Zpráva

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva kraje

Zápis ze zasedání

Číslo zasedání: 11

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 13. 3. 2019 od 9:00 do 12:50 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

 • 58 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvaru krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • MUDr. Radek Sušil senátor Parlamentu České republiky
 • zástupci obchodní společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s., spol. Letiště Ostrava, a.s., Moravskoslezské inovační centrum a.s., Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Omluveni:

 • MUDr. Vojtěch Balcárek
 • Tomáš Hanzel
 • MVDr. Barbora Jelonková
 • Mgr. Simona Horáková
 • Jana Pohludková
 • Mgr. Karel Sládeček
 • Ing. Evžen Tošenovský

11. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 49 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili MUDr. Vojtěch Balcárek, Tomáš Hanzel, MVDr. Barbora Jelonková,

Mgr. Simona Horáková, Jana Pohludková, Mgr. Karel Sládeček a Ing. Evžen Tošenovský.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal všechny, aby v zasedací místnosti nesledovali přímý přenos, protože by mohli narušovat jednání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. informoval, že dne 14. ledna 2019 rezignovali na svůj mandát pan Miroslav Novák a dne 6. března 2019 pan Petr Zábojník, kteří vykonávali funkci členů zastupitelstva kraje. Dále uvedl, že podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novým členem zastupitelstva kraje se dnem 15. ledna 2019 stal Ing. Michal Brunclík, člen volební strany ČSSD, který složil slib. Další novou členkou zastupitelstva se dnem 7. března 2019 stala Mgr. Simona Horáková, členka volební strany ANO 2011, která nebyla přítomna. Z tohoto důvodu složí slib zastupitelky kraje na dalším jednání zastupitelstva kraje.

Následně požádal ředitele krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyzu, aby zaujal místo za řečnickým pultem a přečetl slib člena zastupitelstva kraje. Také požádal, Ing. Michala Brunclíka, aby se po přečtení slibu dostavil k předsednickému stolu, pronesl slovo "SLIBUJI" a složení slibu stvrdil svým podpisem na připravené listině. Všechny přítomné požádal, aby povstali a po dobu tohoto slavnostního aktu setrvali ve stoje.

Ing. Tomáš Kotyza - přečetl slib,

Ing. Michal Brunclík - pronesl slovo "SLIBUJI" a podepsal se na připravené listině,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poblahopřál Ing. Michalovi Brunclíkovi a popřál mu hodně úspěchů v práci člena zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 12. 2018 byli Ing Jiří CarbolMgr. Daniel Havlík. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1183 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • Ing. Petr Baránek
 • Ing. Jaroslav Kala

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1184 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Radomíra Vlčková - předsedkyně
 • Jiří Čejka
 • Ing. Miroslav Hajdušík, MBA
 • Ing. Radka Krištofová
 • Mgr. Josef Alexander Matera
 • Ing. Karel Siuda

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1185 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 13. 3. 2019,

 • z organizačních důvodů navrhl změnit pořadí projednávaných bodů navrženého programu, a to konkrétně zařadit úsek č. 11. - úsek školství a sportu po úseku č. 8. - zdravotnictví a po projednání úseku školství a sportu se dále pokračovalo úsekem č. 9.,
 • dále navrhl, aby materiál č. 8/1 Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová, byl projednán ihned po projednání bodu č. 2/5 Informace o činnosti rady kraje,
 • připomněl, že od 11:00 do 11:30 hodin je do programu pevně zařazen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

JUDr. Josef Babka - sdělil, že plně podporuje předřazení bodu č. 8/1 za bod č. 2/5, tzn. organizační záležitosti,

 • navrhl stáhnout z programu materiál z oblasti školství, a to č. 11/9 Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání, ve kterém se jedná o memorandum mezi VŠB a MSK ve vztahu vybudování technického lycea,
 • uvedl, že je jednoznačné, že tento materiál neprošel Výborem pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost a že tento materiál potřebuje daleko hlubší diskusi, a to nejen na Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, ale i zejména na Výboru finančním a Komisi investiční,
 • dále uvedl, že predikovaný závazek, který vyplývá z memoranda a který je v řádech set milionů korun, kdy se zde dokonce hovoří o jedné miliardě, je v kontextu s tím, co dnes řeší zastupitelstvo kraje, poměrně závažný zásah, a byť se tento materiál tváři poměrně skromně, domnívá se, že tento materiál opravdu zasluhuje jak širší politickou, tak i ekonomickou a další diskusi,
 • dodal, že dnešní zasedání zastupitelstva kraje je poměrně široké a závazky, které by mělo toto zastupitelstvo kraje schválit pro příští období, jsou poměrně významné, a to i z hlediska rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019, ale i na roky následující,
 • na okraj připomněl, že v materiálu č. 7/4 Návrh zrušení profinancování a kofinancování projektu z evropských zdrojů a návrh na financování akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace" z rozpočtu kraje v letech 2019-2021, je závazek více než 120 mil. Kč, respektive celkem přes 237 mil. Kč, tzn. materiál, který se dotýká vybudování dílen ve Střední škole ve Frýdku-Místku, když původně bylo v IROPu plánováno čerpání z evropských peněz ve výši 207 mil. Kč a kdy z ne příliš zdůvodněných argumentů by to financování mělo přejít v příštích letech na financování ze strany Moravskoslezského kraje, toto je obrovský závazek přes 237 mil. Kč, a k tomu dodal, že jsou tam i další závazky, které vyplívají z podaných tří žádostí VŠ na území Moravskoslezského kraje, a to přes 18 mil. Kč na individuální projekty, které byly podané dne 18. a 19. února tohoto roku, a další informace a otázky, které zmíní až při projednávání toho materiálu,
 • uvedl, že si myslí, že i z hlediska členů Výboru finančního, Komise investiční a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, by mohl být tento návrh podpořen, a požádal, aby bylo hlasováno o stažení materiálu č. 11/9, a dodal, že závazek, který by měl dosáhnout až jedné miliardy Kč na následující období, by neměl být projednáván bez širšího projednání,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal předkladatele o stanovisko,

Mgr. Stanislav Folwarczny - zdůraznil, že se jedná o obecné memorandum, které se týká technické a podnikatelské akademie, že v memorandu závazek není, že je pouze v důvodové zprávě, a v této důvodové zprávě je popsaná dlouhodobá vize do budoucna, která má vazby i na financování z evropské unie i na takzvanou uhelnou platformu,

 • požádal o schválení tohoto materiálu, protože některé věci, které se startují, je třeba nastartovat urychleně, např. se jedná o podporu odborného a technického vzdělávání,
 • dále uvedl, že memorandum zahrnuje spolupráci kraje, MSIC a VŠB a doplnil, že není důvod čekat na to, aby tvořili program pro žáky středních škol a pro učitele odborných předmětů ve středních školách,
 • sdělil, že zřízení nové střední školy je nějaká dlouhodobá vize, o které pochopitelně v budoucnu bude muset zastupitelstvo kraje hlasovat,
 • ještě jednou zdůraznil, že se jedná o obecné memorandum, kde se neschvaluje závazek,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že zmíněná miliarda je předložený projekt Evropské komisi pro financování z uhelné platformy, tzn., zde se předpokládá spolufinancování, nikoli ale v rozsahu jedné miliardy, a zdůraznil, že budoucnost tohoto kraje stojí na kvalitním školství,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že nemusí být přesvědčován o tom, že je třeba podporovat technické vzdělání, neboť to dělal vždy, a to jak praktickými kroky, tak svými politickými kroky, jak na jednání zastupitelstva kraje, tak i na Zastupitelstvu statutárního města Ostravy, kdy tedy z toho nemusí být podezírán,

 • uvedl, že se jedná o to, že jestliže v důvodové zprávě ten závazek je a v memorandu není, je to psané horkou jehlou, je to otázka, že za uplynuté období, kdy se dělala optimalizace školství, a to jak v etapě pod vedením hejtmanů Ing. Tošenovského, Ing. Palase tak i pana Nováka, tak bylo zrušeno 15 středních škol v Moravskoslezském kraji, a že právě Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost by měl mít analýzu toho, jak jsou v současnosti tyto školy naplňovány,
 • dále uvedl, že nezpochybňuje propojení VŠB a Technického lycea, ale že hovoří o tom, že tato otázka, a je zcela jedno, zda v memorandu je nebo není závazek, ale že by věnoval materiálu, který má tak významný dosah, že ho dokonce podporuje i prof. Vondrák, tak by pan náměstek mohl zabezpečit, aby relevantní orgány tohoto kraje tyto materiály projednávaly v normálních termínech a včas,
 • dále sdělil, že i pohled ostatních orgánů výborů případně komisí si určitě tento materiál zaslouží, v žádném případě to není nic proti technickému vzdělávání, nic proti VŠB, nic proti propojení SŠ a VŠ, ale že hovořil o tom, že pokud se jedná o tak důležitý materiál, a je to v tomto materiálu i zdůrazněno, měl by být projednáván řádně a na úrovní již zmíněných orgánů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že také nepředpokládá nic jiného, než že se na základě tohoto memoranda začne o těchto věcech dále diskutovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu JUDr. Babky pro stažení bodu č. 11/9 "Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání," z programu zasedání zastupitelstva kraje,

neschváleno - hlasovalo 23 pro, 22 proti, 9 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o schválení návrhu programu 11. zasedání zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1186 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

 • sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 13. 12. 2018 proběhlo 6 schůzí rady kraje,
 • informoval, že na schůzi rady kraje dne 8. 1. 2019 byla jmenována na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od téhož dne Ing. arch. Beata Vinklárková do funkce vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu, která je přítomna a připravena se představit členům zastupitelstva kraje,
 • k uvedenému dodal, že v ostatním ohledně činnosti rady kraje odkazuje na obsah předloženého materiálu,
 • uvedl, že na schůzi rady kraje konané dne 11. 3. 2019 rada kraje mimo jiné:
 • vzala na vědomí písemnou zprávu obsahující hodnocení plnění závazků vyplývajících z dobrovolné dohody směřující k omezování zatížení životního prostředí uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí, právnickou osobou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a Moravskoslezským krajem za kalendářní rok 2018,
 • rozhodla nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:
 • rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání" na období leden - srpen 2019 ve výši cca 11 mil. Kč,
 • individuální projekty Operačního programu Integrovaný regionální operační program ve výši cca 5 mil. Kč,
 • rozhodla podat k Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku na zápis ochranné známky "Dejme dětem rodinu",
 • rozhodla nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši cca 353 tis. Kč do rozpočtu kraje na financování projektu "Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci" realizovaného organizací Zámek Dolní Životice, p.o.
 • připomněl rovněž, že v souladu s jednacím řádem rady kraje jsou předsedové politických klubů adresáty materiálů pro jednání rady kraje,

JUDr. Josef Babka - potvrdil, že předsedové klubů jsou adresáty materiálů rady kraje, ale že smysl podávání informací o činnosti rady kraje je zejména pro občany Moravskoslezského kraje,

 • uvedl, že tento materiál je velmi skromný, že rada kraje určitě daleko více pracuje, než popíše, protože těch bodů tam je kolem 40,
 • dodal, že by tam mohly být pro lepší informovanost občanů Moravskoslezského kraje i zásadnější informace, které rada kraje projednala,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že děkuje za návrh, který bere na vědomí.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1187 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


K materiálu č. 8/1
Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová

 • s úvodním slovem

MUDr. Martin Gebauer - uvedl, že o tomto materiálu se jedná již po šesté, a že si je vědom, že se jedná o velmi významný materiál, dvakrát se již odsouhlasila důvodová zpráva, která popisuje stav, a již po čtvrté se zde zastupitelstvo schází s tím, že všichni vědí, že tento stav je v MSK neudržitelný,

