rozvoj Senior Pointů bude v Moravskoslezském kraji pokračovat,

 • uvedl, že co se týče bodu č. 12/5, bylo v tomto materiálu plno zajímavostí; první zajímavostí je, že se má v rámci tohoto projektu vydávat časopis "Rodinka", zatím pro něj neznámého obsahu, a že věří, že pan Navrátil zajistí, aby se mohli s obsahem tohoto časopisu členové zastupitelstva kraje seznámit, aby se nepodporovaly tiskoviny, které by nebyly v souladu s tím, co by Moravskoslezský kraj měl či neměl dělat,
 • dále uvedl druhou zajímavost, a to, že se financuje taková akce z rezervy pana Navrátila ve výši 120 tisíc Kč, a že netušil, že v rozpočtu kraje jsou rezervy od náměstků hejtmana kraje; proto chtěl objasnit, o jakou rezervu se jedná, a požádal o vyjádření i od ostatních náměstků hejtmana kraje a od paní Uvírové, zda má taky rezervy, aby mohla financovat žádosti, které dojdou na Moravskoslezský kraj,

Jiří Navrátil, MBA - konstatoval, že se jedná o grafický katalog slev, který dostanou účastnici, kteří se zapojí do dané akce, a dodal, že u rodiny víme, že se jedná spíše o mladé lidi, a proto budou získávat informace spíše prostřednictvím webu,

 • doplnil, že co se týče rezerv, tak je to z celkové rezervy Moravskoslezského kraje, nikoliv z rezervy náměstka hejtmana kraje,

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že tyto akce byly podpořeny z centrální rezervy,

JUDr. Josef Babka - poukázal na to, že v materiálu bylo napsáno, že se jedná o rezervu pana Navrátila,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že rezerva je dělená podle určitých rezortů, ale je centrální.

JUDr. Josef Babka - sdělil, že tomu rozumí, ale že v materiálu je uvedeno, že se jedná o rezervu pana Navrátila, proto se takto zeptal,

 • dodal, že rezerva vždy bývala pod hejtmanem kraje a ostatní náměstci z ní mohli čerpat, ale nemělo by to takto být formulováno v materiálech, jinak by musel požadovat, aby byly kapitoly takto členěny i v rozpočtu kraje, který byl schválen,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že nemá potřebu rozdělovat rezervy, mají určitou dohodu a každý disponuje z centrální rezervy jakousi částí,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - požádal o zpracování přehledu za rok 2018, a to jak byly jednotlivé Senior Pointy využívány, protože těch finančních prostředků, které se do Senior Pointů dávají, je hodně,

 • konkrétně se zeptal, zda je možno vyčíslit, kolik stojí jednotlivý případ, zda zvýšit propagaci anebo, aby se Senior Pointy chovaly hospodárně,

Jiří Navrátil, MBA - sdělil, že odpověď bude pro Ing. Hajdušíka zpravována, a uvedl, že návštěvnost na Senior Pointech byla v říjnu až prosinci 2017 ve výši 512 návštěv, a návštěvnost za leden až červen 2018 to byly 2004 návštěvy,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - požádal o statistiku využívání Senior Pointů v roce 2018, a to v průměru (nikoliv po měsících); v této souvislosti uvedl, že by bylo dobré porovnat návštěvnost s náklady a případně např. zvýšit propagaci,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že se jedná o službu pro seniory, avšak s výjimkou Frýdku‑Místku z těch obcí a měst žádné nepodporuje Senior Pointy, a požádal, aby kraj oslovil města, ve kterých jsou Senior Pointy, aby taky přispěly svým seniorům na Senior Point,

Jiří Navrátil, MBA - uvedl, že města přispívají např. tím, že poskytnou místnosti, ale že mohou města oslovit,

JUDr. Josef Babka - uvedl, že hovořil o časopisu "Rodinka", který jej zajímá a o kterém požadoval informace.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1166 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh změny Statutu Fondu sociálních služeb a návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1167 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací v odvětví sociálních věcí včetně poskytnutí návratné finanční výpomoci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1168 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/12
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1169 (pořadové hlasování č. 123 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1170 (pořadové hlasování č. 124 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1171 (pořadové hlasování č. 125 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období leden 2018 - listopad 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1172 (pořadové hlasování č. 126 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1173 (pořadové hlasování č. 127 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/5
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1174 (pořadové hlasování č. 128 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/6
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období listopad 2017 - říjen 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1175 (pořadové hlasování č. 129 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/7
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2017 až listopad 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1176 (pořadové hlasování č. 130 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/8
Zpráva o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2017 až listopad 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1177 (pořadové hlasování č. 131 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/9
Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2017 až listopad 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1178 (pořadové hlasování č. 132 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/10
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - informoval, že po změně zákona o krajích je plně v kompetenci rady kraje provádět změny v orgánech společností, a proto informuje, že v dozorčí radě společnosti Letiště Ostrava, a.s. proběhly dvě změny, kdy nově byl zvolen pan xxxxMgr. Daniel Havlík, a že se další změna týkala představenstva, do kterého byla zvolena personální ředitelka xxxx.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1179 (pořadové hlasování č. 133 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/11
Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1180 (pořadové hlasování č. 134 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/12
Zpráva o činnosti výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období únor 2018 - listopad 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1181 (pořadové hlasování č. 135 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/13
Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2017 - listopad 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1182 (pořadové hlasování č. 136 - text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že do tohoto bodu nebyly zařazeny žádné materiály.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval o tom, že v rámci přijatých usnesení na 9. zasedání zastupitelstva kraje byla provedena v souladu s čl. 16 jednacího řádu zastupitelstva kraje tisková oprava, která nemění obsah usnesení a jejíž znění bude k nahlédnutí v příloze zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva, jedná se o usnesení č. 9/1027, ve kterém bylo v příloze č. 5 opraveno číslo dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se dostávají k bodu "Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva" a zeptal se paní Uvírové, zda obdržela nějaké dotazy.