 • konstatoval, že od původního zasedání se o situaci ve zdravotnictví v celé ČR začal intenzivně zabývat ministr i ministerstvo, které si vyžádalo velmi podrobné podklady a které je vyhodnotilo, s výsledkem, že MSK má v ČR prvenství v tom, že naše nemocnice jsou na tom nejhůř, neboť jsou nejvíc podfinancované, existuje velké rozevření pověstných nůžek mezi tím, jakým způsobem se zvedají náklady na energie, na topení, na léky, na platy, a to oproti tomu, jakým způsobem jsou nemocnice financovány,
 • uvedl, že je dobře, že se o toto zajímá ministerstvo, i když jim vláda v prosinci loňského roku trochu hodila vidle do zad, a to tím, že poté, co byl schválen rozpočet MSK, státní rozpočet a zdravotní pojišťovny už měly spočítány prefixy výdajů na zdravotní péči, tak 17. 12. 2018 vydala nařízení, které toto všechno všem zkomplikovalo a které říká, že se měly ještě dál navyšovat nějaké příplatky a nějaká procenta, a dodal, že díky tomuto ví, že v letošním roce nebude poměr na příjmové a výdajové stránce nijak veselý, což je jedna strana mince; druhá strana mince je ta, že se snaží dávat i návrhy na systémová řešení, kdy vláda říká, že budou přijati noví medici, ve zvýšeném počtu, avšak toto se podle něj projeví až za nějakých 8 až 10 let, až z nich budou lékaři, takže momentálně musí pracovat s tím materiálem, který mají, čímž myslí zdravotnický personál,
 • konstatoval, že na dnešní možnosti financování, konktrétně v okrese Karviná, kde je opravdu "přenemocnicováno" a kdy tato situace je z dlouhodobého hlediska neudržitelná, protože si nemohou dovolit takový komfort, aby měli na akutním oddělení zdravotního personálu "tak akorát", kdy paní doktorka onemocní nebo otěhotní a pan doktor si zlomí nohu a budou muset uzavřít oddělení a budou muset po dobu několika měsíců improvizovat, tak toto nechtějí dopustit.,
 • uvedl, že členové zastupitelstva jsou zodpovědní i za hospodaření kraje a že toto vše dává právo a téměř i povinnost prosadit optimalizační změny, aby došlo k vytvoření prostředí pro zdravotníky, kde nebudou přetěžováni a kde nebudou muset moc porušovat zákoník práce,
 • sdělil, že se v loňském roce musely všechny krajské nemocnice saturovat provozními dotacemi zhruba ve výši 130 mil Kč a v letošním roce to nebude veselejší, že museli konvertovat částečně investiční peníze na provozní, aby nemocnice vytáhli z téměř dluhové pasti,
 • upozornil, že v tomto duchu se nedá pokračovat dál, nemocnice začnou velice brzy pociťovat nedostatek investic, i když tam budeme mít lékaře - přetížené,
 • s vědomím toho, že všichni členové zastupitelstva musí rozhodovat pro občany MSK, včetně dostupnosti péče podle zákona, a zároveň s pocitem řádného hospodáře, požádal o to, aby tyto optimalizační kroky, které zachovají v první linii akutní péči pro obyvatele Orlové, kdy péče bude zachována, naopak bude rozšířená podle možnosti a dostupností jednotlivých lékařů dalších oborů, které by tam chtěli otevřít a zároveň ta akutní lůžková oddělení budou větší, stabilnější, kvalitnější, a následně opětovně požádal o podporu toho, co již odsouhlasil zdravotní výbor,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že jeho zásadní obava z tohoto materiálu je ta, že nedojde k žádné optimalizaci, ale k útlumu zdravotnické péče v MSK, protože lékaři a jiný zdravotnický personál z orlovské nemocnice často vyjadřují svůj názor, že nezůstanou v MSK,

 • vznesl dotaz, zda je MUDr. Gebauer připraven nést osobní a politickou odpovědnost v případě, že tito lékaři odejdou z MSK, a zda je připraven odstoupit z funkce, pokud se takto stane,

MUDr. Martin Gebauer - dotázal se, zda je Mgr. Volný schopen nést odpovědnost za neustále zadlužování zdravotnické péče v MSK, kde se rok od roku musí dávat daleko víc peněz z rozpočtu kraje do provozu těchto zdravotnických zařízení,

Ing. Tomáš Kuča - konstatoval, že je nepochybné, že je třeba šetřit, že je nutné podívat se na hospodaření nemocnic, ale dotázal se, proč zrovna orlovská nemocnice,

 • uvedl, že tento materiál obsahuje i fakt, že management havířovské nemocnice má být opět samostatný, což nepovažuje za úsporné,
 • poukázal na to, že na posledním zasedání zastupitelstva byl také materiál, který doporučil zdravotní výbor a který hovořil o tom, že se má udělat rešerše všech zdravotnických zařízení v kraji, včetně těch, které nejsou v majetku, toto v materiálu postrádá,
 • sdělil, že k dnešnímu dni je v Orlové 40 lůžek interny a 5 JIP; v Karviné 25 lůžek interny a 5 lůžek JIP; orlovská nemocnice funguje zhruba na 90 %, karvinská na 60 %, což vyplývá zejména z tabulek hospodaření,
 • dotázal se, proč se materiál týká orlovské části karvinské nemocnice, když se bavili i o tom, že i porodní oddělení v Karviné a Havířově jsou na únosnosti toho, aby mohly provádět porody; proč se tedy nedělá komplexní optimalizace těchto tří zdravotnických zařízení,
 • sdělil, že toto nepovažuje za optimalizaci, ale pouze nahrazení nějakého výpadku, někde, s tím, že se budou investovat ohromné finanční prostředky do nových sálů v karvinské části nemocnice, poukázal na to, že v orlovské nemocnici jsou po rekonstrukci, a doplnil, že spousta lidí již 10 let bojuje za to, aby orlovská část karvinské nemocnice zůstala ve své podobě,
 • podotkl, že za osm let zpět neviděl, aby nějaký zaměstnanec nebo zaměstnavatel bojoval tak urputně za to, aby něco zůstalo zachováno, tedy je vidět, že stmelenost těch kolektivů je obrovská,
 • dále uvedl, že se také řešila současná budova, kterou má v pronájmu společnost Ambrosie, že by se tato smlouva vypověděla a že by se tam dala udělat lůžka následné péče, utlumit se interna, udělá se malá interna v Karviné a v Orlové;
 • sdělil, že když se podívají na analýzy v tomto materiálu, tak přínosy ve variantě "A", mimo bodu 5, se dají napsat do orlovské části karvinské nemocnice,
 • zdůraznil, že zde není relevantní důvod šetřit zrovna v tomto místě, kde jsou nové sály, nová sterilizace a kde je kvalitní personál,
 • konstatoval, že zaznělo, že se budou otevírat nové obory v Orlové, a uvedl, že jej zajímá, jaké obory to budou, jelikož o této informaci nic neví,
 • dále uvedl, že výbor pro zdravotnictví povolil zaměstnancům, že si mohou vybrat, do jaké nemocnice půjdou; tento výbor podle něj bohužel nepochopil situaci, protože má za to, tito zaměstnanci dnes mohou jít kamkoliv, a zdůraznil, že zdravotnici nejsou,

Mgr. Lubomír Volný - opět se dotázal MUDr. Gebauera na to, zda, pokud dojde k tomu, že lékaři a další zdravotnický personál nezůstane pracovat v rámci MSK a že nedojde k optimalizaci, ale naopak k útlumu zdravotní péče pro občany MSK, jestli z toho vyvodí osobní politickou odpovědnost a odstoupí se své funkce, potažmo jestli se nad podobným svým osudem nezamyslí celá rada, protože oni jako poslanci za MSK již dnes řeší velké stížnosti na kvalitu zdravotnické péče, včetně situací spojených s úmrtím, velkým utrpením pacientů a obávají se, že pokud další odborníci, kteří dávají jasně najevo, že nehodlají pracovat pod managementem jiné nemocnice, odejdou z tohoto kraje; aby tedy zde zanedlouho neřešili další situace pacientů, kterým se nedostane kvůli této optimalizaci, ve skutečnosti útlumu zdravotnické péče, dobrého zacházení,

 • sdělil, že pokud si občané tohoto kraje mohou rozhodnout mezi financemi a zdravím, tak si lidé podle jeho názoru vyberou vždy zdraví na úkor financí,
 • zdůraznil, že on jako opoziční člen zastupitelstva přijímá svou svůj díl politické zodpovědnosti, ale že je politická odpovědnost náměstka pro zdravotnictví pochopitelně vyšší a případné selhání v odhadu této situace by mělo vést k osobnímu zúčtování,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že tyto optimalizační kroky a efektivita optimalizace se projeví zhruba za 3 až 4 roky, takže jeho odpověď je, že za 3 až 4 roky z toho vyvodí osobní zodpovědnost,

Marian Bojko - sdělil, že také nerozumí tomu a chce vědět, jaký má důvod stěhovat naprosto funkční a špičkové ortopedické oddělení, které je jedno z nejefektivnějších v republice a kde personální "parta" drží pospolu, do Karviné, kam oni nechtějí, ale chtějí odejít do soukromého a lépe placeného sektoru,

 • uvedl, že jestliže je již nyní v Karviné naprosto tristní dostupná zdravotnická péče, kde zejména staří lidé musí několik měsíců čekat na objednání k ortopedovi, musí do jiné nemocnice na rentgen, kde vše souvisí i s dostupností dopravní, kdy jsou několikaměsíční čekací lhůty, když dojde k přesunu do Karviné a když personál odejde, nebude ani špičkové zařízení v Orlové, ale nebude ani v Karviné, protože zde zase nebude personál,
 • zdůraznil, že dle něj by se spíš měli zaměřit na to, proč lékaři odcházejí, proč ročně odejde 300 mladých lékařů do ciziny; měli by se zaměřit na to, aby tito lékaři neodcházeli,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že již v úvodu tohoto zastupitelstva hovořil o ekonomice tohoto zastupitelstva, o finančních zdrojích a prostředcích, které dnešní jednání zastupitelstva buď uvolní, nebo zaváže; jedná se o stovky milionu korun, které budou realizovat v různých odvětvích působení krajské samosprávy; mezi to bezesporu patří zajištění zdravotní péče obyvatelstva,

 • připomněl, že kraj má 6 příspěvkových organizací zřizovaných MSK, kde rozpočty jsou zhruba v objemu mezi 4,5 až 5 mld. Kč a zhruba o miliardu méně hradí tuto činnost zdravotní pojišťovny,
 • sdělil, že je zcela jednoznačné, že z hlediska hodnoty bodu, který je používán ve zdravotnictví, nelze ufinancovat provoz, včetně osobních nákladů, a nelze ufinancovat investice, které jsou nezbytné pro tyto zařízení, nejen zdravotní vybavení, ale i celá řada dalších investičních věcí,
 • uvedl, že jak již hovořil o jednání rady kraje a jejich informací pro veřejnost, kdy by například předpokládal, že rada kraje, i přestože si zastupitelstvo vyhradilo tuto problematiku k rozhodnutí, příjme nějaké stanovisko; neměl tím na mysli doporučení variant, ale zejména jakým způsobem se zabývala tímto velmi obsáhlým materiálem, který ocenil, i když některé věci v něm uvedené, zvlášť v analýzách, si mohl pan ředitel ponechat pro své soukromé vyjádření a nikoliv se vyjadřovat v politické reprezentaci města a k úloze či "neúloze" odborových organizací na jednotlivých pracovištích,
 • dále uvedl, že z toho materiálu rovněž vyplývají široké náklady spojené s tím, zda bude rozhodnuto podle varianty A, B nebo C, kdy to jsou náklady v řádech desítek milionů korun, které by musely být investovány, ať již na pracovišti v Karviné nebo v Havířově,
 • upozornil, že mu v materiálu také chybí informace v návaznosti na doporučení rady kraje na zrušení personální unie u nemocnic; k tomu uvedl, že personální unie, která vznikla v roce 2011 personální unií nad Opavou a Krnovem, kdy se domnívá, že do dneška tuto personální unii nikdo nezpochybňuje, se osvědčila; v roce 2017 se rozpadla personální unie mezi Třincem a Frýdkem‑Místkem, a to z důvodu rezignace Ing. Stejskala, který rezignoval na post ředitele Třince; dodal, že rozdělení personální unie Havířovské a Karvinské nemocnice by rovněž stálo znova za úvahu a že chápe, že i tato záležitost může být spojována stejně jako u Třince a Frýdku-Místku s personální osobou ředitele,
 • konstatoval, že má za to, že veřejnosprávní korporace, kterou kraj bezesporu je, by měla hájit zájmy občanů, dostupnost lékařské péče pro 55 tisíc obyvatel ve spádové oblasti orlovské nemocnice, a že si myslí, že tento předložený návrh je dobrý, a to ve variantě "C" - ponechání stávajícího stavu, tzn. zachování jak ortopedie, tak lůžkové části v nemocnici Orlová, kdy tato varianta bude mít podporu klubu KSČM,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že JUDr. Babka sám ocenil to, že byl navýšen rozpočet na zdravotnictví o 24%, že to není o tom, že by si neuvědomovali, jak se věci mají, a snaží se je napravit,

 • sdělil, že se na Asociaci krajů řešili nemocnice, že mimochodem odsud vyplynul požadavek k jednání s Ministerstvem zdravotnictví na téma financování nemocnic, že probíhají jednání kontinuálně a že se ukazuje, že MSK je skutečně v neřešitelné situaci, jelikož tady je 17 nemocnic a 7 zřizovatelů a kraj má v podstatě k dispozici možnost ovlivnit pouze ty nemocnice, které mu patří,
 • zdůraznil, že situace je nezdravá, musí se řešit, a že soukromé subjekty tuto situaci také již řeší,
 • uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že jejich analytický materiál byl vůbec nejlépe připravený ze všech krajů, a proto by nepodceňoval činnost, která je vyvíjená k tomu, aby se nezdravá situace v celém českém zdravotnictví nějakých způsobem napravila,

Mgr. Lubomír Volný - informoval, že z důvodu obav ze ztráty zdravotnického personálu pro MSK, a také z důvodu toho, že je orlovská nemocnice velmi dobře vybavena a příliš dobře pracující na to, aby se stala obětí optimalizace, budou jako klub hlasovat pouze pro variantu "C",

Ing. Tomáš Kuča - sdělil, že na zasedání města jsou zvyklí, že pokud mají materiál s variantami, tak každá varianta je oceněná, aby věděli, o čem hlasují, přičemž většinou hlasují o finančních prostředcích,

 • uvedl, že v materiálu není informace o tom, kolik budou stát jednotlivé varianty,
 • vznesl dotaz, kolik bude stát rozdělení personální unie Havířov - Karviná - Orlová, proč udržují dvě porodnice v personální unii, které jsou na úrovni, a proč se hledají úspory pouze u jednoho,
 • připomněl, že na posledním zasedání zastupitelstva zaznělo, že optimalizace se týká těchto tří nemocnic, a dodal, že se týká pouze Orlové, nikoho jiného se to v ničem nedotklo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - konstatoval, že materiál je velmi podrobný, analytický, a že všechny finanční podklady jsou uvedeny v analytické zprávě,

MUDr. Radek Sušil (senátor) - sdělil, že by chtěl vyjádřit obavy, které má z přicházející optimalizací, a informoval, že je v konfliktu zájmů, neboť je lékař karvinské nemocnice, byl náměstkem pro léčebnou péči v Karviné a zároveň je senátor pro tento obvod,

 • uvedl, že plně respektuje úlohu kraje jako zřizovatele zdravotnické služby svých nemocnic a důvody kraje, aby se něco řešilo, a to finanční důvody,
 • zdůraznil, že za finanční problém může úhradová vyhláška, která za poslední tři roky, kdy se na základě rozhodnutí vlády povinně zvyšovaly platy zdravotníků, tak úhradová vyhláška nikdy nedosáhla na pokrytí tohoto navýšení, a tím nastartovala kumulativní ztrátu všech nemocnic, a dodal, že vyhláška není spravedlivá ke všem zdravotnickým zařízením,
 • sdělil, že vnímá neblaze, že samospráva není součástí vyjednávacího týmu k vyjednávání o vyhlášce,
 • poukázal na to, že zdravotnictví je děj nahodilý a obtížně plánovatelný; z dostupných materiálu, nemůže pochybovat o tom, že tyto zpracované analýzy jsou pravdivé, že nemůže zpochybnit ani jednu korunu, která je tam vyčíslená, ztráty jsou dle něj velice kvalifikovaně odhadnuty, a to včetně finančních náročností, které budou vyplývat, když by se rozhodla varianta vyvedení celé akutní péče z orlovské nemocnice,
 • zdůraznil, že personální otázka je problémem všech nemocnic v ČR,
 • k samotnému  návrhu optimalizaci sdělil, že již v letech 2010-2012 se tímto zabývala tzv. "Pustelníkova komise", RGM analýzy, velmi podrobné analýzy, kde kraj zvažoval, že by udělal holdingové řízení krajských nemocnic, vždy se tyto analýzy dotýkaly všech zdravotnických zařízení tím, že jim bylo doporučováno snižovat volnou kapacitu akutních lůžek; vždy byl toto problém Orlové,
 • sdělil, že v hustotě obyvatel a zdravotnických zařízení v MSK, Orlová, ač se může jevit jako nadbytečná, má dle něj své místo, nejde zde jen o počet spádového obyvatelstva,
 • uvedl, že žádal Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o údaje týkající se migrace orlovských obyvatel za zdravotnickými službami, materiál od pojišťovny nevyloudil, toto je dle něj velmi důležité, aby se zjistilo, zda orlované využívají orlovské služby ve větší míře, nebo cestují za specializovanou péči do jiných okolních nemocnic; bylo by to rozhodující k posouzení toho, zda rušit některá oddělení nebo ne,
 • sdělil, že by se chtěl zaměřit na internu; uvedl, že v Orlové je velké množství sociálních pobytových zařízení, v orlovské nemocnici je 1 800 hospitalizací za rok, což je o cca 300 až 400 hospitalizací více než karvinská interna; nezastupitelná role orlovské interny je významná, průměrně denně je to 5 až 6 příjmů (může to být denně i 12 nebo 10); chtěl by být v roli lékaře na příjmové ambulanci, který se dožaduje o přijetí velmi nemocného pacienta do okolních nemocnic, kdy v současné době je havířovská interna plná, karvinská i hornická tam je každý druhý týden plno, a tito pacienti skutečně jsou, a ač se říká, že demografický průměr, pacienti stárnou, tak nestárnou tím, že by ubývali, jen péče o tyto pacienty bude čím dál tím více náročná, bude se více vyžadovat hospitalizace, péče se sice přesune do ambulantní složky, ale tato péče se týká pouze produktivních lidí, ale ne lidí, kteří jsou nesoběstační, nezaopatření, a proto má orlovská interna velký význam,
 • zdůraznil, že podle analýzy se sice ušetří peníze, ale jsou zde i jiná rizika jako personální, a dodal, že bez personálu lze lůžka přestěhovat a vybudovat nové operační sály, ale pokud nebude zajištěný personál, tak opravdu dojde k selhání a bude se sypat jedna interna za druhou, jelikož lékaři jsou již v současné době přetíženi,
 • požádal o zvážení, zda stojí za to orlovskou nemocnici zavírat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zdůraznil, že orlovská nemocnice se nezavírá,

MUDr. Radek Sušil (senátor) - upřesnil, že se bude významně měnit struktura poskytované péče, s tím, že se bude vyvádět lůžková péče a zachovávat ambulantní péče,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že tím nemyslel nic jiného,

Ing. Tomáš Kuča - omluvil se a uvedl, že nemyslel finance u variant A, B, C, protože analýza je velmi dobře zpracována, ale myslel tím rozdělení u personální unie Havířov - Karviná - Orlová,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že je to jednoduché v tom, že dnes ředitel dostane 1,5 platu, tím že je v unii, tzn., zjednodušeně řečeno bude to o půl platu dražší, ale další náklady s tím samozřejmě budou,

 • uvedl, že dle jeho názoru jsou tyto náklady ve srovnání s náklady pouze nemocnice jiné, mnohem vyšší, takže je to zanedbatelné,
 • zdůraznil, že je omyl si myslet, že tyto personální unie fungují; veškerá odborná veřejnost, která se na něj obrací, se obrací s tím, aby byly tyto personální unie zrušeny; důvodem je, že ředitel nemůže být na třech místech najednou, nemůže se tomu věnovat a nemůže zvládnout tři nemocnice z jedné kanceláře; jediná situace, kde to funguje, a zde to vychází z kompetencí ředitele nemocnice, je Krnov - Opava; požadavky, které chodí i od odborníků v oblasti zdravotnictví i z IKEMU tvrdí, že personální unie v této podobě nemají své opodstatnění a nemohou fungovat,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - uvedl, že v minulosti byl členem komise Asociace krajů, kde řada kolegů měla na starosti jak sociální oblast, tak zdravotnictví,

 • sdělil, že vnímá, že problematika zdravotnictví je jednou z priorit vlády a všech samosprávných orgánů, protože se jedná o zdraví lidí; v tomto směru je dobré, že se Asociace krajů dohodla a kontaktuje se s Ministerstvem zdravotnictví, aby řešila tuto problematiku, nicméně toto je problém nejen republikový, ale i krajský, s tím, že vnímá, že MSK je v určitém specifickém postavení vůči ostatním krajům; toto specifické postavení, snad s výjimkou Prahy, spočívá v tom, že řada krajů, pronajala nemocnice soukromým subjektům a tímto řeší tuto problematiku, nemají tedy přímý vliv na chod nemocnic, protože je pronajaly soukromým subjektům,
 • uvedl, že v MSK máme 6 zařízení, 17 celkem, a že považuje toto za přednost, že krajská samospráva má svůj vliv v těchto šesti významných nemocnicích, a že pronajali jen nemocnici Nový Jičín,
 • přihlásil se k politické zodpovědnosti za těchto šest nemocnic a uvedl, že podpoří variantu C, aby se zachoval původní stav, což je dle něj optimální varianta,
 • sdělil, že jej mrzí, že tam nejsou ekonomické vazby, protože je to z velké strany nejen o té odbornosti, ale i o ekonomické stránce, a sdělil, že řada zdravotních pojišťoven vytváří tlak na to, aby se v těch nemocnicích ta struktura podstatně změnila; toto je nejen o politické odpovědnosti, ale také o tom jednat se zdravotními pojišťovnami, aby byla lidem zachována kvalitní zdravotní péče, tak, jako doposud,

xxxx (občanka MSK) - uvedla, že pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici v Orlové přes 30 let, za tuto dobu bylo několik pokusů o změnu struktury ošetřovatelské péče, ale co je neustále stejné, je kolegialita zaměstnanců,

 • upozornila, že plánované optimalizační změny týkající se přeměny akutní péče v následnou nemohou přinést pozitivní reakce zaměstnanců ani obyvatel,
 • sdělila, že je velmi zneklidněná mediálním sdělením o ochotě orlovských zdravotníků přestoupit do karvinské nemocnice; toto totiž zcela nekoresponduje s názory zaměstnanců, kteří se nebojí vzít do ruky transparent a veřejně sdělit svůj názor, a to názor o zachování stávající péče orlovské nemocnice,
 • požádala, zda by bylo možné zamyslet se nad nesmyslným rušením akutních lůžek v nemocnici a nad nesmyslným rušením funkčních a léta se tvořících kolektivů,
 • uvedla, že žádá, zda by mohli pracovat bez neustálého stresu, který přináší nejistý osud nemocnice, kvůli kterému přichází o kvalifikované kolegy; po zrušení akutních lůžek je v ohrožení i ambulantní péče, protože i tady je nutná souhra ambulancí s lůžkovou částí,
 • poděkovala za podporu města Orlové a uvedla, že za zachování stávající péče pro 55 tisíc obyvatel, kteří si to zaslouží, budou bojovat,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že je v současné době starostou města Orlová, že nemocnice je majetek kraje, že kraj jsou lidé, v jejichž zájmu se mají spravovat věci veřejné, a tedy i tato nemocnice; vůči členům zastupitelstva dále sdělil, že jdou proti jejímu zájmu, hájí se finanční náročností, nedostatkem personálu a jednáním pojišťoven, nicméně pokud budou o péči rozhodovat zdravotní pojišťovny, je něco špatně, neboť v jejich zájmu není pacient, ale vyrovnané finance na jejich účtu,

 • poukázal na to, že je zde mnoho členů Parlamentu ČR, a vznesl řečnickou otázku, a to jak mohou dopustit, že jako zákonodárci rozhodnou o navýšení platu ve zdravotnictví o 10 %, ale zdravotní pojišťovny pošlou jen část navýšení a tímto jednoduchým způsobem navyšují ztrátu nemocnic,
 • k finanční náročnosti pro kraj se dotázal, proč se řeší nemocnice, která podle výpočtu ekonoma z Městské nemocnice Ostrava je v plusu necelých 6 mil. Kč a která se do ztráty dostává jen díky podivnému přepočtu na režii a správu, a dodal, že vzorec přepočtu není nikde uveden a že nemocnice je ve ztrátě díky nějakému přesunu peněz, který není možné ověřit,
 • dotázal se, proč kraj neřeší například předimenzované porodní oddělení v Karviné a Havířově,
 • uvedl, že co se týče nedostatečného personálu, tak v listopadu loňského roku nechyběl v Orlové ani jeden lékař, všechna místa byla obsazena, přičemž tuto informaci mu sdělil pan ředitel 8. nebo 9. listopadu, a poukázal na to, že díky jednání kraje a pana ředitele odešlo od listopadu z této nemocnice 8 lékařů, kdy tento údaj je v analýze, a tito lékaři nechtěli být v nejistotě a také pod vedením pana ředitele,
 • sdělil, že orlovští občané se nemají bát, bude pro ně zajištěna péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a když se na zajištění péče ptali občané, bylo jim panem ředitelem odpovězeno, že toto budou mít na zodpovědnost primáři, takže problém přenesl na své budoucí podřízené,
 • konstatoval, že MUDr. Gebauer tvrdí, že se nemocnice neruší; nemocnice je instituce, kde jsou akutní lůžka, a ty v Orlové podle tohoto plánu nebudou; má zde být jen 12 pozorovacích lůžek, což nejsou lůžka akutní; pokud budou mít obyvatelé problém, budou převezeni do Karviné, nebo Havířova; to že na budově zůstane nápis nemocnice, neznamená, že se jedná o nemocnici,
 • upozornil, že v koncepci se počítá s přesunem zdravotnického personálu do Karviné nebo do Havířova, avšak 8 lékařů, kteří nemocnici opustili, nešli ani do jedné z těchto nemocnic,
 • sdělil, že jako zaměstnanci této nemocnice by mu vadilo, že vrcholný manažer se vyjádřil, že lidé, kteří nechtějí přejít, jsou vyděrači,
 • uvedl, že celá optimalizace je dle něj postavena na tom, že lidé udělají to, co si budou členové zastupitelstva přát, a dotázal se na to, co budou dělat, když to nebude podle jejich not,
 • poukázal na to, že karvinská nemocnice nezískala lidi na internu, o kterou tady od počátku jde, a tato interna pak díky tomuto rozhodnutí zastupitelstva nebude ani v Orlové, a v této souvislosti vznesl dotaz, zda pak bude možné rozhodnutí zastupitelstva vrátit,
 • upozornil, že město Orlová není malé město, má necelých 30 tisíc obyvatel, spádová oblast nemocnice je 55 tisíc lidí, a dotázal se na to, jak se vysvětlí lidem, že Karviná s podobnou spádovou oblastí obyvatel má nemocnice dvě,
 • požádal členy zastupitelstva, aby se před hlasováním zamysleli nad tím, co vše může jejich dnešní rozhodnutí způsobit,
 • připomněl rozhodnutí rady a zastupitelstva města Orlová, podle kterých v případě, že bude odhlasovaná varianta A a tedy přesun akutních lůžek mimo Orlovou, má město Orlová zájem o převod nemocnice i s vybavením, personálem a se smlouvami do svého majetku,
 • požádal o rozhodnutí v zájmu lidí, které členové zastupitelstva zastupují, a o to, aby nebylo rozhodnutí již dále odkládáno,

xxxx (občanka MSK) - uvedla, že chce reagovat na vystoupení MUDr. Gebauera, který sdělil, že optimalizace je jedinou cestou,

 • sdělila, že v kontextu snah Asociace krajů, která dnes hledá systémové řešení a snaží se dostat do nemocnic více peněz, nabízí nejjednodušší cestu, místo aby se zasadil o lepší financování nemocnic a tím zachování péče v nemocnici Orlové,
 • poukázala na to, že podle posledních informaci se mají kraje, které mají podfinancované nemocnice, sejít již příští týden na Ministerstvu zdravotnictví, a v této souvislosti se dotázala, proč se má teda rušit tato nemocnice, když se hledá cesta k dofinancování,
 • uvedla, že se MUDr. Gebauer vyjádřil v tisku, že lidé se bojí naprosto zbytečně, že chce orlovskou nemocnici zavřít, že nemocnice projde změnami, ale rozhodně se zavírat nebude, což je podle ní lež, jelikož LDN není nemocnice a jakými lékaři by měla být zajištěna péče 24 hodin denně, když by lékaři dali výpověď a tím pádem by nebyla zajištěná garantovaná péče, ani LDN by lékaři nebyla pokryta, protože nikdo z lékařů by nešel pracovat mimo obor; LDN v Orlové s kapacitou 210 lůžek již jednou kraj zrušil, protože nebyla naplněna kapacita, takže je to podle jejího názoru záměr, aby se mohlo po půl roce provozu říct, že nebyli lékaři a že nebyla naplněna a tak se odprodá levně soukromému subjektu, a dotázala se, kdo zajistí, že zde nebude reprodukční centrum nebo plastická chirurgie, a dotázala se, zda bude za tuto situaci někdo nést odpovědnost,
 • uvedla, že je velmi těžké dělat medicínu bez sehraného týmu, což v Orlové mají, jak na interně tak ortopedickém oddělení, a tedy orlovská nemocnice je zatím personálně dovybavena, a poukázala na to, že chybí personál v jiných nemocnicích, hlavně v Karviné; za to však zaměstnanci orlovské nemocnice nemohou,
 • uvedla, že při jednání s ministrem navrhla, že by se optimalizace měla týkat Karviné a Havířova, kde chybí lékaři a některá oddělení pracují na 20, 40 a 60%; bylo přislíbeno, že odbory budou přizvány k řešení situace, ale odbory přizvány nebyly, jen zástupci UNIE a LOKu a ti měli zákaz cokoliv říct,
 • sdělila, že ředitel orlovské nemocnice se zmiňuje o tom, že bude požadovat po pojišťovnách stejnou úhradu za zdravotní péči jako před optimalizací; pojišťovny si však nenechají nic nařizovat, a pokud bude méně lůžek, bude i méně peněz, tak jak to bylo v případě patologie; tím že bylo toto oddělení přemístěno do Havířova, se přišlo o dost peněz, a to se promítlo i do měsíční paušální úhrady za akutní péči o několik stovek tisíců; dále se odprodaly sanitní vozy soukromému subjektu, protože byly ztrátové; stále se mluví jen o penězích, ale ani jednou MUDr. Gebauer nemluvil o pacientech, o lidech; jsou to lidé, kteří přispívají do státního rozpočtu, tak by se mělo řídit jejích požadavky a potřebami, protože to byli právě občané, a bylo jich přes 11 tisíc, kteří se vyjádřili, že tuto nemocnici potřebují; je to jedna třetina obyvatel Orlové, když zanikne nemocnice v Orlové, tak na to doplatí pacienti,

xxxx (občan kraje) - informoval, že je člen rady města Orlové a že plně podporuje požadavky zdravotníků a všech odborníků, kteří dodali materiály, které se řešily na radě města Orlová,

 • požádal, aby orlovská část nemocnice měla zpět své IČO a tím i samostatnost, včetně vedení; tímto právním aktem by bylo ukončeno dohadování, která z nemocnic na kterou doplácí,
 • požádal o provedení finančního auditu hospodaření nemocnice Orlová a o zachování dostupnosti ambulantní a hospitalizační péče ve městě Orlová v plném rozsahu,
 • uvedl, že navrhovaná varianta A a B uvedené v žádném případě nezajišťují, přičemž se obává o zajištění dostupnosti zdravotní péče, a to nejen v Orlové ale i v Havířově a Karviné,
 • upozornil, že pokud dojde ke zhoršení situace v této oblasti, lidé budou chodit do Ostravy, a tím pádem se situace zhorší i v Ostravě; dle něj se zhorší dostupnost péče v celém MSK,
 • uvedl, že za rok 2018 vytvořily zdravotní pojišťovny přebytek ve výši 14,5 mld. Korun; zůstatek na účtu pojišťoven činí 45 mld. Kč, a poukázal zdroj těchto informací, kterým je Ministerstvo zdravotnictví,
 • uvedl, že tomuto nerozumí, platí se daně, peníze tam přibývají, ale kraj omezuje péči,

xxxx (občan kraje) - k návrhu varianty A, jak byla předložena vedením nemocnice, uvedl, že nebyly konzultovány požadavky ortopedického oddělení a že nebyly konzultovány požadavky na stavbu a složení operačních sálů; operační sály pro ortopedické oddělení mají totiž jinou specifiku, než všeobecné sály, což dále specifikoval,

 • dále uvedl, že řada věcí vychází ze studie, která byla spojena s prodlužováním věku v našem regionu, a že bude potřeba větší míra následné péče; zkušenost z posledních měsíců ukazuje, že s prodlužujícím se věkem stoupá potřeba akutní péče;
 • sdělil, že na posledním zasedání okresního shromáždění České lékařské komory zaznělo, že zdravotnictví v okrese Karviná je opravdu v krizi, a že dle jeho názoru tuto situaci zapříčinily četné manažerské chyby ve vedení tohoto okresu, přičemž tato situace má být nyní řešena tak, že se rozboří to, co ještě relativně funguje; nebudou tedy zasaženy přímé příčiny; upozornil, že jako lékař je zvyklý zasáhnout tam, kde je příčina nemoci, zde je snaha najít řešení náhradní,
 • sdělil, že optimalizaci by viděl v tom, že bude zavedena taková manažerská práce, která bude vycházet z potřeb jednotlivých oddělení a hlavně ze znalostí zdravotnického provozu; kdo nezná provoz, navrhuje směny, neví, jak se chovají jednotlivá oddělení a jaká mají specifika jednotlivá zdravotnická zařízení; proto rovněž nesouhlasí s tím, aby byl jeden ředitel v několika nemocnicích,
 • požádal, aby varianta C - péče, tak, jak je v Orlové nyní, byla zachována,

xxxx (občan kraje) - uvedl, že by rád požádal členy zastupitelstva o zvážení, o dobré posouzení, zda schválit tuto optimalizaci a přesun lůžkové části orlovské nemocnice do Karviné,

 • připomněl pár důsledků a úzkých míst, které mohou, ale nemusí nastat,
 • první důvod, který již byl zmíněn, jsou operační sály: v Karviné jsou 4 operační sály a jeden zákrokový sálek, v Orlové je moderní operační trakt v prvním poschodí, kde je vše na jednom místě - operační sál, ARO, OKB a dospávácí pokoje; tyto operační sály v roce 2014-2015 prošly rekonstrukcí, která se týkala elektroinstalací, byly položené nové podlahy, instalovány stativy pro rozvod plynu a elektřiny, byly pořízeny nové dveře s automatickým otevíráním; dále je zde další sál ortopedické a chirurgické operace a jeden sál pro endoskopické a urologické operace,
 • upozornil, že v materiálu o optimalizaci je napsáno, že se vybuduje v Karviné jeden operační sál za ca 40 mil. Kč, který by měl nahradit těchto šest operačních sálů, a měli bychom docílit stejné výkony, ne-li vyšší, a zároveň bychom měli dodržet stejný počet operací jako je nyní, přičemž tomuto nevěří,
 • dále sdělil, že interna má dnes 71 lůžek v Karviné a v Orlové, má dojít ke snížení na 60, což je krok zpět; zrušit jednu JIP, tj. z 10 lůžek na 5, a přitom všem zachovat ambulantní péči v Orlové; zde je dle jeho názoru potřeba 3 až 4 plně fundované doktory, atestované doktory, aby vůbec tyto 24 hodinové ambulance fungovaly,
 • sdělil, že v případě, že podstatná část personálu nepřejde do Karviné, hrozí zde opravdu velký problém, a to ten, že z dnešních 71 lůžek zůstane 26 v Karviné, a uvedl, že si není jist, zda je tolik lůžek se stávajícím počtem lékařů vůbec možné,
 • připomněl, že se má zrušit i rehabilitace, která v Orlové funguje velice dobře; je to jedna z nejlepších rehabilitací, které zná; je tam jak lůžková část, tak část ambulantní, je to vše v jedné budově; jsou tam lůžka a pokoje včetně sociálek, perfektně vybavené; v Karviné se předělává a buduje bývalý pavilon plicní na rehabilitace, mimo areál nemocnice, bude to stát zcela jistě desítky mil. korun, a pokud naše zdravotnictví budou řídit pojišťovny, vždy bude ztráta,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že v dnešní době není jiná možnost, než řídit nemocnice přes pojišťovny,

 • uvedl, že další na řadě by měla být paní xxxx, která však není občankou kraje, tudíž se musí hlasovat o tom, zda jí bude umožněno vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o tom, že zastupitelstvo kraje umožní vystoupit v rozpravě xxxx,

schváleno - hlasovalo 48 pro, 2 proti, 6 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2),

xxxx (není občanka kraje) - konstatovala, že je velmi podivena, že se materiál bude projednávat, jelikož optimalizace má být z ekonomických důvodů; v současné době začala Asociace krajů velmi intenzivně podfinancované české nemocnice řešit; má proběhnout několik jednání na Ministerstvu zdravotnictví a mají se hledat cesty, aby do nemocnic přišli ještě možná v průběhu letošního roku další finance, které nepokrývají nároky z úhradové vyhlášky pro letošní rok,

 • připomněla, že už minule se zmínila, že kraje mají možnost poslanecké iniciativy a mohou vstoupit do financování podfinancovaných českých nemocnic,
 • poděkovala všem zaměstnancům orlovské nemocnice, kteří se do tohoto aktivně vložili, což je velice neobvyklé, že se lidé postaví za pacienty a za svoji nemocnici; taková iniciativa takto neprobíhá standardně, tito lidé si zaslouží, aby se jejich hlasům naslouchalo,
 • dodala, že objíždí všechny kraje a získává informace o tom, jak to vypadá se zdravotnictvím kdekoliv jinde; situace není dobrá; jako špatný příklad uvedla Jihomoravský kraj, kde restrukturalizace proběhla, kde se snížili počty akutních lůžek a kde situace je v současné době taková, že sanitky vozí lidi vedle do Olomouckého kraje, nebo do Zlínského kraje, protože v nemocnicích nejsou lůžka, a dodala, že když se jednou něco zruší, tak žádat zdravotní pojišťovny o to, aby to navýšily zpátky, je téměř nemožné,
 • požádala o zvážení, jestli se chce to, aby neakutní pacienti čekali na ošetření až 8 hodin, protože budou mít přednost akutní pacienti a protože nebude možno kdekoliv jinde toho pacienta udat, protože v tom kraji ta lůžka nejsou,
 • poukázala na to, že populace stárne, že máme stejný počet hospitalizovaných lidi za rok, a to asi od roku 1969, je to stále 1,1 mil. pacientů ročně, kteří jsou hospitalizování v českých nemocnicích; roste počet re-hospitalizovaných pacientů skoro o 20 %, protože se všude ruší lůžka, protože nikdo neřeší primárně problém podfinancování českých nemocnic, dodání peněz do českého zdravotnictví, ale řeší se to, že se někde něco zruší, že se to udělá tak, jak je to nejjednodušší; navrhla nehledat nejjednodušší řešení, ale řešení, která jsou pro občany,
 • dodala, že nyní jsou členové zastupitelstva jako takoví "kulišci", a upřesnila, že kdo zná bývalého pana ministra, ví, že takto označoval lidi, kteří jsou schopni si zabezpečit péči, a upozornila na to, že člověk nemusí být dlouho politikem a pak, až bude sedět v nemocnici a nebude si vědět rady anebo záchranka pojede 40 až 50 km, aby pacienta někde udala, tak je to hodně těžké,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že se s ohledem na svou zkušenost z předchozího týdne za žádného "kuliška nepovažuje" a že si nikdo nehraje na nic extra; pokud se snaží něco vyřešit, tak podle nejlepšího vědomí a svědomí,

 • následně navrhl způsob hlasování a upřesnil, o čem se bude v rámci jednotlivých hlasování hlasovat,

Ing. Vít Slováček - požádal o 10 minutovou přestávku na poradu klubu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil 10 minutovou přestávku.


Mgr. Lubomír Volný - upozornil, že dle jeho názoru dojde omezením provozu orlovské nemocnice k přímému ohrožení zdraví a životů občanů MSK a že v případě následků na zdraví či životech občanů MSK v budoucnosti nebude možné mluvit pouze o politické zodpovědnosti,

 • sdělil, že doufá, že špičkově vybavená chirurgická nemocnice v Orlové se dříve nebo později nestane špičkovým centrem umělého oplodnění nejmenovaného premiéra v nejmenované středoevropské zemi,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - s ohledem na variantní řešení části návrhu usnesení navrhl, aby bylo nejprve hlasováno samostatně o bodech 1 až 3, a to společným hlasováním, poté samostatně o bodu 4 a nakonec postupně o variantách bodu 5; v případě, že bude schválena varianta A bodu 5, nebude již o dalších variantách hlasováno; pokud varianta A nebude schválena, bude hlasováno o variantě B obdobně; shrnul, že proběhnou minimálně 3 hlasování:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • bodech 1 až 3 návrhu usnesení,

schváleno - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • bodě 4 návrhu usnesení,

schváleno - hlasovalo 34 pro, 5 proti, 19 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • návrhu usnesení k materiálu č. 8/1, a to tak, jak uvedl.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 34 pro, 20 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1188 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1189 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1190 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Pustkovec

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1191 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 10. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 12. 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1192 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 v odvětví krizového řízení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1193 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1194 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění akce "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 44 pro, 7 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1195 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1196 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí dotace v odvětví krizového řízení na realizaci projektu "Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1197 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1198 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1199 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1200 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na pověření společnosti Letiště Ostrava a.s. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1201 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že územní řízení na hrubé terénní úpravy stále běží, v tuto chvíli nelze předjímat, kdy bude jeho konec, odpůrčí žaloba OKD, a.s. stále probíhá a u Krajského soudu v Ostravě bylo nařízeno jednání na 26. 2. 2019, ale řízení na tomto jednání nebylo ukončeno,

 • dále uvedl, že jednali ohledně dotačního programu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a informace jsou takové, že se připravuje další nový program pro financování průmyslových zón, kdy dopis je v příloze tohoto materiálu, tento program by měl být připraven v květnu a poté se začne projednávat,
 • dodal, že se dne 25. 2. 2019 konala informační schůzka se zástupci statutárního města Karviná, kde informovali právě o průběhu ploch na Karvinsku,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA - vznesl dotaz na pana Krkošku, zda po několika měsících, kdy skončily vyjednávání o výkupech nemovitostí, které ještě na Průmyslové zóně Nad Barborou nebyly vykoupené, tak zda by nestálo za to se o to zase pokusit, a to ve spolupráci se společností Asental Land, s.r.o., a dodal, že se objevily informace, že by se někteří lidé třeba dali vykoupit,

Jan Krkoška - sdělil, že dnes nebo zítra budou s Asental Land, s.r.o. jednat o tom, jaké bude další pokračování ohledně pozemků, a pak bude zastupitelstvo kraje informovat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1202 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ivanofrankivskou oblastí (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1203 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/15
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s. na zakoupení laického externího defibrilátoru

 • s úvodním slovem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se tento materiál projednával na schůzi rady kraje v pondělí dne 11. 3. 2019, že Horská služba ČR, o.p.s. na Ovčárně požádala o zakoupení tohoto defibrilátoru v ceně 70 tis. Kč tak, aby byl kompatibilní se všemi ostatními přístroji, a doporučil této žádosti vyhovět.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1204 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - přerušil jednání bodu č. 5 a zařadil na jednání část, ve kterém mají prostor k vyjádření občané Moravskoslezského kraje, a to, "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto bodu byla podána jedna elektronická přihláška do diskuse a vyzval zastupitele kraje, aby neopouštěli zasedací místnost, protože poté budou pokračovat v jednání zastupitelstva kraje, a následně udělil slovo xxxx (občanu MSK),

xxxx (občan MSK) - přednesl několik dotazů od občanů, kteří jej oslovili, a obratem požádal o odpovědi na mikrofon a zápis,

 • zaprvé sdělil, že v prosinci 2018 informoval členy zastupitelstva kraje ohledně otázky paní xxxx ve věci podivných okolností kolem skonu jejího rodinného příslušníka v havířovské nemocnici, a vznesl dotaz, v jakém je tato záležitost nyní stavu z hlediska veřejného zájmu na poskytování kvalitní a také vysoce etické zdravotní péče v krajských příspěvkových organizacích, k jakému závěru dospěl MUDr. Gebauer a Výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje, ale především i samotné zastupitelstvo kraje, které o celé záležitosti zatím nerozhodlo, a poté se dotázal, kdy se tak stane,
 • za druhé sdělil, že v březnu 2019 byl požádán o součinnost ze strany obyvatel Orlové, členů petičního výboru, kteří zastupují cca 900 petentů, kterým leží na srdci zachování regionálně velice významné Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové s počátky činnosti již v roce 1931, a informoval, že petenti již mnoho let usilují o komunikaci s vedením Moravskoslezského kraje ve věci zachování vysoce kvalitních služeb umělecké školy pro širokou veřejnost v areálu budov na Slezské ulici, kdy se obávají, že dojde díky špatnému manažerskému rozhodnutí k ukončení provozu školy, k jejímu zbourání a přesunu výuky do Gymnázia a obchodní akademie Orlová,
 • uvedl, že se setkali s problémy při poskytování všech relevantních informací, byli by rádi, kdybyste jim mým prostřednictvím sdělili aktuální údaje a zaslali dokumentaci, včetně ekonomických rozborů, studií proveditelnosti a nákladů, přehledů o proinvestovaných prostředcích do ZUŠ a Gymnázia a obchodní akademie Orlová, vč. výhledu na budoucí roky, a to ve variantách zachování obou dvou škol nebo jejich sloučení, případně kompromisního řešení, vždy s vysvětlením dodržování zcela zásadních zákonných principů dobrého hospodaření s veřejným majetkem a prostředky tak, aby nedocházelo ke znehodnocování a plýtvání, zároveň aby byla zabezpečena ochrana péče o všestranný rozvoj kraje a potřeby jeho občanů v Orlové, která v posledních letech čelí vskutku nevídaným problémům a zhoršování kvality života zdejších občanů,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že všechny stížnosti paní xxxx byly posouzeny a bylo na ně odpovězeno, nyní se o tuto záležitost zajímají orgány činné v trestném řízení,

Mgr. Stanislav Folwarczny - konstatoval, že ZUŠ v Orlové nebude zrušena, protože je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, funguje a bude fungovat i dále, k majetku, financím a investicím padlo mnoho dotazů, proto požádal písemně o tyto dotazy, na které se následně odpoví písemně.


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1205 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1206 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Žádost příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1207 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 11/1208-11/1210 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1211 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019"

 • bez úvodního slova

Mgr. Marcela Mrózková Heříková - nahlásila střet zájmů spočívající v tom, že je členkou spolku, který je jedním z příjemců dotace a dodala, že bude hlasovat,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1212 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na obnovu kulturních památek, dodatek smlouvy

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1213 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/8
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1214 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/9
Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmů v bodě č. 1 předloženého materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1215 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

 • bez úvodního slova

Ing. Jaroslav Kala - se zeptal, jak to vypadá se SFDI, zda se něco děje a požádal prof. Vondráka, zda nebude něco vědět,

 • dále se zeptal, zda je Ing. Kania v nějaké komisi ohledně kůrovce, doplnil, že si Moravskoslezský kraj sám s následky nepomůže,
 • uvedl, že by se mělo zainteresovat Ministerstvo zemědělství, případně Ministerstvo životního prostředí, anebo Ministerstvo místního rozvoje,
 • domníval se, že nějaká komise byla zřízena a měli se tam nějaké finanční prostředky hledat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zareagoval na první podnět a sdělil, že se o financování II. a III. tříd velmi intenzivně jedná se zástupci Asociace krajů i s Vládou ČR, protože požadujeme, aby ty přislíbené 4 mld. Kč byly Moravskoslezskému kraji přiděleny,

 • dodal, že v daný okamžik tam nějaká vůle je, nicméně vypadá to tak, že to nebudou celé 4 mld. Kč, doplnil, že to je nyní současný stav jednání, pořád se velmi intenzivně se jedná, a chceme, aby se to dořešilo co nejdříve, protože na základě toho, je zde celá řada zakázek, které se musejí otevřít, proto potřebujeme finanční krytí,
 • shrnul, že je to v intenzivním vyjednávání s Vládou ČR a Asociací krajů,

Ing. Jaroslav Kania - upřesnil, že není v žádném štábu ani komisi, a dodal, že prof. Vondrák sestavil svůj pracovní tým, který se problematikou kůrovce zabývá, a další podrobností sdělí paní Uvírová, která komunikovala s Ministerstvem pro místní rozvoj,

Jarmila Uvírová - odpověděla na dotaz, že byl zřízen prof. Vondrákem kalamitní štáb, který 27. 2. 2019 již zasedal potřetí, byly zde přizvány všechny subjekty, které mají co dočinění s kůrovcem,

 • uvedla, že co se týká financí na opravy silnic postižených těžbou kůrovce, tak v současné době je materiál připravován pro Ministerstvo pro místní rozvoj, kde je alokace 270 mil. Kč pro letošní rok a mělo by to být projednáno v březnu letošního roku na zasedání Vlády ČR,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že situace je závažná a od 1. 1. funguje na správě komunikací speciální zmocněnec pro "akci kůrovec", který by měl do poloviny tohoto roku sepsat všechny škody, které jsou a které s tímto hrozí, dále dodal, že se budou s tímto materiálem obcházet ministerstva a požadovat peníze, protože ty škody tam jsou.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1216 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na uzavření dohody o narovnání s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1217 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil na to, že nějaký šum narušuje jednání zastupitelstva kraje, a požádal dotyčné osoby v předsálí zasedací místnosti o nápravu.


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Šilheřovice na opravu komunikace

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že se jedná o "atyp" v celé Evropě, kdy to nejde jinak spravit než jednou akci.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1218 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Změna stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

 • bez úvodního slova

Mgr. Daniel Havlík - vznesl dotaz, ohledně postavení pana generálního ředitele, který se zároveň stává předsedou představenstva společnosti,

 • poznamenal, že ví, jaká je situace kolem letiště, a zeptal se, co bude dále,
 • uvedl, že kdysi dávno byli napadáni, že letiště nelítá, má málo linek a výsledkem je to, že všechny linky, které se rozplétávali za předešlého vedení kraje, tak v podstatě nelítají, dodal, že lítá poslední linka a ta ještě bude omezena tj. Ostrava-Londýn, opět se zeptal, co bude dále,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že na červnovém zastupitelstvu kraje bude po zastupitelích kraje chtít závazek podobný, jaký byl do Amsterdamu a do Helsinek,

 • uvedl, že se připravuje veřejná soutěž, která by lítala zhruba 5x denně do dvou Evropských habu, v červnu to bude na zastupitelstvu kraje, pokud vše dobře projde Evropskou komisí a Ministerstvem dopravy, tak by se to mohlo rozlítat ke konci roku,
 • dodal, že co se týká turistických linek jako je Ryanair, tak linka do Bergama byla nejhorší ze všech tisíců linek, Ryanair má 104 linek, které lítají z Bergama, dodal, že tato linka byla nejhorší a i za cenu 250 Kč nechtěli naši lidé lítat, proto Ryanair toto linku "zaříznul",
 • ohledně Londýna uvedl, že vytíženost je zde téměř 100 %, a Ryanair říká, že pokud bude Brexit odložen, nebo dopadne rozumně, tak se vrátí zpět k těm čtyřem rotacím, které tam byly,
 • uvedl, že dále jednají se společností LOT Polish Airlines o Varšavě, tato informace je veřejná, kdy do poloviny května by mělo být na "boardu" společnosti LOT ke schválení této destinace, a budou doufat, že společnost LOT rozhodne, v rámci jednání došli ke shodě na smluvních podmínkách,

Mgr. Daniel Havlík - dodal, že se ptal záměrně, protože linka Ostrava-Bergamo se schvalovala v podstatě na minulém zastupitelstvu kraje s poměrně vysokou alokací 7,5 mil. Kč právě na to, abychom tuto linku udrželi, a ta se pohybovala kolem 80-85 % vytíženosti, proto ho překvapilo, že nakonec byla Ryanairem označena za nejhorší,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že to bylo rozhodnutí Ryanair a my s tím nemůžeme nic dělat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1219 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

 • s úvodním slovem

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že je přesvědčen, že tento bod nevydrží do konce našeho volebního období, že ho budeme moc už vyřadit letos v zimě, nebo příští rok na jaře,

 • uvedl, že se jednání hodně posunulo kupředu, ŘSD po dlouhé době připustilo, že hluk může být problém a dohodlo se s občany Ostravy-Poruby a Vřesiny na novém provedení protihlukových stěn,
 • dále uvedl, že jak si mohli zastupitelé kraje všimnout, tak KÚ stáhl, nebo zrušil žádost o stavební povolení, kterou ŘSD podalo v loňském roce, v tuto chvíli probíhají všechny zákonné lhůty pro nabytí právní moci toho zrušeného stavebního povolení, které bude asi koncem března, ŘSD je připraveno poté, co nabyde právní moci, podat nové stavební povolení, ve kterých budou ty protihlukové stěny a nové provedení lávky pro pěší, které již nebude komprimované, v té původní délce tak, aby mohly maminky s kočárkama a cyklisti vyjet, protože ta lávka nebude pro auta,
 • předpokládá, že pokud půjde vše dobře a nikdo se nebude odvolávat vůči stavebnímu povolení, tak teoreticky na konci prázdnin by mohlo nabýt právní moci, STRABAG CZ připraven vyjet minutu poté s bagrama,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že přelávkování a hluk je známa věc, a doufá, že se ji podařilo vyřešit,

 • zeptal se na nároky některých lidí, kteří tam jsou, nebo sdružení ve vztahu k výkupu těch věcných břemen, zda jejích nároky trvají a případně kdo je bude řešit a jakým způsobem je bude řešit, protože víme, že nároky budou neustále tak vysoké,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že řešení nároků je v plné kompetenci ŘSD a sdělil, že do této doby bylo odloženo jakékoliv jednání ohledně nároků věcných břemen to té doby, než se podá to stavební povolení, ve kterém bude lávka a protihlukové stěny, protože to s tím souvisí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že nepředpokládá, že se to bude hradit z veřejných prostředků.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1220 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1221 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1222 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh budoucího převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání části stavby stávající silnice II/461 včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1223 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou I/45 Nové Heřmínovy - Zátor, I. etapa - úpravy napojení silnic III. tříd z důvodu vyvolané investiční činnosti

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1224 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 - 3. Provozní soubor

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1225 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1226 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2018

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx (občan MSK), kterému udělil slovo,

xxxx (občan MSK) - tlumočil dotazy cestujících, ohledně ostravské MHD, kterých se dotýkají podmínky a stav rozvoje integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji.

 • požádal obratem o odpověď na mikrofon Ing. Unucku a jeho prostřednictvím také zástupce Koordinátora ODIS,
 • sdělil, že Dopravní podniku Ostrava, spustil v březnu 2019 aplikaci "MojeDPO", ve které bude možné koupit krátkodobé jízdenky, hlásit cestovní problémy, vyhledávat spojení, aktuality, omezení v dopravě atd., vedle toho je také připravena zastřešující aplikace "MůjKODIS", dodal, že není jasné, proč nepřistoupil DPO a ODIS v rámci úspory veřejných prostředků ke společnému vývoji pouze jedné "apky",
 • dále požádal o odpověď, zda půjdou v obou aplikacích nakupovat také dlouhodobé jízdenky například spojením s webovou aplikací karta.dpo.cz, jestli bude možné obsluhovat všechny aplikace mimo prostředí chytrých mobilů mj. tím, že si spotřebitel z domácího počítače vygeneruje potřebné krátkodobé nebo dlouhodobé jízdné, zaplatí jej, vytiskne si jízdenku nebo dlouhodobý kupón s patřičným QR kodem, nebo si stáhne třeba takový kupón v pdf. nebo jako obrázek do svého elektronického zařízení, které posléze předloží při kontrole ve vozidle bez nutnosti instalace aplikace nebo používání jakýchkoliv čipových karet,
 • uvedl, že již zastupitelstvu kraje vysvětloval, že podobně řadu let funguje webová aplikace českých drah, 14. 12. 2017 Ing. Unucka potvrdil na mé dotazy, citace "hotovostní platba bude možná, ale bude zdražena tak, aby postupně vymizela sama od sebe s tím, že bude nahrazena "QR kódem", který bude možno vytisknout na papír," konec citace,
 • dále se zeptal, kdy už konečně dojde ke sloučení obou dvou kategorií spotřebitelů seniorů od 65 let a od 70 let věku tak, aby těmto cestujícím stačil k jízdě v Ostravě pouze jejich většinou bezčipový občanský průkaz, aby obzvláště senioři narození od 1. 1. 1946 nemuseli každý rok vážit cestu na prodejní místa dopravního podniku, aby si zde nechali zcela nesmyslně podle tarifu pro přepravu cestujících DPO bod č. 2.6.4.5 nahrávat na čipy odisek roční kupony pro jízdu zdarma, které stejně na těch kartách nemají žádný spotřebitelský komfortní ani účelný rozumný důvod, zatímco seniorům od 70 let věku stačí k prokázání nároku na bezplatné jízdné na věky věků jen často bezčipový občanský průkaz,
 • dále uvedl, že je už nejvyšší čas, aby to Ing. Unucka pro spotřebitele zařídil, protože s tím sám měl vlastní těžké zkušenosti, dále Ing. Unucka zdůraznil, že by se měly na území celého kraje poskytovat jednotné slevy a podmínky v MHD tak, aby nebyl rozdíl, zda občan v kraji cestuje modrým nebo červeným autobusem,
 • požádal, aby byly podmínky pro přepravu seniorů v Ostravě nastaveny bez zbytečného odkladu tak, aby byly jednotné, komfortní, jednoduché a seniorům to zase o trošku usnadnilo život, tedy že budou všem oprávněným seniorům od 65 let stačit k jízdám v Ostravě jen občanky,
 • závěrem uvedl, že v Ostatně v případě přepravní slevové kontroly zástupců Ministerstva dopravy se stejně senioři občankami, nebo pasem prokazují již dnes a to podle tarifu DPO,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že vládní slevy byly zavedeny k září 2018 a Ostrava se k těmto slevám připojí k 1. 7. 2019, kdy budou sjednocené slevy (vládní a ostravské), a to co se týká podmínky, že senioři musí chodit s občanským průkazem a prokazovat se někde, sdělil, že KODIS je z 50 % vlastněn Ostravou a 50 % MSK a toto byla podmínka Ostravy, kdy se v této věci musí obrátit na ostravské zastupitelstvo, a doplnil, že již několikrát požadovali, aby tato podmínka byla zrušena,

Ing. Aleš Stejskal - sdělil, že návrh týkající slev je připraven ke schválení od 1. 7. 2019, kde by se měli sjednotit slevy aby byly v souladu se slevami vládními, které platí v příměstské dopravě, ale aby se sjednotila i věková hranice nejen v Ostravě, tato stejná věc je i rozjednána s městy která provozují MHD v Moravskoslezském kraji a jsou zapojeny v KODIS tj. Orlová, Karviná a oslovili i Bruntál, zatím se negativně vyjádřilo město Třinec, ale to bylo v době kdy bylo DPH 15 Kč, teď se DPH u jízdného snížilo, tak jsou ty podmínky pro objednatele zlepší a dodal, že k 1. 7. 2019 je příslib Ostravy,

 • vyjádřil, se k informaci, že si musí důchodci chodit obnovovat každý rok kupon, uvedl, že to bylo v roce 2016 a nebylo to od 70 let, ale tehdy to byla věková hranice od 70 let, kdy se tato věková hranice každý rok posunuje, a dnes je to od 73 let, bylo to z důvodu evidence, kdy to je ve všech městech, kde mají bezplatnou přepravu,
 • ohledně QR kódu sdělil, že tištěné QR kódy proto, že není možné v regionu neustále on-line provádět kontrolu aktuálnosti této jízdenky, nebude se počítat s tištěnými QR kódy, ale s dynamickými QR kódy v mobilu, tzn., že se mobily stále mění, a není je možno kopírovat a zneužívat,

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl, proč jsou dvě aplikace, a to, že Ostrava si svou aplikaci vysoutěžila ve veřejné soutěži, a Moravskoslezský kraj počká, až bude tato aplikace Ostravě fungovat a pak se doobjedná u stejné firmy jen doplněk, aby tam fungovaly i krajské zastávky, dodal, že reálně to budou dvě aplikace, ale ve skutečnosti to bude jedna s doplňkem, proto se nebude platit nic navíc,

xxxx (občan MSK) - vznesl další doplňující dotazy ohledně kuponu pro seniory a "apek", aby bylo možné nakupovat i dlouhodobé jízdenky, aby bylo možné ji také spustit v počítači,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bude odpovězeno písemně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1227 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Návrh na schválení finančních závazků k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1228 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/14
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 43 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1229 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018

 • bez úvodního slova

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že Výbor finanční na svém posledním zasedání tuto problematiku projednával a v usnesení č. FV1187 se usnesl doporučit zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle přeloženého materiálu č. 7/1.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 45 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1230 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019

 • bez úvodního slova

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že i tento bod projednal Výbor finanční na svém posledním zasedání a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit tento návrh usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 46 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1231 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1232 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh zrušení profinancování a kofinancování projektu z evropských zdrojů a návrh na financování akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace" z rozpočtu kraje v letech 2019-2021

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1233 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětvích zdravotnictví a kultury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1234 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrhy převodů pozemků v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1235 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v k.ú. a obci Jablunkov s městem Jablunkov

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1236 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh daru pozemků v k. ú. Pržno obci Pržno

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1237 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - nabytí pozemků v k. ú. Svinov

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1238 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh převodu práva hospodaření s majetkem kraje, návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 11/1239-11/1244 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy na vypořádání stavebních objektů - Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1245 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh prodeje části železniční vlečky v k. ú. Skotnice do vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1246 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov - multimodální cargo

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1247 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1248 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1249 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1250 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1251 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení manažerského informačního systému a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1252 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Marian Bojko - vznesl dotaz na MUDr. Gebauera ohledně dotace 17 mil. Kč na magnetickou rezonanci, na pořízení nového přístroje, protože se v důvodové zprávě dočetl, že nejbližší spádová oblast je Třinec, Nový Jičín, Opava možná Krnov, zajímal se, z jakého důvodu se tato žádost o dotaci zamítla,

 • dodal, že magnetická rezonance je velmi důležitá pokud by došlo k nějaké poruše přístroje, z vlastní zkušenosti ví, že je zde dlouhá čekací doba, proto se zajímal, proč byla tato žádost zamítnuta,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že nejbližší magnetická rezonance je v Havířově, v Ostravě a další dostupnost je tam zajištěna, dodal, že je přesvědčen o tom, že by měl Moravskoslezský kraj vynakládat své finanční prostředky do svých zařízení ne do soukromých.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1253 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Poskytnutí návratné finanční výpomoci obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

 • s úvodním slovem

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že tento materiál byl projednán před dvěma dny a vyjádřil se společně k materiálu č. 8/88/9,

 • uvedl, že u materiálu č. 8/8 se jedná o poskytnutí návratné finanční částky 3 mil. Kč na překlenutí provozních prostředků do té doby, než bude definitivně vyúčtování z pojišťovny, které máme v anotaci, že budou ve prospěch a budou vraceny do rozpočtu kraje nejpozději v listopadu letošního roku,

 • dále uvedl, že materiál č. 8/9 zvýšení základního mění Sanatoria Jablunkov, a.s., o 3 mil. Kč, tato částka je shodná, ale je to pouze náhoda, doplnil, že se jedná o 3 mil. Kč na realizaci čističky odpadních vod, kdy se oproti původní studii a projektu prodražila.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1254 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s

 • s úvodním slovem

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že informace k tomuto bodu již zazněly u předešlého materiálu č. 8/8.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1255 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1256 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1257 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1258 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1259 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (60 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 11/1260-11/1319 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1320 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1321 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1322 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - sdělil, že nepostřehl, z jakého důvodu se měnil program zasedání zastupitelstva kraje, zda Mgr. Folwarczny chce odejít, protože se chtěl u toho technického vzdělávání ještě na něco zeptat, a dodal, že si to s Mgr. Folwarcznym vyřídí sám.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 43 pro, 1 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1323 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Technika pro úpravu lyžařských a běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1324 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III"

 • bez úvodního slova

Marian Bojko - zeptal se, jakým způsobem se budou hledat ty děti, které jsou ohroženy chudobou,

 • informoval, že byl na zasedání MAPu, kde bylo asi 14 ředitelů škol a ti jsou z toho docela nešťastní, protože zkoušeli toto téma nahodit a dodal, že lidé se stydí říci, že jsou chudí a zeptal se, jakým způsobem se to bude generovat, dále se zeptal na alokovanou částku 35 mil. Kč, a to, kolik peněz z této částky je z Evropské unie,

Jan Krkoška - uvedl, že začne druhou otázkou, a to, že tento projekt hradí stát, z různých systémů tzn. je zde 100 % platba,

 • dále dodal, že o způsobu jak se to bude definovat, budou řešit společně s řediteli škol a s Úřadem práce, protože ti rozhodují o tom, komu bude ten oběd přidělen,
 • informoval, že je to již třetí výzva, která se předkládá a tímto způsobem bylo v první výzvě rozděleno přibližně cca 3 tis. dětí, a v druhé výzvě to bylo obdobné také přes 3 tis. dětí,

Marian Bojko - doplnil, že s těmi řediteli hovořil a ti mu sdělili, že když se na tyto lidi obracejí a volají jim, tak ty lidí se stydí přiznat svou životní situaci a nechtějí tyto obědy, dodal, že to je zkušenost z pondělního jednání na MAPu, a zeptal se, kdo nakonec bude ty obědy dostávat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že když ty obědy nechtějí, tak se nebudou vydávat a tyto peníze stát ušetří, protože tyto peníze nejdou přes rozpočet Moravskoslezského kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1325 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

 • bez úvodního slova

Bc. Eva Tořová - nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1326 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na změnu usnesení a uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1327 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1328 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na uzavření dodatku v rámci Programu na podporu financování akcí s podporou EU

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1329 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1330 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotace v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 4. skupina

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1331 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na poskytnutí individuálních dotací vysokým školám

 • bez úvodního slova

JUDr. Josef Babka - konstatoval, že jak již v úvodu zastupitelstva kraje o tomto materiálu hovořil, chtěl by některé věci upřesnit,

 • sdělil, že tento materiál zřejmě nebyl projednán v komisi pro VŠ, není příliš podstatné, ale zpochybňuje to některé otázky práce těchto komisí tj. první věc,
 • vznesl dotaz, zda jsou na tomto zasedání zastupitelstva přítomni zástupci VŠB, Slezské univerzity a Ostravské univerzity byly na toto zasedání zastupitelstva kraje přizvání rektoři nebo jejich zástupci VŠ,
 • dodal, že když se jednalo o finančních prostředcích z kraje pro Policii ČR, byl zde přítomen plk. Kužel a byl připraven odpovídat, za HZSMSK byl zde gen. Vlček,
 • dotázal se, zda jsou přítomni zástupci VŠ na zasedání zastupitelstva kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nejsou a nikdy za existence této podpory zde rektoři VŠ nebyli,

JUDr. Josef Babka - doporučil, aby ti, kteří žádají finance z veřejných prostředků kraje, byli přizvání na zastupitelstvo kraje, a záleží na nich, zda přijdou, nebo nepřijdou,

 • dodal, že nemá tentokrát žádnou připomínku k VŠB a zdůraznil, že není nepřítelem VŠ, i když ani jedna není jeho alma mater, neboť sám má Karlovu univerzitu,
 • informoval, že žádosti ohledně dotací došly na KÚ 18. a 19. února 2019, je březen a již tyto materiály jsou projednávány na zastupitelstvu kraje, je to velmi dobré a ukazuje to na schopné úředníky, že dokážou předložit materiál orgánům kraje velmi rychle,
 • vznesl dotazy ohledně Slezské univerzity a Ostravské univerzity,
 • sdělil, že ohledně Ostravské univerzity se nedávno setkal s rektorem této Ostravské univerzity ve vztahu k výstavbě nového kampusu v areálu Černé louky, jsou s tím spojené významné finanční prostředky, zejména statutárního města Ostravy při výstavbě garáží a dalších souvisejících investic, (jako je např. přeložka smyčky tramvají),
 • v souvislosti s tím, že je žádáno o 6 mil. Kč na projektovou přípravu na jednu ze součástí tohoto areálu Ostravské univerzity, se dotázal na způsob kompletního financování, který není v materiálu zmíněn, z pohledu zastupitele města o tom nebyl informován, a když se podíval na prezentaci, která byla provedená na úrovni města, tak o nějakých dalších finančních zdrojích, které budou z prostředků Moravskoslezského kraje, tam zmínka není,
 • dodal, že vzhledem k tomu, že zde není žádný zástupce, nebude mu odpovězeno, nepředpokládá, že pan Krkoška byl podrobně informován o způsobu financování výstavby, anebo Ing. Kania,
 • vznesl druhý dotaz ohledně Slezské univerzity, kde je otázka financování rovněž také ve výši 6 mil. Kč, kdy ho zarazili náklady spojené s propagací a jinými uznatelnými náklady (položka 8.2 propagační a marketingové akce 2,3 mil. Kč), z celé dotace 6 ml. Kč, 2,3 mil. Kč na propagaci toho záměru se mu nejeví zrovna jako věc, která by zasluhovala takovéto financování,
 • dodal, že jeho výstup bude k ničemu, když nedostane relevantní odpověď od těch, kteří tyto věci žádali,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že připomínku ohledně zástupců VŠ bere za hodnou nápravy, ale nikdy tomu tak nebylo,

 • dodal, že ne všichni příjemci dotačních prostředků zde jsou, není to úplně standartní postup,
 • doplnil, že vzhledem k tomu, že se nejedná o malé prostředky a VŠ sehrávají klíčovou roli v tomto regionu, tak příště budou tito zástupci pozváni, aby byli přítomni,

Ing. Jaroslav Kania - informoval, proč byly žádosti tak rychle vyřízeny má svou podstatu v tom, že se 13. 12. 2018 schválili rozpočet, součástí rozpočtu byla akce (list akce 11.40), kde byly vyčleněny finanční prostředky na podporu vzdělávání VŠ,

 • sdělil, že VŠ věděly o tomto objemu finančním prostředků, který byl zařazen do rozpočtu kraje, a tudíž jen následně v rámci dotačního titulu upřesnily, na co by ty finanční prostředky použily,
 • dodal, že co se týká té částky, na kterou JUDr. Babka upozornil, u Slezské univerzity je to opět v souladu s listem akcí, kde ty finanční prostředky byly vyčleněny i na oblast popularizovat vědecko-přírodovědecké a technické vzdělávání,
 • dále sdělil, že se setkal s pány rektory, a ptal se na ty konkrétnosti, a uvedl, že jde o to, že chtějí více jednat s uchazeči na úrovni SŠ a tato podpora bude něco stát,

JUDr. Josef Babka - dodal, že kdyby to byla pravda, tak bychom se nemuseli bavit o bodu 8 rozpočtovém opatření, uvedl, že "3 x 6 = 18" to je 18 mil. Kč, a přesto se neinvestiční transfery mění na investiční, což není úplně tak, že VŠ věděly o plném investování tak, jak je dnes předloženo, jinak by se nepředkládala rozpočtová opatření v tomto duchu, to je jedna věc,

 • dodal, že druhá věc, která se netýká jen VŠ, ale pokud jsou částky, které směřují ať k soukromým, nebo k veřejným subjektům v našem kraji a jsou poměrně významné, tak stojí za to, tyto lidi pozvat,
 • doplnil, že zásadní věc je ta, že kdyby to bylo v komisi, tak by např. kolegu RSDr. Kuboše vyzpovídal, na co se všechno se v té komisi ptal,

 • dodal, že se mu jedná o zdárný průběh materiálu pro projednání zastupitelstva kraje a proto byly ty výbory a komise zřízeny, to byla drobná připomínka, kritika, se kterou se jistě dá pracovat bez velké polemiky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - souhlasil s kritikou a s tím, že od toho tady ty komise jsou a řekl, že se to napraví, a důvod zde byl takový, aby se mohly tyto finanční prostředky co nejrychleji čerpat,

 • zopakoval, že to bere za své a v příštím roce zasedání zastupitelstva kraje skloubit tak, aby již nebyl tento problém v časové synchronizaci jednání výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 3 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1332 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 • bez úvodního slova

Ing. Radek Podstawka - nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1333 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1334 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1335 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech - změna doby časové použitelnosti

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1336 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na vyčlenění, profinancování a kofinancování projektu "Podpora služeb sociální prevence 3"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1337 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1338 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Uzavření dodatků s partnery projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1339 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že se jedná o dodatek smlouvy, na základě které je financována společnost MSIC, a.s., a tímto dodatkem se rozšiřuje činnost, které bude MSIC, a.s. pro Moravskoslezský kraj vykonávat,

 • doplnil, že nově bude MSIC, a.s. vykonávat činnosti týkající se strategických projektů technické a podnikatelské akademie nebo rozvoj kreativního průmyslu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1340 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na schválení spolufinancování a spolupráce s obcemi v rámci 3. výzvy "kotlíkových" dotací

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že Moravskoslezský kraj připravuje 3 výzvu u kotlíkových dotací, je zde 500 mil. Kč, a jako v minulosti se navrhuje přispět každému z krajského rozpočtu částkou 7.500 Kč,

 • doplnil, že také obce, které s Moravskoslezským krajem uzavřely smlouvu o spolupráci, mohou přispět svým občanům,
 • dále doplnil, že ze strany obcí je o tuto spolupráci zájem a celkem se přihlásilo 88 obcí, což je o 10 obcí více než ve výzvě druhé.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1341 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření Memoranda o společném postupu při vyjednávání podpory pro uhelné regiony z evropských fondů v období 2021 až 2027

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - informoval, že v novém programovém období Evropské unie se očekává podpora tzv. uhelných regionů, mezi které samozřejmě patří Moravskoslezský kraj, Ústecký a Karlovarský kraj, proto se navrhuje mezi těmito třemi kraji uzavřít memorandum o spolupráci a o společném postupu,

 • doplnil, že tato spolupráce se bude týkat zejména vyjednávání finančních regionálních nástrojů pro další programové období v rámci EU.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1342 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Spolupráce s Opolským vojvodstvím

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1343 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1344 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx (občan kraje), kterému udělil slovo,

xxxx (občan kraje) - sdělil, že důvodová zpráva k situační zprávě o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017 bohužel neuvádí důležitá zjištění, ke kterým dospěl na konci ledna 2019 NKÚ, který podrobně osvětlil celorepublikové plýtvání s veřejnými prostředky na zcela nebo z valné části nefunkční opatření v oblasti pokusů o zlepšování životního prostředí,

 • uvedl, že by se závažnými fakty NKÚ mělo zabývat také Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, aby se včas vyhnulo možným dohadům o nerespektování pravidel řádného hospodáře a o plýtvání veřejnými prostředky na projekty, které nefungují, nepřinášejí zamýšlený efekt atd., především se jedná opět o tolik diskutované a protěžované kotlíkové dotace, kdy podle opakovaných stanovisek Ministerstva životního prostředí ČR totiž, citace: "Cílem kotlíkových dotací je razantně zlepšit kvalitu ovzduší v ČR.", konec citace,
 • dále uvedl, že NKÚ ovšem například prověřil prostředky přidělované na zlepšení kvality ovzduší v letech 2015 až 2017, dále se zaměřil na evropské dotace z operačního programu životní prostředí a státní podporu z národního programu životní prostředí, celkem prověřil 10,6 mld. Kč na úrovni celého systému, které Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo pro zlepšení ovzduší v letech 2015 až 2018, načež smutně konstatoval, citace: "Kvalita ovzduší se v kontrolovaných letech nezlepšila. Hodnoty některých hlavních znečišťujících látek nadále překračují zákonem stanovené limity. Hrozí tak, že se imisní limity ČR nepodaří do roku 2020 splnit", a další citace přímo z kontrolní zprávy NKÚ: "Na základě dat za roky 2015 až 2017 se ukazuje, že úroveň kvality ovzduší se v České republice nezlepšuje. U některých prioritních znečišťujících látek dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených imisních limitů. Na základě posouzení plnění jednotlivých opatření, průběžných hodnocení a na základě vývoje emisí NKÚ došel k závěru, že některá opatření stanovená ve strategických dokumentech na podporu zlepšování kvality ovzduší nebyla plněna a u dalších opatření nebyly dodrženy stanovené termíny." dále zjistil závažný problém s tím, že veřejná moc "nesleduje a nevyhodnocuje hospodárnost, účelnost a efektivnost peněžních prostředků, které jsou čerpány na podporu zlepšování kvality ovzduší" a ani nestanovila "v základních dokumentech kvantifikovatelné a měřitelné cíle, které by byly základním předpokladem pro vyhodnocení realizovaných projektů a celého programu." nejsou vyhodnocovány "skutečné přínosy, dopady a výsledky jednotlivých prioritních oblastí ani jednotlivých vyhlášených výzev na zlepšení kvality ovzduší v ČR." konec citace,
 • dodal, že samotná situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje, kterou máte v příloze, uvádí, že došlo i přes masívní prostředky směřující na kotlíkové dotace k mírnému nárůstu emisí tuhých znečišťujících látek, celková bilance těchto látek včetně lokálního vytápění nemá obzvláště u imisí setrvalou tendenci a lze tedy předpokládat, obzvláště po zjištěních z posledního roku, že zatím kotlíkové dotace neposkytují kýžený efekt, nebo že jsou ve skutečnosti zanedbatelným příspěvkem ke skutečně razantnímu zlepšení životního prostředí a tedy, že může jít v jejich případě o plýtvání s veřejnými prostředky,
 • požádal, ještě před hlasováním o výše uvedené zprávě o sdělení konkrétních fakt ve smyslu závěrů kontrolní zprávy NKÚ, tedy jakým měřitelným způsobem přispěly kotlíkové dotace k cílenému razantnímu zlepšení životního prostředí, jaké jsou nastaveny konkrétní principy jejich vyhodnocování a zda tedy nedochází k plýtvání veřejnými zdroji na něco, co ve skutečnosti nepřináší tolik slibovaný efekt,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bude odpovězeno písemně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1345 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1346 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Dotace pobočnému spolku Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně na provoz záchranné stanice v Bartošovicích

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1347 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce" pro roky 2019/2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1348 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Úhrada nákladů statutárnímu městu Opava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1349 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1350 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1351 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2019-2020

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1352 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1353 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1354 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1355 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1356 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1357 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1358 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1359 (pořadové hlasování č. 116 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1360 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmů,

Jiří Navrátil, MBA - konstatoval, že Moravskoslezský kraj obdržel žádosti za 2,1 mld. Kč, kdy Moravskoslezskému kraji bylo směrným číslem přiřčeno 1,8 mld. Kč,

 • doplnil, že v současné době se rozděluje 1,79 mld. Kč a 22 mil. Kč si Moravskoslezský kraj ponechává na služby, které by mohly vzniknout v průběhu roku, jinak budou přerozděleny v září,
 • uvedl, že po Vládě ČR se požaduje navýšení prostřednictvím Asociace krajů o 2 mld. Kč, protože požadavek na navýšení platů udělá Moravskoslezskému kraji schodek více jak 400 mil. Kč,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - potvrdil, že Asociace krajů jedná intenzivně s Vládou ČR, o tom, aby se tento stav napravil.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1361 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Dohody o narovnání

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1362 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1363 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1364 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1365 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že do tohoto bodu nebyly zařazeny žádné materiály.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval o tom, že v rámci přijatých usnesení na 10. zasedání zastupitelstva kraje byla provedena v souladu s čl. 16 jednacího řádu zastupitelstva kraje tisková oprava, která bude k nahlédnutí v příloze zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva. Jedná se o usnesení číslo 10/1096 bod 1/b, které se týká příspěvkové organizace Sagapo se sídlem v Bruntále a ve kterém byla provedena formální změna týkající se katastrálního území, na kterém se nacházejí nemovité věci předané této organizaci k hospodaření, a to na "vše v katastrálním území - Bruntál - město, obec Bruntál."


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se dostávají k bodu "Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva" a zeptal se paní Uvírové, zda obdržela nějaké dotazy.


Jarmila Uvírová - informovala, že nebyly doručeny žádné dotazy členů zastupitelstva kraje.


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyzval Mgr. et Mgr. Curyla k prezentaci na téma knihovny,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že by chtěl informovat o projektu "Černá kostka" o tom, co se událo za poslední rok,

 • uvedl, že v dubnu minulého roku bylo podepsáno memorandu mezi Ministerstvem kultury, městem Ostravou a naším kraje, následně 4. září přijala vláda své usnesení č. 562, kde ukládá ministrovi kultury zajistit finanční prostředky na kofinancování Moravskoslezské vědecké knihovny ve výši 800 mil. Kč,
 • na základě toho dne 23. 10. 2018 rada kraje rozhodla o aktualizaci projektové dokumentace, tento návrh na realizaci této projektové dokumentace přišel 21. 1. 2019, na základě tohoto rada kraje dne 29. 1. 2019 rozhodla o výběru dodavatele na aktualizaci projektové dokumentace,
 • toto zadání mělo dvě části, a to zpracování studie s termínem do 6. 3. a tato studie byla vypracována, na základě této studie bude rada v následujících týdnech rozhodovat o zadání projektové dokumentace jako celku
 • uvedl, že pokud půjde vše dobře, tak celá projektová dokumentace bude dokončena v srpnu 2020 a pokud půjde dobře i výběr dodavatele, tak v roce 2023 by mohl být zahájen provoz,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že to co odprezentoval Mgr. et Mgr. Curylo je míra informovanosti k dnešnímu dni, vč. snímků, která je všem dobře známá,

 • také ocenil skutečnost, že se na webových stránkách KÚMSK objevila chronologie, která zasáhla i tu prvotní historii výstavby, nebo respektive rozhodnutí a i jejich zrušení výstavby vědecko-technické knihovny, a jak bylo opětovně správně poukázáno, že to nebyla koalice KSČM a ČSSD, která by "zařízla" knihovnu, ale že to byla koalice ještě pod tehdejším vedením dnes nepřítomného Ing. Tošenovského,
 • uvedl, že otázkou je částka 50 mil. Kč na jakýsi "repas" projektové dokumentace, který zpracovává stejná architektonická kancelář,
 • dále uvedl, že pokud se neplete, tak tyto prostředky byly pak i odepisovány, v minulosti bylo na projekt této knihovny vyčleněno 32 mil. Kč a na parkovací dům 6 mil. Kč, dodal, že dnes chceme tuto projektovou dokumentaci předělat za 50 mil. Kč,
 • dodal, že ví, co jsou peníze v čase, ale to co bylo zde odprezentováno na plátně, tzn. stejný tvar, stejná barva, stejná výška, stejné krásné pohledy na tuto stavbu, tak ho ubezpečují v tom, že se mu zdají tyto prostředky 50 mil. Kč příliš vysoké,
 • sdělil, že myslel, že k tomuto bude na zastupitelstvu kraje vedena debata, byť ví, že rozpočtovány jsou a zastupitelstvo kraje nemá žádný návrh usnesení, a mohlo dojít k objasnění toho nárůstu těch finančních zdrojů na "repas" projektové dokumentace,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - poděkoval za dotaz, ohledně částky 50 mil. Kč, která udivila i nás, a proto byla vypracována analýza těchto nákladů v průběhu listopadu minulého roku a renomovaná společnost nám vypočetla, že kdyby byl úplně nový projekt a byla by tam dělaná projektová dokumentace, stavební povolení a celé řízení, tak by se částka pohybovala mezi 112 až 137 mil. Kč v současných cenách,

 • sdělil, že zapracování toho co bylo odděláno a bylo uděláno tak částka by měla činit zhruba 65,5 mil. Kč a v rámci té soutěže a výběrového řízení byla částka vč. DPH 53 mil. Kč,
 • uvedl, že to co obsahuje ty změny, může vyjmenovat, nebo zaslat zastupitelům kraje, protože je nový zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon, energetický zákon, legislativní požadavky v oblasti bezbariérové užívání staveb, norem statických výpočtů, výpočtů podle platných řádů euro kódů, změny požárních předpisů, změnila se zdravotechnika, vytápění a chlazení, z důvodu nové technologie, kdy se zohledňuje 15 let starý projekt vzduchotechniky a elektro instalace,
 • dále uvedl, že zde bylo zapracováno i to, že je v této lokalitě složité parkování, kdy bylo požadováno jedno podzemní podlaží pro použití na parkovací místa, to zde bylo taky zohledněno a zapracováno,
 • dodal, že celé řízení musí probíhat znovu, a to jak územní dokumentace tak i stavební řízení, což je největší částka z celého tohoto balíku, a to stavební nebo autorský dozor činí zhruba 7 mil. Kč, a 11 mil. Kč činí DPH, z tohoto důvodu došlo k těmto nákladům, a proč se nakonec rozhodlo do tohoto řízení jít,

JUDr. Josef Babka - požádal o specifikaci nákladů projekčních prací, která byla zde zmíněna, aby ji měli všichni zastupitelé kraje k dispozici, jak zmínil Mgr. et Mgr. Curylo 112 a 137 mil. Kč, a pokud známe celou činnost projektových prací, že nepoužijeme Uniku anebo jinou projektovou dokumentaci, a vzal by 10 % což je pro JUDr. Babku nepředstavitelné, tak bychom byly na 1,370 mld. Kč za vlastní stavbu, a to je 200 mil. Kč nad rozpočtové náklady,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - vrátil se k usnesení zastupitelstva kraje ze dne 14. 3. 2018, kdy byly rozpočtované náklady v tehdejších cenách na knihovnu v částce 1,35 mld. Kč,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tato věc bude mít svůj vývoj, o kterém budou zastupitele kraje informování.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal Radomíru Vlčkovou, předsedkyni návrhové komise, aby přednesla zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise Radomíra Vlčková sdělila, že komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu, nebo úpravy přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Přílohy:
 • Schválený program 11. zasedání zastupitelstva kraje
 • Přehled hlasování
 • Soupis usnesení č. 11/1183 - 11/1365
 • Listiny přítomných
 • Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Mgr. Marcela Mrózková Heříková k materiálu č. 5/6, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálu č. 5/6, Ing. Vít Slováček k materiálu č. 5/9, Bc. Eva Tořová k materiálu č. 9/3, Ing. Radek Podstawka k materiálu č. 9/10, Mgr. Martina Nováková, DiS. k materiálu č. 12/8.

Zapsaly:
 • Bc. Daniela Bártová
 • Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 25. 3. 2019

Zápis včetně příloh ověřili:

 • Ing. Petr Baránek
 • Ing. Jaroslav Kala

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtman kraje

frame-scrollup