Jarmila Uvírová - informovala, že byl vznesen dotaz od člena zastupitelstva kraje Ing. Hajdušíka, ve kterém požadoval informace o tom, jaké investiční akce bude Moravskoslezský kraj realizovat na území města Karviné v roce 2019, včetně akcí realizovaných vlastními příspěvkovými organizacemi, a sdělila, že bude odpovězeno písemně do datové schránky.


JUDr. Josef Babka - poděkoval všem kolegům z ostatních politických klubů za spolupráci v roce 2018, celému aparátu krajského úřadu, který vede Ing. Kotyza, za podporu a pomoc při složité práci členů zastupitelstva, dále složkám záchranného integrovaného systému, že se o nás starali na poli bezpečnosti, a popřál všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů a zdraví v roce 2019,

Miroslav Novák - poděkoval hejtmanovi kraje, členům rady kraje, panu řediteli a celému jeho týmu odborných zaměstnanců krajského úřadu, včetně zaměstnanců příspěvkových organizací kraje, představitelům záchranného integrovaného systému Moravskoslezského kraje, který je nejlepší v rámci celé ČR, a popřál i všem občanům Moravskoslezského kraje, aby závěr kalendářního roku 2018 byl co nejklidnější a abychom do roku 2019 vstoupili zdraví, plní elánu a odhodlání posunout náš region kousek dál,

Mgr. Karel Sládeček - poděkoval za spolupráci a jménem klubu zastupitelů SPD-SPO popřál pěkné svátky a hodně zdraví do příštího roku,

Bc. Josef Bělica - popřál za klub zastupitelů ANO 2011 příjemné prožití svátků, šťastný Nový rok, poděkoval za práci vedení kraje, za práci, kterou odvedli nejen pro členy zastupitelstva kraje, ale pro všechny občany Moravskoslezského kraje,

Ing. Vít Slováček - poděkoval všem pracovníkům krajského úřadu za perfektní zázemí, které je poskytováno, a popřál, aby období před Vánocemi prožili všichni v klidu, popřál krásné požehnané vánoční svátky v blízkosti svých blízkých a klidný a spokojený příští rok,

Ing. Jakub Unucka, MBA - poděkoval všem politikům a úřadníkům za spolupráci a popřál hezké Vánoce s nějakou tou modrou ozdobou na stromečku,

Jiří Navrátil, MBA - informoval, že dárečky, které členové zastupitelstva kraje mají na svých stolech, jsou svícny od klientů z příspěvkové organizace Harmonie, ze sociálně terapeutických dílem Harmonie Města Albrechtice, které jsou pro dospělé lidi s mentálním a vícenásobným postižením, že dárečky jsou jako poděkování za to, že rozhodnutí, které tady pro sociální odbor mnohdy dělají, je sice na úkor toho, že upisují z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ale je to pro lidi našeho kraje, kteří neměli to štěstí, nemají takové vzdělání a takové zdravotní nasazení.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal Ing. Slováčka, předsedu návrhové komise, aby přednesl zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček sdělil, že komise konstatuje, že nemusela vypracovávat žádný návrh na usnesení, všechna usnesení byla v souladu se zákonem právoplatně přijata a u materiálu č. 8/1 bylo po poradě předsedů politických klubů hlasováno o doplněném návrhu usnesení, který byl přepracován na základě požadavků členů zastupitelstva kraje a byl také pravoplatně schválen.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za spolupráci a uvedl, že na kraji je vidět, že se přesouvá z pozic nehezkých do pozic lepších, kdy poukázal na zprávu, která byla podána dvěma způsoby, kdy Česká televize sdělila, že v Moravskoslezském kraji ubylo nejvíce lidí v celé ČR, a to 2014, nicméně skutečnost je taková, že je to polovina toho, co ubylo v loňském roce, tzn. trend se nějakým způsobem snižuje, a dodal, že věří tomu, že se podaří tento trend navýšit tak, že tato záporná bilance bude minimálně stabilizována na nule, a popřál krásné a hlavně klidné Vánoce.


Přílohy:
Schválený program 10. zasedání zastupitelstva kraje
Přehled hlasování

Soupis usnesení č. 10/1034 - 10/1182
Listiny přítomných

Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Radka Krištofová k materiálu č. 7/8, 7/13 a Petr Zábojník k materiálu č. 12/1.


Zapsaly:
Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 21. 12. 2018

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Ing. Jiří Carbol
 • Mgr. Daniel Havlík

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup